Copy

Katedraali     4/2012

Sõnumid

EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kuukiri

Head kaasteelised!

1. aprillil on palmipuudepüha, mil algab Aukuninga alandustee. Jeesus läheb Jeruusalemma vastu oma kannatusele ja surmale. Koos Jeesusega asub teele ka Kristuse Kirik, et elada kaasa Kristuse viimasele eluetapile, Tema passioonile – kannatusteele. See tee viib ristile Suurel Reedel ja sealt vaiksesse hauarahusse Vaiksel Laupäeval. Ülestõusmishommikul tervitab aga hauale tulnud naisi tühi haud, millest haua külma rõskuse on igavesti ära peletanud varahommikune ülestõusmisvalgus. "Miks otsite elavat surnute juurest?", küsis ingel naistelt. Edasi levis rõõmusõnum – evangeelium – ülestõusnud Jeesusest kõigi Tema järgijate hulgas. Levis ka kaugemale, nendegi hulka, kes olid lasknud Jeesuse risti lüüa. Nende vastus oli: "Jüngrid on Jeesuse surnukeha ära varastanud!" See, mitte eriti originaalne vastus kõlab endiselt paljude suust, kes väidavad uskuvat vaid seda, mida oma silmaga näevad. Seda ütles ka Toomas, kuniks ülestõusnud Jeesus ise Tooma ees seisis ja küsis: "Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad." (Jh 20:28,29). Meil kellelgi pole seda eesõigust, mis oli Toomasel – näha Ülestõusnut oma silmaga. Ometi on meil privileeg kuulutada ülestõusnud Kristust maailmas, kus elame, töötame ja tegutseme. Seda tehes, täidame Jeesuse üleskutest, mille leiame aprillikuu juhtsõnast: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16:15).
 
Urmas Viilma
Toomkoguduse õpetaja


Palmipuudepüha Hoosannast! ülestõusmishommiku Halleluujani!

Viimane pühapäev paastuajas on Palmipuudepüha, mis juhatab sisse Suure Nädala ehk Vaikse Nädala ehk Kannatusnädala. Palmipuudepühal on sama sõnum, mis 1. advendil - Taevase valitseja tulek. Piibel räägib, kuidas Jeesus sõidab viimast korda Jeruusalemma linna sisse, vastu oma kannatusele ja surmale. Sellel päeva tervitab rahvas teda kui valitsejat, kuningat. Nad laotavad Jeesuse teele palmioksi (sellest ka püha nimetus) ning riideid. Kuid Jeesus sõidab Jeruusalemma emaeesli seljas, millega näitab, et ta on tulnud kui Jumala kannatav sulane, mitte kui maine kuningas (Jh 12:12-19; Mt 26:6-13; Mk 14:3-9). Vana Testamendi prohvetid on ennustanud päästja tulekust just sel kombel. Samal nädalal on Suur Neljapäev, kui Jeesus sööb viimast korda oma jüngritega ühises söögilauas (Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:14-23). Sellel päeval mälestatakse püha õhtusöömaaja ehk armulaua sisseseadmist Jeesuse poolt. Kristlaskond pühitseb igal pühapäeval jumalateenistusel armulauda kui püha sakramenti.
Ühisele söömaajale jüngritega järgneb Jeesuse palve Ketsemani aias (Mt 26:36-46; Mk 14:32-42; Lk 22:40-46) ning tema vangistamine öösel samas paigas (Mt 26:27-56). Ta viiakse ülempreester Kaifase ja juutide Suurkohtu ette, kus langetatakse surmaotsus (Mt 26:57-68). Otsuse peab kinnitama maavalitseja Pilaatus ning Jeesus viiakse tema ette hommikul (Mt 27:11-31) .

