Copy
Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief Topsector T&U

Nieuws van(uit) de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Resultaten Call 2018: 61 voorstellen gehonoreerd
De Call van Topsector T&U, die in 2018 is opengesteld, heeft weer een groot aantal mooie en diverse projecten opgeleverd!

Maar liefst 61 indieners kregen onlangs bericht dat ze in 2019 met hun project mogen starten. Lees meer

Tweede plaats voor Fruit 4.0
Het topsectorproject Fruit 4.0 is 2e geworden bij de Computable Awards 2018. Binnen dit project praten fruittelers en techniekbedrijven met elkaar over automatisering en digitalisering in fruitteelt. Lees meer

Fruit 4.0 is een initiatief van NFO in samenwerking met een breed consortium uit het bedrijfsleven. De projectleiding is in handen van WUR. Fruit 4.0 wordt uitgevoerd op Proeftuin Randwijk. 
 
28 t/m 30 november: EU Fresh Info Forum over 'Tsunami of Technology’  
De wereld van verse producten verandert door technologische ontwikkelingen zoals big data, robotica, kunstmatige intelligentie, drones en blockchain.
Wilt u weten welke kansen dit biedt voor de foodsector? Kom dan naar het EU Fresh Info Forum 'Tsunami of Technology’ van 28 t/m 30 november.
Op woensdag 28 november is er een Technology Tour, waarbij bezoekers een kijkje nemen in de keuken bij drie bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van technologie. Op 29 november is er een Business Forum, met sprekers, paneldiscussies, informatiesessies, rondleidingen en drone- en robotdemonstraties.

Het evenement vindt plaats in het World Horti Center (Naaldwijk) en wordt georganiseerd door Frug I Com samen met GroentenFruit Huis, IFPS, GS1 in Europe en Rotterdam Food Cluster. Meer informatie en aanmelden.
Projecten ‘Groene Agenda’ 
Groen is meer dan alleen mooi! Via het innovatiethema Consument, Markt en Maatschappij van Topsector T&U zijn ondernemers en kennisinstellingen uit Topsector T&U met elkaar op zoek naar nieuwe toepassingen van groen. Er zijn inmiddels vijf nieuwe projectvoorstellen binnen het programma goedgekeurd:
  • Een gezonder binnenklimaat door planten
  • Een groene tuin, een gezonde tuin
  • Effectief groen voor klimaatadaptatie in de stad
  • Businesscase planten voor een prima binnenklimaat
  • Prettig groen wonen
Kijk voor meer informatie op De Groene Agenda
4 december: Future Trends & Innovations
De ontwikkelingen in de greenhouse technology zijn volop in beweging: onderzoek en ontwikkelprojecten volgen elkaar in rap tempo op. Daarom organiseert Topsector T&U samen met AVAG, Stichting Hortivation, GreenTech, TNO en Wageningen Universiteit & Research op 4 december het event 'Future Trends & Innovations, The Next Step in Horticulture Technology’

Tijdens dit event komen de laatste trends en ontwikkelingen aan bod, zoals vision technology, artificial intelligence, sensoren, autonomous greenhouse, SIOM 3.0 en Data Driven Integrated Growing Systems. Meer informatie en aanmelden.

10 januari: presentatie resultaten Seed Money Projecten
In 2018 zijn er 15 Seed Money Projecten (SMP’s) uitgevoerd bij de topsectoren T&U en Agri&Food. Deze projecten zijn bedoeld om mkb-ers te helpen bij het opstarten van internationale samenwerkingsverbanden. Tijdens het project wordt onderzocht welke kennis nodig is om een kans in het buitenland te benutten en welke partijen daarbij nodig zijn. 

Op 10 januari presenteren de trekkers van de 15 projecten de resultaten en de mogelijke follow-up. Meer informatie en aanmelden.
Groenpact Manifestatie op 16 januari
Bent u betrokken bij de groene sector en het onderwijs? Kom dan naar de Groenpact Manifestatie op 16 januari 2019 in Groenekan.

In het Groenpact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Woensdag 16 januari staat in het teken van wat er al is bereikt binnen Groenpact. En er wordt vooruit gekeken! Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is er ook bij. Noteer de datum vast in uw agenda, meer informatie volgt! 
Global Entrepeneurship Summit 2019: denk en doe mee!
Van 4 tot 6 juni 2019 is de Global Entrepeneurship Summit in Nederland. Doel van deze tweedaagse bijeenkomst is om investeerders en ondernemers uit de VS en Nederland samen te brengen. Het is de eerste keer dat dit internationale evenement naar Europa komt.
Eén van de thema’s tijdens de GES is Food & Agriculture. De organisatie van de summit roept ondernemers uit de Nederlandse agrifood- en tuinbouwsector op om mee te denken over de invulling van dit thema. Daarnaast zijn ze op zoek naar ondernemers die een rol willen spelen in de organisatie van een onderdeel van het programma. Meer informatie.
Programma Kas als Energiebron gaat door!
De glastuinbouwsector en de overheid gaan door met het innovatieprogramma Kas als Energiebron. Uit de evaluatie in 2017 bleek dat de energietransitie goed op koers ligt en voortzetting van het programma noodzakelijk is voor onder andere het oplossen van de kennis- en innovatieopgaven voor een rendabele energietransitie in de glastuinbouw.

Het ministerie van LNV en LTO Glaskracht Nederland hebben de vervolgafspraken over financiering en aanpak vastgelegd in de gewijzigde Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020.
Monitoring- en bewakingssysteem voor nutriënten
Het programma Glastuinbouw Waterproof, onderdeel van het T&U innovatieprogramma Energie & Water, ontwikkelt oplossingen om de emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

In het project ‘Ontwikkeling van een nutriënten monitoring- en bewakingssysteem voor substraatteelten’ heeft WUR Glastuinbouw met financiering van Topsector T&U en de Club van 100 twee modellen ontwikkeld, waarmee telers op basis van eigen bedrijfsgegevens en analyses van het drainwater of potgrondextract een nauwkeurig bemestingsadvies krijgen. De modellen voor snijbloemen, vruchtgroenten en potplanten zijn eind 2018 beschikbaar voor telers via leden van de Club van 100.  

Telers hergebruiken het voedingswater in de kas. Soms besluiten ze om het water te lozen, omdat ze geen vertrouwen hebben in de waterkwaliteit. Een van de oorzaken hiervan is een onbalans in nutriëntensamenstelling doordat de bemesting niet goed is afgestemd op de plantbehoefte. Met deze ontwikkelde modellen kan dit voorkomen worden!


Waterkwaliteit in emissieloze teeltsystemen
De glastuinbouw heeft als doelstelling om in 2027 een volledig gesloten hebben. Bij een gesloten teelt is een goede waterkwaliteit essentieel.

In het T&U-project ‘Voorkomen en Bestrijden Emissies Kasteelten’ heeft Wageningen U&R met een aantal partners de nieuwe grenswaarden voor natrium vastgesteld en een methode ontwikkeld voor het verhogen van de natriumopname van een gewas. Ook de waterstromen tijdens de teeltwisseling zijn onder de loep genomen. Hiervoor is een handleiding met best practices opgesteld om emissies te voorkomen. Meer informatie.
Promotie Marijn ten Thij op Social Data Analysis
Marijn ten Thij is pas gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op zijn proefschrift ‘Social Data Analysis’.
Een deel van het proefschrift is gebaseerd op de ontwikkeling van de Hortiradar, een tool waarmee twitterberichten over tuinbouwproducten gefilterd en geanalyseerd kunnen worden. De Hortiradar is ontwikkeld binnen het T&U innovatieprogramma High Tech & Digitale Transformatie

Een van de toepassingen is de calamiteitenmonitor, die een waarschuwing afgeeft wanneer er plotselinge afwijkingen in het twitterpatroon van tuinbouwproducten optreden. 
Kansen voor NL tuinbouw in Jordanië
Van 10 tot 14 november was een delegatie van Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen uit de water- en tuinbouwsector op bezoek in Jordanië om duidelijk te krijgen welke vraag er is naar Nederlandse technologie.

De watervoorziening in Jordanië is penibel: actie is nu nodig. Jordanië zet zelf al grote stappen, maar de Nederlandse innovaties op het gebied van water en tuinbouw kunnen het land nog verder helpen. Nederlandse ondernemers gaan samen met Jordanese partijen aan de slag met onder andere het gebruik van zout- en afvalwater (na zuivering) voor de tuinbouwproductie. 

Dit was de eerste keer dat Topsector T&U samen met het Netherlands Water Partnership op missie is gegaan, op het raakvlak tuinbouw & water.
Deze nieuwsbrief is afkomstig van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag. Bij vragen of opmerkingen mail: info@topsectortu.nl