Copy
                                        
View this email in your browser
Click here for English - Klik hier voor Nederlands - Klicken Sie hier für Deutsch
Cliquez ici pour le français
 Nederlands
Geachte heer/mevrouw <<First Name>> <<Last Name>>,
Tyre of MyRoute-app?

Moet ik nu Tyre of MyRoute-app gebruiken, of misschien allebei?
Deze vraag komt wel eens voorbij en daar hebben wij geen eenduidig antwoord op. Het heeft te maken met persoonlijke voorkeur, gewenning en wat je over hebt voor je hobby. Om je te helpen met deze keuze hebben we wat wetenswaardigheden in deze nieuwsbrief gezet.

Ten eerste is het goed om te beseffen dat het 2 totaal verschillende producten zijn, sterker nog, het zijn zelfs 2 verschillende bedrijven. Tyre wordt geleverd door TyreToTravel en MyRoute-app wordt geleverd door MyRouteApp B.V. Het is wel zo dat de mensen achter Tyre ook een rol hebben in MyRoute-app, maar het zijn op zichzelf staande bedrijven en producten.

MyRoute-app is ontwikkeld op basis van feedback van Tyre gebruikers. Een veelgehoorde opmerking over Tyre was dat het alleen voor Windows is. Ook het werken met verschillende kaarten vinden veel Tyre gebruikers belangrijk. Verder attendeerde Tyre gebruikers ons er ook op hoe leuk het is om je reis te tracken met een app. Er bleek ook behoefte te zijn aan meer mogelijkheden om routes en informatie met elkaar delen, een soort Facebook voor toerrijders dus. Technisch was dit niet mogelijk met Tyre, vandaar dat het idee is ontstaan om een volledig nieuw routeplatform te ontwikkelen, zie hier de geboorte van MyRoute-app!

Als je het bovenstaande leest kun je concluderen dat MyRoute-app een soort opvolger is van Tyre en zo kun je het volgens ons ook zien. MyRoute-app kan alles wat Tyre ook kan, maar dan met meerdere kaarten (TomTom / Here(Garmin) / GoogleMaps) en nog meer. MyRoute-app is voor alle platforms, dus ook voor MAC gebruikers. En MyRoute-app is ‘cloud-based’, werkt zonder licenties, gewoon inloggen, net zoals Facebook. Leuke bijkomstigheid is ook dat je je routes kan opslaan in de ‘cloud’, je hebt je routes dan altijd bij de hand, waar je ook bent. En dan je route tracken met de app en foto’s toevoegen, eigenlijk teveel om in deze nieuwbrief allemaal op te noemen.

Moet je dan Tyre maar links laten liggen?
Nee, dat hoeft niet, Tyre is nog steeds een fijn programma om mee te werken, het is ook wat goedkoper. We houden Tyre up-to-date en als je gewend bent met Tyre te werken en je bent er tevreden mee, prima toch? Voor wie wel nieuwsgierig is naar MyRoute-app, klik dan onderaan deze mail op de informatie links. Een mailtje sturen kan ook, maar a.u.b. geen support vragen via de mail, daar hebben we een support ticket systeem voor.

Wil je ons liever persoonlijk spreken?
Dat kan, wij staan vrijdag 19 en zaterdag 20 februari op de Motorbeurs Utrecht in de stand van de Coolwall. De Coolwall staat in de doorloop van hal 8 naar hal 7 (de importeurshal).

Tot dan!

Informatielinks MyRoute-app:
 1. MyRoute-app Basic: gratis
 2. MyRoute-app Gold één jaar: €49,-
 3. MyRoute-app Gold met doorlopende machtiging: €24,50 per jaar
 4. MyRoute-app Gold Lifetime: €99,- (éénmalig!)
 English
Dear Sir / Madam <<First Name>> <<Last Name>>,
Tyre or MyRoute-app?

Should I use Tyre or MyRoute-app, or maybe both?
This question comes up every now and then, and we don't have a very clear answer. It has to do with personal preference, habituation and what you have as a hobby. To help you with this choice we have put some facts into this newsletter.

First, it is good to realize that these are 2 completely different products, in fact, they are even 2 different companies. Tyre is made by TyreToTravel and MyRoute-app is made by MyRouteApp B.V. It is true that the people behind Tyre also have a role in MyRoute-app, but they are both standalone companies and products.

