Copy

Maakuntajohtajan tervehdys

Viime kevättalvena alkanut maailmanlaajuinen koronaviruspandemia (COVID-19) on kurittanut Suomea läpi kevään ja kesä. Alkusyksyn rauhallisimpien vaiheiden jälkeen koronapandemian uudelleen aktivoiduttua näyttää siltä, että parempia aikoja ei tässä suhteessa ole vielä hetkeen nähtävissä. On hyvä varautua siihen, että koronavirustilanne aaltoilee yhteiskunnasamme vielä pitkälle ensi vuotta.

Maakunnat ja aluetaloudet ovat ottaneet kovasti iskuja koronavirustilanteen ihmisten terveyteen ja koko yhteiskuntaan kohdistuvien haitallisten vaikutusten vuoksi. Haitallisten vaikutusten mittaluokka riippuu pitkälti siitä, kuinka pitkään pandemian haitalliset vaikutukset yhteiskuntaamme kohdistuvat. Erityisen kovia iskuja on ottanut vastaan viennin varassa elävä turkiselinkeinomme. Vaikka epidemiatilanne kesän 2020 aikana helpottui, on alkusyksystä tapahtunut pandemian uudelleen yltyminen vaikeuttanut yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimivuutta edelleen. Pandemialla on ollut ja tulee olemaan sekä lyhytaikaisia että pidempiaikaisia rakenteellisia muutoksia maakuntaamme. Olennaista on, että tiedämme ja ymmärrämme koronavirustilanteen haitalliset vaikutukset ja kykenemme varautumaan niihin.

Kriisin akuutin vaiheen jälkeen toteutettavan jälkihoidon tavoitteena on tukea maakunnan turvallista palautumista, estää kriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä ja vahvistaa luottamusta. Tämä edesauttaa myös talouden uudelleen käynnistymistä. Jälkihoitotoimia ja niiden aikataulutusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että pandemiakriisi voi jatkua eri muodoissa vielä pitkään, jopa vuosia, ja jälkihoidon tarpeet ulottavat vaikutukset maakunnan eri rakenteisiin laajasti. Kriisistä selviämisen suunnittelu siis korostuu!

Keski-Pohjanmaalla on koko koronavirustilanteen ajan ollut toiminnassa Keski-Pohjanmaan liiton johtama koronavirustilanteen seurantaan ja toimenpiteiden suunnitteluun keskittynyt työryhmä. Työryhmässä ovat edustettuna alueen kunnat kehitysyhtiöiden kautta, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Pohjanmaan kauppakamari, Pohjanmaan ELY-keskus, Business Finland, Finnvera, Huoltovarmuuskeskus sekä alueemme koulutuslaitokset, Yliopistokeskus Chydenius, Centria AMK ja KPedu. Työryhmä on kokoontunut kahden viikon välein keskustelemaan koronaepidemian vaikutuksista Keski-Pohjanmaalla sekä tunnistamaan tarvittavia toimia epidemian haitallisten vaikutusten vähentämiseksi maakunnassamme. Työskentely on ollut intensiivistä ja asioihin perehtyvää. On ollut hieno huomata, miten koronaepidemian kaltaiset, yhteisesti kokemamme vaarat ja vaivat yhdistävät meidän kaikkien tekemistä ja rakentavat yhteistyötä toimialasta riippumatta. Haluan lausua parhaimmat kiitokset työstämme yhteisesti kumppaneillemme ja verkostollemme. Kiitos!

Keski-Pohjanmaan liitto, maakunnan koronatyöryhmä ja Yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijat ovat yhdessä laatineet maakunnallisen koronasta selviytymisen suunnitelman, jossa esitetään, millä aikataululla ja millä toimenpidekokonaisuuksilla maakunnan yritysten ja elinkeinoelämän palautuminen kriisistä sekä kuntien julkisen talouden kestävyys turvataan kriisin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Yhteinen suunnitelmamme on erittäin hyvä pohja maakunnan tulevaisuuden kehittämiselle ja antaa perusteet myös keskeisten aluekehittämisen uusien tavoitteiden toteuttamiselle maakunnassamme.

Maakunnallisen suunnittelun ja toimenpiteiden tärkeyden lisäksi haluan korostaa valtion ajassa olevan päätöksenteon ja tukitoimenpiteiden tärkeyttä. Valtiojohdon toimenpiteet ja tuki maakunnille pandemiakriisistä selviämiseksi ovat olleet aivan oleellisia ja välttämättömiä. Tämä sama koskee myös jatkoa. Tuke elinkeinoelämälle, yksinyrittäjille, pk-sektorille ja kunnille tarvitaan! Oikein ajoitetuilla ja nopeasti toimeenpantavilla tukitoimilla voidaan merkittävästi lyhentää Keski-Pohjanmaan maakunnan kriisistä toipumisen aikaa ja rakentaa uutta tulevaisuutta maakunnan hyvinvoinnille. Rakenteellisilla uudistuksilla voidaan parantaa yritysten kasvun edellytyksiä, lisätä työllisyyttä, vahvistaa talouskasvun edellytyksiä sekä kasvattaa julkisen hallinnon tuottavuutta.

Koronaepidemialla on ollut tähän mennessä suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja merkittävä osa haasteista on vielä edessä. Maakunnallista pitkäjänteistä selviytymissuunnitelmaa ja strategiaa toteuttamalla voidaan edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan pitkän aikavälin tavoitteita sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi, jolloin kriisistä ulos tulee entistäkin vahvempi yhteiskunta. Paluuta koronapandemiaa edeltävään aikaan ei siten ole.

Toivotan voimia kaikille maakunnan asukkaille, elinkeinoelämän toimijoille, yrityksille ja kunnille haastavassa tilanteessa tekemästänne tärkeästä työstä yhteiskuntamme eteen. Erityinen kiitos kuuluu alueemme terveydenhuollon toimijoille, jotka ovat koronapandemian kärjessä huolehtimassa meidän kaikkien terveydestä ja arjen turvallisuudestamme. Kiitos myös teille!

Terveyttä ja jaksamista teille kaikille!
 
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen

Keski-Pohjanmaan liiton avoimet työpaikat

Aluekehityssuunnittelija


Keski-Pohjanmaan liitto hakee aluekehityssuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävä on osa-aikainen (50%).

Aluekehityssuunnittelijan keskeiset tehtävät ovat rakennerahastotoimintaan ja kansallisiin hankkeisiin liittyvät rahoitus- ja asiantuntijatehtävät, kuten hankehakemusten arviointi, rahoituspäätösten valmistelu ja liiton rahoittamien hankkeiden valvonta, sekä osallistuminen aluekehitystyöhön ja maakuntaohjelman toteuttamiseen.

Aluekehityssuunnittelijan tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa, vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, kokemusta rakennerahastohankkeisiin liittyvistä tehtävistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi lasketaan aiempi kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä hyvät tietotekniset taidot.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 1 600 €. Tehtävä täytetään 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan liitolle ja toimitetaan ma 23.11.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai paperisena osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Lisätietoja antavat:
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995
kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 040 138 9058
vs. hallintopäällikkö Satu Kalliokoski, puh. 040 832 0083

 

Projektipäällikkö


Keski-Pohjanmaan liitto hakee projektipäällikköä määräajalle 1.12.2020–31.10.2021 Digituen alueellinen koordinointi Keski-Pohjanmaalla -hankkeeseen. Tehtävä on osa-aikainen (50%).

Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. Tavoitteena on taata digituen saatavuus Suomessa niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Hankkeen tavoitteena on:
- vakiinnuttaa alueelle aktiivinen digituen verkosto, joka vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta saada digitukea ja asioida digikanavissa,
- ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa digituen tarpeesta maakunnassa ja tukea tarjonnan kehitystä,

Projektipäällikkö vastaa hankkeen hankesuunnitelman mukaisesta toteutuksesta, kuten tiedottamisesta ja raportoinnista, digituen verkoston koordinoinnista, sekä hankkeessa tehtävistä selvityksistä ja kartoituksista.

Projektipäällikön tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa, vähintään alempaa korkeakoulututkintoa, kokemusta digitukeen tai digitaalisiin palveluihin liittyvistä tehtävistä, sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi lasketaan järjestökentän tuntemus.

Työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 1 600 €. Tehtävä täytetään 1.12.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan liitolle ja toimitetaan ma 23.11.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai paperisena osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola.

Lisätietoja antavat:

maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995
kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 040 138 9058
vs. hallintopäällikkö Satu Kalliokoski, puh. 040 832 0083

EURA2014 -järjestelmän hakijan palveluita koskeva muutos

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluita käyttävien organisaatioiden on myönnettävä tämän vuoden loppuun mennessä uudet valtuudet Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa. Nyt vielä käytössä oleva Katso-palvelu lakkaa kokonaisuudessaan eivätkä palvelussa myönnetyt Katso-roolit toimi enää vuodenvaihteen jälkeen. EURA 2014:ään kirjautuminen ei enää sen jälkeen onnistu vanhoilla Katso-rooleilla, sillä nyt käytössä olevat Katso-roolit eivät automaattisesti muunnu vastaaviksi Suomi.fi-valtuuksiksi. Ne organisaatiot (yritykset ja rekisteröidyt yhteisöt), joiden nimenkirjoitusoikeuden voi selvittää kauppa- tai yhdistysrekisteristä, voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti ilman Virkailijavaltuuttamispalvelua. Hankehakijoiden tunnistautuminen EURA 2014:ään on jo siis muuttunut tänä vuonna Suomi.fi-tunnistuksen kautta tapahtuvaksi, nyt muuttuu oikeus/valtuus käyttää palvelua Katso-roolien sijaan Suomi.fi-valtuuksilla.

Rakennerahastot-sivuilla on Katso-palvelun loppumisesta sekä sen korvaavasta Suomi.fi-palvelusta tietoa:

https://www.rakennerahastot.fi/346

https://www.rakennerahastot.fi/julkisten-organisaatioiden-suomi.fi-valtuudet 

EAKR hakuinfo 30.10.2020

Keski-Pohjanmaan liitto avasi EAKR -hankehaun Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ajalle 30.10. - 31.12.2020.

Hakuilmoitus 
 

Keski-Pohjanmaan liiton EAKR hakuinfo 30.10.2020

Hakukone Itä- ja Pohjois-Suomen tutkimus- ja kehittämispalveluista


Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluista on koottu tietoa ELMO-verkkosivustolle. Sivustoon kuuluu hakukone, jossa kuvataan yli 40 palveluntarjoajaa eli ns. innovaatioalustaa. Sivuston tarkoituksena on välittää tietoa palveluista sekä toisille palveluntarjoajille että yrityksille yli maakuntarajojen. Valitut palvelut tukevat Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä ELMO-strategiaa.


Linkki hakukoneeseen: https://elmoenf.eu/fi/innovaatioalustat_alueella/

Digituen kehittäminen jatkuu Keski-Pohjanmaalla

Digitaidot ovat kansalaistaitoja, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Keski-Pohjanmaan liitto jatkaa digituen alueellista koordinointia Keski-Pohjanmaan digituki -hankkeessa valtiovarainministeriön jatkorahoituksella.

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä.

– Digitalisaation kehitys on edistymässä Suomessa vauhdikkaasti, ja julkisten palvelujen saatavuutta kansalaisille ja yrityksille parannetaan kaiken aikaa. Digitukiverkoston ylläpitäminen ja jatkokehitys onkin tärkeää myös siinä mielessä, ettei kukaan jää tässä kehityksessä yksin ja menetä kosketustaan palvelutarjontaan, toteaa Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot sekä mahdollistaa yhdenvertaisen asioinnin viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät alueellisiksi verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen.

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Verkostossa on voimaa

Digi- ja väestötietovirasto tukee maakuntien liittojen kokoamien digitukiverkostojen toimintaa ja toimii digituen puolestapuhujana. Maakuntien tehtävänä on ohjata alueen digitukitoimijoiden verkostoa, kasvattaa digituen tunnettuutta ja kehittää tuen saatavuutta.

– Kun lukuisat järjestöt, kunnat, viranomaiset ja yritykset kokoavat voimansa maakuntien liittojen avulla, muodostuu digituen tarjoajista muutosvoima, jolla on keskeinen rooli sujuvan Suomen kehittämisessä, Piirainen jatkaa.

Yhteistyössä verkoston kanssa kehitetään uusia digituen toimintapajoja. Verkoston voimin tullaan toteuttamaan vuonna 2021 jokaisessa maakunnan kunnassa tilaisuuksia, joissa digituen tarjoajat neuvovat kuntalaisia sähköisten palveluidensa käytöstä.

– Tilaisuuksilla pyrimme tuomaan verkoston sähköiset palvelut ja niihin liittyvän neuvonnan lähelle kuntalaista, jotta palveluiden käyttämisessä apua tarvitsevat voivat saada neuvontaa ja digitukea helposti ja kattavasti, kehittämispäällikkö Teemu Räihä kertoo.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, Keski-Pohjanmaan liitto, puh. 040 138 9058, teemu.raiha@keski-pohjanmaa.fi

Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280 minna.piirainen@dvv.fi

Mitä on digituki?

- Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
- Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.
- Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
- Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestö
t, erilaiset hankkeet ja yritykset.

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman arviointi on valmistunut

 

Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ja Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n yhteistyössä toteuttama maakuntaohjelmien arviointi on valmistunut. Arvioinnissa todettiin Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelun olleen onnistunutta ja sen eri vaiheissa tapahtuneen osallistamisen laajaa. Maakuntaohjelman teemat ja painopistevalinnat ovat myös olleet oikeita. Alueen toimijat ovat sitoutuneet ohjelman toteuttamiseen ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on ollut sujuvaa. Maakuntaohjelma on koonnut alueen kehittäjät yhteisten päämäärien taakse ja mm. koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin on reagoitu maakunnassa onnistuneesti. Erityisesti maakuntaohjelman toteuttamisessa on onnistuttu kilpailukyvyn vahvistamisessa, osaamisen ja alueellisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä sekä älykkään erikoistumisen osalta akkuklusterin kehittämisessä ja kemianteollisuuden uudistamisessa.

 

Kehittämissuosituksina arvioinnissa esitetään ylimaakunnallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen vahvistamista ja maakuntaohjelman vakiintuneiden toteuttamistapojen uudistamista. Myös alueelliseen ennakointityöhön ja ohjelman toteutumisen seurantaan ehdotetaan parannuksia. Vähähiilisyys ja ilmastovastuullisuus esitetään nostettavaksi entistä vahvemmin ja konkreettisemmin esille mm. viestinnän keinoin.

 

Maakuntaohjelman arviointi kuuluu lakisääteiseen maakuntaohjelmien toteuttamisen prosessiin. Aluekehittämisen keskeiset tavoitteet sisältävät maakuntaohjelmat arvioidaan vähintään kerran niiden toteuttamisen aikana. Nyt arvioinnin kohteena olivat vuosien 2018-2021 maakuntaohjelmat Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään uusien maakuntaohjelmien laadinnassa. Keski-Pohjanmaalla uuden vuosille 2022-2025 ulottuvan maakuntaohjelman valmistelu aloitettiin lokakuussa, kun maakuntahallitus hyväksyi ohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Uutta maakuntaohjelmaa tehdään yhteistyössä maakunnan aluekehittäjien ja sidosryhmien kanssa ja se valmistuu loppuvuodesta 2021.

 

Voit tutustua arvioinnin yhteenvetoraporttiin tästä ja aineistoon tästä

Esimerkkihankkeita päättyvältä ohjelmakaudelta

Tänä vuonna päättyvä ohjelmakausi on tuonut niin Euroopan tasolla kuin kansallisestikin paljon hyvää. EAKR- ja ESR -hankkeita on Suomessa ollut yli 7700. Niistä on syntynyt yli 400 yritystä ja lähes 8000 työpaikkaa. Tämän lisäksi runsas 2500 yritystä on käynnistänyt TKI-toiminnan tai yhteistyön yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaitosten kanssa. Tässä artikkelissa esittelemme muutaman erinomaisen Keski-Pohjanmaalla vaikuttaneen hankkeen.

Terveiset Kiertoon! -hankkeesta 

 
Ilmastonmuutosta ehkäisevät toimenpiteet nähdään maaseudun rakennemuutoksen keskellä ehdottomasti mahdollisuutena. Maaseuduilla on merkittävä rooli koko valtakunnan energiantarpeen tyydyttämisessä. Tuulivoimapuistot sijaitsevat maaseudulla, kuten suurin osa vähähiilisen energian tuotannossa hyödynnettävistä biomassoista. Myös hiilen sitomiseen tarvittavaa metsää ja peltoa löytyy maaseudulta.  

Energiatuotanto ja –jalostus nähdäänkin jatkossa jopa nykyistä merkittävämpänä työllistäjänä erityisesti maaseudulla. Tarvitaan kuitenkin laajempaa kokonaisnäkemystä ja vahvaa kehittämistyötä, jotta tunnistetaan kaikki mahdollisuudet, niiden toteuttamisedellytykset sekä alueelliset vaikutukset.  

 

Kaustisen seutukunnan hallinnoima Kiertoon! -hanke etsii uusia, toteuttamiskelpoisia toimintamalleja maaseudun elinkeinojen murrokseen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä hiiltä nopeasti sitovina energiabiomassan kasvualustoina. Samalla pyritään edistämään energiabiomassan ja turkislannan yhteiskäyttöä biokaasun raaka-aineena sekä hiilen ja ravinteiden myöhemmän jatkokäytön suunnittelua.  
 

Paikallisena pilotointiympäristönä toimii Halsua, mutta mukana on koko seutukunta eli myös Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi ja Veteli. Tavoitteemme on luoda skaalautuvia malleja, jotka tukevat koko Keski-Pohjanmaan kehittymistä. Syksyn aikana luomme hyvät pohjat, jotta hankkeen käytännön toimenpiteet voidaan käynnistää vuoden 2021 aikana. Loppuvuodesta 2020 käynnistämme jo joitakin konkreettisia toimenpiteitä, kuten erilaisia kaasutustestejä. 


 

Mikäli kiinnostuit hankkeesta, niin ota yhteyttä projektipäällikkö Marko Malvistoon! 

Yhteystiedot: 

marko.malvisto@kaustisenseutukunta.fi 

+358 40 680 2210

CarboTech-hanke - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot

Oulun yliopiston ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen CarboTech-hankkeessa etsitään uusia käyttötapoja biojätemassalle, joka yleensä menee poltettavaksi tai jätteeksi. Tutkimusmateriaalina ovat esim. puun kuori ja sahanpuru, jota sahat eivät enää saa viedä kaatopaikalle. Tutkimustuloksena luodaan pelkistyshiiltä, hiilivaahtoa ja aktiivihiiltä. Pelkistyshiilellä pelkistetään teollisuuden jätekasoja rautakuonaksi. Hiilivaahto on palamatonta, kovaa ja kevyttä materiaalia, jota voi käyttää esim. eristeenä. Aktiivihiiltä taas voidaan käyttää veden puhdistuksessa tai lannoitteiden teossa apuaineena. Aluksi demonstroidaan tuotteita pienessä mittakaavassa, jotta myytävä tuote syntyy. Hankkeessa myös kehitetään tuotteiden reseptejä, jotta tuotteita voi muokata teollisuuden tarpeisiin

.

 

Keski-Pohjanmaan liitto

Rantakatu 14
67100 Kokkola
Puh. +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi

 

Twitter
Facebook
Kotisivut
Tietosuoja- ja rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Keski-Pohjanmaan liitto · Rantakatu 14 · Kokkola 67100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp