Copy
Nieuwsbrief 03/2012
BügelHajema Adviseurs


Bouw Green Planet gestart; het verhaal van Edward Doorten

Na ongeveer 10 jaar plannen en onderhandelen ziet Edward Doorten eindelijk zijn droom in vervulling gaan. Aan de A28 nabij Pesse is begonnen met de bouw van het unieke tankstation van Green Planet, het eerste milieuvriendelijke tankstation van Nederland. Ons bureau was betrokken bij de planvorming. Onze collega Nelleke Linthorst had een interview met de initiatiefnemer.

Lees meer...

Recentelijk heeft ons bureau een aantal interessante opdrachten verworven. In een aantal gevallen wordt samengewerkt met andere bureaus. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de volgende opdrachten:

Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 (Eindhoven–Lommel (België).
Ontwikkeling instrumentarium geluidruimteverdeling provincie Zuid-Holland.
Herinrichting Markt Groenlo (Gemeente Oost Gelre); deze opdracht vloeit voort uit een prijsvraag.
Beheersverordening Buitengebied De Wolden.

 

Ecologische atlas voor buitengebieden

Een nieuw product van BügelHajema; de ecologische atlas voor buitengebieden.
Ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Weststellingwerf is als voorstudie een ecologische atlas opgesteld. In dit zeer handzame boekje zijn alle inventarisatiegegevens opgenomen die nodig zijn om een bestemmingsplan Buitengebied en het bijbehorende planMER te kunnen opstellen. De atlas bestaat uit een beschrijvend deel en een kaartenbijlage met 8 kaarten. De opzet van de ecologische atlas is ook voor andere gemeenten goed bruikbaar.

Lees meer...

In het huidige tijdsgewricht is gebiedsontwikkeling meer en meer een optelsom van relatief kleinschalige ontwikkelingen. Een proces met een open einde, zonder een vooraf gegeven blauwdruk van het eindresultaat. Deze organische gebiedsontwikkeling vraagt ook om een andere kijk op bestemmingsplannen en andere juridisch-planologische instrumenten. In het dossier Flexibel Bestemmingplan vindt u een overzicht van projecten en producten die een relatie hebben met organische gebiedsontwikkeling.

Ga naar het dossier...


Recentelijk heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake projecten waarbij ons bureau nauw betrokken is geweest. Hieronder kunt u meer lezen over deze uitspraken.

Onherroepelijk PIP N381
Recreatiebedrijf De Vier Eiken te Wapserveen

 


BügelHajema aan de wandel in Leeuwarden

Onze collega mevr. ir. M. (Mischa) Teensma wandelde met wethouders en ambtenaren van de gemeente Leeuwarden door de stad en sprak met hen over de ontwikkeling van Leeuwarden, de toekomst van de stad en het experiment van organische gebiedsontwikkeling. Zou Leeuwarden het aandurven om de regie van de overheid los te laten, en ruimte te geven aan de energie en ontwikkelkracht van de samenleving en de markt?

Lees meer...

De wet- en regelgeving inzake de ruimtelijke ordening blijft in beweging. In deze editie van de nieuwsbrief aandacht voor:

Wijzigingen in het Besluit ruimtelijke ordening.
De inwerkingtreding van de RO-Standaarden 2012.
De wetswijziging met betrekking tot de ‘plattelandswoning’ treedt op 1 januari 2013 in werking.
 
Copyright © 2012 BügelHajema Adviseurs, Alle rechten voorbehouden.


Contactgegevens:

Assen
Vaart nz 48-50
Postbus 274
9400 AG Assen
T 0592 316 206
F 0592 314 035
E assen@bugelhajema.nl
Amersfoort
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E amersfoort@bugelhajema.nl
Leeuwarden
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E leeuwarden@bugelhajema.nl

Email Marketing Powered by Mailchimp