Copy
Vier jaargetijden - Hospice Wijchen

Editie WINTER 2020:

 • Voorwoord
 • Veerkracht
 • Mag ik wel op bezoek komen?
 • Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg
 • Witte dâ
 • Attent
 • Winter

Nieuws en

achtergronden van

Thuiswaken en

Hospice Wijchen


Blijf op de hoogte
Facebook
 

Website
www.hospicewijchen.nl

 

Redactie
redactie@hospicewijchen.nl

Voorwoord 

Inmiddels is het december en de kerst staat voor de deur. Het wordt een vreemde kerst. Een afsluiting van een jaar zoals we geen van allen ooit gekend hebben. Niemand had gedacht dat zoiets als het coronavirus ons kon overkomen. Dat een virus de samenleving in zijn greep heeft was iets uit de geschiedenisboeken. Maar in 2020 werd het waarheid. Het jaar 2020 zal zeker terugkomen in de geschiedenisboeken voor de generaties na ons. Ik denk, hoop eigenlijk, dat ik ooit kleinkinderen er over kan vertellen.

Ik zal ze dan vertellen dat we allemaal enorm geschrokken zijn en dat de hele wereld op zijn kop stond. Ik zal ze vertellen hoe zeer we dingen misten zoals op bezoek gaan bij familie en vrienden, gezellig koffiedrinken in een cafeetje en grote feesten met kerst. En ik zal ze vertellen hoe vreemd het was om geen handen te schudden of vast te houden, geen knuffel te kunnen geven als troost. En hoe het was om voor het eerst die vreemde niet prettige mondneusmaskers te moeten dragen. Maar ik zal ze vooral vertellen hoe de mensen elkaar steunden. Hoe medewerkers in de zorg in het hospice, de wijk, de verpleeghuizen en de ziekenhuizen dag en nacht klaarstonden. Hoe we na de schrik de veerkracht vonden om het hospice weer te openen en thuiswaken weer te starten. Hoe oude en nieuwe vrijwilligers opstonden en kwamen. En hopelijk kan ik ze vertellen hoe er met man en macht gewerkt is aan oplossingen, aan kennis over het virus en aan een vaccin en waardoor het leven weer werd zoals het was. Samengevat met één woord: veerkracht.

Kijkend naar de toekomst neemt Harrie u mee in de trendanalyse van de palliatieve zorg. Wat er gaat komen weten we nooit zeker, maar met de kennis uit het verleden kunnen we wel vooruitkijken. We nemen u ook mee in het nu: hoe is het nu in het hospice en de thuiswaken in het licht van alle coronaregels? We geven antwoord op de vraag die we veel horen: “mag er wel bezoek komen”. En dat antwoord is JA! 
Het jaar 2020 had een jaar met mooie lustrumactiviteiten moeten worden. Helaas konden die niet doorgaan. Maar een gedenkwaardig jaar is het zeker wel geworden. We sluiten het jaar af met het openen van een gedenkmonument in de tuin van het hospice. In de “stroom” van dit monumentje plaatsen we stenen met de namen van de mensen waar wij voor hebben mogen zorgen. Zodat wij hen zichtbaar blijvend kunnen gedenken.Ik wens u een mooie kerst met nieuwe creatieve manieren om uw dierbaren te ontmoeten en contact te hebben met elkaar. En ik wens u een heel mooi 2021. Laten we er samen een goed jaar van maken.

Tjitske Huender
Directeur

Veerkracht 


We leven met z’n allen in een onzekere, bijzondere tijd. Iedere dag wordt het nieuws gevoed met ontwikkelingen over de corona pandemie, het aantal besmettingen, de maatregelen vanuit de overheid, het beschikbaar komen van het vaccin en nog veel meer. Binnen die omstandigheden moeten we zowel persoonlijk, maar ook als organisatie onze weg zien te vinden.

Kort na de uitbraak van het Covid-virus hebben we het Thuiswaken moeten staken en de deuren van Hospice Wijchen moeten sluiten. Als bestuur konden wij de veiligheid van onze gasten, onze vrijwilligers en onze medewerkers op dat moment niet garanderen. Het is mooi om te zien dat wij met z’n allen gedreven zijn om ons werk toch voort te kunnen zetten. Vanaf het moment van het stilleggen van onze werkzaamheden hebben we onder leiding van onze directeur Tjitske naarstig gezocht naar oplossingen. Oplossingen om op een verantwoorde, veilige manier zo veel mogelijk van onze diensten weer aan te kunnen bieden aan de Wijchense gemeenschap.

De veerkracht van onze vrijwilligersorganisatie is indrukwekkend. Zonder volledig te zijn noem ik een aantal activiteiten rijp en groen door elkaar die ter hand zijn genomen. Om in contact met elkaar te blijven kwam er wekelijks de Opkikker in onze mail met bijdragen van allerlei vrijwilligers. We zochten steun -en kregen die ook- bij de ZZG Zorggroep voor onze persoonlijke beschermingsmiddelen. Er vond kennisoverdracht plaats hoe om te gaan met de hygiëne maatregelen. Er kwam een plan voor uitplaatsing van gasten indien een Corona besmetting in het Hospice zou optreden. Een groot aantal van onze vrijwilligers behoren tot de risicogroep en kunnen zich op dit moment niet inzetten, waarvoor alle begrip. Gelukkig hebben we een zeer geslaagde wervingscampagne voor nieuwe vrijwilligers weten op te zetten. Deze vrijwilligers zijn nu al inzetbaar na een alternatieve inwerkperiode. Zo zijn we per 1 september door ieders flexibiliteit weer open kunnen gaan.

Het bestuur wil graag laten weten dat wij heel erg trots zijn op de manier waarop Tjitske, Jessica en Tine er in geslaagd zijn samen met de vrijwilligers de deuren van Hospice Wijchen weer te kunnen openen en open weten te houden. Onze vrijwilligers zijn toppers die in deze moeilijke tijden met hart en ziel verbonden blijven aan zowel het Thuiswaken als het Hospice. Ondanks dat we fysiek afstand moeten houden in verband met het virus, zijn we op tal van gebieden dichter bij elkaar gekomen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Wij bedanken alle vrijwilligers en medewerkers voor de geweldige prestaties in dit bijzondere jaar en wensen iedereen fijne feestdagen toe.Namens het bestuur,
Rob Jeurissen
Voorzitter

Mag ik wel op bezoek komen?


Herkent u dat? De zoektocht naar welke coronaregel nu waar geldt en wanneer? Het is niet meer te volgen af en toe. Wij snappen dat mensen zich afvragen hoe het nu zit met de regels in ons hospice en bij het thuis waken. In deze decembereditie willen we u uitgebreid informeren. Dan weet u hoe wij er mee omgaan en kunt u dat doorvertellen aan ieder die het wil weten. 

Binnen Hospice en Thuiswaken Wijchen wegen we steeds heel zorgvuldig af. Welke maatregelen nemen we om onze gasten en hun bezoekers, onze vrijwilligers en onze medewerkers te beschermen tegen besmetting met corona. En welke ruimte geven we daarbinnen aan de nabijheid en warmte die zo nodig is in de laatste dagen van iemands leven. Het is moeilijk om deze besluiten te nemen, omdat het ingaat tegen onze waarden voor warme en menselijke zorg. Maar we doen het wel, omdat alleen dan de vrijwilligers veilig kunnen blijven komen en wij mensen kunnen blijven bijstaan in hun laatste levensdagen.  

Binnen hospice en thuiswaken Wijchen volgen we de algemene richtlijnen. 
 • Voor bezoek en vrijwilliger geldt: heb je klachten, blijf thuis.
 • We zorgen voor goede basishygiëne, vooral goede handhygiëne en hoesthygiëne.
 • We houden 1,5 meter afstand waar het kan.
 • Voor opname in het hospice of inzet van thuis waken worden de cliënten getest op corona en de uitslag moet negatief zijn.
 • Bij besmetting met corona tijdens verblijf in het hospice wordt de gast overgeplaatst naar een speciale corona afdeling. 

In lijn met de landelijke en regionale maatregelen hebben we besloten om ook binnen Hospice en Thuiswaken Wijchen preventief te gaan werken met mondneusmaskers. Alle medewerkers en vrijwilligers dragen een mondneusmasker. Ook van bezoek vragen we om mondneusmasker te dragen tijdens hun bezoek in het hospice. 

Er mag altijd bezoek komen in het hospice. Afhankelijk van de veiligheidssituatie in de regio maken we daar wel afspraken over. Wanneer de gast in de stervensfase komt en de gemaakte afspraken zijn niet toereikend, worden door de coördinator maatwerkafspraken gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de gast en diens familie zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de vrijwilligers en medewerkers. 

Nederland is onderverdeeld in veiligheidsregio’s. Er zijn in de veiligheidsregio’s vier risiconiveaus geformuleerd voor de coronasituatie: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Voor ieder risiconiveau zijn er andere maatregelen van kracht. Dat bepaald ook welke regeling er geldt in Hospice Wijchen: Als de situatie in de regio weer wijzigt (hopelijk weer naar waakzaam) zullen we de regelingen weer aanpassen. Ook blijven we de regelingen steeds evalueren in de praktijk en aan de hand van nieuwe inzichten of landelijk en regionaal beleid. Bij de ingang van het hospice is te zien welke maatregelen er gelden.  
 

Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg


Dit rapport verscheen deze zomer en wil een antwoord geven op de volgende vragen: welke trends en ontwikkelingen komen er de volgende 10 jaar op ons af en welk impact heeft dit op het veld van palliatieve zorg in Nederland?

Waarom schrijf ik over dit rapport? Omdat het duidelijk maakt waar het om gaat bij palliatieve zorg, het héél veel achtergrondinformatie geeft die met feiten/getallen onderbouwd wordt, maar vooral omdat de opbouw zo logisch is. Daardoor is het toegankelijk en zijn de conclusies begrijpelijk. Dat merk je meteen in het begin. Men hanteert twee begrippen: drijvende krachten en trends. De drijvende onderliggende krachten zijn maatschappelijke ontwikkelingen die moeilijk te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld een groeiende en vergrijzende bevolking. De trends worden gedreven door deze krachten. Zoals een groeiende vraag naar palliatieve zorg. Het volgende schema maakt dit krachtenveld duidelijk. In het midden de acht trends die behandeld worden en daar omheen de drijvende krachten.Teveel voor dit beknopte artikel en daarom haal ik een paar, voor ons relevante krenten uit de pap.
Het aantal ouderen zal de komende jaren fors toenemen en de gemiddelde levensverwachting stijgen. De komende jaren zal daarom in toenemende mate sprake zijn van dubbele vergrijzing. In 2015 hadden ongeveer 8,5 miljoen mensen minimaal één chronische aandoening. De verwachting is dat dit aantal tussen nu en 2040 zal stijgen naar 9,8 miljoen mensen. Dat is 54% van de bevolking. Tot 75 jaar voelt het overgrote deel van de mensen met een chronische aandoening zich gezond en niet beperkt, daarna nemen ongezondheid en beperkingen sterk toe. In 2030 zullen er in Nederland ruim twee miljoen 75-plussers zijn, zo’n 600.000 meer dan nu.

Doordat mensen langer leven (door betere behandeling van bepaalde aandoeningen en door toename van de gemiddelde leeftijd) hebben zij meer tijd om meerdere aandoeningen te ontwikkelen met bijbehorende klachten. Het aantal mensen met meer dan één aandoening bij wie verschillende problemen en klachten samenkomen zal toenemen. Eén op de drie mensen heeft in 2040 twee of meer aandoeningen, en bijna één op de vijf heeft drie of meer aandoeningen. Daardoor komt er een verdere verschuiving van acute sterfte naar verwachte sterfte en daarmee stijgt de vraag naar palliatieve zorg. In 2017 was het aantal niet onverwachte overlijdens 105.766. Dit aantal zal naar verwachting oplopen tot 216.000 in 2050.

Een belangrijk maatschappelijk gevolg van de vergrijzing is dat het percentage Nederlanders, dat behoort tot de beroepsbevolking, daalt, wat gevolgen heeft voor het aantal zorgverleners. Daarnaast daalt ook het mantelzorgpotentieel, evenals het aantal mensen dat actief is in de informele zorg. Er wordt ook steeds meer gevraagd van deze mensen,omdat zorgvragers vaak meerdere aandoeningen en een meervoudige zorgvraag hebben. In de toekomst zal het aantal beschikbare mantelzorgers afnemen. In 2015 waren er nog ruim vijf mantelzorgers op één hulpvrager. Volgens de meest recente ramingen zal die verhouding in 2040 zijn gedaald tot een op drie. Dit betekent dat de druk op de mantelzorg toeneemt.

En wat is de verwachting voor de vrijwilligers in zorg en welzijn? Ongeveer 4 á 5% van de bevolking boven de 15 jaar zet zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger in. Dit getal is door de jaren heen redelijk stabiel. Een specifiek deel daarvan,12.012 vrijwilligers in 2018, is aangesloten bij de VPTZ en geeft palliatieve zorg. Gelukkig stijgt dit aantal al enkele jaren met 4 á 5% per jaar. Deze vrijwilligers zijn voor het overgrote deel vrouw (rond de 90%) en 75% van hen is tussen de 50 en 70 jaar oud. Zij ondersteunden in 2018 13.214 zorgvragers, een stijging van 7% ten opzichte van 2017. Overbelasting voor mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve fase is een groot risico. De informele zorg in de palliatieve fase kenmerkt zich door een zware emotionele belasting; het naderende levenseinde, gecombineerd met veelal complexe en intensieve zorg en de ervaren verantwoordelijkheid. Goede ondersteuning en aansturing van de vrijwilliger wordt daardoor steeds belangrijker.Ontwikkelingen zoals een hogere arbeidsparticipatie door vrouwen, de verschuiving in pensioenleeftijd en een lage werkloosheid zijn van invloed om als vrijwilliger aan de slag te kunnen gaan. Bovendien zal de vrijwilliger zelf steeds vaker en langer de rol van mantelzorger op zich moeten nemen. Per saldo blijkt de tijd van de vrijwilliger een schaars goed te zijn en er dreigt een toenemend tekort. Naast de toenemende vraag naar vrijwilligers, verandert de vrijwilliger zelf ook. De vrijwilliger kijkt meer naar eigen interesses, motivaties, opleidingsmogelijkheden en momenten van beschikbaarheid. Het vrijwilligerswerk moet hier meer en meer op afgestemd worden. Dit alles betekent dat er onverminderd aandacht zal moeten zijn voor het werven, binden en boeien van vrijwilligers. En daarmee voor een goed vrijwilligersbeleid van de (vrijwilligers)organisaties.

Ik citeer veelal letterlijk dit rapport en behandel hier slechts een minuscuul deel van de uitdagingen waar het palliatieve veld voor staat. Ik vond het boeiend om er in te lezen. En als ik u nieuwsgierig heb gemaakt  zou u verder kunnen lezen via deze link

Sterk aanbevolen door: Harrie.

Witte dâ

Tijdens de sluiting van het hospice vanwege corona heeft de klusgroep hard gewerkt aan het helemaal opknappen en weer schilderen van ons interieur. Dat was aanleiding om ook na te denken over de aankleding van de witte wand tussen de kamerdeuren, met enkel de rode brandblusser in het midden. Vanwege de deuren en de lampjes is het moeilijk om daar iets aan de muur te hangen.

Jeanne Jeurissen heeft bij de start van het hospice, samen met haar vriendin Han, de inrichting bedacht en vormgegeven. De kamers hebben ieder een herkenbare kleur, die terugkomt in de bank en het tafeltje. Die kleuren zijn ook weer terug te vinden in de woonkamer. Door een vrijwilliger was al eens de suggestie gedaan om de kleur van de kamer terug te laten komen op de deur.

We hebben dus weer eens advies gevraagd aan Jeanne en Han. Samen kwamen zij op het idee van deurstickers met kunst. Speciaal voor dit doel heeft Jeanne vier moderne kleurrijke schilderijen gemaakt. Als je goed kijkt zie je dat de kleur van alle kamers terugkomt in de schilderijen.
De kleur van de betreffende kamer komt het meest terug op de deur van die kamer. Van deze speciaal gemaakte schilderijen heeft Ronnie Reijnen stickers laten maken. En door een expert-stickerplakker zijn ze aangebracht.De heren van de hospice klusgroep hebben zich in de zomer laten zien als volwaardig schilders en klussers. Dit najaar ontdekten we dat ze nog meer talenten hebben. Als volwaardig hoveniers hebben ze een gedenkplekje in de tuin van het hospice ingericht. Met dank aan Schraven Hoveniers voor het schenken van het ontwerp en een groot deel van de materialen. Ook Jansen sierbestrating zeer bedankt voor het leveren van de keitjes.

Het inrichten van deze gedenkplek is onderdeel van ons lustrumjaar. Op deze plek leggen we voor elke gast die in ons hospice is overleden een steen met diens naam in de stroom. De grote steen staat symbool voor alle cliënten waar wij thuis hebben mogen waken. En inmiddels weten we ook dat dit monumentje een succesverhaal gaat worden. Twee bewoners hebben al een steen uitgezocht en koesteren deze op hun kamer. Eén steen is zelfs al versierd met een kraal, een medaillonnetje. In de huiskamer praten ze er samen ongedwongen over. Het onvermijdelijke krijgt een toekomst.In het hospice bestaat een heel arsenaal aan voorzorgsmaatregelen om dat COVID-19 virus buiten de deur te houden. Wat meteen opvalt is dat alle medewerkers een mondkapje dragen. Daardoor ziet niemand meer onze vriendelijke glimlach en erger nog: we zijn onherkenbaar geworden. Voor dat laatste probleem hebben we een oplossing gevonden. Op onze naamkaartjes staat nu ook een foto. 

Vrijdag 11 december zou de jaarlijkse gezellige kerstbijeenkomst geweest zijn voor vrijwilligers en medewerkers. Ik ga niet meer uitleggen waarom dát niet doorging. Maar ja… niets doen zit niet in ons DNA en daarom stonden er die dag bij sommigen van ons één en bij anderen zelfs twee verlichte kerstengelen met een verrassing op de stoep. Die verrassing was gemaakt door bakkerij Andere Koek die bakt in het voormalige verzorgingshuis Sint Josef. 
Dat het hospice per 1 september, na de tijdelijke sluiting, weer openging, is niet onopgemerkt gebleven. In de eerste drie maanden hebben 11 gasten bij ons gewoond. De thuiswakers hadden het rustig. Dat horen we ook van de andere organisaties in de regio. We denken dat het voor velen niet wenselijk is om in deze tijd een vreemde in huis te halen met alle (kleine) risico’s van dien. Ook moeten de cliënten waar wij gaan waken getest worden op Corona, ook dat kan een drempel zijn. Maar onze wakers staan klaar voor ieder die ze nodig heeft en we werken echt zo veilig mogelijk.


Harrie

Attent

De Stichting Vrienden van VPTZ-Hospice Wijchen heeft de laatste maanden de publiciteit gezocht. En dat bleef niet zonder resultaat. Zij hebben inmiddels 55 nieuwe vrienden mogen inschrijven en ontvingen naar aanleiding van deze actie €2500 aan giften.

Na ontvangst van een gift wil de Stichting de gever graag schriftelijk bedanken. Dat lukt vaak niet omdat de adresgegevens niet (kompleet) beschikbaar zijn. Bent u een toekomstige gever? Doe de penningmeester dan een plezier en laat het adres, kompleet met huisnummer en postcode, aan hem weten.
De Stichting heeft nu ook haar eigen logo in onze huisstijl. Mooi hé.
Begin november 2020 werden de Vrienden van Hospice Wijchen verrast met een mail van de activiteitencommissie van het wooncomplex Tilia aan de Lindenstraat in Wijchen. De commissie meldde dat ze stopte met de organisatie en dat er besloten was het nog aanwezige kasgeld te schenken aan de Vrienden van Hospice Wijchen.

Op 6 november werd er een geldbedrag van € 230 overhandigd aan Fons Bartray, voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice Wijchen in bijzijn van Tjitske Huender, directeur van Hospice Wijchen. In verband met de corona-maatregelen moest dit plaatsvinden in de tuin van het Hospice waar gelukkig de zon zich liet zien. 

De leden van de Rabobank mochten weer stemmen op goede doelen. En gelukkig dragen vele leden ons een warm hart toe wat zo een schenking van €723,55 opleverde.

Bijna zestig jaar lang was de Carnavalsvereniging de Wozokotten een begrip in Wijchen. En zeker op de Woezik. Maar de oudste carnavalsvereniging is er mee gestopt. Jarenlang zorgden zij voor een gezellig carnavalsfeest en tevens ondersteunden zij goede doelen. Dat laatste deden zij nu voor de laatste keer. Het restant van de kas werd verdeeld over enkele goede doelen en onze Stichting werd bedacht met een bedrag van €700.

In zijn bedankbrief schreef voorzitter Fons Bartray: aan de ene kant vinden wij het stoppen van jullie vereniging, die in de Woezikse gemeenschap zoveel heeft betekend, uitermate jammer. Aan de andere kant zijn wij  zeer verheugd dat u ons hospice betrekt bij de positieve financiële afwikkeling. Het Wijchense bedrijf Involon BV, een dienstverlener van overheden, maakte ons blij met een schenking van €1000.

Ook dit jaar steunt Stichting Roparun onze activiteiten met een gift. Wat hebben we van hun prachtige bijdrage kunnen aanschaffen? Een douchestoel. Nieuwe tuinmeubels. Nieuw beddengoed en wat kleine verpleegartikelen én de verbouwing van de garderobe tot opbergruimte.
Op 17 december kwam het team van Roparun dit symbolisch overhandigen.De Stichting Vrienden Hospice Wijchen is erg blij met al deze giften want dankzij de spontane giften en donateurs kan het Hospice Wijchen ingericht blijven als een huis waar mensen in hun laatste levensfase hartelijk en warm worden bijgestaan en op een waardige manier kunnen sterven.

WINTER


winter. je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
Uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
Is het nooit volledig duister, nee,
Er is de klaarte van een soort geloof
Dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.


Herman de Coninck (1944-1997)
Copyright © 2020 Hospice Wijchen

Online lezen 

Voor meer informatie: info@hospicewijchen.nl
Email Marketing Powered by Mailchimp
afmelden van de nieuwsbrief