Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

 • Hallå där Peter Odstam
 • Edcamp - inställt
 • Resultatuppföljning
 • Ny elevhälsochef
 • Ny ersättningsmodellen
 • Vad händer i delprojekten?
 • Rättelse:
  Datumet för en av dialogerna blev felaktigt i förra nyhetsbrevet. Skolan som mötesplats äger rum den 5:e och 26 april på Vikskolan och 7:e samt 28 april på Vittra Väsby.
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 

GLAD PÅSK!

Hallå där Peter Odstam!

Peter är tf enhetschef för den nya språk- och mottagningsenheten i Väsby.
Har arbetat 15 år i Upplands Väsby kommun. Arbetar idag med inskrivning av nyanlända på Väsbyskolan men har också några undervisningstimmar i Lyan (Väsbyskolans klass för nyanlända).
 
När lärde du dig något senast, och vad var det?
Att vara med i den här utvecklingsprocessen skapar hela tiden nya situationer där man är tvungen att lära sig saker. Regler kring upphandling är en av de senaste sakerna jag behövde sätta mig in i.
 
Var bor du?
Jag bor i Stäket, några minuters cykelväg från gränsen mot Väsby kommun.

Vad tror du att den nya mottagningsverksamheten kommer att innebära för skolorna och förskolorna?
Genom att ha ett sammantaget mottagande av de nyanlända kan vi avlasta skolorna med ett antal administrativa uppgifter. Vi kommer att ha en god bild av varje barns förutsättningar för att klara skolan. De som kommer hit är allt ifrån analfabeter till elever som haft en mycket god utbildning. Varje lärare som tar emot en nyanländ ska ha en rimlig chans att möta hans eller hennes behov.
 
När är ditt arbete som roligast?
Just nu, det är riktigt kul att vara mitt i den här skapande processen!
 
Väsbyskolan har de senaste åren tagit emot många nyanlända elever.
Hur har det gått?
Väsbyskolans modell för mottagning fungerar. Att vara med i vanliga klasser med det man är bra på kombinerat med ren svenskundervisning för nyanlända är en framgångsrik modell.
 
Väsby är inte ensam om utmaningarna med flyktingströmmarna.
Hur ser du på Väsbys förutsättningar att klara detta?

Grundidén att ha mottagningsskolor där eleverna kan placeras in är bra. Kan vi skapa dessa så att barnen inte behöver vänta på att gå i skolan så har vi goda chanser att  lyckas.
 

Edcamp 16 mars ställdes in

Den 16 mars bjöd Vittra Väsby in till ett Edcamp på temat ”Språk och nyanlända”.
På grund av för få anmälningar ställdes detta in.

Ny elevhälsochef

Den 4 april börjar Catharina Lebel på utbildningskontoret. Catharina är anställd som elevhälsochef - en ny roll i organisationen med ansvar för att utveckla elevhälsoarbetet för alla barn och elever i kommunen.

Uppdraget innebär bland annat att tillsammans med verksamheterna fortsätta arbetet med metoder och eventuellt gemensamma riktlinjer i arbetet. Catharina har en lång och gedigen erfarenhet och kommer senast från en roll som avdelningschef för lärande och elevhälsa i Stockholms stad.

Nya ersättningsmodellen

En ny ersättningsmodell träder i kraft i Väsbys skolor från och med den 1 juli i år. Likvärdighetensprincipen sätt i fokus genom att resurserna koncentreras dit behoven är som störst.

Information har skickats till samtliga huvudmän.
Den nya ersättningsmodellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Upplands Väsby kommun totalt sett ökar cirka 7,5 miljoner kronor 2016 jämfört med 2015, och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med 2015. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 omfattas.
– Det är glädjande att vi i bred enighet kommit fram till en ersättningsmodell som kommer att gynna eleverna och deras lärande. Samtidigt gör vi en betydande satsning på hela 16 miljoner som möjliggör fler lärare där behovet är som störst, säger Lars Valtersson (MP), ordförande i Utbildningsnämnden.
– Jag är väldigt glad över att vi nu kommit till ett gemensamt beslut i denna komplicerade fråga. Ersättningsmodellen ska uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Genom att tillföra pengar till Utbildningsnämnden lyckas vi med den omfördelningen utan att någon skola påverkas negativt vilket var mycket viktigt för Alliansen, säger Malin Lybecker (M), 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


I april fortsätter slutbearbetning av riktlinjer för hur vi ska planera och utforma kommunens nya skol- och förskolelokaler. Ett förslag på hur vi ska hantera lokalfrågorna mellan kommunen som systemägare och lokalbeställare för förskola och skola, huvudmän som verksamhetsutövare + hyresgäst och kommunen som fastighetsägare + hyresvärd kommer bli klart under april/maj. Framtagande av en strategisk plan för var förskolor och skolor behöver finnas i förhållande till hur kommunen växer kommer preliminärt vara klart i april och detta arbete leds av utbildningskontoret.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG


Vik och Vittra deltar i pilotprojektet och datum för dialoger är bokade tillsammans med rektor. Projektet går ut på att skolans personal och föräldrar möts i dialog med syftet att utveckla samarbetet för elevens bästa: Att nå målen.

Observera att datum ändrats sedan förra nyhetsbrevet. Nedanstående är rätt.

5 och 26 april (Vikskolan) och 7 och 28 april (Vittra Väsby)

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


De flesta förskolor och skolor har sökt medel för utveckling av den digitala lärmiljön och använt SKL:s IT-temp LIKA som stöd i arbetet med strategi och handlingsplan.

En workshop om Så funkar det 2016 ägde rum den 9 mars. Tanken var att lyssna in verksamheternas behov och ge ett tillfälle att blicka framåt för eventuella synergier. Tillsammans tittade man på angelägna teman samt format och längd på både föreläsningar och workshops.

Edcamp Språk och nyanlända på Vittra Väsby var planerat den 16 mars men ställdes in på grund av för få anmälda.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER


Samtliga huvudmän har fått information om den nya ersättningsmodellen och hur den påverkar verksamheten. Utbildningsnämnden godkände förslaget i februari och kommunfullmäktige tog beslut i mars. Den nya ersättningsmodellen för f-9 från införs från och med 1/7/16.

Arbetet med ersättningsmodell för förskolan påbörjas nu.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret och arbetet med att ta fram metoder och rutiner för tidiga insatser samt stärkt elevhälsa är påbörjat.

Den 4 april börjar Catharina Lebel på utbildningskontoret. Catharina är anställd som elevhälsochef - en ny roll i organisationen med ansvar för att utveckla elevhälsoarbetet för alla barn och elever i kommunen.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Kommunstyrelsen har godkänt förslaget på ny modell för nyanlända barn och elevers utbildning i Väsby. 
Framöver ska den den nya språk- och mottagningsenheten kommuniceras.


Den stora andelen nyanlända har ändrat projektets förutsättningar så istället för specialiserade mottagningsskolor innebär förslaget att de nyanlända sprids till fler skolor.

Den nya språk- och mottagningsenheten som startar till sommaren kommer att ledas av t f chef Peter Odstam.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Delprojektet är överlämnat till utbildningskontoret.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Inom delprojektet resultatuppföljning ges en samlad bild av alla nyckeltal som samlas in från t.ex. Kolada eller Våga Visa. Arbete med stödet som digitalt kan presentera utvalda nyckeltal och jämförelser pågår.
Just nu utbildas Sverigefinska skolan och förskolan, Engelska skolan och Måbra förskolor. Utbildningskontoret har fått en genomgång och nästa steg är de kommunala verksamheterna.

Hitintills har mottagandet varit positivt och här följer några fördelar med resultatuppföljningen:
 • E-tjänst för att uppdatera sin enhets uppgifter i Väsby jämföraren
 • Ett årshjul där Utbildningskontoret lagt in viktiga händelser och deadlines under året
 • Ett dokumentarkiv där Utbildningskontoret kan lägga upp rapporter som berör enheterna
 • Tillgång till jämförelser mellan olika enheters resultat - dvs. möjlighet att nå samma vy som de förtroendevalda i Upplands Väsby kommun
Delprojektledare: Christoffer Melander


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences