Copy
English | Ø¹Ø±Ø¨ÙŠ
יום הנכבה: ×¤×¨××•×•×¨ הוקפא, הנישול נמשך
66 שנים אחרי הנכבה, העקירה והגירוש עדיין מכים באזרחים הערבים בישראל. מדיניות התכנון של ממשלות ישראל עדיין נועדה למטרה ברורה: שליטה יהודית על שטח האדמה הגדול ביותר וריכוז הפלסטינים על השטח הקטן ביותר.
בדצמבר האחרון, לאחר מאבק ציבורי עיקש וחסר תקדים, הצליחו האזרחים הערבים-בדואים בנגב להביא להקפאת תכנית פראוור. למרות הקפאת תכנית הרת אסון זו, המדיניות והתוכניות שקדמו לה עדיין תקפות, ועדיין מכות בכפרים הלא מוכרים. המדינה ממשיכה במדיניות הריסת הבתים, ומניעת זכויות ושירותים בסיסיים. בין תכניות אלה, ניתן למנות את תכנית מטרופולין באר שבע שרשויות התכנון מציגות כ"תכנית פיתוח". על איזה פיתוח מדובר? בסיסים צבאיים וקריית מודיעין, נטיעת יערות, הקמת ישובים חדשים ליהודים, וכל זאת על חורבות כפרים בדואים שקיימים כיום על אדמתם, וקיימים מזה מאות שנים, אך כיום מיועדים להריסה ע"י ישראל.
ביום הנכבה, אנו מחדשים את דרישתנו לביטול התוכניות הישראליות הלא צודקות, ולאמץ את התוכנית האלטרנטיבית שקידמה המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב, בשיתוף עם אנשי מקצוע ממגוון תחומים ותושבי המקום. אנו דורשים להכיר בכפרים הלא מוכרים ובתביעות הבעלות של האזרחים הבדואים על אדמתם, ובזכות ההיסטורית של הבדואים באדמתם.
Facebook
Twitter
YouTube
Website
Email
Copyright © 2014 Adalah: The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences