Copy
English content
Gweld yr ebost hwn yn eich porwr / View this email in your browser

e-fwletin CAVS

3ydd Sector Sir Gâr

Newyddion
Ymddiriedolwyr newydd i dderbyn pecyn croeso
Pecyn croeso a gyhoeddir gan y Comisiwn Elusennau i ymddiriedolwyr newydd.
Digwyddiadau

Cadwch Gymru'n Daclus - Digwyddiadau Mai

Digwyddiad lles
Dydd Sadwrn 12fed Mai
Llyfrgell Caerfyrddin
10am- 1pm

Gwyl Gwanwyn
Creardigrwydd ar gyfer fpobl dros 50 oed
14eg 15fed Mai
Ffwrnes Llanelli

Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia
Dydd Mawrth 22 Mai
Ffwrnes Llanelli

Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium III
The Romani Cultural and Arts Company
Dydd Llun 1af Hydref  9.30am - 2pm
Taliesin, Abertawe
:: Fforwm y 3ydd Sector Sir Gâr ::
Dydd Mawrth 22ain o Fai 2018
10-1pm
yn swyddfa CAVS

Mae Fforwm y Trydydd Sector Sir Gâr yn gyfle i drafod materion sy’n bwysig i bob grŵp a mudiad gwirfoddol yn Sir Gâr ac mae’n gyfle i chi gael dweud eich dweud ynghylch y materion sy’n effeithio’n uniongyrchol arnoch chi.

Agenda:

  • Busnes Cymdeithasol Cymru - Esther Price
  • Institute of Fundraising Cymru - Alison Pritchard
  • Shared Lives Plus - Babs Lewis

Cofrestrwch i fynychu'r digwyddiad yma am y cyfle cyffrous hwn i rwydweithio, creu cysylltiadau a rhannu eich barn.

Cofrestrwch Nawr
Hyfforddiant yn swyddfa CAVS

Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol
23/05/18 10.00 – 13.00
Mae cost i’r cwrs yma

Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (1 Diwrnod)
30/05/18 9.15 – 16.30
Mae cost i’r cwrs yma

Trafod a LLaw
14/06/18 10.00 – 14.00
Mae cost i’r cwrs yma

Atal Trais yn y Gwaith
18/06/18 9.15 – 16.30
Mae cost i’r cwrs yma

Gwahoddiad i gyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru
05/07/18 9.30 – 11.30
AM DDIM

Dyddiadau i’ch dyddiadur yma
 
Hyfforddiant arall
Gweithdai ac hyfforddiant PQASSO yng Nghymru
Cyfarfodydd rhwydweithio PQASSO Cymru
Ymgynghoriadau
Galw Heibio - Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref
24.05.18 10 -12pm / 5 -6pm
CAVS 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin
Gwirfoddoli
Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc GwirVol 18/19 ar agor.

Cyfleoedd gwirfoddoli: 15fed Mai & 3ydd Mehefin
15fed Mai:  “Beachwarriors”, ras rhwystr 5 milltir, Traeth Pen-bre
3ydd Mehefin:  ‘The Conquest, 5K inflatable obstacle course/fun run’ Ffos Las

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig -  CYSTADLEUAETH Creu Bws Tlws
Dyddiad cau 30.05.18

CAVS e-bulletin

Carmarthenshire 3rd Sector

News
New trustees to receive welcome pack 
Charity Commission release welcome pack for new trustees.
Events

Keep Wales Tidy Events May

Well-being Event
Saturday 12th May
Carmarthen Library
10am- 1pm

Gwanwyn Festival
Creativity for over 50s
14th and 15th May
Ffwrnes Llanelli

Dementia Action Week
Tuesday 22nd May
Ffwrnes Llanelli

Gypsy, Roma & Traveller Arts & Culture National Symposium III
The Romani Cultural and Arts Company
Monday October 1st 9.30am - 2pm
Taliesin, Swansea
:: Carmarthenshire 3rd Sector Forum ::
Tuesday 22nd May 2018
10-1pm
at CAVS

The Carmarthenshire Third Sector Forum is an opportunity to discuss issues that are important to every voluntary group and organisation in Carmarthenshire. It is an opportunity for you to have your say about the issues which directly affect you.

Agenda:

  • Social Business Wales- Esther Price
  • Institute of Fundraising - Alison Pritchard
  • Shared Lives Plus - Babs Lewis
Register to attend this event for an opportunity to network, make connections and share your opinion.
Register now
Training Courses at CAVS

General Data Protection Regulation
23/05/18 10.00 – 13.00
There is a fee for this course

Level 3 Emergency First Aid at Work (1 Day)
30/05/18 9.15 – 16.30
There is a fee for this course

Manual Handling
14/06/18 10.00 – 14.00
There is a fee for this course

Preventing Violence in the Workplace
18/06/18 9.15 – 16.30
There is a fee for this course

Invitation to PQASSO Wales network meetings
05/07/18 9.30 – 11.30
FREE

More dates for your diary here
 

Other Training
PQASSO workshops and training in Wales
PQASSO Wales network meetings
Consultations
Pop-In Session – Review of Community and Town Council Sector
24.05.18 10 - 12pm /  5 - 6pm
CAVS 18 Queen St. Carmarthen 
 
Volunteering
GwirVol Youth Led Grant 18/19 is currently open.

Event volunteering opportunities: 15th May & 3rd June
15th May: Beach Warriors 5 Mile Challenge, Beach Obstacle Course. Pembrey Beach
3rd June: The Conquest, 5K inflatable obstacle course/fun run Ffos Las

Rural Volunteering Project Pimp my bus COMPETITION
Deadline 30.05.18
Os hoffech ddanfon cyfraniadau ddwyieithog ar gyfer e-fwletin CAVS, ebostwch Clare ar: clare.pilborough@cavs.org.uk erbyn dydd Gwener am yr wythnos ddilynol.

If you would like to forward bilingual contributions for CAVS’ e-bulletins, please email Clare on: clare.pilborough@cavs.org.uk by Friday for the following week.
Copyright © 2018 Carmarthenshire Association of Voluntary Services, All rights reserved.


You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address \ Cyfeiriad Ebost>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Carmarthenshire Association of Voluntary Services · The Mount · 18 Queen Street · Carmarthen, Carmarthenshire SA311JT · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp