Copy

Maakuntajohtajan tervehdys

Osaavaa työvoimaa tarvitaan myös vihreässä siirtymässä

Hyvät keskipohjalaiset!

Syksyn edetessä talveen on koronavirustilanne maakunnassamme vaihdellut kohtuullisen paljon. Rokotustilanteen parannuttua alkusyksy näytti hyvältä ja matkustus- ja kokoontumisrajoituksia kyettiin purkamaan, tilaisuuksia järjestämään ihmiset koolla ja liikkuminen oli pitkään aikaan vapaampaa – terveysturvallisesti. Tilanne kuitenkin muuttui alkutalven myötä jälleen huonompaan suuntaan, ja rajoituksia on jouduttu asettamaan uudelleen ihmisten terveyden suojaamiseksi. Yksilön asennoitumisella myönteisesti ohjeistettuihin terveystoimenpiteisiin on jälleen suuri merkitys, jotta pääsemme nauttimaan joulun ajasta, talven hiihtokeleistä ja yhdessäolosta edes jollain lailla terveysturvallisesti.

Keski-Pohjanmaalla elinkeinoelämä ja yritykset ovat selvinneet pitkään jatkuneesta koronavirustilanteesta jotakuinkin kohtuudella. Kokonaisuutena arvioiden elinkeinoelämän tilanne maakunnassa on hyvä. Yrityskyselyjen perusteella yrittäjille on jäänyt myönteinen kuva valtiovallan toimenpiteistä. Myönteisestä ilmapiiristä kertoo myös se, että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sektorilla on vahvistuvaa investointi- ja kehittämishalukkuutta. Laajemminkin yritysten kansainvälinen toiminta on hiljalleen heräämässä, mutta haasteita on toki edelleen.

Koronavirustilanteen haitalliset vaikutukset ovat Keski-Pohjanmaalla osuneet erityisesti kivijalkakauppaan, ravitsemuspalveluihin ja matkailuun. Uudesta kasvusta kertoo kasvanut työvoimakysyntä, joka on toipumisen myötä muodostumassa kovaksi. Siitä kertoo viime kuukausien maakunnan merkittävästi parantunut työllisyysaste ja matala työttömyys. Osaavan työvoiman saatavuus on jälleen muodostumassa kriittiseksi, yritysten kehittymisen esteeksi ja pullonkaulaksi.

Pariisin ilmastosopimus edellyttää maapallon lämpötilan nousun rajoittamista 1,5 asteeseen vuosisadan puoliväliin mennessä. Jotta tämä toteutuisi, tarvitaan myös Keski-Pohjanmaalla määrätietoista siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Keski-Pohjanmaan liiton tekemän ja maakuntavaltuuston 29.11.2021 hyväksymän ilmastotiekartan mukaan kuntien kokonaispäästöt vaihtelevat Keski-Pohjanmaalla Lestijärven 19,7 kilotonnin ja Kokkolan 415,5 kilotonnin välillä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että siirtymä vähähiilisyyteen on haasteellinen, mutta samalla se luo kestävän kasvun pohjaa kuntien ja yritysten taloudelle.

Maakuntatasolla muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan kaikkien eri toimijoiden panosta. Kuluttajat voivat omilla valinnoillaan luoda kysyntää, joka ohjaa alueen tuotantoa ja palveluita kohti hiilineutraalia toimintaa. Kuntien rooli maankäytön suunnittelijana, lupaviranomaisena, julkisten hankintojen tilaajana ja alueen toimijoiden aktivoijana luo hyvät mahdollisuudet edistää hiilineutraalia maakuntaa. Yritykset ja oppilaitokset toimivat uusien innovaatioiden kehittäjinä ja testialustoina. Yritysten välinen yhteistyö sekä yhteistyö julkisen sektorin kanssa luo alueellisia keskittymiä, joissa materiaaleja ja tuotannon sivuvirtoja kierrätetään ja hyödynnetään tehokkaasti.
Marraskuun alussa alkaneella Euroopan unionin rakennerahastokaudella 2021-2027 kehitys ja rahoituksen kohdentaminen painottuvat vihreän siirtymän edistämiseen. Seuraava seitsemän vuoden EU-hankkeista vähintään 35 prosenttia tulee olla nimenomaan vähähiilisyyttä edistäviä. Suunta on selvä – enemmän ilmastoimia ja uusia innovaatioita, vähemmän perustoimintojen ylläpitämistä. Tarvitsemme myönteistä suhtautumista ja toimenpiteitä ilmastomyönteisen kehittämispolun edistämiseksi maakunnassamme. Samalla tarvitsemme koulutusta ja osaajia vihreän siirtymän edistämiseen maakunnassamme.

Syyskuun puolessa välissä käynnistyi kesällä valituilla maakunnan päättäjillä uusi valtuuskausi. Maakuntavaltuustoon valittiin 36 valtuutettua, joista uusia valtuutettuja on yli 80 prosenttia. Maakuntavaltuustossa ovat edustettuina Keski-Pohjanmaan maakunnan kahdeksan täysjäsenkunnan lisäksi litossa edunvalvontajäsenenä olevat Kruunupyyn, Reisjärven ja Kinnulan kunnat. Maakuntahallitukseen valittiin 11 kuntien edustajaa, joista uusia hallituksen jäseniä on yhdeksän.

Toivotan kaikille valtuutetuille ja hallituksen jäsenille mielenkiintoista, antoisaa ja yhteiseen tekemiseen perustuvaa valtuustokautta! Olkoon yhteisenä tavoitteenamme hyvinvoivan ja menestyvän Keski-Pohjanmaan maakunnan rakentaminen!

Pakkasesta huolimatta leppoisia hiihtokelejä sekä joulun odotusta toivottaen,
 
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

EU:n alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden käynnistyminen Keski-Pohjanmaalla

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa Suomen ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Lisäksi päätös alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellisesta jaosta on esitelty syyskuussa, ja uusi aluekehityslainsäädäntö astui voimaan 1.9.2021 lähtien. Toisin sanoen kolmen keskeisimmän osa-alueen valmistuminen mahdollistaa uuden EU:n ohjelmakauden käynnistämisen 1. marraskuuta 2021.

Useat ohjelmakauden toteuttamisen yksityiskohdat hakevat silti vielä linjaansa. Tästä syystä useat maakunnat, Keski-Pohjanmaa mukaan lukien, käynnistävät uuden kauden EAKR sekä ESR+ -hankehakujaan vuoden 2022 alussa. Turvetuotannosta luopumisen vaikutuksiin kohdennettava Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) on tavoitteena ottaa käyttöön kesällä 2022.

Yritystuet maakunnassa ovat tulossa haettaviksi vuoden 2022 tammikuussa. Keski-Pohjanmaalla yritystuet haetaan tuttuun tapaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta.

Koulutuksia hanketoimijoille uuden ohjelmakauden hankkeiden toteuttamisesta

Keski-Pohjanmaan liitto tarjoaa alueen EU-rahoituksesta kiinnostuneille toimijoille infotilaisuuksia ja koulutuksia tulevan vuoden ajan. Ensimmäinen ohjelmakautta 2021–2027 koskeva infotilaisuus järjestettiin 10.9.2021. Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavilla täältä. Tilaisuudessa käsiteltiin ohjelmakauden ja sen rahastojen keskeisimmät sisällöt ja rahoituksen jakamisessa käytettävät painotukset. Jatkamme tilaisuuksien sarjaa seuraavilla koulutuksilla:

Kansallista aluekehitysrahaa haettavana

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -rahoitusta on mahdollista hakea jatkuvan haun periaatteella Keski-Pohjanmaan liitosta. Rahoitusta on jaettavana noin 420 000 euroa, ja sitä jaetaan maakuntaohjelmaa toteuttaviin, pienimuotoisiin hankkeisiin. AKKE-hankkeissa sovelletaan jo uutta aluekehityslainsäädäntöä, mikä tarkoittaa, että hankkeiden toteuttamiseen on tullut muutoksia. AKKE-rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen kannattaa tutustua hyvin Keski-Pohjanmaan liiton nettisivuilla.

Esimerkkihankkeita päättyvältä ohjelmakaudelta


Tänä vuonna päättynyt ohjelmakausi on tuonut niin Euroopan tasolla kuin kansallisestikin paljon hyvää. EAKR- ja ESR -hankkeita on Suomessa ollut yli 7700. Niistä on syntynyt yli 400 yritystä ja lähes 8000 työpaikkaa. Tämän lisäksi runsas 2500 yritystä on käynnistänyt TKI-toiminnan tai yhteistyön yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaitosten kanssa. 

Uusi digitaalinen valmistusteknologia tuo kilpailukykyä ja
ympäristöystävällisyyttä veneteollisuuteen

Osana EU:n elpymispakettia myönnettiin maakunnille lisärahoitusta rakennerahastohankkeiden toteuttamiseen. Kyseisellä REACT-EU-lisärahoituksella rahoitettavat hankkeet käynnistyvät Keski-Pohjanmaalla syksyn aikana. Yksi mielenkiintoisimpia näistä hankkeista on Centria-ammattikorkeakoulun toteuttama VENEPRINT-hanke, jossa kehitetään maakunnan veneteollisuutta yhdistämällä 3D-tulostus ja biopohjaiset materiaalit veneiden osien tuottamiseen.

 
3D-tulostusmenetelmä on uusi, ja sen käyttöönotto alueen yrityksissä vaati kokeiluja ja teknologian hyötyjen ymmärtämistä. Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamassa VENEPRINT-hankkeessa perustetaan pilottimittakaavan tulostusympäristö Centria-ammattikorkeakoululle ja tuodaan esille teollisen 3D-tulostuksen mahdollisuudet demonstroimalla sen soveltuvuutta veneiden osien tulostamiseen.
 

Valitussa 3D-tulostusmenetelmässä käytettävät materiaalit ovat kierrätettäviä, ja markkinoilta löytyy myös tulostukseen soveltuvia biopohjaisia materiaaleja. Tällä hetkellä veneiden materiaaleista suurin osa on lasikuidulla lujitettuja muoveja, joiden kierrättäminen on ongelmallista. Centrian vahvaa muovi- ja komposiittimateriaalien osaamista hyödynnetään hankkeessa uusien tuotantoon sopivien ja helpommin kierrätettävien materiaalien valinnassa. 
 
Onnistuneen hankkeen vaikutus on laaja ja monipuolinen. Hankkeella luodaan pohjaa yritysten uusille investoinneille. 3D-tulostuksen käyttöönoton myötä veneteollisuus uudistuu, uusi modernimpi tekniikka houkuttelee alalle uusia työntekijöitä ja yritysten kilpailukykyä edistetään mahdollistamalla yksilöityjen tuotteiden tulostaminen. Uudet kierrätettävät materiaalit ja pienentynyt jätevirta parantavat tuotteiden ja tuotannon ympäristöystävällisyyttä sekä veneteollisuuden vihreää kasvua. Tuotteiden kierrätettävyyden varmistaminen jo suunnitteluvaiheessa voi avata myös uusia kiertotalouspohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi veneiden korjaus, takaisinotto tai -osto, purkaminen ja materiaalin uudelleenkäyttö veneteollisuudessa.

Maakuntien liitot:
Yhdessä oppien ja kehittyen –hanke

Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Kuntaliiton ja 17 muun maakunnan liiton yhteiseen työelämän kehittämishankkeeseen, jota koordinoi Uudenmaan liitto. Hanke on ensimmäinen laatuaan maakuntien liittojen kesken. Rahoituksen hankkeelle myöntää Keva. Hanke on kaksivuotinen, ja sen omarahoitusosuus on n. 2 000 euroa/liitto.

Kevan asiakkailleen myöntämä rahoitus on kilpailtua, ja se myönnetään ennalta päätettyjen arviointikriteerien mukaan. Kuntaliiton ja maakuntien liittojen yhteinen hankehakemus täytti kehittämisrahalle asetetut vaatimukset, ja Kevan jakaessa työelämän kehittämisrahaa vuonna 2021 yhteensä 500 000 euroa, sai liittojen yhteishanke suurimman potin, 75 000 euroa.

Lue lisää.

Hyvinvointia kulttuuri- ja taidepalvelusetelillä

Parhaillaan maamme eri alueilla valmistellaan kiivaasti uusia hyvinvointialueita. Keski-Pohjanmaalla ollaan jo valmiiksi pitkällä, kun kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jo kauan olleet integroituna yhteiseen kuntayhtymään (Soite).

Uuden hyvinvointialueen valmisteluun liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä! Kuinka laajana, saavutettavana ja monipuolisena sote-palvelut voidaan tulevaisuudessa asukkaille järjestää? Lakisääteiset peruspalvelut toki on järjestettävä, mutta mikä on ennaltaehkäisevien sekä terveyttä edistävien, laaja-alaisten hyvinvointiin liittyvien palveluiden kohtalo? Jääkö esimerkiksi asukkaiden kulttuurihyvinvoinnista huolehtiminen jatkossa pelkästään peruskuntien vastuulle? Onko tulevilla hyvinvointialueilla myös velvollisuus järjestää kulttuurihyvinvointiin sekä yhteisöllisyyteen liittyviä tarpeellisia palveluja ja toimintaa sekä kehittää niitä uudessa sote-hallintorakenteissaan?

Lue lisää.

Kulttuurimaakuntahanke KUMAHA:n kuntalaisfoorumit

Oletko kulttuurin harrastaja, yhdistysaktiivi, taiteen tekijä, kuorolaulaja, luovien alojen yrittäjä taikka näistä asioista kiinnostunut kuntalainen?
 
Tule Sinäkin mukaan keskustelemaan oman kotikuntasi kulttuurin, taiteen, kulttuuriperinnön ja luovien alojen vahvuuksista sekä kehittämistarpeista!
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Keski-Pohjanmaan alueellisen kehittämistehtävän Kulttuurimaakunta -hanke järjestää yhdessä kotikuntasi kanssa keskustelutilaisuuden
 
KUMAHA KUNNISSA -KUNTALAISFOORUMIT
TAMMI - HELMIKUUSSA
Seuraa ilmoittelua, josta ilmenee tarkempi ajankohta ja paikka!
 
Tilaisuuteen toivotetaan KAIKKI kunnan asukkaat tervetulleiksi. Kahvitarjoilu!
(Tilaisuudessa huomioidaan koronaterveysturvallisuus!)

Ohjelmassa
 
KUNTALAISFOORUMIKESKUSTELU
Kulttuuriviljelykset tiedonkeruumenetelmällä
Kunnan omaa kulttuuriohjelmaa
Elävää kulttuuriperintöä Keski-Pohjanmaalla?

https://kumaha.keski-pohjanmaa.fi/


 

Keski-Pohjanmaan liitto

Rantakatu 14
67100 Kokkola
Puh. +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi

 

Twitter
Facebook
Kotisivut
Tietosuoja- ja rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Keski-Pohjanmaan liitto · Rantakatu 14 · Kokkola 67100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp