Copy
Bekijk deze email in uw browser
01/07/21

Natuurinclusief bouwen

E-Connection heeft tijdens de werkzaamheden rondom het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering oog voor de natuur. Als het mogelijk is zorgen we er voor dat de natuur ook baat heeft bij de komst van een windpark. Hiervoor werken we zowel bij het maken van de plannen als de uitvoering nauw samen met natuurorganisaties, aangezien zij de lokale behoeften het beste kennen. 

In deze film vertelt Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult meer over diverse ecologische aspecten rondom de windparken van E-Connection op de Oosterscheldekering. En laat hij zien dat het vogelvrij houden door Willy Bus en zijn honden Sion en Bonita en andere maatregelen werken.
We beperken de effecten van het een windpark op de natuur  
Neeltje Jans is een belangrijke locatie voor broedvogels; het gebied ligt tussen de Natura 2000-gebieden Voordelta en Oosterschelde. Daarom is tijdens de voorbereidingen voor de optimalisatie van de windparken op de Oosterscheldekering uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het windpark op de ecologie.
 
E-Connection heeft in een vroeg stadium nagedacht over de strategische inpassing van windturbines in het landschap om effecten op bijvoorbeeld vogels te beperken. Daarom is voor de Oosterscheldekering een goed onderbouwde landschappelijke visie ontwikkeld. Zones met en zonder turbines wisselen elkaar af. De vrije zones werken zoals een venster: een landschappelijke vide genaamd om zo vrije doorgangen voor vogels te creëren.
Broedvogels op Neeltje Jans
Broedende vogels
Om te zorgen dat er voldoende broedplaatsen beschikbaar zijn, zijn in 2020 voordat het broedseizoen begon enkele nieuwe broedlocaties aangelegd op Neeltje Jans. Zo is er dicht bij de Mattenhaven extra ruimte gecreëerd voor de aanwezige meeuwenkolonie door duindoornstruweel te verwijderen. 

Schelpenstrandjes 
Op de broedvogelstrandjes hebben zowel badgasten als ook de strandplevier, de bontbekplevier, scholekster en de dwergstern het naar hun zin. Er zijn op verschillende plekken schelpenstrandjes aangelegd om alternatieve broedlocaties voor deze vogels te creëren. Het is een kraamkamer voor deze vogels. In de Oosterschelde zitten nu meer bontbekplevieren dan langs de hele Noordzeekust.
Nest met kuikens
Man met hond
We willen voorkomen dat broedende vogels verstoord worden wanneer zij zich op of nabij de werkzaamheden vestigen. Daarom zijn we in overleg met onze ecoloog Roland-Jan Buijs al vanaf maart gestart met het broedvrij houden van de bouwlocaties. Voorafgaand en tijdens het broedseizoen werd door specialisten met getrainde honden het terrein binnen de bouwhekken dagelijks bezocht. Daardoor zijn broedvogels vroegtijdig ontmoedigd om zich te vestigen op de bouwterreinen en hebben ze een andere broedlocatie in de buurt gezocht. Dat was ook mogelijk omdat we voor genoeg uitwijkmogelijkheden hebben gezorgd.
Het broedvrij houden van de bouwplaats door Willy Bus met Sion van Falco Natuurbeheer.
Monitoring van de broedgebieden 
Tijdens de bouw van windpark Bouwdokken zijn er twee ecologische initiatieven geweest: het Visdiefvlot en de hoogwatervluchtplaats. Jaarlijks worden beide locaties gemonitord. En nog altijd maken tal van vogels er gebruik van.

In maart 2016 is samen met het Kustbroedvogelfonds in het voormalige zanddepot een broedeiland voor visdieven aangelegd; het visdiefvlot. Visdieven zijn vogels die graag broeden in een kolonie aan de kust en bij visrijke wateren in het binnenland. Door een vlot te creëren kunnen ze broeden op een vrijwel kale tot grazige bodem zonder dat ze het risico lopen dat ze opgegeten worden. Ook afgelopen jaar vlogen er weer veel (209) jonge visdieven uit van het visdiefvlot. In 2020 was er in het Deltagebied geen enkele visdiefkolonie die zo goed presteerde als het visdiefvlot. (gegevens DeltamilieuProjecten).

De Natuur en milieufederaties hebben onlangs een film gemaakt over een natuurinclusieve energietransitie. Met de energietransitie staan we voor een enorme opgave, die essentieel is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Ons initiatief van het visdiefvlot is als goed voorbeeld opgenomen in deze film. Kijk hier
Op het broedeiland broeden visdieven, grote sterns en zwartkop meeuwen.
Hoogwatervluchtplaats
Ook is er voor het broedseizoen van 2016 een hoogwatervluchtplaats aangelegd. Zo kon de natuur vast wennen aan de nieuwe situatie vóór de start van de bouwactiviteiten. De vogelsoorten die het prettig vinden om tijdens hoogwater op deze vluchtplaats te verblijven zijn onder andere: de lepelaar, de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw, de scholekster, de wulp, de tureluur, de bergeend en de slobeend.

Vleermuizen
Uit onze onderzoeken blijkt dat vleermuizen de Oosterscheldekering als trekroute gebruiken. Tijdens periodes in het voor- en najaar, wanneer de weersomstandigheden geschikt zijn voor vleermuizen om rond te trekken, worden de windturbines op deze route automatisch stilgezet. Hiermee worden veel slachtoffers voorkomen omdat vleermuizen veel minder vaak tegen de bladen aan zullen vliegen. 

Zeehonden
In de Vluchthaven Neeltje Jans verblijven vaak zeehonden. Ze liggen daar te zonnen op de zandbanken of de vlonders van de mosselkwekerij. Het is schitterend om te zien. Windturbines hebben fundamenten met palen die tot 30 meter in de grond zitten, zodat ze stevig overeind staan. Normaal worden dergelijke palen de grond in geheid. We willen de zeehonden niet in gevaar brengen of storen, daarom hebben we de palen van de fundaties niet geheid maar trillingsarm geboord. De zeehonden waren dan ook gewoon te spotten tijdens de bouw van de fundaties.
Zeehond in de zon of in de Vluchthaven
Planten
Op Neeltje Jans staan ook een paar soorten beschermde planten, zo ook het glad biggenkruid. Dit kruid staat ook op plekken waar we de bekabeling voor windturbines is aangebracht. Ecoloog Roland-Jan Buijs van Buijs van Eco Consult dacht met ons mee in dit traject. Zo gaf hij aan waar het kruid aanwezig was en adviseerde ons om het tijdens de bouw in zaadbanken apart te zetten. Met als doel om het na afronding van de bouw weer terug te zetten op het tracé van de aangebrachte kabels.  
Contactgegevens
E-Connection
Postbus 101
3980 CC  Bunnik


Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp