For Immediate Release: March 7, 2016
Contact: Jessica Good, jgood@ochca.com 
714-834-2178

Recruitment Now Open for the CalOptima Board of Directors

(Santa Ana)  - The Health Care Agency is pleased to announce that recruitment is now open for the CalOptima Board of Directors. A county-organized health system, CalOptima serves more than 770,000 low-income children, adults, seniors and persons with disabilities. CalOptima was formed in 1995 in response to a healthcare system that was struggling to meet the needs of vulnerable Orange County residents. Today, CalOptima has grown to be the second largest health insurer in Orange County, but stayed true to its mission of providing members with access to quality health care services.
 
The Health Care Agency is seeking applicants who represent the diverse backgrounds, interests and demographics of Orange County residents and have the experience and expertise to operate a public healthcare system.
 
To apply for a seat on the CalOptima Board of Directors, please complete an application by April 15, 2016. Applications can be found on the Health Care Agency’s website at http://ochealthinfo.com/caloptima. Please send a completed application and resume to:
 
Health Care Agency, Attn: Donna Grubaugh
405 W. 5th St., Ste. 458
Santa Ana, CA 92701
 
Please note all applications are public records.
 
Selected applicants will serve a four-year term, beginning on August 4, 2016, with the option to serve an additional four-year term, subject to reappointment by the Orange County Board of Supervisors. CalOptima Board meetings are typically held on the first Thursday of each month at 2 p.m. at CalOptima, located at 505 City Parkway W. in the City of Orange.

Applications are being accepted for seven seats on the CalOptima Board of Directors: 

 1. One person who is a current hospital administrator or is a former hospital administrator;
 2. One person who is a licensed medical provider in current practice and who is not an owner or officer or a member of the board of directors of:
  1. A contracted independent physician’s association; or,
  2. A health network;
 3. One person who is a licensed physician in current practice and who is also a representative of a contracted independent physician’s association or health network;
 4. One person of the public who is a legal resident of Orange County;
 5. One person who has any of the following qualifications, with prior health care system experience preferred:
  1. Professional accounting experience; or
  2. Professional public finance experience; or
  3. Is an actively-licensed attorney;
 6. One person who is a representative of a community clinic;
 7. One person who is a current CalOptima member or is a family member of a current CalOptima member. For the purposes of this subdivision, “family member” means a parent, sibling, foster parent, or legal guardian of a CalOptima member.

For additional information, please contact Donna Grubaugh at (714) 834-3166 or via email at dgrubaugh@ochca.com.

Un reclutamiento está abierto para el Consejo de Directores de CalOptima

 La Junta de Supervisores del Condado de Orange está buscando candidatos para formar parte del Consejo de Directores de CalOptima. CalOptima es una organización que brinda servicios a más de 770,000 niños, adultos, ancianos, y personas con discapacidad con bajo recursos. CalOptima se formó en 1995 en respuesta a una Sistema de salud que estaba luchando para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del Condado de Orange.  Hoy en día, CalOptima ha crecido hasta convertirse en la segunda mayor aseguradora de salud en el Condado de Orange, pero se mantuvo fiel a su misión de proveer a los miembros acceso a los servicios de salud de calidad.
 
Para aplicar, por favor complete una solicitud durante 3 de marzo hasta 15 de abril, 2016 a las 5 p.m. en la página web de la Agencia del Cuidado de Salud en  http://ochealthinfo.com/caloptima o por correo una solicitud y resume a:
 
Agencia del Cuidado de Salud, Attn: Donna Grubaugh
405 W. 5th St., Ste. 458
Santa Ana, CA 92701

Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos.

Los candidatos seleccionados tendrán un mandato de cuatro años, comenzando el 4 de Agosto de 2016, con la opción de servir un término adicional de cuatro años, sujeto a reelección por la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Los reuniones de la Junta de CalOptima son generalmente en el primer jueves de cada mes a las 2 p.m. en las oficinas de CalOptima, ubicada en 505 City Park W. en la cuidad de Orange. 
 
La Agencia del Cuidado de Salud del Condado de Orange está aceptando solicitudes de los residentes del Condado de Orange para siete puestos en el Consejo de Directores:

 1. Una persona que es actualmente un administrador de un hospital o administrador de hospital anterior;
 2. Una persona que es un proveedor medico con licencia en la práctica actual y que no es un propietario o un funcionario o un miembro del consejo de administración de:
  1. Un médico independiente contratado de un asociación; o,
  2. Red de salud;
 3. Una persona que es un médico con licencia en la práctica actual y que es también un representante de la asociación de un médico independiente contratada o red de salud;
 4. Una persona del público que es un residente legal del Condado de Orange;
 5. Una persona que tiene alguna de las siguientes calificaciones, con experiencia en el Sistema de atención medica anterior, preferidos:
  1. Experiencia profesional de la contabilidad; o
  2. Experiencia profesional de las finanzas públicas; o
  3. Es un abogado activamente con licencia;
 6. Una persona que es un representante de una clínica de la comunidad;
 7. Una persona que es un miembro actual de CalOptima o es un miembro de la familia de un miembro corriente de CalOptima. Con el propósito de esta subdivisión, “miembro de la familia” significa un padre, hermano, padre de crianza, o tutor legal de un miembro de CalOptima.

Para información adicional, por favor póngase en contacto con Donna Grubaugh a (714) 834-3166 o por correo electrónico a dgrubaugh@ochca.com.

Thông Báo Tuyển Mộ Ứng Viên Cho Những Chức Vụ Trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima

Hội Đồng Giám Sát Quận Cam xin thông báo việc tuyển mộ các ứng viên để làm việc trong Hội Đồng Quản Trị CalOprima. Là một hệ thống y tế nằm trong tổ chức của quận, CalOptima phục vụ hơn 770.000 trẻ em, người lớn, người già và người khuyết tật thuộc thành phần có thu nhập thấp. CalOptima được thành lập vào năm 1995 để đáp ứng với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được những nhu cầu của những cư dân Quận Cam không được nhiều quyền lợi. Ngày nay, CalOptima đã phát triển trở thành công ty bảo hiểm lớn thứ hai tại Quận Cam, nhưng vẫn trung thành với sứ vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho thân chủ.
 
Cơ Quan Y Tế đang tìm kiếm những ứng viên đại diện cho những nền tảng, quan tâm và thành phần khác nhau của cư dân trong Quận Cam, và có kinh nghiệm và tinh thông để vận hành một hệ thống y tế công cộng.
 
Để tham gia vào chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, xin vui lòng hoàn tất đơn xin gia nhập hạn chót là ngày 15 tháng Tư, 2016. Đơn xin gia nhập chức vụ hiện đang có trên trang mạng của Cơ Quan Y Tế http://ochealthinfo.com/caloptima. Xin vui lòng gửi đơn đã hoàn tất và bản tóm tắt quá trình làm việc tới:
 
Health Care Agency, Attn: Donna Grubaugh
405 W. 5th St., Ste. 458
Santa Ana, CA 92701
 
Xin lưu ý rằng tất cả những đơn xin vào chức vụ này sẽ được lưu lại trong hồ sơ công.
 
Những ứng viên được chọn sẽ phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm, bắt đầu vào ngày 4 Tháng Tám, 2016, sau đó được tùy chọn để phục vụ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa, tùy thuộc vào sự tái bổ nhiệm của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị CalOptima thường được tổ chức vào Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng lúc 2 giờ chiều tại CalOptima, tọa lạc tại 505 City Park W. ở thành phố Orange.

Đơn xin gia nhập được xem xét cho bảy chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima: 

 1. Một người hiện đang là quản trị bệnh viện hoặc đã là một quản trị bệnh viện trước đây;
 2. Một người là nhà cung cấp dịch vụ y tế có bằng hành nghề hiện đang hành nghề, và không phải là chủ sở hữu hoặc nhân viên hoặc một thành viên trong ban quản trị của:
  1. Một hiệp hội y sĩ độc lập đang lãnh thầu khoán; hoặc 
  2. Một hệ thống y tế
 3. Một người là bác sĩ có bằng hành nghề và hiện đang hành nghề, và cũng là đại diện của một hiệp hội y sĩ độc lập hoặc của một hệ thống y tế;
 4. Một người trong cộng đồng là cư dân hợp pháp ở Quận Cam;
 5. Một người có một trong các tiêu chuẩn sau đây, ưu tiên cho những người kinh nhiệm với hệ thống y tế:
  1. Kinh nghiệm chuyên môn về kế toán; hoặc
  2. Kinh nghiệm chuyên môn về tài chính công cộng; hoặc
  3. Luật sư có bằng hành nghề và hiện đang hành nghề;
 6. Một người là đại diện của một viện điều trị cộng đồng;
 7. Một người hiện tại đang là thân chủ của CalOptima hoặc là một thân nhân của một thân chủ hiện tại của CalOptima. Theo chủ trương của bộ phận này, “thân nhân" có nghĩa là cha mẹ, anh chị em, cha mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp của thân chủ của CalOptima.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc bà Donna Grubaugh qua số (714) 834-3166 hoặc qua email là dgrubaugh@ochca.com.

# # #

 

Copyright © 2016 Health Care Agency, All rights reserved.