Copy
Logo van Open State Foundation met 'Open data voor digitale transparantie' tagline

Goedemiddag,

We maken ons op voor de Wet Open Overheid, Nederland is nog lang niet zo transparant als we soms denken, en hoe zit dit eigenlijk op EU-niveau? We werken daarnaast aan een tal van projecten, waaronder Open Lobby en onze nieuwe strategie 2021-2024. 

Wet open overheid

Op 29 oktober is de behandeling van de wijzingswet Wet Open Overheid begonnen. Deze wet is een afgezwakte versie van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Mediaorganisaties en de Open State Foundation hadden daarom voorafgaand aan het debat de woordvoerders opgeroepen de wet effectiever te maken. 
 
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal de Woo waarschijnlijk volgend jaar in werking treden. De Wet open overheid beoogt overheden en semi-overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. Het voorstel verankert de toegang tot publieke informatie en het hergebruik van die informatie als rechten van burgers. Met de invoering van de Wet open overheid wordt de huidige Wob vervangen en wordt het voor bestuursorganen minder gemakkelijk een informatieverzoek te weigeren. 
Naar verwachting vindt de voortzetting van het Woo-debat plaatst in week 50 op 8, 9 of 10 december. 

Opinie: Nederland is lang niet zo democratisch als we denken

Het belang van de Wet Open Overheid (Woo) beargumenteert Open State directeur Serv Wiemers in een artikel in de Volkskrant. De Woo biedt een “meer democratische controle en brengt Nederland dichter bij die volwassen, moderne democratie die het wil zijn,” betoogt Wiemers. Waar Nederland gewend was hoog te scoren in de internationale ranglijsten op het gebied van ontwikkeling, komt Nederland er op vergelijkingen die het functioneren van het democratisch bestel beoordelen minder goed vanaf. De verklaring ligt in trends zoals de ontzuiling en het verouderde poldermodel, terwijl de Nederlandse politiek nogsteeds gebaseerd is op vertrouwen en consensus. Burgers zitten niet meer in zuilen of vaste sociale structuren. Nederland is een ‘normaal’ land geworden en daar hoort openheid en controle bij. Bovendien maakt de digitale revolutie een ander soort overheid noodzakelijk, én openheid mogelijk. Lees hier het artikel over hoe de Woo daaraan volgens Wiemers kan bijdragen.

Europa column: informatie over bedrijven moet ook openbaar

De Europese Commissie beslist in begin 2021 over de mate waarin bedrijfsregisters open en publiek worden gemaakt, als onderdeel van de reeds geïmplementeerde “Open Data Directive” (Directive (EU) 2019/1024). Deze richtlijn introduceert het concept van hoogwaardige datasets, gedefinieerd als documenten waarvan het hergebruik gepaard gaat met belangrijke voordelen voor de samenleving en de economie, en deze zijn onderworpen aan een afzonderlijke reeks regels. Een van deze categorieën is "bedrijven en bedrijfseigendom". Over een periode van twee jaar besloot de EC te beoordelen welke data van high-value is, en welke vervolgens publiekelijk wordt gemaakt. Hierover oordeelde de EC dat 80% van de informatie die nodig is om goed onderzoek te doen naar activiteiten zoals fraude en witwassen, niet publiekelijk gemaakt hoeft te worden. 
 
Open State Foundation is daarom een notitie gestart waarin we vragen om informatie over de bedrijfs- en eigendomsstructuur in het kader van deze richtlijn openbaar wordt gemaakt. Deze publicatie sluit volledig aan bij de bestaande Directive (AMLD5) van de EU om witwaspraktijken tegen te gaan, evenals de standaarden die al door nationale overheden worden gezet om informatie in bedrijfsregisters beschikbaar te stellen als open data. Dit initiatief is ondertekend door verscheidende organisaties, maar kan ook door burgers ondertekend worden. Voor meer informatie hierover, neem contact op met: jesse@openstate.eu

