Copy
 
STUK ProInfo-uutiskirje
  4.4.2019  
  Säteilylaki ja -asetus STUKin nettisivuilla ja Finlex-palvelussa  
   
  Viime joulukuun puolivälissä tuli voimaan uusi säteilylaki (859/2018) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018), sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattomasta säteilystä (1045/2018). Säädökset löytyvät Finlexistä osiosta ”Säädökset alkuperäisinä” tai ”Sähköinen säädöskokoelma”. Säädökset löytyvät myös STUKin verkkosivuilta, mistä löytyvät myös säädösten perustelumuistiot https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus.

Lue lisää
 
 
  Kuvantamisessa henkilöön kohdistettuun muuhun kuin lääketieteelliseen altistukseen tarvittavan lupamuutoksen saa maksutta ennen kesäkuun puoliväliä
 
Josihmisten röntgenkuvaukseen syy on muu   kuin lääketieteellinen, terveydenhuollon röntgentoiminnan turvallisuuslupa ei toiminnanharjoittajalle yksin riitä vaan kyseistä toimintaa varten  pitää olla erikseen  Säteilyturvakeskuksesta haettava turvallisuuslupa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lupamuutoksen jälkeen yksi turvallisuuslupa koskisi kahta erillistä toimintaa.
Ennen kesäkuun puoliväliä STUK käsittelee lupamuutokset maksutta.

Lue lisää
 
 
  STUKin valvonnasta perimät maksut yksinkertaistuvat uuden asetuksen myötä  
   
  Tammikuussa 2019 astui voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyturvakeskuksen maksullisista suoritteista (1259/2018). Asetuksen myötä säteilynkäytön valvontaan liittyvissä maksuissa siirrytään mahdollisimman pitkälle kiinteähintaisiin suoritteisiin. Tämä lisää hintojen ennakoitavuutta ja tekee maksujen määräämisestä ja perimisestä suoraviivaisempaa.
Säteilytoiminnan valvonnasta perittävät maksut

Terveydenhuollon röntgenlaitteen osalta veroluonteinen valvontamaksu perustuu potilaalle arvioon laitteen käytöstä aiheutuvasta efektiivisestä annoksesta.  Suoritteista perittävä maksu määräytyy toiminnanharjoittajan tekemän toimintojen luokituksen perusteella. Luokitteluperusteet on esitetty valtioneuvoston asetuksen (1034/2018) liitteessä ja luokittelu sisältyy toiminnanharjoittajan tekemään turvallisuusarvioon. Turvallisuusarvio  on laadittava ja toimitettava Säteilyturvakeskukselle 18 kuukauden kuluessa Säteilylain voimaantulosta eli 15.6.2020 mennessä.
Säteilylähteiden ja toimintojen luokittelu siirtymäkautena
 
 
 
  Säteilytyöntekijöiden henkilökohtainen annostarkkailu

Henkilökohtainen annostarkkailu, jolla tarkoitetaan ulkoisen ja sisäisen säteilyn aiheuttaman henkilökohtaisen annoksen mittaamista ja määrittämistä, on järjestettävä kaikille luokkaan A kuuluville säteilytyöntekijöille. Myös luokkaan B kuuluville henkilöille voi olla tarkoituksenmukaista järjestää annostarkkailu.

Toisin kuin aiemmin, luokassa A mittausjakson pituus on aina enintään kuukausi. Aiemmin niissä tehtävissä, joissa työntekijä oli luokiteltu luokkaan A pelkästään sen vuoksi, että hän voi joutua säteilyturvallisuuspoikkeamassa alttiiksi säteilylle, oli mittausjakson mahdollista poikkeuksellisesti olla pidempi kuin yksi kuukausi. Luokassa B mittausjakson pituus on enintään kolme kukautta, kuten aiemminkin.

 
 
 
  Vastuu ulkopuolisten työntekijöiden turvallisuudesta

Ulkopuolisella työntekijällä tarkoitetaan toiminnanharjoittajan säteilytoimintaan osallistuvaa muuta kuin toiminnanharjoittajan palveluksessa olevaa työntekijää, työharjoittelijaa tai opiskelijaa.

Aiemmin säteilylaissa on korostettu toiminnanharjoittajan vastuuta säteilytoiminnasta kokonaisuudessaan. Toiminnanharjoittaja vastaa jatkossakin toiminnan säteilyturvallisuudesta, mutta työntekijöiden säteilysuojelun osalta vastuut jakautuvat toiminnanharjoittajan ja ulkopuolisen työntekijän työnantajan kesken. Tarkemmin tätä vastuunjakoa on säädetty säteilylain 102—104 §:ssä. Ulkopuolisilla työntekijöillä on oltava samantasoinen suojelu kuin toiminnanharjoittajan omilla työntekijöillä.

Myös työntekijöiden annosrekisteriin tallennetaan jatkossa tieto sekä toiminnanharjoittajista ja ulkopuolisten työntekijöiden työnantajista. Tähän käytäntöön siirrytään kevään 2019 aikana, kun annosrekisteriin saadaan tehtyä tarvittavat muutokset.