Copy
Voor een eenvoudige aanpassing of een meer ingrijpende verandering van de Welstandsnota kunt u bij ons terecht.

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
www.bugelhajema.nl
Voorbeeld 1
In een waardevol stads- of dorpsgezicht is een passende vormgeving van belang. Het is niet zo moeilijk om links te duiden als passend en rechts als niet-passend. Kunt u dit zelf of is dit een zaak voor welstand?
Voorbeeld 3
Voorbeeld voorwaarden voor bijgebouwen verbonden aan de regels in het bestemmingsplan. De stap om de welstandsbeoordeling achterwege te laten, is nog maar klein.


Moment voor reflectie

Ja, het kan anders. Hoe? Daar willen wij u graag over informeren


Vrijwel alle gemeenten beschikken over een eigen welstandsnota. Alleen daarmee is het mogelijk om welstandstoezicht uit te voeren. Het welstandstoezicht is opgedragen aan een onafhankelijke commissie of stadsbouwmeester. Als dit goed werkt, dan is dat fijn.
Maar soms ontstaat ontevredenheid over het effect van welstandstoezicht (‘hoe kunnen ze dit toestaan’), over de bemoeizucht (‘wat een geneuzel over de kleur pannen’), over de vertragende werking en bijkomende kosten(‘nu moet ik weer een planaanpassing doen’). Ongeacht de vraag of die ontevredenheid terecht of onterecht is, is reflectie op welstand zinvol.
Die reflectie willen wij aanbevelen nu er een aanpassing van de regels komt. Binnenkort zal de zogenaamde ‘KAN-bepaling’ van kracht zijn als gevolg van aanpassing van artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De essentie van deze aanpassing is dat de gemeente kan besluiten voor welke onderdelen zij de welstandsbeoordeling zelf uitvoert. Dat is een interessante mogelijkheid.
Wilt u dit met ons verkennen? En tegelijk verkennen of er meer welstandsvrij kan?

Een andere aanpak


1. Meer zelf doen  

Wij kunnen u helpen om gebieden/objecten en typen bouwplannen aan te wijzen die via ambtelijke toets kunnen worden beoordeeld. Wilt u weten hoe dat gaat werken en hoe ver u daarin kunt gaan? En kan uw ambtelijke organisatie dat aan? Wij hebben daar aandacht voor. Ter illustratie: voorbeeld 1.

2. Meer welstandsvrij  

Is welstandstoezicht overal nodig? Die vraag horen we steeds vaker. Het verkennen van mogelijkheden voor meer welstandsvrije gebieden nemen wij graag met u door. U kunt daarbij denken aan bedrijfsterreinen, maar ook aan hele woonwijken.  
Interessant is ook om alternatieve scenario’s te verkennen waarbij aandacht voor ruimtelijke kwaliteit aan de voorkant van het planproces wordt geborgd. Is dat goed geregeld dan mag het planproces zonder welstandstoezicht verder. Dat heeft een stimulerende werking. Klik op onderstaande illustratie voor een voorbeeld.


Boerenerfvoorbeeld 2


3. Kwaliteitskader in bestemmingsplan

Ook zijn er voorbeelden waarbij kwaliteitskaders worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Het is dan nog maar een kleine stap om de welstandsbeoordeling achterwege te laten. Immers, de toetsing verloopt dan al via het bestemmingsplan. Ter illustratie: voorbeeld 3.


Voor meer informatie kunt u contact opneme met één van onderstaande contactpersonen:
Assen Andries van de Berg, Janneke Schurer, Sjoukje de Jong, Marieta Reessink Leeuwarden Mischa Teensma, Johan Kruiger Amersfoort Henk van Arendonk


Copyright © 2013 BügelHajema Adviseurs, Alle rechten voorbehouden.

Contactgegevens:

Assen
Vaart nz 48-50
Postbus 274
9400 AG Assen
T 0592 316 206
F 0592 314 035
E
assen@bugelhajema.nl
Amersfoort
Utrechtseweg 7
Postbus 2153
3800 CD Amersfoort
T 033 465 65 45
F 033 461 14 11
E
amersfoort@bugelhajema.nl
Leeuwarden
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE Leeuwarden
T 058 215 25 15
F 058 215 91 98
E
leeuwarden@bugelhajema.nl


afmelden voor deze nieuwsbrief    Voorkeuren aanpassen