Project OpenLobby 

Ministers zijn een belangrijke spil in het ontwikkelen van beleid dat mensen in hun dagelijks leven raakt. Het kabinet-Rutte II heeft eind 2016 in reactie op de initiatiefnota “Lobby in Daglicht” van Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester & Astrid Oosenbrug een toezegging gedaan om op diverse terreinen meer openheid te betrachten op dit vlak, onder andere door meer inzicht te geven in de agenda’s van de bewindslieden. Om lobbytransparantie te bevorderen én dit lobbylandschap in Nederland inzichtelijker te maken, creëert Open State Foundation een digitaal platform genaamd ‘OpenLobby’. Dit platform geeft inzicht en toegang tot de agenda’s van alle bewindspersonen en brengt in kaart waar ruimte is voor verbetering. Aansluitend maakt Open State een analyse om beter zicht te krijgen op de lobby op nationaal niveau. Dit wordt uitgevoerd door onderzoeksstagiair Rosa Juffer, waarbij deze methode gebruikt wordt om systematisch inzicht te krijgen in de rol van verschillende actoren in het politieke besluitvormingsproces. Meer weten? Stuur een bericht naar: rosa@openstate.eu
 

Stuiveling Open Data Award (SODA) is gewonnen door Movimaps 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikte dit jaar voor de vijfde keer de Stuiveling Open Data Award (SODA) uit. De award beloont de beste toepassing die gebruikmaakt van open data van de Nederlandse overheid met 20.000 euro. Dit kan bijvoorbeeld een website of app zijn. Open State Foundation won de SODA twee jaar geleden, daarom zat directeur Serv Wiemers dit jaar in de jury. 

De award werd dit jaar uitgereikt aan Movimaps. Movimaps veiligheidsratio fiets geeft inzicht in de balans tussen fietsongevallen en fietsgebruik. Dit doen zij door deze informatie zichtbaar te maken op een kaart. Dit stimuleert de discussie over fietsveiligheid en zorgt dat de open data over fietsintensiteit wordt gebruikt en gedeeld. De jury verkoos Movimaps veiligheidsratio fiets vanwege deze brede maatschappelijke relevantie als winnaar. 

Logo van Stuiveling Open Data Award

Strategie van Open State Foundation onder de loep

Het huidige strategisch driejarenplan van de Open State Foundation loopt eind dit jaar af. Daarom buigen wij ons nu over een nieuwe strategie. Dit doen we onder andere door een wekelijkse brainstormsessie waarin we sparren over nieuwe tools, content en projecten. Dit is zeker nu van belang, sinds de coronacrisis heel wat maatschappelijke ontwikkelingen op z’n kop heeft gezet, met name als het gaat om digitalisering en de rol van de overheid. Die strategie ontwerpen we graag met partners en stakeholders. Dus als je ideeën en suggesties hebt over de koers van Open State Foundation de komende jaren, neem dan contact op met Serv Wiemers: serv@openstate.eu

Logo van Open State Foundation

Ons werk steunen?

Geloof je net als wij dat overheidsinformatie van ons allemaal is en als open data beschikbaar moet zijn voor burgers, journalisten, wetenschappers, maatschappelijke organisaties, start-ups of politici en bestuurders zelf? Dan kan je het werk van Open State Foundation steunen met een eenmalige of periodieke bijdrage. Met jouw steun kunnen we overheden aanzetten tot meer transparantie, data ontsluiten en veelsoortig hergebruik mogelijk maken. Heel erg bedankt!

(NB: Open State Foundation heeft de ANBI-status, waardoor donateurs hun gift mogen aftrekken)

Contact opnemen

Wil je meer weten over transparantie bij de overheid? Bekijk onze website waar we over al onze projecten uitleggen hoe we overheden en publieke instellingen bewegen om informatie als open data te ontsluiten en hergebruik te stimuleren. Heb je vragen, suggesties of heb je onze hulp nodig bij het openen van data? Neem dan contact op.

Kom eens langs bij een van onze Hack de Overheid-Meetups. En we hebben ook een openbare Slack waar de Hack de Overheid-community met elkaar in gesprek is over open data, hergebruik en samenwerking.
Meedoen? Heel welkom!

Website
Twitter
LinkedIn
Flickr
Facebook
Open State Foundation
Kattenburgerstraat 5 - 002 B
1018 JA, Amsterdam
Nederland

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of zich afmelden.