Copy

Nieuwsbrief nummer 12 - december 2022

Vanaf 5 december 2022 kunt u uw inspraakreactie geven op het ontwerp masterplan. In deze nieuwsbrief leest u over hoe u uw reactie kunt geven, wat er met uw reactie gebeurt en waar u terecht kunt met vragen.
 1. Aanpassingen op de Inspraakfolder
 2. Start inspraak op ontwerp Masterplan
 3. Hoe kunt u een inspraakreactie geven?
 4. Wat gebeurt er met uw reactie?
 5. Mogelijkheid tot het stellen van vragen: inloopspreekuren

1. Aanpassingen op de Inspraakfolder

In de zone is een inspraakfolder huis-aan-huis verspreid. Hierin staat een korte samenvatting van het ontwerp masterplan en de kaart van het masterplan. Deze kaart kan misschien tot verwarring leiden. 
De overzichtskaart van de ontwikkelzone geeft namelijk een beeld van de hele zone. Er is voor gekozen om niet alle functies op deze kaart weer te geven, omdat de kaart dan te vol en onduidelijk kan worden. Echter het icoontje van ‘educatie’ staat nog ten onrechte nog in de legenda, terwijl de plek, namelijk ten noorden van Geel-Wit niet is aangeduid. Op de kaarten van de deelgebieden (hoofdstuk 4) staan wel alle functies weergegeven. Voor het deelgebied van de Eysinkweg staat op pagina 86 en op pagina 90 een kaart waar de school wel is ingetekend. Op pagina 39 staat een kaart met ‘plekken voor ontmoeting’. Ook daar staan meer functies weergegeven en zo ook de school.
De komende week wordt er huis-aan-huis in en om de zone een brief bezorgd waarin we dit ook nog zullen verduidelijken en waarin we het kaartje van pagina 86 aanvullend meesturen.

Er zijn drie aanpassingen op deze folder:
 • De kaart in de folder is klein en daardoor moeilijk te lezen. In het ontwerp masterplan vindt u een grotere uitgebreidere kaart op pagina 2, 3 en zoals hierboven beschreven kaarten per deelgebied in hoofdstuk 4.
 • In de inspraakfolder staat benoemd dat de specifieke ruimtelijke uitgangspunten bij de deelgebieden worden beschreven. Hier staat alleen wat u kunt lezen in welke paragraaf van hoofdstuk 4.
 • De QR-code mist in de folder, maar vindt u hieronder en op www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuid-west.

2. Start inspraak op ontwerp masterplan

Het college van B en W heeft het ontwerp masterplan op dinsdag 8 november vrijgegeven voor inspraak. Op donderdag 24 november heeft commissie Ontwikkeling het ontwerp masterplan besproken.

Wanneer kan ik mijn inspraakreactie geven?

Van maandag 5 december 2022 tot en met zondag 15 januari 2023 kunt u uw inspraakreactie geven. Dit doet u door het inspraakreactieformulier, zie hieronder, in te vullen.

3. Hoe kunt u een inspraakreactie geven?

Ga naar de projectpagina ontwikkelzone Zuid-West onder ‘Meedenken en meebeslissen’ of scan de QR-code hiernaast en vul het inspraakreactieformulier in.

De reacties worden alleen met naam op de website gepubliceerd, dus zonder adresgegevens.
Dit gebeurt na het aflopen van de inspraakperiode en nadat het college van Burgemeester en Wethouders een besluit heeft genomen over het definitieve masterplan. De gemeenteraad stelt het definitieve masterplan vast.
Ontwerp masterplan ontwikkelzone Zuid-West

4. Wat gebeurt er met uw reactie?

Het inspraakreactieformulier is onderdeel van de formele inspraakprocedure. Dat betekent dat u uw naam, postcode en e-mailadres moet noteren; alleen zo geldt uw reactie als officiële reactie.
Alle reacties op het ontwerp masterplan worden bekeken en het gemeentebestuur weegt af of de reactie kan worden verwerkt of niet. De uitleg van wat er met de reacties gebeurt komt in de nota van beantwoording.
In de nota van beantwoording komen ook de resultaten van het inspraakreactieformulier. Ook deze resultaten geven de gemeenteraad inzicht in hoe inwoners over het ontwerp masterplan denken.
De nota wordt toegevoegd aan het voorstel van het college van B en W aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het ontwerp masterplan uiteindelijk vast.


Vaststellen van het definitieve masterplan

Wij verwachten dat het college van B en W in het tweede kwartaal van 2023 een voorstel doet aan de gemeenteraad om het ontwerp masterplan vast te stellen. Het definitieve masterplan wordt daarna in de raadscommissie Ontwikkeling besproken. De gemeenteraad stelt dan voor de zomer van 2023 het definitieve masterplan vast.

5. Mogelijkheid tot het stellen van vragen: inloopspreekuren en informatiepanelen

Heeft u vragen over het ontwerp masterplan, dan kunt u tijdens de inspraakperiode langkomen op een inloopspreekuur in de Pelgrimkerk. Hier kunt u ook informatiepanelen en een maquette van het ontwerp masterplan komen bekijken. U hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon binnenlopen wanneer het u uitkomt.
 
De inloopspreekuren zijn in de Pelgrimkerk (Stephensonstraat 1) op de onderstaande momenten:
 • Dinsdag 6 december van 19.00 tot 21.00 uur
 • Vrijdag 9 december van 10.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 15 december van 10.00 tot 12.00 uur
 • Maandag 19 december van 19.00 tot 21.00 uur
 • Woensdag 04 januari van 10.00 tot 12.00 uur
 • Dinsdag 10 januari van 19.00 tot 21.00 uur

Brief met nieuwe masterplankaart bij u in de bus

In de week van 5 december wordt bij 7.000 adressen in en om de ontwikkelzone een brief  bezorgd met een nieuwe masterplankaart.

Informatie

www.haarlem.nl/ontwikkelzone-zuidwest
ontwikkelzonezuidwest@haarlem.nl

Algemeen telefoonnummer gemeente Haarlem: 14 023. U kunt vragen naar Bas Boeker of Eef Franke.

Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp