Copy

Nieuwsbrief nummer 9 - juni 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:
1. Uitnodiging Mobiliteitsgesprek #3 
2. Op weg naar het Masterplan: het vervolg 
3. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met OSW
4. Vul in: Flitspeiling #3 
5. Agenda

1. Uitnodiging Mobiliteitsgesprek #3

Op woensdag 6 juli organiseren we het derde Mobiliteitsgesprek.
Locatie:               Pelgrimkerk
Tijdstip:               vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
Aanmelden:        via deze link

Programma
Dit Mobiliteitsgesprek heeft een vrije inloop. U kunt langskomen op het tijdstip dat u schikt tussen 19.00 en 21.00u. Het is wel fijn als u even laat weten of u langskomt. U kunt dat doen door zich aan te melden.

In dit Mobiliteitsgesprek kunt u langslopen bij verschillende punten, waarin we u onder andere graag meer vertellen over wat we nu al kunnen doen met de input die we ontvingen tijdens het eerdere Mobiliteitsgesprek. Mobycon is namens de gemeente aan de slag gegaan met het schetsmatig inzichtelijk maken van mogelijkheden van veiligheidsmaatregelen op de korte termijn. We laten u zien wat er komt kijken bij het maken van een aanpassing in de huidige situatie: waar moet de gemeente allemaal rekening mee houden, en wanneer kunnen we tot uitvoering komen?  

Waarom Mobiliteitsgesprekken
Het thema Mobiliteit leeft onder bewoners en belanghebbenden in de ontwikkelzone Zuid-West. Er zijn zorgen over onder meer de verkeerssituatie in de wijk, nu en in de toekomst. We organiseren regelmatig een Mobiliteitsgesprek, om zo samen met u te bekijken wat we nu al kunnen doen als het gaat om mobiliteit in het gebied. Ook is er in zo’n gesprek ruimte om in te gaan op wat de ontwikkelingen in de ontwikkelzone betekenen voor mobiliteit. Want we willen samen met u het Masterplan verrijken en denken over de toekomst als het gaat om mobiliteit.

Inschrijven voor het Mobiliteitsgesprek #3

2. Op weg naar het Masterplan: het vervolg

We werken toe naar een ontwerp van het Masterplan, volgens de weg die u kunt zien op de afbeelding hierboven.

In mei 2022 hebben we de fase ‘thema’s en deelgebieden’ afgerond. In de verschillende wijk- en buurtgesprekken die georganiseerd zijn, hebben we u geraadpleegd en inbreng opgehaald. Dit heeft ons veel waardevolle informatie gebracht, waarmee we het ontwerp Masterplan willen en kunnen verrijken.

Verrijken: rekenen en tekenen
Het verrijken van het Masterplan gebeurt door het maken van afwegingen en keuzes. Dat doen onder andere de stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en de planeconoom van de gemeente, samen met onder andere West8. Dit is een proces van ‘rekenen en tekenen’: wat kan, wat moet en waar is dat het beste en zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar? 

De opgehaalde opmerkingen geven op sommige punten aanleiding om er nogmaals naar te kijken. Zo kijken we bijvoorbeeld onder andere nog een keer goed naar de effecten (schaduw/privacy) van de hoogteaccenten, hoe we omgaan met publieke groene (dak)tuinen en scherpen we de overwegingen voor wel of niet draaien van de voetbalvelden aan. Ook ‘rekenen en tekenen’ we nog aan mobiliteitsvraagstukken. Deze uitkomsten wachten we graag af om goed te kunnen verwerken in het Masterplan.

Zorgvuldigheid vraagt meer tijd
Met het Masterplan leggen we kaders voor ontwikkeling in de zone vast voor tientallen jaren. Daarom vinden we het belangrijk dat we het verwerken van de reacties zorgvuldig doen. Bij het maken van keuzes en afwegingen zijn veel verschillende afdelingen en personen betrokken. Dit vraagt meer tijd dan we vooraf hebben ingeschat.