 Jeesuse neliteist peatust teel ristile

Suur Reede on kristlastele kõige sügavam leinapäev, sel päeval viidi kohtuotsus täide - Jeesus löödi risti ning ta suri (Mk 15; Mt 27, Lk 22-23; Jh 18-19). Ristilöömine oli roomlaste viis hukata riigivastased, mässajad, orjad. Suure Reede liturgiline värv on must. Kirikukellad ei helise, tööd sel päeval ei tehta, kirikus ei toimu laulatusi ega muid pidulikke talitusi. Algristikoguduses peeti iga reedet Jeesuse surma mälestuspäevana. Vaikne Laupäev on vaikne ootuse päev. Jeesuse surma järel oli sabat ehk hingamispäev, ei tohtinud tööd teha ega reisida. See on tõeline hingamispäev, sest Jeesus puhkas sel päeval hauas. Öeldakse, et Vaiksel laupäeval ei kasva isegi rohi. Värv kirikus sellel päeval on samuti must. Sellele järgneb kristlaste võidupüha, kõige suurem rõõmupüha aastas - ülestõusmispüha. Selle päeva sõnum on: Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Vaikse Laupäeva ja 1. ülestõusmispüha vahelisel ööl peetakse mõnel pool luterlikuski kirikus vigiiliat nagu see on kombeks rooma-katoliku ja ortodoksses kirikus. Valvatakse kogu öö, oodates ülestõusmispüha hommiku saabumist. Eestis on kombeks koguneda varahommikusele jumalateenistusele päikesetõusu ajal. Toomkirikuski toimub ülestõusmispüha hommikul kell 8 nn valgusepalvus. Piibliteksid kõnelevad sellest päevast, et mõned naised läksid Jeesuse hauale, et surnukeha kombekohaselt õliga võida, kuid ei leidnud seda eest. Neile ilmus ingel, kes teatas, et Kristus on surnuist üles tõusnud (Mk 16:1-8; Mt 28:1-10: Lk 24:1-12; Jh 20:1-10). Vanasti peeti ülestõusmispühi nädal aega ja seda aega nimetati nimetati "Issand valges". Tavaliselt ristiti 1. ülestõusmispühal katekumeene, neid kes soovisid kogudusega liituda ning olid saanud vastava ettevalmistuse.


Ministeeriumile esitati Tallinna Toomkooli koolitusloa taotlus

Möödunud neljapäeval, 29. märtsi õhtul kogunes oma esimesele koosolekule Tallinna Toomkooli Sihtasutuse nõukogu koosseisus Andres Põder, Ove Sander, Peep Mühls, Raido Rüütel, Erkki Truve ja Erik Salumäe, et valida esimees ja kinnitada Tallinna Toomkooli koolitusloa saamiseks ja vastava taotluse eistamiseks vajalikud dokumendid, mis juhatuse liige Urmas Viilma oli nõukogule selleks puhuks ette valmistanud. Sihtasutuse nõukogu valis esimeheks peapiiskop Andres Põderi. Vastavalt seadusele peab iga koolitusluba taotlev kool esitama taotluse koos vajalike lisadokumentidega haridus- ja teadusministeeriumile hiljemalt viis kuud enne õppetegevuse algust (1. aprillil). Tallinna Toomkooli Sihtasutus kinnitas oma koosolekul Tallinna Toomkooli arengukava aastateks 2012 - 2015, kooli õppekava ja ainekavad. Lisaks nimetatud dokumentidele soovib ministeerium olla kindel, et ruumid, kus kool tegutseb, vastavad tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele. Selleks pidid omapoolsed tõendid esitama ka terviseamet ja päästeamet. Kooli tervishoiuteenuse pakkuja garantiikiri oli samuti üks taotlusele lisatavatest dokumentidest. Kõigi nende dokumentide koostamine ja vastavatelt ametkondadelt lubade saamine nõudis suurelt rühmalt inimestelt palju energiat ja aega, kusjuures kogu see töö on olnud vabatahtlik ja tasustamata. Juba sügisel valiti praegu teise kooli all tegutseva poiste ja tüdrukute Toomkooli klassi lastevanemate hulgast nn Toomkooli Asutav Kogu, mis kogunes enne eelmise aasta jõule viiel korral, et töötada välja Toomkooli põhikiri ja sõnastada kooli põhiväärtused ja eesmärgid. Kogu töös osalesid lapsevanemad Peep Mühls, Erle Vaher, Alek Kozlov, Mari Roots, Tõnu Kull, Anu Kaljurand, Vanalinna HAriduskolleegiumist direktor Kersti Nigesen ja direktori asetäitja õppetöö alal Kristel Üksküla, Toomkooli poolt osalesid õpetaja Egle Viilma ja Toomkoguduse poolt Urmas Viilma. Konsistooriumi esindajana töötas Asutavas Kogus kaasa haridusassessor Ove Sander. Juriidilist nõu on kogu kooli loomise protsessis andnud ja ka sihtasutuse loomiseks vajalikud dokumendid ette valmistanud jurist Erik Salumäe. Viimaste kuu aja jooksul on väga suure töö õppekava koostamisel ära teinud tulevane lapsevanem Anne Burghardt, õpetajad Egle Viilma ja Kaie Kadaksoo ning tulevane Toomkooli õpetaja Tiiu Siimon. Suur tänu kuulub ka Tiit Kaarlõpile OÜ Kiriku Varahaldusest, kes viimastel nädalatel tegi palju ära selleks, et tervise- ja päästeamet võiksid ruumide seisukorraga rahul olla ja lastel nendes õppida turvaline. Kõigi eelnimetatute ühise töö tulemusena sai Tallinna Toomkooli Sihtasutuse juhatus 30. märtsil haridus- ja teadusministeeriumile äraesitada koolitusloa taotluse ühes kõigi ettenähtud lisadega. Ministeeriumil on kaks kuud aega taotlusele vastata ning vajadusel küsida lisadokumente või esitada täpsustavaid küsimusi. Jumala ja kõigi kaastööliste ja ka paljude annetajate abiga oleme seismas ajaloolise hetke künnisel, kus Tallinna Toomkool taasavab oma uksed ning taasiseseivumise järgselt tekib Eestisse esimene luterlik üldhariduslik erakool.Tallinna Toomkool vajab uuest õppeaastast juurde ühte klassiõpetajat

2012/2013 õppeaastast alustab Tallinna Toomkool õppetööd isesesiva õppekava alusel ning lisaks senisele kahele klassile avatakse veel kaks uut 1. klassi, poisid ja tüdrukud eraldi. Seoses uute klasside avamisega vajab kool alates sügisest oma kollektiivi juurde veel ühte klassiõpetajat. Õpetajatel peab olema klassiõpetaja ettevalmistus ning vastava töö kogemus. Õpetajatelt oodatakse head koostööd väikeses, kuid arenevas kollektiivis, tahet ning pühendumist lastega töötamiseks. Arvestama peab töötamisega kristlikus koolis ja kollektiivis, mistõttu eelistatud on koguduslik kuuluvus. Sooviavaldusi koos CV-ga oodatakse aadressil tallinna.toomkool@eelk.ee või postiaadressil Toom-Kooli 6, 10130 Tallinn. Kasuks tuleb vaimuliku soovituskiri!

"TEEME ÄRA!" talgupäev 5. mail Toomkirkus

Tallinna Toomkirikus toimub 5. mail talgupäev, mis on registreeritud ka „Teeme ära!“ talgutena. Kogunemine toomkiriku ees kell 8.45. Kavandatavad tööd: kiriku sisekoristus (tolmu pühkimine ja imemine; vaipade kloppimine; põrandate, pinkide ja muud pindade niiske hooldus; akende pesemine; jne) ja hoovi koristus. Kaasa palume võtta vastavalt võimalusele töökindad, harja, mopi, ämbri, tolmuimeja, väikese redeli, jne. Talgud kestavad kuni kl 11.30, misjärel võimalus kõigil ronida kiriku torni ning kell 12 saada osa orelipooltunnist kirikus.
Selle kirja saajatel ja teie sõpradel, tuttavatel palume end talgutele registreerida koguduse kantselei telefonil 644 4140 või aadressil tallinna.toom@eelk.ee. Registreerida on võimlik ka läbi „Teeme ära!“ kodulehekülje, kuid palume reserveerida selle võimaluse nende jaoks, kes soovivad tulla toomkiriku talgutele väljastpoolt kogudust ega ole saanud käesolevat kirja. Ametlik info vt 
http://talgud.teemeara.ee/events/talgud-toomkirikus-2  Toomkiriku talgujuht on koguduse juhatuse liige Tõnu Tuppits. Täpsem info telefonil 644 4140.

Armulaual osalemisest kantseleisse teatamisest Koguduse täieõiguslikud liikmed ehk täiskogu liikmed (kes omavad õigust kandideerida juhtorganitesse või valida juhtorganite liikmeid) on kõik need koguduse liikmed, kes lisaks oma nimelisele annetusele on ka vähemalt korra aastas osalenud armulaual. Täieõigusliku liikme staatuse säilitamiseks on vaja ennast armulauale registreerida ühel korral aastas, kuigi armulaual osalemine on loomulik iga kord, kui osaletakse teenistusel. Armulaual osaledes, palutakse kõigil Toomkoguduse liikmetel anda oma nimi teada koguduse kantseleisse vahetult enne armulauale tulekut või pärast jumalateenistust. Armulauale võib ennast registreerida või sellest pärast armulaual käimist teada anda ka e-kirjaga tallinna.toom@eelk.ee või telefonil 644 4140.

Kogudusele annetamisest

Suur tänu kõigile toomkiriku ja toomkooli sõpradele, toetajatele ja liikmetele, kes on kogudust ja erinevaid koguduse töövaldkondi toetanud!
Liikmeannetusi, ametitalituste annetusi või nimelisi annetusi koguduse tegevuse toetuseks saab teha sularahas koguduse kantseleis või pangaülekandega EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse SEB Panga arveldusarvele nr 10022002639007. Liikmeannetust saab tasuda ka osade kaupa. Sellisel puhul on soovitav sõlmida pangaga püsikorraldusleping. Nii jõuab toetus koguduse tegevuseks regulaarselt kohale ja ei ole ühekordse maksena liialt ülejõukäiv. Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.
Nimeliselt saab annetada ka jumalateenistuse korjandusel. Selleks palume asetada korjandusel annetatav summa kinnisesse ümbrikusse, milles on lisaks rahale andmed annetaja nime ja isikukoodiga. Ümbrik asetada jumalateenistuse korjanduse ajal korjanduskotti. Vajadusel saab vastava ümbriku enne jumalateenistust küsida koguduse kantsleist. Korjandusel annetatud summad liidetakse aasta lõpus ning deklareeritakse Tolli- ja Maksuametile. Nendelt annetustelt tagastatakse tulumaks 2013. aastal.
Piibel räägib kümnisest ehk 10% annetamisest oma sissetulekutest Jumala teenimiseks. Nõnda annetades, ei ole vaja muretseda, kas kogudus suudab ennast ära majandada või töötegijatele palka maksta. Loomulikult on annetamine iga liikme vaba tahte ja südametunnistuse küsimus ning iga annetus, sõltumata selle suurusest suur abi kirikutööle.
Vastavalt EELK kirikuseadustikule on liikmeannetuse soovitavaks suuruseks 1% inimese aastasissetulekust.

 

Krutsifiks toomkirikus

Aprillikuu kalender

Pühapäeval 01.04. kell 11:00
Palmipuudepüha PEREMISSA.
Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Ene Salumäe. Kaastegevad pühapäevakooli ja toomkooli lapsed ja õpetajad. 

kell 12:30 PÜHAPÄEVAKOOL, NOORTERING ja VESTLUSRING täiskasvanutele.
Kolmapäeval 04.04. kell 18:00 
LEERIKURSUS kiriku kantseleis.

Neljapäeval 05.04. kell 17:00 
Suure Neljapäeva MISSA.
Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Kadri Ploompuu, solist Ludmilla Kõrts (sopran).

Reedel 06.04. kell 11:00 
Suure Reede SÕNAJUMALATEENISTUS. Jutlustab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, organist Ene Salumäe. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.

kell 13:00 Ristitee palverännak. Algus Jaani kirikus, peatused Kaarli kirikus, Nelipühi kirikus, Toomkirikus ja Rootsi Mihkli kirikus.
kell 17:00 Suure Reede ÕHTUPALVUS - "Oh Jeesus, Sinu valu". Õpetaja Urmas Viilma ja organist Ene Salumäe.
Laupäeval 07.04. kell 12:00 
ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu. Kaastegev Oksana Sinkova, flööt.

Pühapäeval 08.04. kell 08:00 
Ülestõusmispüha hommiku VALGUSEPALVUS. Organist Kadri Ploompuu. 

kell 11:00 Kristuse ülestõusmispüha MISSA. Jutlustab peapiiskop Andres Põder, organist Kadri Ploompuu. Kaasa teenib koguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel.Pärast teenistust KIRIKUKOHV.
kell 12:30 LEERIKURSUS kiriku kantseleis.
kell 15:00 MISSA Merivälja Pansionis.
Esmaspäeval 09.04. kell 12:00
2. ülestõusmispüha SÕNAJUMALATEENISTUS. Jutlustab diakon Georg Glaase, organist Ene Salumäe.

Kolmapäeval 11.04. kell 18:00
LEERIKURSUS kiriku kantseleis.

Laupäeval 14.04. kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Tiia Tenno

Pühapäeval 15.04. kell 11:00
MISSA - ülestõusmisaja 2. pühapäev. Jutlustab õpetaja Urmas Viilma, organist Ene Salumäe.

kell 12:30 PÜHAPÄEVAKOOL, NOORTERING ja VESTLUSRING täiskasvanutele.
Kolmapäeval 18.04. kell 15:00
Seenioride koosviibimine. Üllatuskülaline!

kell 18:00 LEERIKURSUS kantseleis.
Laupäeval 21.04 kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Ene Salumäe
Pühapäeval 22.04 kell 11:00
MISSA - ülestõusmisaja 3. pühapäev. Jutlustab diakon Geo
rg, organist Ene Salumäe. Teenib kaasa naiskoor "Virvik" Olev Oja juhatusel. Missale järgneb naiskoorilt LÜHIKE KONTSERT. Pärast kontserti KIRIKUKOHV.
kell 12:30 LEERIKURSUS kiriku kantseleis.
Kolmapäeval 25.04 kell 18:00
LEERIKURSUS kantseleis.
Laupäeval 28.04 kell 12:00
ORELIPOOLTUND - Ingrit Vooglaid
Pühapäeval 29.04 kell 11:00
MISSA - ülestõusmisaja 4. pühapäev. Jutlustab peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, organist Kadri Ploompuu.
kell 12.30 PÜHAPÄEVAKOOL, NOORTERING JA VESTLUSRING täiskasvanutele.
 

Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!

Koguduse info

LAUDATE DOMINUM 
kooriharjutused igal neljapäeval kell 17.30 kiriku kantseleis, dirigent Veljo Reier.

PÜHAPÄEVAKOOL 
eel- ja kooliealistele lastele kirikus igal teisel pühapäeval kell 12.30, õpetajad Merje Schultz ja Külli Kelder.

NOORTERING

igal teisel pühapäeval kell 12.30 käärkambris, noortejuht Mai-Liis Mäeväli.

VESTLUSRING
täiskasvanutele igal teisel pühapäeval pärast missat kantsleis, läbiviija õpetaja Urmas Viilma.

SEENIORID
kogunevad koosviibimisele iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 15, juhendaja Egle Viilma.

TALLINNA TOOMKOOL
on kristlik üldhariduslik erakool, kus 2011/2012 õppeaastal õpib 25 õpilast. Õpetajad Egle Viilma ja Kaie Kadaksoo.


TOOMKIRIKU KANTSELEI 
Toom-Kooli 6, Tallinn 10130

Avatud: T, K, N, R
     10.00 - 14.00

P  10.00 - 10.50
Telefon: 644 4140
E-post: tallinna.toom@eelk.ee
Kodulehekülg: http://toomkirik.ee/  
Sekretär Leili Küttner
Õpetaja vastuvõtuaeg
K   10 - 14.00
Õpetaja Urmas Viilma

TOOMKIRIK AVATUD

Jaanuar – aprill  T – P 9 – 15

Mai                       E – P 9 – 17
Juuni – august   E – P 9 – 18
September          E – P 9 – 17
Oktoober              T – P 9 – 17
Nov – dets           T – P 9 – 15

TOOMKIRIKU TORN AVATUD
Aprill             T
 – P 9.30 – 14.30
Mai & sept   E – P 9.30 – 16.30
Juuni – aug E – P 9.30 – 17.30
Oktoober      T – P 9.30 – 16.30
Pääs torni on tasuline:
täiskasvanu 5€, 
õpilane 11 – 15 aastat 3 €, 
laps 0 – 10 aastat –tasuta!
Toomkiriku torni tasuta
sissepääsu tagab Tallinn Card.

Toomkiriku torn
Copyright © 2012 EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus, Kõik õigused reserveeritud.

Toomkoguduse address
EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus
Toom-Kooli 6
Tallinn 10130
Estonia

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp