Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Nyheter

 • Hallå där! Astrid Täfvander
 • Inspirationsträffar i vår
 • Ung i Väsby 2015
 • Ledarskap för skolan (18 mars)
 • Besök på Runby
 • Vad händer i delprojekten?

Tipsa gärna vårdnadshavare om detta nyhetsbrev.
Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet skriver in sin e-postadress på
Ett lärande Väsbys webbplats (www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby)

Vill du tipsa om goda exempel? Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se

Hallå där! Astrid TäfvanderBeskriv ditt ledarskap med tre ord:
Engagerad, drivande, medskapande
 
Beskriv din personlighet med tre ord:
Positiv, lugn, tålmodig
När lärde du dig något senast?
Man lär sig saker varje dag om man har sina sinnen öppna.
Idag har jag lärt mig hitta i Väsby centrum.


Vad tänker du på när du hör Ett lärande Väsby?
Spännande, nytt grepp och stor förväntan på resultat.

Vad arbetade du med innan?
Kommer nu från Örnsköldsvik där jag arbetat som förvaltningschef på Bildningskontoret. Jag hade ansvar för för skolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen samt tillhörande resurscentra där elevhälsa, utvecklingsavdelning och det administrativa stödet fanns. I förvaltningen fanns 1800 medarbetare, varav 60 chefer. 
 
Vad betyder utbildning för dig?
Utbildning och kunskap är något man förvärvar och inget någon kan ta ifrån dig. Utbildning betyder din möjlighet till ett bra liv med möjlighet att påverka både din men även andras situation. Jag vill alltid lära mig mer. Det berikar livet.
 
Vilka erfarenheter kommer du ha mest nytta av i rollen som utbildningschef?
Jag vill nyttja mina erfarenheter tillsammans med alla medarbetare. Har under tiden i Övik jobbat med att bidra med stöd till verksamheterna och rektorerna för att höja resultaten i skolan, arbetat med en stor organisationsförändring och arbetat med ekonomin. Det kommer jag att ha nytta av.
 
Vilka möjligheter ser du framför dig?
Att tillsammans med alla medarbetare inom utbildningssidan arbeta för bra förutsättningar både för eleverna men även våra medarbetare. Viktigt att våra barn och elever får en god start i sitt liv så de är redo att möta världen utifrån sina förutsättningar.

 

Uppföljningskonferens 


15 april är det dags för Ett lärande Väsbys uppföljningskonferens "Hålla i och hålla ut".

Inbjudan har skickats ut via e-post och vänder sig till alla som deltog vid uppstartskonferensen i augusti 2014.

Inspirationsträffar i vår!

Välkommen till inspirationstäffar: 27 april, 6 maj och 21 maj
Denna vecka har affischer och inbjudningar börjat spridas och vi behöver din hjälp att se till att medarbetare och föräldrar bjuds in. Träffa kollegor, ta del av goda exempel från Väsby och låt dig inspireras av föreläsningar!

Material skickas via e-post till samtliga rektorer och förskolechefer denna vecka, och vi önskar att inbjudan sprids via anslagstavlor, vecko- och månadsbrev till föräldrar. 

Mer material? Välkommen att höra av dig till lena.remaeus@upplandsvasby.se


Den 21 maj föreläser Martin Ingvar i Messingen.
Både pedagoger och föräldrar välkomnas (Obs! Förskolans dag!)

Mer information och anmälan: www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby
Klicka på bilden ovan för att se programmet i inbjudan.

Ung i Väsby 2015: skolfrågor 

Dialog om skolan i Ung i Väsby 2015
Den 11 februari bjöds elever från Väsbys skolor i årskurs 6-9 in till det årliga ungdomsforumet Ung i Väsby för att diskutera skolfrågor.

Syftet med dagen var att ge ungdomar i Väsby en möjlighet att påverka och delta i beslutsfattandet i kommunen kring frågor som de tycker är viktiga. Cirka 120 elever från olika skolor deltog och diskuterade frågor inom tre ämnen som berör dem:
 • elevernas inflytande och påverkan i skolan
 • arbetsmiljön i skolan
 • vad motiverar eleverna till att lära sig
På plats var också cirka 40 politiker och tjänstemän som deltog i dialogen.
Även fritidsledare, rektorer och lärare från ett par skolor i Väsby fanns på plats.

Vad pratades det om?

Under forumet kom det bland annat fram att eleverna vill få mer kontakt med rektorn vid sin skola. De är positiva till så kallade rektorshearings där de får möjlighet att ställa frågor till rektorerna. Flera elever under Ung i Väsby diskuterade också kring stressen som de känner då prov och läxor annonseras med kort varsel, samt att de vill se en satsning på upprustningen av klassrummen. Till sist diskuterade de även kring vad som gör en bra lärare, och hur pass viktigt det är med engagerade lärare för elevers studiemotivation.

Uppföljningen av Ung i Väsby – Vad händer nu?

Under forumet fick eleverna gruppvis skriva ner sina åsikter.
Nu sammanställs elevernas åsikter från Ung i Väsby till en rapport som sammanfattar de tre områdena som eleverna diskuterade under forumet.


13 april – Rapporten publiceras på kommunens webbplats och ett exemplar skickas till samtliga skolor för elever i åk. 6-9.
14 april – Rapporten presenteras för elevrådens ordförande.
21 april – Rapporten presenteras för Ett lärande Väsbys styrgrupp.
27 april – Elever från Ung i Väsbys projektgrupp berättar för pedagoger om vad eleverna tycker utgör en bra lärare.

Läs mer på www.upplandsvasby.se/ungivasby eller kontakta projektledare Sofia Gullberg: sofia.gullberg@upplandsvasby.se.

Ledarskap för skolan
- mötesplats för systemets aktörer

Delprojekt Ledningsstöd genomförde den 18 mars ett seminarium.
Ett 40 tal ledare med olika ansvar och perspektiv på skolledning deltog; 
 1. förtroendevalda
 2. ansvariga högre tjänstemän från kommunen och de olika huvudmännen
 3. rektorer och förskolechefer
Utöver att reflektera kring personliga erfarenheter av gott ledarskap och diskussion om ”ledarskapets paradoxer” fick varje deltagare prioritera för att avslutningsvis hitta uppmaningar till de olika rollerna i systemet, som på bästa sätt kan bidra i skolutvecklingen i Väsby.
 

De uppmaningar som fick flest röster blev:
Till de förtroendevalda:
Enighet och långsiktighet


Till högre tjänstemän:
Skapa tydliga långsiktiga mål och förutsättningar


Till rektorer/förskolechefer: 
Vara nära verksamheten och visa vägen. Fatta nödvändiga beslut.

Coolt att studera hälsar 2c på Runby

Runby skola bjöd in Inger Cronlund för att berätta om sitt arbete med artikeln ”Det ska vara häftigt att studera”. Artikeln publicerades i Vi i Väsby för drygt ett år sedan och nu har klass 2 c och 7 i Runby arbetat med artikeln. Elevernas önskan är att fler elever i Väsby tänker på tipsen så att skolresultaten i Väsby kan bli bättre.

Läs mer om besöket på Runby (länk till Ett lärande Väsbys webbplats) 

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING

Arbetet med att ta fram ett ”generellt program för utformning av lokaler och utemiljö” har påbörjats. De områden som man tror har betydelse för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler och en god utemiljö har tagits fram. Från april och framåt kommer dessa områden att bearbetas och kravställas ur ett verksamhetsperspektiv, utifrån tekniska aspekter och med hänsyn till olika myndighetskrav. Man har även träffat några kommuner i länet för erfarenhetsutbyte när det gäller utformning och kravställning på lokaler och utemiljöer. 

DIALOG

27 mars berättar Inger Cronlund och Nils Munthe om Dialog för ett lärande Väsby på nätverkskonferens för kommundirektörer och kvalitetschefer. Konferensen anordnas av SIQ - Institutet för kvalitetsutveckling.

ERSÄTTNINGSMODELLER 

Fredagen den 20 mars genomförde delprojekt ersättningsmodeller sin andra workshop med 28 deltagare. Deltagarna representerade både egen regi och fristående regi och både förskola och grundskola. Projektgruppen visade simulerade effekter av olika omfördelningsalternativ. Deltagarna delades därefter in grupper som diskuterade för- och nackdelar med de olika alternativen. Projektgruppen fick bra återkoppling för det fortsatta arbete. En tredje workshop kommer att hållas längre fram.

BARN I BEHOV AV STÖD

Lonneke har redovisat sitt arbete med litteraturstudier för specialpedagoger i kommunen, från såväl kommunala som fristående skolor.
Arbetsgruppen har träffats för att diskutera hur gruppen kan användas även efter projektavslut. Man ser en stor nytta av att träffas över huvudmans- och skolformsgränser för att t.ex. prata om hur vi underlättar för elever som byter skolor. Diskussionerna vid mötet handlade även om att hitta bra metoder för att kunna följa upp och om hur tidigt genomförda insatser fått önskad effekt. Detta är ett arbete som fortsätter tillsammans med skolledare och förskolechefer. 

NYANLÄNDA

Projektgruppen har de senaste månaderna börjat arbetat mer intensivt och fokuserar på en övergripande organisation för nyanlända elevers utbildning. Förslag presenteras till sommaren medan hösten ägnas åt hur organisationen skulle kunna fungera i praktiken.

LEDNINGSSTÖD

Deltagarna träffades den 17-18 februari och nästa tillfälle äger rum 5-6 maj. 
 

Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences