Værd at vide om vækstpakken

For den personlige virksomhed

Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.
Hovedelementerne i denne vækstplan er nævnt i dette nyhedsbrev.
For personlige virksomheder og små vækstvirksomheder, som typisk ikke betaler selskabsskat, vil jobeffekten være begrænset, ved en nedsættelse af virksomhedsskatten.
Til gengæld indføres der fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring, håndværkerfradraget genindføres og på momsområdet betyder vækstpakken længere momskredit og højere momsfradrag for hotelophold. Om de nævnte tiltag vil være tilstrækkelig vil tiden vise, men vi ser efter min mening på en langsigtet løsning.

Værd at vide om vækstpakken

Regeringens vækstpakke forventes vedtaget ultimo juni 2013 og har til formål at forbedre konkurrenceevnen, skabe vækst og bidrage til beskæftigelsen. Hovedelementerne heri er:
  • Selskabsskatten og virksomhedsskatten nedsættes.
  • Lempelse for forskere m.v.
  • Rabat vedrørende kapitalpensioner.
  • Selvstændiges forsikringer.
  • Skattekreditter ved forskning.
  • BoligJobordningen forlænges.
  • Højere momsfradrag på hotel- og restaurationsbesøg.
Vækst

Vækstpakken - skat

Selskabsskattesatsen nedsættes gradvist fra de nuværende 25 % til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og endelig 22 % i 2016 og efterfølgende år. Beskatningen i virksomhedsordningen nedsættes tilsvarende. For overskud vedrørende indvinding af olie og naturgas bibeholdes selskabsskatten på 25 %.

Forskere og nøglemedarbejdere, der har arbejdet i udlandet i en periode, skal kunne anvende den skattebegunstigede forskerordning ved ansættelse i en virksomhed, de tidligere har været ansat i. Dette er ikke muligt under de nuværende regler.

Kapitalpension: Rabatten på 2,7 % (hovedregel) forlænges med 1 år vedrørende afgift på overførsel eller konvertering af eksisterende fradragsberettiget kapitalpension til ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum.

I dag er præmiebetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende egen person og medarbejdende ægtefælle ikke en fradragsberettiget driftsudgift, selv om virksomhedens præmieindbetalinger til samme forsikringer vedrørende ansatte er fradragsberettigede driftsudgifter. Regeringen foreslår at indføre et ligningsmæssigt fradrag for selvstændigt erhvervsdrivende i lighed med det, der gælder for selvstændiges indbetalinger til personligt medlemskab af en A-kasse.

Skattekredit: Fra og med 2015 forhøjes loftet over den årlige udbetaling af skattekredit til den enkelte virksomhed fra 25 % af underskud på 5 mio. kr. til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr., som stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ved beregning af skatteværdien anvendes selskabs- og virksomhedsskattesatserne, som er ens. Loftet for den årlige udbetaling hæves fra 1,25 mio. kr. til 5,50 mio. kr., når nedsættelsen af selskabs- og virksomhedsskattesatserne til 22 % er fuldt indfaset i 2016.


BoligJobordningen: Ordningen genindføres med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet i en 2-årig periode fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014. Ordningen videreføres stort set i uændret udformning - og udvides til at omfatte fritidsboliger. For fritidsboliger gælder reglerne først fra den 22. april 2013. Der er dog særlige regler, hvis fritidsejendommene udlejes, idet kun udgifter til løn for vedligeholdelsesarbejde kan fratrækkes, da der i forvejen er særlige regler fra fradrag ved opgørelse af resultat for udlejningen.

Brikker

Vækstpakken - moms

På momsområdet betyder vækstpakken længere momskredit og højere momsfradrag for hotelophold
På momsområdet foreslås der kun få, men dog væsentlige ændringer.

Forhøjelse af momsfradraget for hotelophold
For at forbedre turisterhvervets mulighed for at konkurrere med turisterhverv i andre EU-lande foreslås momsfradraget for hotelophold med virkning fra 1. juli 2013 at stige fra 50 % til 75 % af momsbeløbet. Det bemærkes, at der ikke sker en forhøjelse af momsfradraget for restaurationsudgifter. Momsen på restaurationsudgifter kan derfor fortsat kun fradrages med 25 % af momsbeløbet.

Afregningsperioder og kredittider
For at forbedre og styrke likviditeten for små og mellemstore virksomheder foreslås det, at omsætningsgrænserne for halvårsafregning og kvartalsafregning af moms sættes op samt at forlænge angivelses- og betalingsfristen for kvartalsafregnende virksomheder.

Omsætningsgrænsen for halvårsafregning foreslås forhøjet fra 1 mio. kr. til 5 mio. kr. Virksomheder med en omsætning på mellem 1 mio. kr. og 5 mio. kr. skal således fremover angive og betale moms halvårligt. Forhøjelsen har virkning for momsperioder, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.
Copyright © 2013 De Jonghe, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp