Copy
 
STUK ProInfo-uutiskirje
  18.2.2021  
  Säteilylain uusia vaatimuksia noudatetaan hyvin

Säteilyturvakeskus selvitti, kuinka uudistuneen säteilylainsäädännön vaatimuksia noudatetaan terveydenhuollossa ja eläinlääketieteessä. Tulosten mukaan uusia vaatimuksia noudatetaan hyvin. Erityisen vähän huomautettavaa oli yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloissa.

Linkki juttuun Säteilylain uusien vaatimusten toteutuminen säteilyn käytössä
 
 
  Oikeutusarvioinnin edellytykset terveydenhuollon säteilyn käytössä eivät aina ole kunnossa

Säteilyturvakeskuksen selvityksen mukaan röntgentutkimusten oikeutusarvioinnin edellytykset toteutuvat terveydenhuollon säteilynkäytössä suurimmalta osin. Aina toiminnanharjoittajien ohjeistukset  eivät kuitenkaan ole kaikilta osin kunnossa.
Oikeutusperiaate on optimointi- ja yksilönsuojaperiaatteiden lisäksi yksi säteilysuojelun perusperiaatteista. Säteilytoiminta on oikeutettua, kun saavutettava kokonaishyöty on suurempi kuin aiheutuva haitta.

Linkki juttuun Oikeutusarvioinnin edellytykset terveydenhuollon säteilyn käytössä eivät aina ole kunnossa
 
 
  Annosmääritykset sädehoidon lineaarikiihdyttimien pienissä fotonisäteilykentissä

Sädehoitomenetelmien kehittyessä on kooltaan pieniin ja muodoltaan yksilöllisempiin fotonihoitokenttiin perustuvien sädehoitotekniikoiden (IMRT ja VMAT) käyttö yleistynyt ulkoisessa sädehoidossa. Tämä on luonut STUKin viranomaisvalvonnalle tarpeen selvittää ja varmistaa fotonikeilojen dosimetriaa myös referenssikenttäkokoa (10x10 cm2) pienemmissä kentissä. Tätä on tehty paikan päällä sairaaloissa suoritettavien sädehoitolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten yhteydessä. 

Linkki juttuun Annosmääritykset sädehoidon lineaarikiihdyttimien pienissä fotonisäteilykentissä
 
 
  Yksi paluumuuttaja ja kaksi uutta kasvoa - STUK ja IAEA työpaikkoina

Johtava asiantuntija Paula Toroi palasi Säteilyturvakeskukseen viiden Itävallan Wienissä ja Kansainvälisessä atomienergiajärjestössä viettämänsä vuoden jälkeen. Kokemukset kansainvälisestä dosimetriayhteistyöstä ovat nyt STUKin käytössä. Jutussaan Paula Toroi pohtii kansainvälisen näköalapaikan antamia oppeja.

Tarkastajat Tommi Hietamies ja Iida Hirsso ovat uusia asiantuntijoita STUKin terveydenhuollon valvonnassa. Jos eivät ole vielä kentällä tulleet tutuiksi, niin näissä esittelyissä tulevat.

Linkki juttuun Paula Toroi tuo kansainvälistä kokemusta IAEA:lta
Linkki Tommi Hietamiehen esittelyyn
Linkki Iida Hirsson esittelyyn
 
 
  Ajankohtaista annosrekisteristä

Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista säteilyn annostarkkailussa olevista työntekijöistä. Tietoja käytetään säteilytyöntekijöiden terveyden ja säteilyturvallisuuden varmistamiseen

Muutokset annosrekisterin tietosisältöön
Annosrekisteriin tallennetaan nykyisin myös tieto toiminnanharjoittajasta aiemman työnantajatiedon lisäksi. Muutos perustuu joulukuussa 2018 voimaan tulleeseen säteilylakiin. Jokaisen annosmittareita tilaavan tulisi olla yhteydessä annosmittauspalveluun ja ilmoitettava tarvittavat tiedot. Samalla on hyvä tarkistaa, että tilaukseen on merkitty kaikkien henkilökohtaista annosmittaria käyttävien viralliset nimitiedot. Annosmittauspalvelu toimittaa tiedot annosrekisteriin annostietojen lähettämisen yhteydessä.

Yhteenveto annosrekisteristä
STUKissa on siirrytty sähköiseen asiointiin. Työnantajat, joiden työntekijöille on säteilyaltistuksen vuoksi järjestetty henkilökohtainen annostarkkailu edellisen vuoden aikana voivat saada STUKin annosrekisteristä vuosittaisen yhteenvedon. Yhteenveto lähetetään viikolla seitsemän sähköisesti, mikäli säteilyturvallisuusvastaavalla (STV:lla) on käyttöoikeus annosrekisterin extranettiin. Postitse STUKtoimittaa yhteenvedon vain erillisestä pyynnöstä.

Annosrekisterin extranet
Extranetin käyttöoikeuksia voi hakea tältä sivulta löytyvällä lomakkeella: Hae turvallisuuslupaa tai ilmoita muutoksesta - STUK
 
 
  "Vaikuttavaa valvontaa" on STUKin muutosohjelma
 
STUK vahvistaa luottamusta ja toimintakulttuuria, jossa toiminnanharjoittajat kantavat vastuunsa turvallisuudesta. STUKin tekemä valvonta on entistä riskitietoisempaa ja se perustuu turvallisuuteen ja toiminnanharjoittajan tilanteeseen.

Teillä toiminnanharjoittajilla on varmasti odotuksia STUKin toiminnalle ja ajatuksia, miten sitä kannattaa kehittää. Kertokaa ajatuksenne meille, lähettäkää ne sähköpostilla tarkastaja Jukka Liukkoselle osoitteeseen  jukka.liukkonen@stuk.fi.
 
Tässä vielä linkki minuutin videoon vaikuttavan valvonnan perusteista ja tavoitteista: https://youtu.be/ii1nBqj9Je0

 
 
 
 
  Ilo palvella ruotsiksi ja suomeksi, www.stuk.fi

Säteilyturvakeskuksen nettisivut palvelevat säteilyn käyttäjiä suomeksi ja ruotsiksi.

Suomenkieliset ammattilaisten sivut ovat osoitteessa https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle ja ruotsinkieliset osoitteessa https://www.stuk.fi/web/sv/stuk-overvakar/till-anvandare-av-stralning.
 
 
 
  Dosimetrialaboratorion palautekysely - voita säteilymittarin kalibrointi

Säteilyturvakeskuksen Dosimetrialaboratorio on ionisoivan säteilyn annossuureiden kansallinen mittanormaalilaboratorio. Laboratoriossa tehdään palveluna sädehoito-, röntgendiagnostiikka- ja säteilysuojelumittareiden kalibrointeja sekä mittareiden toimintakunnon tarkastuksia. Lisäksi laboratoriossa säteilytetään erilaisia komponentteja.
 
Vastaamalla palautekyselyyn voit antaa palautetta Dosimetrialaboratorion palveluista ja toiminnasta. Kyselyssä on kuusi kysymystä ja siihen voi vastata halutessaan nimettömänä.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan voittajan valitsema yhden säteilymittarin kalibrointi tai tarkastus. Voitto on lunastettavissa vuoden 2021 loppuun saakka. Kyselyn osoite on  https://webropol.com/s/STUK-DOS-palautekysely-2021
Vastausaikaa on 31.3.2021 asti. Kiitos vastauksestasi!
 
 
 
  Esiselvitys säteilylaissa tarkoitettujen lähettämissuositusten kehittämistä varten

Työryhmän loppuraportissa sosiaali- ja terveysministeriölle todetaan, että kyselytutkimuksen perusteella Suomeen tarvitaan terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja sähköisiin lähetejärjestelmiin integroitu lähettämissuositus, joka sisältää myös päätöksenteon tuen.

STUK-B 273. Helsinki; Säteilyturvakeskus: 2021.
 
 
 
  STUK selvittää tämän vuoden tutkimusten määrät ensi vuoden alussa

STUK selvittää ensi vuonna, kuinka paljon säteilyä käyttäviä tutkimuksia terveydenhuollossa tänä vuonna tehdään. STUK pyytää luvanhaltijoita varmistamaan jo etukäteen, että tutkimustiedot ovat tuolloin saatavilla.

Kysely tämän vuoden tutkimusmääristä lähetetään toiminnanharjoittajille lupakohtaisesti vuoden 2022 alussa. Säteilylain neljänteentoista pykälään perustuva kysely koskee radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä isotooppitutkimuksia ja -hoitoja. Isotooppitutkimuksista ja -hoidoista kerätään myös annostietoja.

Kyselyssä kerätään samoja tietoja kuin vuotta 2018 koskevassa tutkimusmääräkyselyssä ja tarkoituksena on seurata säteilyn käytön trendejä Suomessa. Kyselyistä saadaan perustietoa säteilyn käytöstä radiologisten ja isotooppiyksiköiden sekä STUKin käyttöön. Lisäksi tutkimusmääristä tehdään kansainvälistä vertailua.

Selvityksien pohjalta laaditaan raportit radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määristä sekä isotooppitutkimuksista ja -hoidoista vuonna 2021. Raporttien pohjana olevat tiedot julkaistaan myös  avoimena datana STUKin nettisivuilla.

 
 
 
  Webinaareja terveydenhuollon säteilyn käyttäjille

Säteilyturvakeskus järjestää webinaareja terveydenhuollon säteilyn käyttäjille Microsoft Teams -sovelluksella. Keväällä järjestetään kolme webinaaria:  Valvonnan muutos ja valvonnan tuloksia,  Mittausmääräys ja Havaintoja turvallisuusarvioista ja turvallisuuslupakäsittelyn menettelyt

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja niihin otetaan mukaan 250 ensiksi ilmoittautunutta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen STUKin nettisivuilla tästä linkistä.