Copy

Maakuntajohtajan tervehdys

Elinvoimaisuutta ja tulevaisuudenuskoa(ko?)

Meitä keskipohjalaisia yhdistää moni asia. Yhteinen menneisyys, yhteinen identiteetti ja yhteinen tulevaisuus. Näiden lisäksi uskomme perheen voimaan, kaustislaiseen viulunsoittoon ja yhdessä tekemiseen. Näin uskallan sanoa.

Jos uskomme yhteiseen tekemiseen horjuu, se vaikuttaa monen keskipohjalaisen elämään. Yhdessä tekemistä ovat yrittäjyys ja yrittäjyyden tukeminen, vahvan vientiteollisuuden edistäminen, elinkeinojen toimintamahdollisuuksien turvaaminen, uusien innovaatioiden ja keksintöjen loputon kehittely, oppimisen ja sivistyksen tuominen mahdolliseksi kaikille sekä toisista huolehtiminen ja toimiminen yhdessä – yhteisen päämäärän eteen.

Keskipohjalaisen myönteisen ilmapiirin ylläpitäminen ja kehittäminen ei synny itsestään. Se vaatii tekoja meiltä kaikilta. Erityisen suuri vastuu myönteisestä ilmapiirin kehittämisestä ja tulevaisuuden uskon palauttamisesta on alueemme poliitikoilla. Unohtamatta mediaa.

MDI toteutti loka-marraskuussa 2020 kuudennen kerran valtakunnallisen kuntakyselyn, jolla kerättiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä tulevaisuuden kunnasta. Kuntakysely kohdistettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien (295 kpl) viranhaltijoille, valtuutetuille ja hallitusten jäsenille. Keskipohjalaiset päättäjät antoivat kyselyssä maakunnalleen hyvän kouluarvosanan (7,33). Elinvoimapolitiikan arvosanat ovat nousseet Keski-Pohjanmaalla kauttaaltaan aikaisempaan verrattuna. Maakuntamme elinvoimapolitiikka koetaan onnistuneeksi. ja sijoituimme koko maan arvioinnissa toiseksi parhaaksi.

Kyselyssä kysyttiin myös vastaajien näkemyksiä kuntansa kehitysnäkymistä puolen vuoden ja 3-5-vuoden päästä. Kyselyn tulosten perusteella keskipohjalaisissa kunnissa tulevaisuudenusko on vahvistunut selvästi aikaisempaan verrattuna.

Korona-aikana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, mediassa ja meissä kaikissa velloo kriisitietoisuus. Se on tärkeää yhteisten ponnistusten määrittämiseksi ja yksituumaisuuden rakentamiseksi. Mutta lamauttaako kriisitietoisuus meidät? Onko lakipiste saavutettu? Estääkö negatiivinen uutisointi toimimasta meitä rakentavasti ja oikein? Näyttää siltä, että kriisitietoisuus ja sen tuoma kriittisyys ulottuu melkein asiaan kuin asiaan. Itse näen niin, että tärkeämpää on positiivinen tulevaisuudenusko. On hyvä olla selvillä monenlaisista yhteiskunnallista ”kriiseistä”, mutta liiallinen ja negatiivinen huomio lamauttaa eikä kannusta kehittymään, toimimaan ja erityisesti - voimaan hyvin.    

Perinteisesti olemme tottuneet ymmärtämään, että samassa veneessä oleminen toimii paremmin kuin yksin huopaaminen. Ainakin tuloksellisesti. Tätä ajattelutapaa kaivataan keskipohjalaisilta tahoilta laajasti entistä enemmän. Negatiivisen uutisoinnin sijasta kaivataan rakentavaa myönteisyyttä ja sitä kuuluisaa tulevaisuudenuskoa – onko meistä siihen?

Itse haluan uskoa, että on. Keski-Pohjanmaan liiton meneillään oleva maakunnan tulevaisuuden vision, strategiapolun ja kehittämisohjelman laatiminen ovat tällaisia myönteisiä, yhdessä tekemisen mahdollisuuksia, joilla rakennetaan tulevaisuudenuskoa keskipohjalaisiin. Vaikka kyse on neljän vuoden välein toistuvasta suunnitteluprosessista, avaa se meille kaikille mahdollisuuden vaikuttaa. Käyttäkää tilaisuuttanne hyväksi – pyydän!

Ja lopuksi: Yhdessä tekeminen, yhteiset vaarat ja vaivat yhdistävät. Myös keskipohjalaisia.

Terveyttä ja jaksamista teille kaikille!

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen
 

Kulttuurimaakunta-hanke kumahti käyntiin!

Viime vuoden loppupuolella Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Keski-Pohjanmaalle alueelliselle kehittämistehtävään 170.000 euron suuruisen hankeavustuksen. Hanke käynnistyi kuluvan vuoden alusta ja jatkuu aina vuoden 2021 loppuun saakka. Parhaillaan hankkeella on suunnittelu- ja käynnistystoimenpiteet meneillään. 

Avustus on merkittävä panostus kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä sekä taiteellisen työn ja toiminnan edellytysten luomiseen eri puolilla maakuntaamme.  Keski-Pohjanmaan liiton varsinaisten jäsenkuntien lisäksi hankkeen toimenpiteitä tullaan tekemään myös osajäsenkunnissa Reisjärvellä, Kinnulassa ja Kruunupyyssä. 

Kulttuurimaakunta-hankkeen (Kumaha) myötä liitossa toimii vihdoinkin kulttuuriasioiden parissa kokopäiväinen työntekijä, sillä kulttuurikoordinaattorin tehtävää vuoden puolipäiväisenä hoitanut Kai-Eerik Känsälän tehtäviin lisätään näin hankkeen projektipäällikkönä toimiminen.

”Onhan tämä merkittävä lisäpanos kuntiemme kulttuuripalvelujen sekä koko maakuntamme kulttuuri- ja taidetoiminnan edunvalvontaan, koordinointiin ja kehittämistyölle”. Kai-Eerik Känsälä iloitsee ja jatkaa: ”Toki myös olen iloinen siitä, että jo ensimmäisenä työvuotena sain panoksellani vaikuttaa siihen, että ministeriö näytti lopulta vihreää valoa hankkeellemme. Toki oli tärkeää myös kuntien, Soiten ja maakuntahallituksen voimakas tahtotila, panostus ja kannustus hankkeen hakemiseen. Näinhän se pitääkin olla – kulttuurimaakunnassa!”

Alueellisen kehittämistehtävän yksi kärki on Keski-Pohjanmaan liiton alueen kulttuuri- ja taidetoiminta verkoston rakentamisessa, joka tukee kulttuurin saatavuutta, saavutettavuutta ja kulttuurista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikissa kunnissa ja kaikissa väestöryhmissä. 

Hankkeessa kehitetään muun muassa alueen kuntien henkilöstön ja kulttuuritoimijoiden (eri järjestöt ja taiteilijat) välistä yhteistyötä. Myöhemmin hankkeeseen palkataan aluekehittäjiä esimerkiksi juuri näiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Asiantunteva henkilöstö vahvistaa asukaslähtöisten ja innovatiivisten kulttuuripalvelujen suunnittelua koko alueen asukkaille. 

Lisätiedot: kulttuurikoordinaattori Kai-Eerik Känsälä, +358 40 138 9038

Keski-Pohjanmaan skenaariot vuoteen 2040 ovat valmistuneet

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelun tueksi koottiin loppuvuoden 2020 aikana neljä erilaista vaihtoehtoista Keski-Pohjanmaan maakunnan tulevaisuutta kuvaavaa skenaariota. Vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariota ovat: hukattu maakunta, mahdollisuuksien maakunta, reagoiva maakunta sekä luonnollinen maakunta. Kaikissa skenaarioissa on arvioitu niin mahdollisia kuin ennakoimattomiakin, myönteisiä ja kielteisiä kehityskulkuja ja luotu niiden pohjalta jokaiselle skenaariolle tarinat, joissa kuvataan maakunnan kehitystä vuoteen 2040.

Skenaariot valmisteltiin yhteistyössä maakuntaliiton asiantuntijoiden, maakuntahallituksen ja -valtuuston sekä maakuntaliiton jäsenkuntien luottamushenkilöstöjohdon kanssa. Prosessissa hyödynnettiin myös Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntemusta. Taustamateriaalina skenaarioille käytettiin Keski-Pohjanmaan aluetaloudellisen kilpailukyvyn ja aluekehittämisen nykytilan kuvausta sekä korona-ajan signaaleja ja ajankohtaisia kehitystrendejä.

Tarkoituksena on hyödyntää skenaarioita uuden maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelussa pohjustamassa maakunnan strategisia valintoja ja kehittämistoimenpiteitä. Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian ja maakuntaohjelman valmistelu jatkuu yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa helmikuussa avoimessa seminaarissa, jossa aiheena ovat mm. vihreän ja älykkään kasvun mahdollisuudet sekä yritysten rooli aluekehittämisessä.

Voit tutustua Keski-Pohjanmaan skenaarioihin tästä.  

Keski-Pohjanmaan koronaselviytymissuunnitelma

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus on hyväksynyt Keski-Pohjanmaan selviytyminen koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista loppuraportin kokouksessaan 14.12.2020 (§ 131).

Selviytymissuunnitelma on laadittu yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, maakunnan kuntien sekä maakunnan koronatilanteen elinkeinoelämään ulottuvien vaikutusten arviointiin ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamiseen keskittyvän työryhmän kanssa. Tässä maakunnallisessa koronapandemian selviytymissuunnitelman loppuraportissa esitetään, millä toimenpidekokonaisuuksilla ja millä aikataululla maakunnan yritysten ja elinkeinoelämän palautuminen kriisistä sekä kuntien julkisen talouden kestävyys turvataan kriisin jälkeen sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Selviytymissuunnitelma tulee osaltaan ohjaamaan alueella käytettävissä olevan hankerahoituksen kohdentamista.

Linkki suunnitelmaan

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Teemu Räihä, +358 40 138 9058

REACT-EU elpymispaketista 5,332 miljoonan lisärahoitus maakuntaan

Keski-Pohjanmaalle on kohdentumassa merkittävä 5,332 miljoonan euron lisärahoitus REACT-EU -rahoitusvälineen kautta. Kyseisellä rahoituksella tuetaan alueita koronakriisin aiheuttamien vahinkojen korjaamisessa ja luodaan samalla pohjaa talouden elpymiselle.

Hauista kiinnostuneiden kannattaa tutustua jo ennakkoon Keski-Pohjanmaan koronaselviytymissuunnitelmaan ja siinä esille nostettuihin, tunnistettuihin elvytystoimenpiteisiin ja REACT-EU -rahoituksen sisältöihin:

Rahoitusta myöntävinä tahoina Keski-Pohjanmaalla toimivat Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR) ja Keski-Suomen ELY-keskus (ESR ja EAKR -yritystuet), jotka tiedottavat tarkemmin avautuvista hausta. Tavoitteena on avata haut kevään aikana, kun rahoituksen käyttöön liittyvät prosessit sen mahdollistavat.

Rahoituksesta 70 % on EAKR- ja 30 % ESR-varoja. Rahoituksen jakaminen tapahtuu käynnissä olevan rakennerahasto-ohjelman kautta, johon lisätään kaksi uutta toimintalinjaa. EAKR-varoin tuetaan pk-yritystoiminnan vahvistamista erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämistä erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. ESR-varoja kohdennetaan mm. digitaalisten taitojen parantamiseen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvyn edistämiseen.

Lisätietoa REACT-EU -rahoituksesta

 

EAKR-haussa 15 uutta kehittämishankehakemusta

Keski-Pohjanmaan liitolla oli ajalla 30.10.-31.12.2020 avoinna EAKR-hankehaku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Päättyneessä haussa liitolle jätettiin 15 uutta kehittämishankehakemusta arvioitavaksi. Hankkeille haettu julkinen tuki ylitti 4 miljoonaa euroa, josta Keski-Pohjanmaan liitolta haetun EU+valtio -rahoituksen osuus oli 3,7 miljoonaa euroa ja Keski-Pohjanmaan kunnilta haettavan rahoituksen osuus 0,383 miljoonaa euroa.  

Saadut hakemukset kohdistuivat mm. energiatehokkuuden, logistiikan- ja älykaupunkiratkaisujen kehittämiseen, viennin ja monikulttuurisuuden edistämiseen, yritysten liiketoimintamallien uudistamiseen, rakennusalan osaamisen ja teknologian kehittämiseen sekä keinotodellisuuden hyödyntämiseen uusien tuotteiden, palveluiden ja yrittäjyyden aikaansaamiseksi.

Tavoitteena on valmistella hakemukset maaliskuussa kokoontuvan maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön käsiteltäväksi.

 

Esimerkkihankkeita päättyvältä ohjelmakaudelta

Tänä vuonna päättyvä ohjelmakausi on tuonut niin Euroopan tasolla kuin kansallisestikin paljon hyvää. EAKR- ja ESR -hankkeita on Suomessa ollut yli 7700. Niistä on syntynyt yli 400 yritystä ja lähes 8000 työpaikkaa. Tämän lisäksi runsas 2500 yritystä on käynnistänyt TKI-toiminnan tai yhteistyön yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaitosten kanssa. Tässä artikkelissa esittelemme muutaman erinomaisen Keski-Pohjanmaalla vaikuttaneen hankkeen.

Kyytiin2 -hanke

Kyytiin2 -hankkeessa rakennetaan hankealueelle kaikki liikkumispalvelut yhteen kokoava verkkosivusto. Sivusto poikkeaa tyypillisistä liikennepalvelusivustoista siinä, että se kokoaa yhteen kaikkiin liikkumismuotoihin liittyvää tietoa – ei pelkästään joukkoliikennettä. Palvelusta löytyvät esimerkiksi joukkoliikenne, sote- ja Kela-kyydit, taksit, vuokra-ajoneuvot, pakettipalvelut ja tuorein liikennetilanne. 

Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.

 
Lisää tietoa hankkeen toiminnasta löytyy sivustolta www.kyytiin2.fi
 

WaterPro-hanke edistää kestäviä ratkaisuja jätevesien käsittelyyn

WaterPro-hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja teollisuuden jätemateriaalien ja sivutuotteiden hyödyntämiseen. Lisäksi etsitään toimivia ratkaisuja arvokkaiden aineiden, kuten metallien ja ravinteiden, talteenottoon ja kierrätykseen. Tarve jätevesien ja prosessivesien puhdistamiseen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla kasvaa. WaterPro-hankkeessa kehitetään kiertotalouden ratkaisuja yhteistyössä usean teollisuusyrityksen kanssa. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa arvoaineiden talteenotosta jätevesistä, eri teknologioiden  yhteensopivuudesta, jätemateriaalien hyödyntämisestä jätevesien puhdistuksessa ja kestävien prosessien suunnittelusta. 
 
Ylimaakunnallisessa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen koordinoimassa hankkeessa on kehitetty menetelmää esimerkiksi teollisuudessa syntyneen kuonan jalostamiseksi vedenpuhdistusmateriaaliksi, jolla jätevedestä voidaan ottaa talteen arvometalleja. Hankkeen muina toteuttajina ovat Oulun yliopiston Kestävän kemian tutkimusyksikkö ja Kerttu Saalasti instituutti sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu. Lupaavimpien vedenkäsittelyratkaisujen toimivuutta testataan vuoden 2021 aikana siirrettävällä pilotointilaitteistolla, joka voidaan vedenpuhdistuskokeiden ajaksi sijoittaa teollisuusalueelle todelliseen ympäristöön. Hankkeesta kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan hankkeen yhteyshenkilöihin.

Hankkeen päärahoittajana toimii Keski-Pohjanmaan liitto.Lisätietoa: 
https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/waterpro/waterpro

Kuva: Janne Pesonen

Keski-Pohjanmaan liitto

Rantakatu 14
67100 Kokkola
Puh. +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi

 

Twitter
Facebook
Kotisivut
Tietosuoja- ja rekisteriseloste on luettavissa tästä linkistä.

Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Keski-Pohjanmaan liitto · Rantakatu 14 · Kokkola 67100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp