Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Efter detta nyhetsbrev görs ett uppehåll under sommarlov och semestertider.
 

Innehåll

 • Hälsning från projektledaren 
 • Återkoppling Dialog för ett lärande Väsby
 • Ledningsstödet på Youtube
 • Bilder från inspirationsträff med Martin Ingvar 
 • Upplands Väsby om skola i Almedalen
 • Tips från Väsby Promotion - utbildning entreprenöriellt lärande 
 • Vad händer i delprojekten?
Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet skriver in sin e-postadress på
Ett lärande Väsbys webbplats (www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby)

Vill du tipsa om goda exempel eller tycka till om nyhetsbrevet?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se

Tack! 


Tack för det fantastiska arbete som pågår i alla våra förskolor och skolor!
Under våren har arbetet i de olika delprojekten drivits med stort engagemang och flera olika aktiviteter har genomförts, till exempel ledningsstödets arbete med förskolornas och skolornas lärandekultur, utveckling av den digitala lärmiljön, förslag på ny modell för nyanlända och resursfördelning. Lokalförsörjningens arbete med att ta fram riktlinjer för planering och utformning av pedagogiska lokaler pågår för fullt. Inspirationsföreläsningar har genomförts som ett resultat av dialogprojektet och de har varit mycket uppskattade bland deltagarna.

Till hösten kommer arbetet till stor del handla om att få de olika delprojekten att hänga ihop som en helhet. Utbildningskontoret kommer att involveras mer i projektet för att säkerställa det långsiktiga arbetet med skolutveckling i Väsby.
 
Jag ser fram emot fortsatt samarbete och vill önska alla en riktigt skönt sommar!


/Inger 

Dialog för ett lärande Väsby

Förbättringsförslagen som togs fram i Dialog för ett lärande Väsby har nu arbetats igenom.

Tre av förbättringsförslagen kommer att fortsätta utredas i Ett lärande Väsby, fyra förslag är överlämnade till det nya utbildningskontoret och två förslag har lett till idéer om nya delprojekt.

I våras tillsatte styrgruppen för ett lärande Väsby en grupp med uppdraget att arbeta med förbättringsförslagen. Gruppen bestod av Ett lärande Väsbys projektägare och projektledare samt delprojektledaren för dialogprojektet. Under våren har förbättringsförslagen diskuterats med de andra delprojektledarna inom Ett lärande Väsby och med representanter från det nybildade utbildningskontoret.

Förslagen som Ett lärande Väsby genom befintliga delprojekt kommer att fortsätta arbeta med är; ansvar för lokaler, höjd barn/ elevpeng och ökad differentiering av resurser. Arbetet fortsätter under hösten och 2016, när det slutgiltiga resultatet är klart kommer en slutrapport.


Läs mer om hanteringen av förbättringsförslagen på Ett lärande Väsbys webbplats.
 

Ledningsstödet

I samband med rektorerna och förskolechefernas tredje seminarium inom ledningsstödet intervjuades två av deltagarna. Solveig Karlsson och Marie Larsson berättar om ledningsstödet. Se filmen på Ett lärande Väsbys webb eller Youtube: https://youtu.be/30z6mKTmMek

Inspirationsträff 21 maj 

Martin Ingvar:

"Ett lärande Väsby är ett bra projekt
...inte tillräckligt.. 
men ett bra projekt"

 
Ca 75 personer kom till Ett lärande Väsbys inspirationsträff; föräldrar, förskolepedagoger, lärare och andra intresserade. Biblioteket var på plats för att berätta om sina läsfrämjande aktiviteter och gav sina bästa boktips. 
Martin Ingvar om Hjärnkoll på skolan, 21 maj Messingen, Upplands Väsby
Biblioteket tipsar om böcker och läsfrämjande aktiviteter

Böcker för högläsning


I samband med anmälan fick deltagarna tipsa om sin bästa bok att läsa högt ur. I PDF-filen hittar du boktipsen som sammanställts med tips från biblioteket. 

Dokumentet delades ut till de som deltog i inspirationsträffen 21 maj.

Om skola i Almedalen

Upplands Väsby kommun finns på plats i Almedalen och pratar om skola, stadsbyggnad, hållbarhet och medborgardialog. Det första seminariet handlar om lärlabbet - en inkubator för innovation och skolutveckling. 
Tips från Väsby Promotion:

Utbildning i entreprenöriellt lärande för grundskolepedagoger


Ung Företagsamhet håller den 24/9 kl. 12.30-16.00
en kostnadsfri utbildningseftermiddag 
för dig som är pedagog i Upplands Väsby. 
Klicka på bilden för mer information om innehållet.

 

Utbildningen hålls i Väsby Promotions lokaler, Kanalvägen 10C, 3tr
Anmäl dig, senast 15 september genom att skicka mail till karin.brunkert@ungforetagsamhet.se,
tel: 08-762 7027. Begränsat antal platser.

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


Arbetet med att ta fram riktlinjer för planering och utformning av pedagogiska lokaler pågår för fullt. Utförarna och kommunens arbetsgrupp har arbetat igenom riktlinjer och kravställningar för bland annat teknik, avfall, energi- och miljöområdet. Till hösten påbörjas beskrivningen av verksamhetens funktionskrav och hur lokalerna behöver utformas för pedagogiska ändamålsenligheten. Vi ska också hantera riktlinjer för planering av utemiljö, storkök och idrottslokaler.
 
Under hösten kommer också deluppdragen som handlar om roller och ansvar i lokalfrågor samt utformning av stöd till rektorer och förskolechefer i lokalhanteringen att sätta igång. Det blir en spännande höst med mycket fokus på utförarnas behov.

DIALOG

 
Återkoppling och kommunikation av hur förbättringsförslagen hanterats.
I höst planeras en uppföljningsdialog. 

DIGITAL LÄRMILJÖ


Delprojektet har fått förstärkning i form av tre nya deltagare i arbetsgruppen.
I höst kommer en enkät att skickas ut i höst för att stämma av nuläget. 

ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Vid den senaste workshopen enades deltagarna om en ny fördelningsgrund av strukturbidraget som bygger på att resurser ska fördelas efter behov, bland annat kopplat till föräldrars utbildningsbakgrund.  Efter det har arbetet samordnats med de delprojekt som påverkar resursfördelning bland annat nyanlända och lokalförsörjningen. Modellen kommer successivt att införas och det första steget med strukturbidraget tas från årsskiftet.

BARN I BEHOV AV STÖD


21 april genomfördes en workshop med huvudmän och skolledare/förskolechefer. Den handlade om ansökningsprocessen om tilläggsbidragen. Workshopen hade följande syfte och mål:
 • Tydligare process
 • Högre kvalitet i uppföljningen
 • Ett gemensamt verktyg i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd
Delprojektet och utbildningskontoret arbetar med frågorna kring barn och elever i behov av stöd och mest aktuellt är arbetet med att se hur den nya organisationen kan möta dessa frågor på bästa sätt.

Arbetsgrupperna som bildats arbetar vidare under hösten.

NYANLÄNDA

 
Projektgruppen har tagit fram en plan för en övergripande organisation för nyanlända elever.
Arbetet behöver samordnas med delprojektet ersättningsmodeller och tar därför lite längre tid än planerat. Projektet har utvidgat projektgruppen och inkluderat socialtjänsten.

Den föreslagna nya organisationen för nyanlända elevers utbildning består av tre delar:
 1. Utökad mottagningsverksamhet som utöver grundskola även omfattar förskola och gymnasium.
 2. Ny finansieringsmodell för studiehandledning på modersmål 
 3. Tre skolor blir specialiserade för undervisning för nyanlända elever.
Mest prioriterad är den utökade mottagningsverksamheten och projektgruppen hoppas kunna genomföra denna del redan under hösten 2015.

Projektet kommer även börja titta närmare på hur det faktiska arbetet med nyanlända kan utvecklas samt hur det systematiska kvalitetsarbetet ska se ut. 

LEDNINGSSTÖD


Deltagarna har utvärderat ledningsstödet genom självskattning och projektledare, projektägare och politisk styrgrupp har tagit del av resultatet.  
 • Rektorernas och förskolechefernas förmåga att analysera ett nuläge och forma ett förbättringsområde har ökat.  
  Det handlar  t ex om ”insikt, förmåga, medvetenhet, vilja och kunskap
 • Det växer fram en lärandekultur på fler och fler enheter. 
Lärandekulturen kännetecknas av: 
 • Kollegialt lärande i fokus 
 • De pedagogiska samtalet 
 • Ökad medvetenhet hos skolledarna om ”när lärande sker”


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2015 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences