Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Välkommen på årsmöte!


Lördag den 20 april kl 13-17


Den här gången kommer årsmötet att bli annorlunda eftersom vi har
samlat in svar från enkäten kring det framtida Navigatörerna. Vi kommer
att presentera resultatet OCH inbjuda till att diskutera framtiden tillsammans!
Vi räknar med liv och lust för att se hur vägen framåt kan se ut.

Boka alltså in lördagen så att du kan vara med och göra dig hörd!

Här nedan följer den kallelse som ligger till grund för årsmötet.

Kallelse och dagordning

 

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte i föreningen Navigatörerna.
Datum: 20 april 2013, kl 13-17, Rehnsgatan 20, Stockholm

Förslag till dagordning
 
 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande, v. ordf., två justeringspersoner samt sekreterare.
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande och fastställande av dagordning.
 4. Genomgång av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2012.
 5. Revisionsberättelsen för 2012.
 6. Fråga om resultat- och balansräknings fastställande.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Presentation av budget för 2013.
 9. Val av ledamöter till styrelse för 2013.
 10. Val av ersättare till styrelsen för 2013.
 11. Val av revisor och revisorsersättare för 2012.
 12. Val av valberedning för 2014.
 13. Fastställande av medlemsavgift för 2014.
 14. Redovisning och diskussion av enkätresultat kring framtida ledarskap.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötet avslutas.
Läs vår blogg