MyRoute-app has been developed based on feedback from Tyre users. A common comment about Tyre was that it's only for Windows. Tyre users found it important to work with several different maps. Tyre users also pointed out how nice it would be to track your route with an app. There also seemed to be a need for more possibilities to share routes and information with one another, a sort of Facebook for route riders. Technically, this was not possible with Tyre, hence the idea arose to develop a completely new route platform, and that was how MyRoute-app was born!

If you read the above, you could conclude that MyRoute-app is a kind of successor to Tyre and in our view that's true. MyRoute-app can do everything Tyre can do, but with multiple maps (TomTom/Here (Garmin)/GoogleMaps) and even more. MyRoute-app is for all platforms, including MAC users. And MyRoute-app is 'cloud-based', works without licenses, simply log in, just like on Facebook. A nice extra feature is that you can save your routes in the cloud so that you always have your routes at hand, wherever you are. And then you can also track your route with the app and add photos, actually too many things to mention in this newsletter.

Should you then just ignore Tyre?
No, not necessarily, Tyre is still a nice program to work with, it's also slightly cheaper. We keep Tyre up to date and if you are used to working with Tyre and you're satisfied with it, that's fine, right? For those who are curious about MyRoute-app, please click on the information links at the bottom of this mail. It's also possible to send a mail, but please don't ask support questions by mail, we have our ticket system for that.

Information links MyRoute-app:
 1. MyRoute app Basic: free
 2. MyRoute App Gold for one year: €49, -
 3. MyRoute app Gold with continuous authorisation: €24,50 per year
 4. MyRoute app Gold Lifetime: €99, ​​- (once off!)
 Deutsch
Sehr geehrter Herr / Frau <<First Name>> <<Last Name>>,
Tyre oder MyRoute-app?

Sollte ich Tyre verwenden, oder MyRoute-app, oder vielleicht doch beide?
Diese Frage kommt regelmäßig vor, und wir haben keine eindeutige Antwort darauf. Das hängt von persönlichen Vorlieben, Gewöhnung und Ihrem Hobby ab. Um Ihnen bei dieser Wahl zu helfen, haben wir in diesem Newsletter einige wissenswerte Dinge aufgezählt.

Erstens ist es gut zu wissen, dass es 2 komplett verschiedene Produkte sind, und sogar 2 verschiedene Unternehmen. Tyre wird von TyreToTravel hergestellt und MyRoute-app wird von MyRouteApp B.V. hergestellt. Es stimmt, dass die Menschen hinter Tyre auch eine Rolle bei MyRoute-app spielen, aber es sind eigenständige Firmen und Produkte.

MyRoute-app wurde basierend auf Feedback von Tyre-Benutzern entwickelt. Ein vielgehörter Kommentar zu Tyre war, dass es nur für Windows verfügbar ist. Die Arbeit mit vielen verschiedenen Karten fanden viele Tyre-Benutzer auch sehr wichtig. Weiterhin haben uns Tyre-Benutzer darauf hingewiesen, dass es toll wäre, eine Route mit einer App nachverfolgen zu können. Es gab auch ein Bedürfnis für mehr Möglichkeiten, Routen und Informationen miteinander zu teilen, eine Art Facebook für Routenfahrer eben. Technisch gesehen war dies mit Tyre nicht möglich, daher entstand die Idee zur Entwicklung einer völlig neuen Routen-Plattform, und so wurde MyRoute-app geboren!

Wenn Sie das obenstehende lesen, könnten Sie daraus schließen, dass MyRoute-app eine Art Nachfolger von Tyre ist, und so können Sie das tatsächlich sehen. MyRoute-app kann alles, was Tyre auch kann, aber mit mehr Karten (TomTom/Here (Garmin)/GoogleMaps) und noch viel mehr. MyRoute-app funktioniert auf allen Plattformen, also auch für MAC-Benutzer. Und MyRoute-app ist „Cloud-basiert“, funktioniert ohne Lizenzen, loggen Sie sich einfach wie bei Facebook ein. Eine nette zusätzliche Funktion ist, dass Sie Routen in der „Cloud“ speichern können, Sie haben Ihre Routen dann immer griffbereit, wo auch immer Sie sind. Und Sie können Ihre Route mit der App nachverfolgen und Fotos hinzufügen, eigentlich zu viele Dinge, um sie alle in diesem Newsletter zu erwähnen.

Sollten Sie Tyre dann also ignorieren?
Nein, nicht unbedingt, Tyre ist noch immer ein tolles Programm, und es ist auch etwas billiger. Wir halten Tyre auf dem neuesten Stand und wenn Sie es gewohnt sind, mit Tyre zu arbeiten, ist das doch in Ordnung? Für all diejenigen, die nach MyRoute-app neugierig sind, klicken Sie unten in dieser Mail auf die Informationslinks. Sie können auch eine E-Mail senden, aber bitte keine Support-Fragen, dafür haben wir unser Ticket-System.

Informationslinks MyRoute-app:
 1. MyRoute-App Basic: kostenlos
 2. MyRoute-App Gold ein Jahr: € 49,-
 3. MyRoute-App Gold mit Einzugsermächtigung: € 24,50 pro Jahr
 4. MyRoute-App Gold Lifetime: € 99,- (einmalig!)
 Français
Cher Monsieur / Madame <<First Name>> <<Last Name>>,
Tyre ou MyRoute-app ?

Dois-je utiliser Tyre ou MyRoute-app ou peut-être les deux ?
Cette question revient toujours et nous n'avons aucune réponse précise. Cela a à voir avec la préférence personnelle, l'accoutumance et de ce que vous avez pour votre hobby. Pour vous aider dans ce choix, nous avons ajoutés quelques faits dans cette newsletter.

Tout d'abord, il est bon de réaliser que ce sont 2 produits totalement différents, en fait, ce sont même 2 sociétés différentes. Tyre est fourni par TyreToTravel et MyRoute-app est fourni par MyRouteApp B.V. Il est vrai que les personnes derrière Tyre ont aussi un rôle dans MyRoute-app, mais ce sont des produits et sociétés autonomes.

MyRoute-app a été développé basé sur le feedback des utilisateurs de Tyre. Un commentaire commun sur Tyre a été que c'est seulement disponible pour Windows. C'etait aussi important pour beaucoup d'utilisateurs de Tyre de travailler avec plusieurs cartes. Les utilisateurs de Tyre nous ont aussi informés qu’il sera agréable de pouvoir poursuivre votre route avec une application, et ils avaient également besoin de plus d'occasions de partager des routes et des informations entre eux, une sorte de Facebook pour les conducteurs de route. Techniquement, ce n'était pas possible avec Tyre, c'est pourquoi l'idée est née à développer une plate-forme entièrement nouvelle de route, c'été donc la naissance de MyRoute-app !

Si vous avez lu ci-dessus vous pouvez conclure que MyRoute-app est une sorte de successeur de Tyre et à notre avis, c'est vrai. MyRoute-app peut faire tout que Tyre peut faire également, mais avec plus de cartes  (TomTom/Here (Garmin) / GoogleMaps) et encore bien plus. MyRoute-app est pour toutes les plateformes, y compris les utilisateurs de MAC. Et MyRoute-app travaille dans le « nuage » et fonctionne sans licences, il vous suffit de vous connecter, juste comme chez Facebook. Une fonctionnalité supplémentaire intéressante est que vous pouvez enregistrer vos routes dans le nuage, vous avez donc vos routes toujours à portée de main, où que vous soyez. Et alors poursuivre votre route avec l'application et ajouter des photos, en fait trop pour les mentionner dans cette newsletter.

Alors vous devez ignorer Tyre ?
Non, pas nécessairement, Tyre est encore un beau logiciel pour travailler avec, c’est également moins cher. Nous mettons Tyre à jour et si vous êtes habitués à travailler avec Tyre et vous êtes satisfait avec le logiciel, c'est bon, non ? Pour ceux curieux de MyRoute-app, veuillez cliquer en bas de ce courrier sur le côté gauche. C'est également possible d'envoyer un e-mail, mais prière de ne pas envoyer des questions de support par e-mail,  nous avons un système de ticket de support pour cela.

Liens d'information MyRoute-app :
 1. Appli MyRoute Basic : gratuit
 2. Appli MyRoute Gold, une année : 49 €
 3. Appli MyRoute Gold avec prélèvement automatique : 24,50 € par an
 4. Appli MyRoute Gold Lifetime : 99 €  (paiement unique !)
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2016 TyreToTravel, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences