Copy
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in uw browser.
ANT
#27
8 juli 2016
Onze facebook pagina Onze twitter pagina Onze twitter pagina
 
Nieuws

Consumentenbond: wees zorgvuldig!

De consumentenbond heeft een onderzoek gestart naar ervaringen van consumenten met tandartsen en/ of orthodontisten. Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek uit 2015, waar aldus de consumentenbond door zorgverleners (in 2015 betrof het orthodontisten) onvoldoende voorafgaande informatie werd gegeven met betrekking tot de te verwachten kosten en/ of de diverse mogelijkheden voor behandeling.
 
Tandartsen en/ of orthodontisten zijn verplicht om bij behandelingen die de € 250,- overschrijden voorafgaand aan de behandeling een offerte te overleggen. Daarbij kan met de patiënt/ consument overlegd worden over de in te zetten behandelmethode, waarbij er mogelijke alternatieven besproken kunnen worden.
 
Het feit dat de Consumentenbond een vervolgonderzoek over dit onderwerp start is als zodanig niet opzienbarend en de uitkomsten zijn bijna per definitie interessant. Dit betekent niet dat de uitkomsten statistisch “correct” hoeven te zijn. Daarnaast is uit onderzoek (Zilveren Kruis, juni 2016) naar voren gekomen dat patiënten een relatief slecht geheugen hebben waardoor het nog maar de vraag is of hun weergave een reële is van hetgeen tussen patiënt en zorgverlener is besproken. Bovendien weet de Consumentenbond als geen ander dat met name ontevreden consumenten responderen op dit type onderzoeken. Het gevaar van eenzijdige beeldvorming ligt daardoor op de loer. En stigmatisering van de tandarts als beroepsgroep kan het gevolg zijn.

Met de vraag “mogen wij de naam van uw tandarts weten, zodat indien noodzakelijk de NZa gerichte actie richting de zorgverlener kan ondernemen” overschrijdt de Consumentenbond naar onze mening een grens. Het is niet aan de Consumentenbond om individuele tandartsen bij de NZa als verdachte aan te melden. Mocht de overtreding hiertoe aanleiding geven dan is het aan de patiënt/ consument om actie te ondernemen. Daar dient de grens van een gedegen onderzoek te liggen.

De ANT roept de Consumentenbond op:

  • Uiterst zorgvuldig te zijn met de berichtgeving naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek (voorkom stigmatisering van de tandarts)
  • Te stoppen met het aanzetten tot 'naming and shaming' van individuele tandartsen/ orthodontisten
     
ga

Bestuursrechter nuanceert ingrijpen nza

Afgelopen week heeft de rechter uitspraak gedaan in een vonnis dat een Groningse orthodontist heeft aangespannen tegen een door de NZa in 2015 opgelegde boete.

Enerzijds heeft de bestuursrechter te Rotterdam vastgesteld dat "de orthodontist  redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat deze Duitslandroute een ontduiking van de Nederlandse wet- en regelgeving oplevert en dus niet is toegestaan".

Anderzijds heeft de rechter de NZa verboden om de hoogte van de boete en de hoogte van de toeslag te publiceren. Hiermee maakt de rechter duidelijk dat de NZa  ook aan regels van zorgvuldigheid gehouden is.

De ANT heeft met regelmaat een verschil van inzicht over regelgeving en/ of de toepassing daarvan. Echter, op geen enkele wijze kan de ANT instemmen met het overtreden van de wet. De ANT behartigt de belangen van haar leden. Dit gebeurt met overtuiging en vasthoudendheid. ÉN binnen de grenzen van de wet. Mocht u hierop suggesties en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet en neem contact op met Peter Vlaandere, directeur ANT.

Lees hier de uitspraak van de rechter.

ga

Hoe zit dat?

Q
Hoe zit het precies met de WIP-richtlijn met betrekking tot de waterkwaliteit van de behandelunit? Naar aanleiding van een ingezonden brief blijkt dat hier nog veel onduidelijkheid over is. Bij de visitaties treft de ANT veel verschillende methodieken en producten, evenals onwetendheid hoe monstername dient te geschieden.

A
Graag willen we u verwijzen naar een eerder door de ANT gepubliceerd stuk maar ook opmerken dat uw unit niet wordt gezien als Medical Device met ontheffing, en derhalve u dient te voldoen aan de Drinkwater-wet. Er zijn bijvoorbeeld producten aan tandartsen en mondhygiënisten aangeboden waarbij zilver-ionen of chloor opgelost wordt in het water dat in de unit (-bottle) gaat. Dat is in de regel niet zonder meer toegestaan in het Nederlandse drinkwater.  Alleen hele specifieke locaties, waarbij duidelijk aangetoond is dat er geen andere uitweg is, kunnen een ontheffing krijgen. Deze producten en fabrikanten zijn aan strenge veiligheid- en kwaliteitseisen gebonden.
Tevens dient u zich bewust te zijn van het feit dat de toegevoegde producten tijdens het werken ook als aerosol door zorg-verleners en patiënt wordt geaspireerd.

Voor monstername worden producten of diensten aangeboden die in eerste instantie heel interessant lijken, maar die niet in het belang van een tandarts of mondhygiënist zijn. Een voorbeeld hiervan is het zelf opsturen van watermonsters naar het lab. Er hoeft geen afspraak gemaakt te worden met een laboratorium voor een monstername, men kan zelf bepalen wanneer en waarvan het monster getrokken word. Echter, een bacteriologisch kiem monster moet binnen 8 uur ingezet worden om een goed beeld te geven, met PostNL gaat dat niet lukken. Het monster wordt niet geklimatiseerd vervoerd, dus tijdens transport groeien de bacteriën rustig of misschien wel harder door. Het resultaat; een waarde die misschien wel veel hoger uitkomt dan werkelijk het geval is.
De ANT adviseert u om voor monstername, de potentiële risicopunten van de praktijk in beeld te brengen, zodat die risico’s weggenomen kunnen worden.

 
ga
   

Ingezonden brief van ongeruste tandarts

Minder mondzorg

De overtuiging van het ministerie van VWS dat een belangrijk deel van de mondzorg gemakkelijk door lager opgeleid personeel (dus goedkoper) gedaan kan worden, brengt de patiënt naar de situatie waarbij er geen andere keuze meer is, dan door een ‘niet-dokter’ behandeld te worden. Maar is het wel goedkoper? De beroepsgroepen hebben al aangetoond dat het tegendeel te verwachten valt. Lager opgeleid personeel werkt langzamer, durft en mag geen beslissingen nemen, moet continu begeleid worden en geprotocolleerd werk resulteert in meer verrichtingen. Bij de politie is inmiddels aangetoond dat protocolleren het denkniveau van de professional niet vooruit helpt en de kwaliteit niet borgt. Waarom dan wél in de zorg?

In de mondzorg negeert VWS al jaren het schrijnend tekort aan tandartsen en het advies meer op te leiden. Daarmee stuurt het ministerie aan op ondercapaciteit van tandartsen, waardoor de patiënt straks aangewezen is op de lager opgeleide mondhygiëniste, opgeleid voor preventie. Minister Schippers bereid nu een Algemene Maatregel van Bestuur voor, precies zoals ze gedaan heeft bij de specialisten. Daar moet de ‘hbo-verpleegkundige plus’ de patiënten in de waan brengen dat ze door een dokter behandeld worden. Terwijl er werkloze specialisten rondlopen en basisartsen geen vervolgopleiding krijgen worden een kleine 3000 hbo’ers opgeleid om ‘dokter min’ te worden, op grond van de overtuiging van Haagse beleidsmakers. Dom en gevaarlijk voor de patiënt.

Jorinde Oostenbroek, tandarts, Wassenaar

Ingezonden brief in Financieel Dagblad 08-07-2016
 
ga
 

Beleidsregels mondzorg 2017

De NZa heeft de beleidsregels rond mondzorg voor 2017 vastgesteld (voorlopige versie). Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de omschrijving van de prestaties en de algemene bepalingen. De tarieven worden vanaf 1 januari geïndexeerd met 1,77%.

De NZa heeft met veldpartijen waaronder de ANT overleg gehad over de aanpassingen. Dit wil overigens niet zeggen dat de ANT zich volledig kan vinden in alle wijzigingen. Zodra alle wijzigingen definitief zijn publiceren wij een overzichtelijk commentaar.
 
ga

Klachten-functionaris gevraagd

De ANT zoekt voor deze belangrijke functie klachtenfunctionarissen met kennis en affiniteit met de tandheelkunde, of mensen met voor deze functie geschikte eigenschappen die opgeleid willen worden tot klachtenfunctionaris. Vanwege de stricte eis tot onafhankelijkheid wordt een praktiserend tandarts minder geschikt geacht voor deze functie.

ga

Praktijkvisiteurs gevraagd

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt van de ANT. Wegens succes en de toenemende vraag naar praktijkvisitaties zijn wij daarom op zoek naar tandartsen (ook niet-praktiserend) die ons team van praktijkvisiteurs kunnen versterken. 

ga

Interview implantologie in EDI Journal

De voorzitter van de ANT, Jan Willem Vaartjes, heeft samen met Dr. Pepplinkhuizen een interview gegeven in het Duitse blad EDI Journal (2/2016 Vol. 12).

Dit interview gaat de diepte in over de ontwikkelingen van de implantologie in Nederland. Vragen als hoe geïnteresseerd zijn de Nederlandse patiënten en tandartsen in implantologie komen aan bod. Ook wordt ingegaan op de vraag welke opleiding een implantoloog in Nederland heeft genoten, of zij tegen problemen aanlopen en hoe implantologische behandelingen worden gefinancierd.

Het interview en de antwoorden op bovenstaande vragen zijn binnenkort te lezen in het EDI Journal 2/2016.

ga
ANT
www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam |  
Afmelden?