Copy
Nieuwsbrief 16 april 2019

Nieuwsbrief Topsector T&U - special Call T&U

Bedrijven en kennisinstellingen opgelet: de jaarlijkse Call van Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food voor voorstellen voor onderzoek is weer open! 
Centraal staan de missies ‘Landbouw, Water, Voedsel’ uit het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van de overheid.  

Deze Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. De projecten worden uitgevoerd via publiek-private samenwerking (PPS).

€ 25 miljoen beschikbaar
Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) en Agri & Food (A&F) stellen dit jaar gezamenlijk de Call open voor PPS-projecten die in 2020 starten.

Er is een budget van ca. € 25 miljoen in 2020 beschikbaar in de vorm van onderzoekscapaciteit bij Wageningen Research (€ 20 miljoen) en PPS-toeslag (€ 5 miljoen) die ingezet kan worden bij alle erkende publieke en private onderzoekorganisaties.
Indienen
Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt een projectidee ingediend, dit bestaat uit een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en het gevraagde budget (indicatief), De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 15 mei 2019. Indienen kan alleen via de indienmodule op www.TopsectorTU.nl.

De indieners krijgen daarna een advies over in welke mate het voorstel past bij de focus van de oproep. Daarna krijgen de indieners tot 15 augustus 2019 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een voorstel. De uitslag over wel of niet honorering wordt na 15 oktober bekend gemaakt.

Bekijk de volledige Call 2019 inclusief alle bijlagen (formats) op www.TopsectorTU.nl
Wie kan indienen?
Bedrijven kunnen samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen voor een onderzoeksproject. Het voorstel moet door minimaal twee private partners (organisatie of onderneming vanuit Topsectoren T&U of A&F) en de betrokken kennisinstelling(en) worden ondersteund.
Landbouw, Water, Voedsel
Wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming van de land- en tuinbouw, het klimaatakkoord, circulaire economie en preventieve gezondheidzorg vragen om innovatie. Er liggen economische kansen voor Nederland in de aanpak en oplossing van mondiale maatschappelijke uitdagingen. In het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid staan juist deze maatschappelijke uitdagingen centraal en deze krijgen ook een plek in de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) die in juli wordt gepresenteerd

Voor Topsector T&U betekent dit dat de focus van deze Call ligt op het sluiten van kringlopen, het versterken van plantgezondheid voor weerbare productiesystemen, de bijdrage van voedsel en groen aan gezondheid en welbevinden en het veredelen van gewassen die bijdragen aan maatschappelijke doelen.

Met deze oproep wil de topsector de innovaties op deze terreinen stimuleren. Een PPS-project moet antwoord geven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die passen binnen de missies ‘Landbouw, Water, Voedsel’.
Zes missies zijn:
  • Kringlooplandbouw
  • Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
  • Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
  • Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
  • Duurzame en veilige Noordzee, oceanen en binnenwateren
  • Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld
Lees meer over de missies
Procedure Call 2019
   
1 apil Openstelling call
15 mei Deadline indienen projectideeën
voor 15 juni  Reactie op projectideeën
15 augustus  
Deadline volledige projectvoorstellen
Na 15 oktober Terugkoppeling naar indieners
   

Voorbeeld vanuit de topsector:
Planten voor een prima binnenklimaat

In veel gebouwen is het binnenklimaat slecht. Dit komt de gezondheid en het welzijn van de mens niet ten goede. Planten kunnen een oplossing bieden!
  • Planten brengen vocht in de lucht, reinigen de lucht van giftige vluchtige stoffen en creëren een fijne omgeving;
  • Planten zorgen ervoor dat er minder kunstmatige klimaatbeheersing nodig is (energiebesparing);
  • Planten leiden tot betere prestaties van gebruikers en minder ziekteverzuim.
In het T&U-project ‘Planten voor een prima binnenklimaat’ meten kennisinstellingen zowel fysische parameters als het welzijn van de gebruiker over een langere periode. De verzamelde gegevens vormen de basis voor een model waarmee kosten & baten en innovatieve plantsystemen verder ontwikkeld kunnen worden.

Voorbeeld vanuit de topsector:
Fruit 4.0: Naar een data-gedreven fruitteelt

Door de ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, drones en robots veranderen productieprocessen naar flexibele, autonome en vraaggestuurde systemen die naadloos geïntegreerd zijn in de keten. Het T&U-project Fruit 4.0 stimuleert de toepassing hiervan in de fruitteelt.

Het doel van dit project is het verhogen van kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie van de Nederlandse hardfruitketen door betere teelt- en managementinformatie. Binnen het project wordt gewerkt aan praktische betaalbare technologische innovaties voor data-gedreven fruitteelt, zoals het monitoren van bloesem en vruchtontwikkeling in de boomgaard.

Voorbeeld vanuit de topsector:  
Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen 

Plantweerbaarheid is de kern van plantgezondheid. Veel plantensoorten die belangrijk zijn voor tuinbouw zijn gevoelig voor insectenplagen en infecties veroorzaakt door bacteriën, schimmels, en virussen. Sommige ‘eigen’ micro-organismen van de plant die in en op de plant leven (het microbioom) kunnen de plant helpen zich te weren tegen deze belagers.
In het T&U project ‘Versterking van plantweerbaarheid tegen ziekten en plagen door aanpassing van het plant microbioom’ wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het microbioom op de plantweerbaarheid. Het doel is om kennis te verzamelen over de mogelijkheden om het microbioom zodanig aan te passen dat de weerbaarheid van de plant verder wordt vergroot.
Meer voorbeelden?
Kijk voor een overzicht van alle projecten die een bijdrage vanuit de topsector hebben gekregen op www.TopsectorTU.nl.

De topsector heeft ook de brochure 'De Oogst van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Een impressie' uitgebracht, waarin 30 projecten zijn uitgelicht.  

Bekijk de volledige Call 2019 inclusief alle bijlagen (formats) op www.TopsectorTU.nl
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Verspreid deze nieuwsbrief alstublieft actief en ruimhartig in uw netwerk zodat zoveel mogelijk personen worden geïnformeerd en betrokken.

Bij vragen of opmerkingen mail: info@tkitu.nl