Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Nyheter 

 • Senaste nytt från Ett lärande Väsby
 • Fokus på delprojektet Den digitala lärmiljön
  • Workshopen "iPad på förskola" riktad till förskolepedagoger
  • Erbjudande om medel för utveckling av digital lärmiljö 
  • Avtal med Inläsningstjänst tecknat
 • Förskolan Spargrisen fick Kvalitetsutmärkelsen 2014
  Birgitta Andrén berättar om sitt arbete & vad prispengarna ska användas till
 • Sagt efter Dialog för ett lärande Väsby
 • Vad händer i delprojekten?
 • God Jul & Gott Nytt år önskar Inger Cronlund
Tipsa gärna vårdnadshavare om detta nyhetsbrev.
Den som vill prenumerera på nyhetsbrevet skriver in sin e-postadress på
Ett lärande Väsbys webbplats (www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby)

Vill du tipsa om goda exempel? Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se

Den digitala lärmiljön

Digital kompetensutveckling!


De förskolepedagoger som har behov av grundläggande kunskaper kring iPad-användning får nu möjlighet att anmäla sig till workshopen "iPad på förskola". Denna grundkurs erbjuds vid två tillfällen i början av 2015 (22/1 samt 3/2) och anmälan sker via inbjudan som går ut till förskolechefer denna vecka. 

Längre fram anordnas en fortsättningskurs som går igenom hur iPaden kan integreras i verksamheten för att främja barnens utveckling och lärande i undervisningen.

Medel för utveckling av digital lärmiljö

Att utveckla arbetet med digital kompetens är ett av de centrala uppdragen för alla förskolor och skolor. Att elever har tillgång till och använder moderna verktyg och digitala resurser som ett naturligt inslag i lärprocessen är en självklarhet. Nu finns det en möjlighet för förskolor och skolor i Väsby att ansöka om medel för att utveckla den digitala lärmiljön. Ett brev med ytterligare information går ut denna vecka. Den första ansökningsperioden sträcker sig fram till 1 februari 2015.

Avtal tecknat för inlästa läromedel 


En kommunlicens på inlästa läromedel har tecknats. Från och med januari 2015 får alla elever tillgång till inlästa läromedel direkt via webben. Det finns även en app som möjliggör nedladdning så att man kan lyssna via mobil eller surfplatta. 

Vi återkommer med mer information. Här kan du läsa mer om Inläsningstjänst.
Har du frågor om workshop, ansökningsbara medel eller inläsningstjänsten? 
Kontakta Anna Carlsson, 
IT-pedagog och delprojektledare för Den digitala lärmiljön
Telefon: 08-59097623 eller e-post: anna.carlsson@upplandsvasby.se

Sagt efter Dialog för ett lärande Väsby:


"Fokuserar på förändring. Och det här fixar vi!"
"Från väldigt frustrerad och småarg till förhoppningsfull"
"Från bra idéer till konkreta förslag. Bra att få dela perspektiv med andra"
"Finns inga enkla svar på svåra frågor"
"Små steg mot ökat förtroende och mer tillit!"
"Lärande dialog på riktigt, jag tror att var och en har blivit smartare. Kommunen kommer att fortsätta jobba med dialog i många sammanhang!"

Hallå där! Birgitta Andrén

 

Grattis till Kvalitetsutmärkelsen! Vad betyder vinsten för dig och dina medarbetare?
Vi sökte kvalitetspriset för första gången 2013, blev nominerade men vann inte. Det är klart att vi blev besvikna men bestämde oss genast för att inte ge upp utan ta nya tag och söka igen. För mig och mina medarbetare betyder vinsten en bekräftelse på att vi har hög kvalitet i vår verksamhet. Vi är ett gäng som har jobbat tillsammans i många år och hjälpts åt med att driva utvecklingen framåt. Det gör oss stolta, skapar energi och lust till att utvecklas och bli bättre.

Vad ska ni göra med prispengarna?
Ett av våra fokusområden är pedagogisk dokumentation, vilket även inkluderar barnsyn, förhållningssätt, bemötande, etik och inflytande. Det är troligt att pengarna kommer att användas till kompetensutveckling inom detta område, genom t ex föreläsningar och studiebesök. Vi arbetar även med att utveckla våra pedagogiska miljöer och där finns det också önskelistor som vi ska titta på. Vi kommer att se över våra långsiktiga mål och se till att det vi gör hänger ihop och bildar en helhet med det vi satsar på.

Vad tror du att andra förskolor skulle kunna lära sig av er?

I det systematiska kvalitetsarbetet finns en tydlighet, från kommunfullmäktiges mål ner till verksamhetens mål. Vi arbetar systematiskt med våra mål där alla medarbetare är delaktiga i hela processen. Detta sker kontinuerligt under året och inför varje tertialuppföljning görs en nulägesbeskrivning, analys och nya prioriterade områden ur handlingsplanen väljs ut.  Känslan av delaktighet och inflytande blir stor när alla involveras i detta arbete.

"Det finns en vilja till ständig förbättring hos oss, att ”aldrig ge upp”. Det må vara tungt och trögt ibland men det tas nya spadtag och så är man på banan igen"
På vilket sätt involverar ni föräldrar?

Vi involverar föräldrar genom att vara lyhörda och lyssna till föräldrarnas önskemål och idéer. I den dagliga kontakten, vid hämtning och lämning, sker de flesta av dessa möten. Utöver detta har vi olika forum som är viktiga, till exempel föräldramöten, föräldraråd, utvecklingssamtal, familjefester och andra tillställningar där personal, barn och föräldrar träffas tillsammans. Vi skapar också tillfällen där föräldrarna bjuds in till förskolan, till exempel i samband med ”drop-in” då vi presenterar hur vi arbetar med olika områden som ryms i vår läroplan. 

Klicka här för att läsa hela intervjun med Birgitta Andrén, förskolechef på Spargrisen.

Vad händer i delprojekten?

DIALOG

Dialog för ett lärande Väsby har resulterat i ett antal förslag och områden att arbeta vidare med. Det sista arbetsgruppsmötet ägde rum den 11 december och gruppens förbättringsförslag inom skolområdet lämnas över till den politiska ledningen vid en ceremoni 19 januari 2015.

ERSÄTTNINGSMODELLER

Den 20 november genomfördes en workshop med cirka 25 deltagare (rektorer, förskolechefer och tjänstemän). Alla stadier från och med förskola till och med årskurs nio var representerade med deltagare från både egen och extern regi. Workshopen inleddes med ett sammandrag av en nulägesanalys och följdes av två grupparbeten med efterföljande presentation av gruppernas resultat. Resultatet av workshopen har sammanställts och kommer att fungera som underlag till projektgruppens arbete med att ta fram ett förslag på ändringar i dagens ersättningsmodell.

BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Nu sammanställs den webbenkät som riktat sig till förskolechefer och skolledare och vi tackar för att ni tagit er tid att svara på denna! Underlaget kommer att paketeras på ett sådant sätt att arbetsgrupper bestående av förskolepedagoger och lärare kan arbeta vidare.  

LOKALFÖRSÖRJNING

Nulägesanalysen är klar och en projektplan har tagits fram. Efter juluppehållet påbörjas det ”riktiga arbetet” med att titta på barn- och elevprognoser i förhållande till hur kommunen växer, var i kommunen det redan finns förskolor och skolor och var vi behöver se till att det kommer nya enheter. Vi ska också börja arbeta med en kravspecifikation för utformning av lokaler. 

NYANLÄNDA

Delprojektet handlar om att ge barn och elever som inte har svenska som modersmål samma förutsättningar att lära sig som andra elever. Just nu arbetar projektgruppen med att ta fram en nulägesanalys för att skapa en gemensam målbild. I nulägesanalysen ingår en beskrivning av Upplands Väsby utifrån olika perspektiv, en omvärldsanalys av andra kommuner och andra länder samt genomgång av forskningen och sammanställning av Skolverket och Skolinspektionens underlag. 

LEDNINGSSTÖD

Det fjärde och sista seminariet är genomfört och höstens arbete är utvärderat individuellt såväl som i grupp. Nu analyseras resultatet som kommer att bilda underlaget för utformningen av vårens ledningsstöd. En av slutsatserna är att nätverket med 17 rektorer och förskolechefer från olika huvudmän bildar en värdefull arena för lärande samtal och erfarenhetsutbyten. 
 

Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  

God jul & gott nytt år!


Tack för ett fantastisk arbete inom
Ett lärande Väsby detta år!

Tillsammans ser vi till att alla barn ges förutsättningar för maximalt lärande. Jag ser redan fram emot nästa år och allt det vi kan åstadkomma genom gott samarbete.  

God jul och gott nytt år!

Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Inger Cronlund
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2014 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences