Copy
Navigatörernas verksamhet finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.

Vad har egentligen hänt med Navigatörerna?


Kyrkan och samhället har tidigare i historien varit tätt sammanfogade. Allteftersom årtiondena förflöt under 1900-talet har de två glidit allt mer isär och under 80-talet blev det hela väldigt tydligt. Även Navigatörerna påverkades mycket av detta. Det som tidigare hade väckt intresse och fungerat bra som arbetssätt  blev allt mer förlegat. Det krävdes ett nytt sätt att arbeta. Ordet mottagarorientering kom upp som ett begrepp inom rörelsen. Nya material av olika slag arbetades fram för att ha fräscha saker att bita i. Livsfrågorna knöts ihop med trosfrågorna. Mycket handlade om att skapa mötesplatser där man kunde få ett språk för att börja sin resa inåt och upptäcka mer av Gud. På så sätt kan man sen låta gemenskapen med Gud prägla sitt liv med andra människor.
Grupper blev ett viktigt redskap i detta. Där kan man med hjälp av varandra hitta nya infallsvinklar på gamla bibelställen. Funderingar och frågor knyts samman och blir både konkreta och relevanta för vardagen.
Arbetet inom Navigatörerna har inte stagnerat i och med detta. Styrelsen håller nu på att arbeta fram ett nytt sätt att utveckal verksamheten. Istället för att endast styrelseledamöter får inblick i arbetet, bildas det nu grupper som även inkluderar andra medlemmar. Dessa grupper arbetar med olika typer av områden utifrån var man själv har sitt hjärta, engagemang och kunskap.
Navigatörernas arbetssätt har ändrats många gånger under åren, men målet har alltid varit att ha Kristus i centrum och låta honom få lysa. Han är den som har koll och vi får vara hans verktyg.

Från Berne Perslidens presentation under årsmötet,
sammanfattat av Elisabet Holmström


RSS

Nu finns möjligheten för dig som vill att prenumerera på våra blogginlägg via ett RSS-flöde. Klicka här och följ sedan instruktionerna.

Nya styrelsen

Vid årsmötet 31 mars valdes Karin Nilsson in som ordinarie ledamot, efter det att Maria Mellander avgått. Som ny ersättare valdes Helene Sandström. För att se namnen på alla i styrelsen, klicka här.

Tack till Maria Mellander

Vi vill framföra ett stort tack till Maria Mellander, som nu avgår som styrelseledamot. Tack för den tid och energi du har lagt ner på styrelsearbetet, Maria!

Copyright © 2012 Navigatörerna. All rights reserved.
info@navigatorerna.se