Copy
Wordt deze mail niet goed weergegeven? Bekijk hem in uw browser.
ANT
#26
1Jul16
Onze facebook pagina Onze twitter pagina Onze twitter pagina
 
Nieuws

NZa: een brug te ver!

Wet is wet en regel is regel. En als deze duidelijk zijn behoren deze nageleefd en gehandhaafd te worden. De NZa heeft aanwijzingen dat er tandartsen zijn die foutief materiaal- en techniekkosten doorberekenen en het is een van de taken van de NZa om daar tegen op te treden. Tot zover gaat alles volgens het boekje.

De NZa gaat niet over coherentie van de wetgeving, doch slechts over een correcte naleving. Het is algemeen bekend dat de wetsbepalingen over inkoop en doorberekening van materiaalkosten een grote onevenwichtigheid herbergen. Zorgaanbieders zijn verplicht om de inkoop van materialen zonder opslag rechtstreeks aan de patiënten door te berekenen (*). Het is de ‘zorgaanbieders’ verboden eventuele inkoopvoordelen geheel of gedeeltelijk in eigen portemonnee te steken(*). Ook het gebruik van ‘constructies’ door middel van directe of indirecte deelnemingen is door de wetgever verboden.

De inconsistentie van deze regelgeving zit in het feit dat zodra de tandartsenpraktijk eigendom van een of meerdere investeerders is (private equity) of als bedrijf c.q. investeringsobject kan worden aangemerkt, de reikwijdte van de NZa beleidsregel tot geheel andere uitkomsten kan leiden. Zo kunnen bijvoorbeeld tandtechnische laboratoria bijvoorbeeld tandartspraktijken kopen. De tandtechnieker/ producent kan dan zelf de prijs voor de techniekkosten bepalen. Andersom zou dit dan ook voor de tandarts moeten gelden, zolang het tandtechnisch laboratorium daadwerkelijk een bedrijf is met marktconforme activiteiten.

De ANT ageert al langer tegen het meten met twee maten en heeft dit al eerder aangekaart bij de NZa, ondersteund door een juridisch onderzoek van een door de ANT ingehuurde jurist.

Een ander aspect waar de ANT op wijst is dat deze beleidsmaatregel een omslachtige verhoging van de administratieve druk ten gevolge heeft. Materiaalkosten dienen per inkoopnota separaat gespecificeerd te worden teneinde de vereiste verantwoording aan de patiënt te kunnen afleggen. Deze lastenverzwaring brengt administratieve kosten met zich mee en deze worden onvoldoende in de vergoeding meegenomen.

Maar het belangrijkste vindt de ANT de berichtgeving omtrent deze problematiek. De NZa heeft per persbericht een onderzoek aangekondigd. Per saldo betreft het hier een onbekend aantal 'signalen'. Berichtgeving door middel van een persbericht richting de nationale media waarbij de patiënt/ consument opgeroepen wordt de tandartsrekening goed te controleren schaadt het imago van onze beroepsgroep. De tandarts wordt (wederom) weggezet als een potentiële graaier die er niet voor terugschrikt om dubieus te declareren. En dat is voor de ANT een hele brug te ver!

(*) NZa BELEIDSREGEL BR/CU–7164, artikel 3.6
 
ga

Minister Schippers: "Zo had ik het niet bedoeld"

Minister Schippers heeft zich in een reactie op de brief van de ANT gehaast te verklaren dat ze geen vraagtekens zet bij de door de Nederlandse tandartsen geleverde kwaliteit, integendeel. De mondgezondheid in Nederland staat op een hoog peil en dat is dankzij de kwaliteit van de mondzorgverleners.

Deze reactie volgt op een brief van de ANT waarin om opheldering wordt gevraagd inzake de zinssnede dat tijdens het beoogde experiment met taakherschikking bekeken zal worden of de toekenning van zelfstandige bevoegdheden aan de mondhygiënisten zal leiden tot kwaliteitsverbetering in de individuele gezondheidszorg.

De ANT was zeer ontstemd over de suggestie dat de kwaliteit van de tandartsen verbetering behoefde door mondhygiënisten te laten boren en röntgenfoto's te laten nemen. In een toelichting verklaart de minister nu dat ze doelt op een kwaliteitsverbetering door een meer doelmatige inzet van "hoogwaardige beroepscapaciteit" waardoor mondhygiënisten beter in staat worden gesteld hun expertise op het gebied van preventieve mondzorg in te zetten.

 
ga

Algemene Ledenvergadering

Heden 1 juli 2016 werd op het kantoor van de ANT in Amsterdam Zuidoost de Algemene Ledenvergadering gehouden. De bestuursleden hebben de aanwezige leden uitgebreid bijgepraat over hun individuele dossiers en over de speerpunten van de ANT. De informele setting op kantoor was laagdrempelig waardoor er regelmatig goede en informatieve discussies ontstonden.

De aanwezige leden hebben het bestuur gecomplimenteerd met het beleid en met de media-aandacht die de ANT weet te trekken. Zij zijn tevreden met de thema’s waar de ANT op inzet, met de gekozen strategie en met de krachtige groei van het ledenaantal. De ALV heeft het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.  
Na de ALV was er een lunch met broodjes en werd er volop informeel nagepraat. De aanwezigen gingen met een tevreden gevoel huiswaarts.

ga
   

poll

ga
 

NZa: patiënt betaalt misschien te veel

De NZa legt bij BNR Nieuwsradio uit dat zij "Signalen ontvangen dat er misschien wel te veel wordt betaald voor kronen en bruggen door de patiënt. Opmerkelijk genoeg wordt dit vergeleken met de aanschaf van een badkamer.
 
ga

Q & A

Q
Mag een zorgverzekeraar eisen dat een MRA beugel wordt vervaardigd door een erkende instantie en een vergoeding weigeren als hij door een niet erkende tandarts wordt vervaardigd? Sommige zorgverzekeraars stellen hierbij de eis dat de tandarts is erkend door bijvoorbeeld de NVTS, of de EADMS.  

A
NZa geeft aan dat zorgverzekeraars nadere voorwaarden mogen stellen aan het wel of niet vergoeden van een MRA beugel. Het is dan wel noodzakelijk dat deze voorwaarden helder in de polisvoorwaarden zijn opgenomen.

Een MRA kan een verstrekking zijn conform de regeling hulpmiddelen/ regeling mondzorg indien aan de volgende criteria is voldaan:

- Er moet sprake zijn van een gediagnosticeerde OSAHS
 
- Een CPAP is aantoonbaar gecontraindiceerd (bijvoorbeeld a.g.v. claustrofobie of herhaalde conjuctivitis)

- De MRA dient niet onnodig kostbaar en/ of onnodig gecompliceerd te zijn

- De MRA behandeling wordt uitgevoerd en geëvalueerd door een centrum voor bijzondere tandheelkunde dan wel een hieraan gelijkgesteld expertise centrum

 
ga

AAnmelden Van Nouhuysbeurs

Kent of bent u een student tandheelkunde en gaat u aankomend jaar stage lopen? Meld u dan nu aan voor de Van Nouhuysbeurs!

De ANT vindt het belangrijk dat studenten veel praktijkervaring op doen tijdens hun studie. Een stage in het buitenland levert ook andere ervaringen op die van belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van de student. De ANT stelt daarom per faculteit Tandheelkunde twee beurzen van €500 beschikbaar.
 
ga
ANT
www.ant-tandartsen.nl | Haaksbergweg 75 | 1101 BR Amsterdam |  
Afmelden?