Wat betekent dit voor het vervolg?
We komen na de zomervakantie bij u terug met een terugkoppeling: welke input hebben we gehoord en wat hebben we ermee gedaan.

Daarmee schuift ook het vervolg op. De verwachting is dat het ontwerp Masterplan in het najaar van 2022 aangeboden wordt aan het bestuur. Daarna zal het ontwerp Masterplan voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd. In de periode mag iedereen een inspraakreactie geven op het ontwerpmasterplan. In 2023 zullen de inspraakreacties en de antwoorden op deze reacties ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden.  

Blijf op de hoogte
We houden u via de projectwebsite en deze nieuwsbrief op de hoogte van onze voortgang. Uiteraard blijven we ook de ‘Bakfietsbalies’ organiseren. Tijdens deze inloopmomenten kunt u uw vragen stellen aan leden van het projectteam. Kijk op de projectwebsite onder Actueel voor de data.

Daarnaast blijven we graag met u in gesprek in de Mobiliteitsgesprekken. Voor de zomervakantie organiseren we er nog een, en ook na de zomervakantie zetten we deze gesprekken voort.
De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie verschijnt naar verwachting begin september.

3. Ondertekening samenwerking met OSW en EFY Group

Op maandag 13 juni ondertekenden gemeente Haarlem en Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (OSW), een samenwerking tussen HBB Groep en Hoorne Vastgoed, de samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkelzone Zuid-West. Op woensdag 15 juni deed de EFY Group hetzelfde op de Provada
In een samenwerkingsovereenkomst wordt omschreven hoe de gemeente en de ontwikkelaars samenwerken: wie doet wat en welke financiële afspraken worden gemaakt. Het gaat daarbij met name over de fase na het vaststellen van het Masterplan.

OSW heeft bovendien afgesproken om te onderzoeken of de corporaties straks een groot aantal woningen kunnen kopen. In de samenwerkingsovereenkomst is daarom nu een intentieverklaring opgenomen tussen HBB Groep, Hoorne Vastgoed en woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. Daarnaast heeft Ymere een overeenkomst gesloten met de EFY Group voor de exploitatie van het sociale deel, waarmee EFY Group 50% sociale woningbouw ontwikkelt.

4. Vul in: Flitspeiling #3

Helpt u ons door de flitspeiling #3 in te vullen? Doe dat via deze link.

Wij waarderen uw input! 

Met het invullen van de flitspeiling geeft u ons informatie over hoe u denkt en zich voelt over de ontwikkelingen in Haarlem Zuid-West.  
Van de antwoorden kunnen wij leren. Bijvoorbeeld over hoe u onze communicatie over de ontwikkelingen ervaart. Bieden wij voldoende informatie aan? En via het juiste kanaal? Kortom, wij kunnen hiermee onze aanpak en communicatie blijven verbeteren.
Een flitspeiling is een korte vragenlijst, die u in maximaal 2 minuten kunt invullen en periodiek wordt gehouden. De vragenlijst is anoniem, eenvoudig en bestaat iedere keer uit dezelfde vragen.

Flitspeiling #3

5. Agenda

1 juli      Bakfietsbalie bij de Stookkamer*: 9.00 – 11.00 uur
6 juli      Mobiliteitsgesprek #3: vrije inloop van 19.00 – 21.00 uur in de Pelgrimkerk
19 juli    Bakfietsbalie online: 17.00 – 18.00 uur Teamslink
2 sept    Bakfietsbalie bij de Stookkamer: 9.00 – 11.00 uur

*De Bakfietsbalie is nu vast in de Stookkamer, omdat daar ook de maquettes staan die bij de  Buurtgesprekken gepresenteerd zijn. 

Wij wensen u een fijne zomer toe!
Facebook
Website
Inschrijven nieuwsbrief ontwikkelzone Zuidwest
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Meer informatie Meer informatie
Copyright © 2022 Zuidwest Haarlem, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp