Copy
Bekijk deze email in je browser
Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwe bedrijvigheid voor een Circular Biobased Nederland

Platform Bio-Economie beoogt om het volle potentieel van de verdere en versnelde ontwikkeling van Bio-Economie als een belangrijke pilaar onder Nederlandse duurzame economische ontwikkeling te oogsten. PBE ziet nieuwe bedrijvigheid naast het omkatten van bestaande bedrijven naar een duurzamer leest, en de internationale markt als een belangrijke speerpunt. In de afgelopen Business Meetings hebben we ons in het bijzonder gericht op de rol van kennisintensieve Midden- en Kleinbedrijfin de bio-economie en in het bijzonder de starters, alsmede de rol van durfkapitaal. Daarnaast hebben we ons gericht in aparte bijeenkomsten ook op de nieuwe biobased waarde ketens, op het verantwoord beheer van dergelijke ketens wat in het bijzonder van belang is voor het betreden van de internationale markt.

Op de BUM van 24 maart stonden de kennisintensieve biobased MKBs centraal. Achtereenvolgens spraken de CEOs van Chaincraft (Niels van Stralen), Delft Advanced Biorenewables (Eric van der Meer) en Vertoro (Michael Boot).  Opvallend is de diversiteit van technologische platforms, grondstoffen en producten (van commodity producten als advanced fuels tot hoge toegevoegde waarde specialties), die stuk voor stuk nieuwe dimensies in de bioeconomie openen. Een ander opvallend punt is dat deze bedrijven over het gehele land verspreid gevestigd zijn: Chaincraft in Amsterdamse Haven Industrieel complex), DAB op de Biotech Campus in Delft en Vertoro op de Brightside Campus (Chemelot) in Limburg.

Ze hebben allen hun ontstaansgeschiedenis in Nederlandse universiteiten (WUR igv Chaincraft, TU Delft igv DAB and Tue igv Vertoro).  Dat geeft vertrouwen in de Nederlandse universiteiten als kraamkamer voor starters en brede mogelijkheden ongeacht lokatie. Alhoewel PBE in essentie een industrie-organisatie is, zijn wij nu routes aan het onderzoeken om academische partijen bij PBE doelstellingen te betrekken, gezamenlijk toewerkend naar een daadwerkelijk Circular Biobased Nederland.

Als PBE zien we onze stelling onderstreept dat het verstandig is om Nederland-breed op te trekken, juist ook met betrekking tot verdere verbetering van het biobased starterklimaat, en eventuele obstakels zoveel mogelijke nationaal weg te nemen. Naast de aangekondigde topdown macro-economische en klimaatimpactverkenning, zien we ook een belangrijke rol voor een parallelle nationale inventarisatie van issues op het niveau van individuele bedrijven (bottom-up). Meer over zo’n micro-economische verkenning binnenkort.

Nieuwe bedrijvigheid vraagt nieuwe financiering. Op de BUM sessie van 23 juni rond durfkapitaal spraken Bram Ledeboer and Peter van Nieuwenhuizen, investment partners bij respectievelijk SHIFT Invest gevestigd te  Amstelveen, en European Circular Biobased Fund dat Europa-breed opereert. De takehome messages van het goed bezochte seminar waren (1) de noodzaak tot het wegnemen van belemmeringen voor biobased scale-ups  in termen van regelgeving en (2) beschikbaarheid van investors voor vervolgrondes en en verdere groei van de ondernemingen in de vroege fase. Beide sprekers benadrukten ook de noodzaak voor meer samenwerking tussen venture capital fondsen, en minder fragmentatie van de investeerders zelf met het oog op risicodeling. Dit onderstreept de stellingname van PBE dat samenwerking ook op dit gebied een prioriteit is om ten volle de vruchten van de bio-economie te oogsten.

Nieuwe en internationale waardeketens. Van oudsher zijn Nederlandse biobased bedrijven zeer actief op de internationale markt met betrekking tot biomassaimport, -transport en –verwerking zowel binnen Nederland als Europa. Met de nieuwe richtlijnen van de EU (REDII) als basis werkt de markt toe naar hoogwaardige toepassing van duurzame grondstoffen. ‚Hoogwaardig‘ geldt zowel voor eindproducten in termen van toegevoegde waarde als voor de duurzaamheid van grondstoffen en hun verwerking (cascadering). met betrekkening tot CO2 vastlegging en biodiversiteit. Nederlandse Havens spelen hierbij een centrale rol, waarbij monitoring en controle van de biomassaketens via een gegarandeerde Chain of Custody verdere (duurzaamheids)waarde en garanties toevoegt en risico’s verlaagt. Hetzelfde geldt voor internationale partnerships tussen Europese en metname ZuidAmerikaanse spelers, gegeven het enorme biomassapotentiel van de laatsten. Daar waar het betreden van de internationale markt een uitdaging kan zijn voor de individuele ondernemer, helpt het organiseren van op grotere schaal om risico’s voor die individuele spelers te verkleinen of zelfs weg te nemen. In seminars op 29 juni en 1 juli bracht PBE een aantal spelers op deze onderwerpen bij elkaar. Om dit moment bekijken wij hoe we verdere projecten kunnen inrichten tbv PBE donateurs – zoals bijvoorbeeld deelname aan het Biofutures Platform en door bij te dragen aan de opkomende Brusselse consultatie en roadmapontwikkeling mbt bio-economie. Dat laatste hebben we overigens wederom gedaan met de zich ontwikkelende coaltie onder de werktitel Circular Biobased Netherlands, waarvoor de meest prominente biobased spelers hebben getekend. Zie voor concrete tekst van PBE voor CBN spelers hier op de EC website.

Naast deze gezamelijke projecten staan de ontwikkeling van de investeringsagenda en verdere uitwerking van een proactief communicatieplan op de PBE agenda om het volle potentieel van de verdere en versnelde ontwikkeling van Bio-Economie als een belangrijke pilaar onder Nederlandse duurzame economische ontwikkeling te oogsten.
 
Luuk van der Wielen
Bestuursvoorzitter, Platform Bio-Economie.
September 2021

Vertrek Helma Kip uit bestuur PBE

Helma kip vertrekt uit het bestuur van PBE vanwege pensionering bij warmtebedrijf Ennatuurlijk.
Zij heeft 3 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. In 2018 volgde zij Marie Thérèse Tetteroo-Mathijsen op. In deze drie jaar is de scope van het Platform verbreed naar meer toepassingen dan alleen energie en is gewerkt aan het draagvlak voor de toepassing van bio grondstoffen in brede zin onder meer door de oprichting van Biomassafeiten en de samenwerking met de Rapid Response Group.

Ook is in die periode een rapport door de SER opgesteld over een duurzaamheidskader voor bio grondstoffen en heeft PBE binnen de NVDE de rol gekregen van het organiseren en begeleiden van de werkgroep bio energie. Na de verkiezingen en de daaropvolgende (lange) Kabinetsformatie is het onderwerp biomassa ‘controversieel’ verklaard en komt het Kabinet alsmaar niet met een eerste versie van een ‘bronnenstrategie’ voor warmte in de energietransitie en een voorstel voor het toekomstig subsidiebeleid m.b.t. het toepassen van biomassa voor de opwekking van hernieuwbare energie. Verwacht mag worden dat in de laatste maanden van dit jaar deze beide visies door het Rijk worden gepresenteerd en dat het Platform hierop input kan leveren.

Helma zal opgevolgd worden door Svenja Kraay, werkzaam bij Stadsverwarmingsbedrijf Purmerend. 

Introductie nieuw Bestuurslid PBE

Mijn naam is Svenja Kraaij en ik ben nu 3 jaar werkzaam bij SVP als beleidsmedewerker. In deze rol ben ik verantwoordelijk voor de public en regulatory affairs, vergunningen en duurzaamheid. 75 % van de totale warmtelevering van SVP wordt ingevuld door biomassa, waardoor de maatschappelijke discussie en wet- en regelgeving op Europees en nationaal niveau op dit dossier voor ons zeer van belang is.

Ik ben vereerd om Helma Kip op te volgen in het bestuur van PBE en via deze manier een bijdrage te leveren aan de standpuntbepaling van PBE.

Uitnodiging PBE BUM 20-10-2021


Geachte donateur en andere geïnteresseerden,
Graag nodigen wij u allen graag uit voor het bijwonen van de online PBE BUM bijeenkomst die in het teken staat van Waardeketens / certificering.
De PBE BUM zal plaats vinden op woensdag 20 oktober a.s. van 13:30 tot 16.00 uur.

 
We hebben voor u het volgende programma opgesteld:

13.30 uur - Opening en Mededelingen - Luuk van der Wielen, Voorzitter PBE
13.40 uur - Stand van Zaken PBE (incl MEV) - Luuk van der Wielen    
13.50 uur - PBE Jaarrapportage Houtige Biomassa 2020 - Hans Langeveld, Biomass Research
14.10 uur - LATAM-EU Chain of Custody - John Bouterse, BioGrowth Development
14.25 uur - Target Biobased Chemicals - Adrie Straathof, TU Delft
14.45 uur - Braskem’s vision on Biobased Chemicals - Roberto, Werneck, Braskem
15.05 uur - We turn CO2 into renewable chemicals - Jan Wery, Photanol
15.30 uur - Discussion panel with speakers and audience - Luuk van der Wielen    
15.50 uur - Sluiting - Luuk van der Wielen

>> U kunt zich HIER aanmelden voor deelname
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.

Onderzoek weerlegt claim milieubeweging: Biomassa voldoet aan duurzaamheidseisen

Onafhankelijk onderzoek van Indufor weerlegt de claim van milieuorga­ni­saties dat bio­massa uit Estland niet aan de duurzaamheidseisen zou voldoen. Deze claim werd geuit op basis van onderzoek uitgevoerd van SOMO. De energiebedrijven die biomassa mee­sto­ken, zijn niet bij het SOMO-onderzoek be­trokken geweest. Zij hebben daarom Indu­for opdracht gegeven te verifiëren of er echt sprake is van mis­standen.

Uit dit onderzoek van Indufor blijkt dat de conclusies van SOMO op geen enkele manier kunnen wor­den aangemerkt als schendingen van de geldende Nederlandse criteria voor duur­zame biomassa. Deze criteria zijn de strengste ter wereld en zijn in nauw overleg met de milieuorganisaties opgesteld, binnen het gezamenlijke Convenant Duur­zaam­heid Biomassa. De onaf­hankelijk rapporteur onder het Convenant (CE Delft) heeft vast­gesteld dat de mee­gestookte biomassa in 2019 en 2020 voldeed aan de duurzaam­heids­criteria.

Lees verder

PBE Jaarrapportage 2020: Gebruik biomassa in Nederland 77% gecertificeerd duurzaam

Het Platform Bio-economie (PBE) heeft het Jaarrapport 2020 over het gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gepresenteerd.

Biomassa is en blijft noodzakelijk voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave. Circa 3,9 miljoen ton in 2020 (20% van het totaal) wordt gebruikt voor energiedoeleinden. Het gebruik is met bijna 1,3 miljoen ton (48 %) toegenomen ten opzichte van 2019. De meeste biomassa (90%) wordt gebruikt in installaties groter dan 10 MW voor de productie van elektriciteit en warmte. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van de jaarlijkse inventarisatie.

Het persbericht en het rapport hiervan is te vinden op onze website.

Biomassafeiten.nl tot en met 2023 verlengt.

Biomassafeiten.nl is een initiatief van bedrijven en organisaties actief in de wereld van biomassa om een eerlijke kijk te geven op de mogelijkheden die biomassa biedt voor oa het produceren van duurzame producten en het behalen van onze klimaatdoelstellingen. De aangesloten donateurs hebben het budget tot en met 2023 goedgekeurd.

Biogrondstoffen vormen de basis voor de verduurzaming van de industrie. Of het nu gaat om duurzame geproduceerde producten of energie, biomassa zal een belangrijke rol spelen bij deze transitie. De komende periode zullen ze via het platform en social media deze boodschap blijven verkondingen. 

www.biomassafeiten.nl

LATAM

Dat de Nederlandse duurzaamheidseisen van houtige biomassa als meest strengste in de wereld worden gezien heeft er ook toe geleid dat veel landen kijken naar hoe wij dit hebben ingericht en welke uitdagingen hierbij komen kijken. Niet alleen het proces is belangrijk maar ook hoe de publieke opinie hier tegenaan kijkt. Nu we in de wereld steeds meer biomassa gaan gebruiken, van hout, agri tot industrieel organische afvalstoffen, is het duidelijk dat we ook hierin naar de beste toepasbaarheid moeten kijken met oog voor landgebruik, voedselketens en nog veel meer.

We zijn er dan ook trots op als PBE gevraagd te zijn een consortium van bedrijven, overheden en kennisinstellingen te gaan leiden om deze wereldwijde keten van biogrondstoffen beter in kaart te brengen. Tijdens de aanstaande BUM hoort u hier al meer over.

Kamerbrief over houtige biomassa in de SDE++

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) heeft 30 september de Tweede Kamer een brief gestuurt over houtige biomassa in de SDE++.

Bekijk hier de brief

Webinar 'Presentatie sectorstudie reststromen Spaanse tuinbouw'

Steeds meer zien we als PBE dat internationale samenwerking noodzakelijk is om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en beschikbaarheid van biogrondstoffen. Als organisatie hebben we afgelopen periode ons dan ook gericht op het aanhalen van deze samenwerkingen om hiermee onze donateurs en markt nog beter te kunnen informeren. Naast de mogelijke samenwerkingen met LATAM (zie ander bericht) zijn we ook gevraagd door de RVO om een bijdrage te leveren bij de presentatie op 11 september 2021.

We nodigen u dan ook uit hieraan deel te nemen, aanmelden kan via
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/online-presentatie-sectorstudie-reststromen-spaanse-tuinbouw
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2021 Platform Bio-Economie, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of u afmelden voor deze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp