STUK teollisuuden ja tutkimuksen ProInfo-uutiskirje
  30.6.2016  
  Cesiumtapauksen opit ohjeisiin  
   
  Radioaktiivisia pienjätteitä käsittelevän yrityksen hallussa ollut rikkoutunut cesiumlähde saastutti maaliskuussa Säteilyturvakeskuksen tiloja. Umpilähteiden säteilyturvallisuutta käsittelevää ohjetta uusitaan parhaillaan ottaen huomioon tapahtuman kaikki opit.

Lue lisää
 
 
  Röntgenlaitteiden kauppaan ja hallussapitoon on oltava turvallisuuslupa  
   
  Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen STUKin päätöksen mukaan röntgenlaitteiden käytön lisäksi myös niiden hallussapitoon ja kauppaan tarvitaan turvallisuuslupa. Kaupassa on oleellista, että ostaja saa riittävät tiedot laitteen turvallisuusominaisuuksista ja niistä velvoitteista, joita laitteen käyttöön liittyy.

Lue lisää
 
 
  Kuka vastaa, kun vastaava johtaja on väliaikaisesti poissa?  
   
  Erityisesti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, kun toiminnanharjoittaja voi joutua lomauttamaan henkilöstöään, myös vastaava johtaja saattaa olla lomautettujen joukossa. Miten säteilyturvallisuudesta tällaisessa tilanteessa pidetään huoli?

Lue lisää
 
 
  Radiografiakuvaus vaatii pätevää henkilöstöä ja tarkkoja pelisääntöjä  
   
  Metallirakenteiden tai esimerkiksi hitsaussaumojen kuvaaminen röntgen- tai gammasäteilyllä eli radiografiakuvaus on yksi säteilyn käytön riskialttiimmista toiminnoista. Kuvauksen tilaajan onkin aina syytä varmistaa, että kuvauksen toteuttava yritys toimii kaikki turvallisuusvaatimukset täyttäen. Tärkeimmät vaatimukset koskevat kuvaushenkilöstön määrää ja pätevyyttä.

Lue lisää
 
 
  Uusia vaatimuksia avolähteiden käytölle  
   
  Toukokuun alussa astui voimaan uudistettu ohje ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä. Lisäksi parhaillaan uusitaan ohjeita ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus, ST 6.2 Avolähteiden käytöstä syntyvät radioaktiiviset jätteet ja päästöt sekä ST 5.4 Säteilylähteiden kauppa. Jatkossa säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavat johtajat saavat sähköpostin, kun heidän toimialaansa koskeva ST-ohje on päivitetty

Lue lisää
 
 
  Poikkeavia tapahtumia: gammaradiografiakuvaaja altistui  
   
  Teollisuuden säteilyn käytössä on viimeisen noin puolen vuoden aikana raportoitu kahdeksan poikkeavaa tapahtumaa. Merkittävin altistus sattui gammaradiografiakuvauksessa. Kuvauksessa käytetty iridiumlähde ei palautunut kuvauksen jälkeen kokonaan suojasäiliöön ja aiheutti kuvauksen tehneelle työntekijälle 4,13 millisievertin syväannoksen.

Lue lisää
 
 
 
  STUK uudistaa säteilytoiminnan valvonnan tietojärjestelmiään

Säteilyturvakeskus modernisoi ja yhdistää teollisuuden ja terveydenhuollon säteilytoiminnan valvontaan käytettävät erillisjärjestelmät keskitetyksi valvontajärjestelmäksi. Osana uudistusta kehitetään myös kansalaisten, luvanhaltijoiden ja muiden viranomaisten sähköistä asiointia. Lupa-asioiden hoitaminen, kuten lupamuutosten teko ja lupatietojen katselu, onnistuu järjestelmän valmistuttua extranet-palvelun kautta.
 
Järjestelmän määrittely on käynnistetty, ja suunnitelmien mukaan se otetaan käyttöön vuonna 2018.
 
 
  Sormien säteilyaltistus pieneni uusien työtapojen ansiosta

Turun PET-keskus on onnistunut selkeästi pienentämään radioaktiivisia merkkiaineita käsittelevien työntekijöidensä säteilyaltistusta automatisoimalla ja kehittämällä työtapojaan. Aiempina vuosina suurimmat sormiin kohdistuvat annokset ovat lähennelleet vuosiannosrajaa, mutta viime vuonna isoimmatkin annokset putosivat noin kolmannekseen entisestä.
 
Säteilyturvakeskus pitää valtakunnallista rekisteriä säteilytyöntekijöille aiheutuneista säteilyannoksista. Rekisterin tilastoista nähdään säteilytyössä tapahtuneiden muutosten vaikutus työntekijöiden altistukseen.

Vuonna 2015 henkilökohtaisessa koko keholle laskettavan säteilyaltistuksen seurannassa oli yhteensä noin 10 800 säteilytyöntekijää ja sormiannosten seurannassa noin 500 työntekijää. Yleisesti ottaen työntekijöille aiheutuneet säteilyannokset pysyivät edellisvuosien tapaan hyvin vähäisinä.
 
STUKin tiedote 20.6.2016 Sormien säteilyaltistus pieneni uusien työtapojen ansiosta
 
 
  Keväinen huippukokous edisti radioaktiivisten aineiden käytön turvallisuutta

Huhtikuun alussa järjestettiin Washingtonissa ydinturvahuippukokous, johon myös Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana osallistui. Kokous oli osa huippukokousten sarjaa, jonka tuloksena ydin- ja radioaktiivisten aineiden hankkiminen ja käyttäminen lainvastaiseen toimintaan on entistä vaikeampaa.
 
”Vaikka huippukokousten ansiosta ydin- ja radioaktiivisten aineiden hallinta ja valvonta onkin parantunut, on niiden lainvastaisen käytön riski edelleen olemassa ja työtä on jatkettava”, totesi pääjohtaja Tiippana. Kaikista radioaktiivisista lähteistä on siis pidettävä tarkkaa huolta myös Suomessa, vaikkei meillä erityistä lainvastaisen toiminnan uhkaa olekaan.
 
 
  Uusia julkaisuja

STUK opastaa
Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa
 
Kouluissa voidaan käyttää esimerkiksi fysiikan tai kemian opetuksessa radioaktiivista ainetta sisältäviä säteilylähteitä tai röntgenlaitteita. Kouluopetuksessa käytettävät röntgenlaitteet ovat yleensä pienitehoisia ja säteilylähteenä käytettävän radioaktiivisen aineen määrä on vähäinen. Tästä huolimatta huolellisuus ja käyttöohjeiden noudattaminen on tärkeää demonstraatioiden ja oppilastöiden aikana oppilaiden ja opettajan tarpeettoman säteilyaltistuksen välttämiseksi.
 
Uudessa oppaassa esitetään, milloin säteilylähteitä voidaan käyttää kouluopetuksessa ilman turvallisuuslupaa, sekä esitetään säteilylähteiden käsittelyssä huomioitavat turvallisuusnäkökohdat. Opas koskee säteilylähteiden käyttöä peruskouluissa ja lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja niihin rinnastettavissa laitoksissa.
 
STUK-B 202
Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta. Vuosiraportti 2015
 
STUK-B 199
Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat: Kolmannesvuosiraportti 3/2015