Nyheder 2013
View this email in your browser

Dette er en kort beskrivelse af regler omkring skattepligt og fradrag, som er relevante for de fleste selvstændige erhvervsdrivende, for at give et nemt og hurtigt overblik. Vi gør opmærksom pÃ¥, at dette ikke kan erstatte professionel rÃ¥dgivning.

Skulle du på nuværende tidspunkt fortsat være i tvivl om din skat for 2013, vil vi naturligvis gerne være behjælpelig og evt. udarbejde en skatteberegning, således at du har et overblik over din skat samt gennemgå din forskudsregistrering for 2013.

Der kan i sidste ende være mange penge at spare.

Nedenfor beskrives kort nogle af de områder omkring skattepligt og fradrag, som er relevante for de fleste selvstændigt erhvervsdrivende


Bagatelgrænse for mindre personalegoder

Mindre personalegoder og gaver fra arbejdsgiveren beskattes kun, hvis årets gaver mv. overstiger 1.000 kr. (2013) på årsbasis. Har personen flere arbejdsgivere gælder grænsen på 1.000 kr. for samtlige arbejdsgivere under ét.

Hvis den samlede værdi af årets gaver overstiger 1.000 kr., er medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb og ikke kun af den del, der ligger ud over bagatelgrænsen. Beløbet skal selvangives, idet arbejdsgiveren ikke har indberetningspligt, selv om bagatelgrænsen overskrides. Den skattefri bagatelgrænse omfatter mindre gaver og påskønnelser (den enkelte gaves værdi skal være under 1.000 kr.) i form af eksempelvis:

 • Blomster, vin og chokolade
 • Deltagelsesgebyr til motionsløb og lignende
 • Julegaver

For årets julegave gælder dog den særlige regel, at selv om bagatelgrænsen overskrides, vil årets julegave altid være skattefri, hvis værdien af naturaliegaven maksimalt er 700 kr. Har personen flere arbejdsgivere, vil alle julegaverne være skattefrie, hvis årets gave fra den enkelte arbejdsgiver maksimalt har en værdi på 700 kr. Har en medarbejder modtaget gaver fra arbejdsgiveren i årets løb for eksempelvis i alt 1.200 kr., er udgangspunktet, at det skattepligtige beløb udgør 1.200 kr., da bagatelgrænsen er overskredet. Men udgør julegavens værdi 700 kr. ud af det samlede beløb på 1.200 kr., er julegaven skattefri, og det skattepligtige beløb udgør derfor 500 kr., som skal selvangives. Har julegaven derimod en værdi på 900 kr., og har medarbejderen modtaget andre smågaver fra arbejdsgiveren til en samlet værdi på 600 kr., er medarbejderen skattepligtig af 1.500 kr. Er der ikke modtaget andre gaver end julegaven, er denne skattefri, da beløbsgrænsen på 1.000 kr. ikke er overskredet.

Den skattefri bagatelgrænse omfatter ikke:

 • Gavekort, der kan konverteres til kontanter.
 • Skattefri goder pÃ¥ arbejdspladsen, eksempelvis kaffe, te og frugt, se ”Skattefri personalepleje”.
 • Sædvanlige julefrokoster og firmaudflugter.
 • Lejlighedsgaver i forbindelse med private mærkedage.
 • Personalegoder, der i overvejende grad er ydet af hensyn til arbejdet, og som er omfattet af den skattefri bagatelgrænse pÃ¥ 5.500 kr. (2013),
 • Personalegoder, der er skattefritaget efter særlige bestemmelser. Eksempler herpÃ¥ er parkeringsplads ved arbejdsstedet og sponsorbilletter.
 • Personalegoder, der er skattepligtige, som eksempelvis fri telefon og medielicens.


Ã…rets julegave til medarbejdere

Gaver i form af kontanter beskattes altid, og arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat.

Vælger arbejdsgiveren, at årets julegave skal bestå at 3 flasker vin og en æske chokolade og giver denne gave til medarbejderen og ønsker glædelig jul, er gaven skattefri for medarbejderen, hvis prisen maksimalt er 700 kr. incl. moms.

Består julegaven af et gavekort, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af gavekortets værdi, også selv om værdien maksimalt udgør 700 kr. Det er dog i praksis accepteret, at et gavekort kan sidestilles med en naturaliegave, forudsat at gavekortet kun kan anvendes til køb af ting, som arbejdsgiveren på forhånd har udpeget.


Bøder

Betaler arbejdsgiveren parkeringsbøder og andre bøder for medarbejderen, er betalingen skattepligtig for medarbejderen som anden løn. Dette gælder, selv om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, og kørslen er sket i arbejdsgiverens bil.


Telefon

Hel eller delvis arbejdsgiverbetalt fri telefon er skattepligtig. Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. (2013) årligt for den person, der har fri telefon. En arbejdsgiverbetalt telefon, der skal anvendes erhvervsmæssigt, vil ikke udløse beskatning, selv om der foretages enkeltstående opkald til hjemmet.

For ægtefæller, som begge beskattes af fri telefon, gives et nedslag på 25 %. Nedslaget opnås kun, hvis det samlede skattepligtige beløb for ægtefællerne udgør mindst 3.300 kr. (2013). Har begge ægtefæller fri telefon i hele året, vil det skattepligtige beløb udgøre 1.875 kr. (2013) for hver ægtefælle. Telefon omfatter fastnettelefon, mobiltelefon, iPhone, smartphone eller lignende, hvor hovedfunktionen er telefoni.

Beskatning af fri telefon indgår ikke automatisk i forskudsopgørelsen for 2013. Du skal derfor selv være opmærksom på at forskudsregistrere beløbet for at undgå en eventuel restskat.


Internet

Arbejdsgiverbetalt internetadgang er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri telefon, hvilket vil sige 2.500 kr. årligt.

Skal man alligevel beskattes af fri telefon, vil det være uden betydning, om man tillige skal beskattes af internetadgangen, da der er tale om et fast beløb på 2.500 kr. om året uanset udgiftens størrelse.

Der gælder samme regler for et mobilt internet.

 

Computer

Arbejdsgiverbetalt computer og sædvanligt tilbehør, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskatning, selv om computeren og tilbehøret også bruges privat.

Hvis der bliver indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren helt eller delvis skal finansieres via en lønomlægning, skal medarbejderen hvert år beskattes af 50 % af udstyrets nypris (arbejdsgiverens købspris).

Denne årlige beskatning på 50 % af udstyrets købspris gælder dog ikke, hvis der er indgået en bruttotrækordning eller lignende senest den 31. december 2011, og udstyret er leveret senest den 29. februar 2012. I disse tilfælde skal der ske beskatning af fri telefon, og det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. (2013). Der er tale om en overgangsregel, der gælder til og med 2014. Herefter beskattes medarbejderen af computeren efter 50-procents-reglen, hvis godet fortsat er stillet til rådighed for medarbejderen. Hvis medarbejderen tillige har fri telefon, udgør det samlede skattepligtige beløb 2.500 kr.

Indkomstbeløbet af ovenstående situationer, beskattes som almindelig lønindkomst og rubriceres som A-indkomst, hvilket medfører oplysnings- og indeholdelsespligt for arbejdsgiveren.

For personer, der omfattes af beskatningen, vil skatten blive trukket løbende over året i forbindelse med lønudbetalingen.

Er du selvstændig erhvervsdrivende uden at være lønmodtager, skal du selv være opmærksom på at få angivet beskatningen på din selvangivelse.

 

Håndværkerfradrag

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inkl. moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. På den måde sparer du ca. 5.000 kr. i skat.

 

 • Arbejdet skal stÃ¥ pÃ¥ listen med ydelser, der giver servicefradrag.
 • Vedligeholdelse skal laves af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark.
 • Service kan ogsÃ¥ udføres af privatpersoner. Bed personen om at udfylde en serviceerklæring.

 

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse

Når du rejser for din arbejdsgiver eller er ansat på en midlertidig arbejdsplads, har du forskellige muligheder for at få dækket dine rejseudgifter efter standardsatser. Du aftaler selv med din arbejdsgiver, hvordan og om arbejdsgiveren dækker dine udgifter.

Hvis arbejdsgiveren ikke dækker dine udgifter, kan du få rejsefradrag for udgifter op til 25.000 kr. (2013) 50.000 kr. årligt (2012)
 

 • Du kan fÃ¥ dækket dine udgifter skattefrit af din arbejdsgiver (skattefri rejsegodtgørelse)
 • Du kan selv lægge ud og derefter fÃ¥ pengene skattefrit af din arbejdsgiver (udlæg efter regning).
 • Hvis din arbejdsgiver slet ikke betaler til dine udgifter, kan du fÃ¥ rejsefradrag for udgifter op til 25.000 kr.
 • Du kan fÃ¥ fradrag for op til 25.000, hvis du pÃ¥ grund af dit arbejde har dobbelt husførelse.

 

I 2012 og 2013 udgør standardsatserne for skattefri rejsegodtgørelse efter reglerne 455 kr. pr. døgn for kost og småfornødenheder og 195 kr. pr. døgn for logi, dvs. i alt 650 kr. pr døgn.

Loftet gælder både for fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter. Loftet berører ikke arbejdsgiverens muligheder for at udbetale skattefri godtgørelse (diæter) eller at betale lønmodtagerens udgifter efter regning eller at give den pågældende fri kost og logi.

 

Forskudsopgørelsen 2013

Det er vigtigt at du gennemgår din forskudsopgørelse for 2013 og forholder dig til om de angivne beløb stemmer overens med de forventninger du har til indkomståret 2013. Har du ikke modtaget din forskudsopgørelse med posten kan du se den i din skattemappe på TastSelv Borger på skat.dk.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende i personligt regi, vil du med din forskudsopgørelse have modtaget girokort til løbende indbetaling af B-skat og AM-bidrag, som du skal være opmærksom på at få indbetalt.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2013 De Jonghe, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp