Opin ovi -uutiskirje / Läroport-nyhetsbrev 2/2013
Opin ovien ja kehittämisohjelman loppujulkaisu on parhaillaan työn alla ja valmistuu tammikuussa?

Verkkojulkaisu löytyy täältä.

Opin ovet kiittää!

Nyt se on tässä. Määränpää. Maaliviiva. Viimeinen Opin ovi -uutiskirje. Opin ovi -hankeperheestä ovat lähes kaikki jäsenet lentäneet omille teille kohti uusia haasteita. Koordinaatioprojekti sulkee ovensa. Eroahdistus. Syystäkin, sillä yhdessä on kuljettu reilu 6 vuotta ja perheen jäsenet ovat tulleet minulle rakkaiksi.
 
Matkan aikana Opin ovet tuottivat uudenlaisia malleja ja toimintatapoja aikuisen asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen kuten verkostomaisesti tuotetut palvelumallit ja joustavat, osaavat ohjaajaverkostot.  Projekteihin syntyi myös uutta verkostoyhteistyön osaamista. Lisäksi syntyi lukuisa määrä ohjaukseen liittyvää aineistoa. Ne kaikki ovat koottuina Opinovi.fi-sivuille.

Vaikka Opin ovien työ on tehty, ei kehittämistyö mihinkään lopu. Edelleen herää kysymyksiä siitä, saavatko kaikki kansalaiset tasapuolisesti neuvonta- ja ohjauspalveluja, vastaavatko palvelut yksilöiden tarpeita ja toimiiko ohjaus koordinoituna kokonaisuutena?

Seuraavalla Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahastokaudella painopiste on nuorille tarkoitettujen matalan kynnyksen Ohjaamojen kehittämisessä, mikä on hyvä asia. Huoli aikuisväestölle tarkoitettujen neuvonta- ja ohjauspalvelujen näivettymisestä kuitenkin kasvaa, kun resurssit käytetään pääsääntöisesti nuoriin.

Elinikäinen ohjaus kohdistuu varhaiskasvatuksesta seniori-ikään. Olisiko vihdoin aika kehittää palveluja aidosti elinikäisen ohjauksen tapaan, ei vain tietylle kohdejoukolle? Yhteiskunnan tarjoama takuu työ- ja koulutuspaikoista kuuluu kaikille, myös aikuisille.
 
Tämä viimeinen Opin ovi -uutiskirje on omistettu Koordinaatio- ja LAITURI-projektien loppukatsaukseen. Lisäksi esittelemme KOHTAAMO-projektin, joka koordinoi alueellisia Ohjaamo-kehittämisprojekteja ja valtakunnallista nettiohjauksen kehittämistä.
 
Kiitämme lämpimästi koko verkostoa ja sen toimijoita, yhteistyökumppaneita, ohjausryhmää, valtakunnallista ELO-ryhmää ja kaikkia meitä seuranneita. Kehittämisohjelmamme kaikki aineisto löytyy www.opinovi.fi -sivuilta.

Suljen ihanan Opin ovi -rasian,
kierrän lauluni kippuraan.
Muistot mukavat taskuun taputan,
siihen saakka kun tavataan.
Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan,
pian taas yhdessä kehitetään.
 
Uusia seikkailuja odotellen….
 
  
Auli Ryhänen
projektipäällikkö
Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti 

Aikuisohjauksen kehittäminen maalisuoralla - koordinaatioprojekteja tarvitaan jatkossakin

Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin tehtävänä on ollut tukea muita Opin ovia sekä levittää ja koota yhteen niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Matkan varrella on syntynyt Opinovi.fi-sivusto, verkostovalmennukset, Opin ovi -klinikat ja tämän vuoden aikana toteutettu Opin ovi -kiertuekin. Yksi asia on käynyt selväksi – iso kehittämisohjelma tarvitsee koordinoivan projektin. Lue lisää.
 

ELO-opas, konsultaatioita ja vertaistukea elinikäisen ohjauksen kehittämiseen

LAITURI-projekti on ollut osa Jyväskylän seudun panosta Opin ovi -hankeperheeseen vuodesta 2010 alkaen. Nyt projekti  lopettelee toimintaansa, mutta työ verkostoyhteistyön kehittämiseksi jatkuu monin tavoin. Lue lisää.


Nuoriso ohjauksen valokeilaan - KOHTAAMO-hanke käyntiin

Nuorisotakuun toteuttaminen, nuorison työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat ytimessä uudessa KOHTAAMO-hankkeessa. KOHTAAMO on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää ESR-toimenpidekokonaisuutta ja projektipäällikkö Katariina Soanjärven uusi työsarka Keski-Suomen ELY-keskuksessa. Lue lisää.

 


 

Läroportarna tackar för sig!

Nu är den här. Destinationen. Mållinjen. Det sista Läroport-nyhetsbrevet. Nästan alla medlemmar av Läroport-projekthelheten har flugit vidare mot nya utmaningar. Koordinationsprojektet stänger sin dörr. Ångest över att skiljas. Och det med orsak eftersom vi har färdats tillsammans drygt 6 år och medlemmarna av projektfamiljen har blivit kära för mig.
 
Under färden skapade Läroportarna nya modeller och förfaringssätt för vägledning och rådgivning åt vuxna kunder, så som servicemodeller som skapats i form av nätverk samt flexibla, kunnande handledarnätverk. Också nytt kunnande om nätverkssamarbete kom till i projekten. Dessutom skapades en mängd material gällande rådgivning. Det finns allt samlat på opinovi.fi -sidorna.
 
Även om Läroportarnas arbete är förbi tar inte utvecklingsarbetet slut. Fortfarande kan man fråga sig om alla medborgare jämlikt har tillgång till väglednings- och rådgivningstjänster, uppfyller tjänsterna individernas behov och fungerar rådgivningen som en koordinerad helhet?

Under den följande strukturfondsperioden Hållbar tillväxt och jobb för åren 2014-2020 ligger tyngdpunkten på utvecklingen av en servicemodell, Ohjaamo, som riktar sig till ungdomar och som har en låg tröskel, vilket är en bra sak. Oron över att de väglednings- och rådgivningstjänster som är menade för vuxna minskar ökar ändå då resurserna i huvudsak används för ungas behov.
 
Livslång vägledning sträcker sig allt från småbarnsåldern till seniorålder. Skulle det äntligen vara tid att verkligen utveckla tjänster i form av livslång vägledning, och inte bara för en viss målgrupp? Den garanti för arbets- och praktikplatser som samhället erbjuder hör till alla, också vuxna.
 
Detta sista Läroport-nyhetsbrev har dedikerats till slutgranskningen av Koordinationsprojektet och LAITURI-projektet. Vi presenterar dessutom KOHTAAMO-projektet som koordinerar de regionala Ohjaamo-utvecklingsprogrammen och utvecklandet av den riksomfattande näthandledningen.
 
Vi tackar hjärtligt hela nätverket och dess aktörer, samarbetskumpaner, styrgruppen, den nationella ELO-gruppen och alla de som följt med oss. Allt material från vårt utvecklingsprogram finns på www.opinovi.fi.

Jag stänger den ljuva Läroport-asken,
lägger knorr på min sång.
De fina minnena sparar jag på,
ända tills vi möts på nytt.
Jag tackar, bugar, niger, vinkar,
snart utvecklar vi tillsammans igen.

I väntan på nya äventyr….


Auli Ryhänen
projektchef
Koordinationsprojekt för vuxenhandledningen 

I detta nyhetsbrev

  • Utvecklingen av vuxenhandledning på slutrakan - Koordinationsprojekt behövs också i framtiden
  • ELO-handboken, konsultationer och stöd för utvecklande av livslång handledning
  • Unga i centrum för handgivning - KOHTAAMO-projektet startar
Läs mer

Copyright © 2014 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp