Copy
Een nieuwe plek voor ideeën
View this email in your browser

BügelHajema op locatie


De mensen van BügelHajema Adviseurs werken vanaf drie vestigingen voor vele opdrachtgevers in Nederland. Maar, net zo makkelijk werken we op een locatie die de opdrachtgever beter uitkomt. Bijvoorbeeld omdat er een capaciteitsprobleem speelt, of omdat een project erom vraagt.
'BügelHajema op locatie' stuurt mensen naar úw locatie, met ideeën.  Mensen die thuis zijn in hun vak, in uw probleem en in de context waarin het zich afspeelt. U kunt meer lezen over onze aanpak ‘op locatie’ op onze website.           

Lees verder...

Ontwikkeling in uw buitengebied met een succesvol planMER


Ontwikkelingsruimte voor de landbouw in een bestemmingsplan Buitengebied? Het leek een praktisch onmogelijke combinatie sinds de invoering van de Natuurbeschermingswet 1998 en de m.e.r.-plicht. Doordat niet uitgesloten kon worden dat het bestemmingsplan een negatief effect kon hebben op Natura 2000-gebieden, vooral wat betreft de stikstofdepositie, was een bestemmingsplan Buitengebied met ontwikkelingsruimte voor de landbouw niet uitvoerbaar. Deze plannen strandden bij de Raad van State.

Lees verder...
 

Cursus m.e.r.

Bij het opstellen van een bestemmingsplan voor het buitengebied kunt u vaak niet meer onder het planMER uit. Maar bent u voldoende op de hoogte van de vereisten van een planMER? En het procesverloop? BügelHajema ontwikkelde  een cursus van één dagdeel die u de gelegenheid biedt om  uw kennis op dit gebied op een dusdanig niveau te brengen, dat u in staat bent heldere keuzes te maken én een goede gesprekspartner in het proces te zijn. De praktijkgerichte cursus biedt u daarmee grote voordelen in het planproces.

Lees verder...

De MRE-scan; een zoektocht naar de kracht van bestaande bedrijventerreinen


Decennia van economische groei hebben ertoe geleid dat onze bedrijventerreinen op haast rigide wijze zijn ingedeeld naar milieucategorieën, bedrijfstype en beeldkwaliteit. Echter, ruimte ‘ontstaat’ in functieloze panden en ruimte ‘verloedert’ bij gebrek aan gebruik. Het voeren van enige regie bij bedrijventerreinen vraagt om een nieuwe manier van kijken, vanuit de kracht van het terrein zelf. Ons bedrijf ontwikkelde daarvoor de MRE-scan: Milieu, Ruimte en Economie. De scherpe analyse van de MRE-scan biedt overheden, ondernemers en gebruikers de mogelijkheid om samen een gerichte strategie te ontwikkelen voor het optimaal benutten van de (verruimde) gebruiksmogelijkheden, vanuit een goed inzicht in de veranderende eisen die de nieuwe economie aan de ruimte stelt.

Lees verder...

Biodiversiteit in de openbare ruimte


De Grote Waal in Hoorn is een woonwijk met de kenmerkende opzet en architectuur van de jaren ‘60 van de vorige eeuw. In deze wijk is de bebouwing inmiddels hard aan verbetering toe. De gemeente Hoorn is daarom gestart met een herstructurering. Naast de sloop en herbouw van drie van de negen flats, is de herinrichting van het openbaar groen en de watergangen onderdeel van de herstructurering.

BügelHajema Adviseurs adviseerde over de ecologische potenties van het gebied. Met onze praktische aanbevelingen kan de gemeente de openbare ruimte vormgeven. Zo wordt het verplichte natuurwaardenonderzoek ten volle benut om een ‘plus’ te creëren in de herstructurering.

Lees verder...
 

Publicaties

BügelHajema Adviseurs laat regelmatig van zich horen in diverse media. Leest u mee?

Bomen na de storm
Leeuwarder Courant, 12 februari 2014
Mischa Teensma en Johan Kruiger

Aanpak pauzelandschappen, gebieden in de wachtstand
Omgevingsweb, februari 2014
Mischa Teensma

De strijd om planologische bescherming - de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Landwerk, nummer 6, 2013
Roger Raat


Meer publicaties van BügelHajema? Klik hier!
 

Eerdere nieuwsbrieven teruglezen?


Om al onze verstuurde nieuwsbrieven terug te lezen klikt u hier!
 
Copyright © 2014 BügelHajema Adviseurs, All rights reserved.


Unsubscribe from this list