Copy
Månatligt nyhetsbrev till dig som arbetar i Väsbys förskolor och skolor
View this email in your browser

Innehåll

 • Ny modell för nyanlända (och ny språk- och mottagningsenhet)
 • Workshop om Så funkar det 9 mars
 • Edcamp på Vittra 16 mars
 • Utveckling av den digitala lärmiljön och LIKA
 • Skolan som mötesplats (5, 7, 27 och 28 april)
 • Resultatuppföljning
 • Vad händer i delprojekten?
Hör av dig till oss: ettlarandevasby@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

 

Ny språk- och mottagningsenhet i Väsby

En ny språk- och mottagningsenhet som ska stötta nyanlända, deras vårdnadshavare och förskolor och skolor runt om i kommunen startar till sommaren.

Verksamheten kommer att drivas centralt i dubbel bemärkelse. Dels är enheten centralt organiserad direkt under Utbildningskontoret men lokalerna är också belägna centralt i Väsby - i samma hus som Vårdcentralen på Dragonvägen.

Språk- och mottagningsenheten drar igång stegvis:

1) Just nu anpassas lokalerna till verksamheten
2) Till våren flyttar mottagningsenheten in
3) Efter sommaren flyttar modersmålsenheten in (sitter just nu på Väsbyskolan)

Modersmålsenheten, språkcentra, språkenheten och mottagningsverksamheten samlas under ett tak
och leds av tf chef Peter Odstam.

Den nya språk- och mottagningsenheten innebär:
 • att det är lättare att hitta till verksamheten
 • minskad administration för skolorna
 • närhet till vårdcentral och andra serviceinrättningar
 • studiehandledning på modersmålet
 • att de nyanlända möter personal med rätt kompetens så tidigt som möjligt (lärare, kurator och skolsköterska)
 • att en djupare kartläggning görs (eleverna snabbare kan delta i ordinarie undervisning)

Workshop om konferensen
Så funkar det 2016


Vill du vara med och påverka?

Per Falk som är delprojektledare för den digitala lärmiljön vill hitta en intresserad grupp/individer ifrån respektive verksamhet som vill vara med och påverka konferensen till det bättre!

Datum för workshop: Onsdagen den 9 mars  Tid: kl.09.00-11.30
Plats: Messingen (återkommer med lokal)

Hör av dig till honom om du är intresserad av att delta.

Edcamp 16 mars
Språk och nyanlända

Den 16 mars bjuder Vittra Väsby in till ett Edcamp på temat ”Språk och nyanlända”.

Exempel på ämnen under kvällen är svenska som andraspråk, genrebaserad undervisning, IKT, kollegialt lärande, formativ bedömning eller andra aktuella frågeställningar som besökarna är intresserade av.

Datum: 16 mars  Tid: 17.30 
Plats: Vittra Väsby, Drabantvägen 3-5


Gör din anmälan här!

Det startar klockan 17.30 med kaffe, macka och mingel, och 18.00 kör vi igång med ett par korta presentationer från lärare och sakkunniga. Kl. 18.30 samlas vi framför den klassiska ämnestavlan och bestämmer vad vi vill prata om. De som arrangerar knytkonferensen är Sara Fritz på Vittra och Per Falk, delprojektledare för digitala lärmiljön.

Mikropresentationer:

Vad är Edcamp?

Edcamp är en knytkonferens av och med lärare.

På en knytkonferens tar du med din kunskap och nyfikenhet. Antingen tar du upp ett ämne som du vill diskutera eller så går du till ett bord där någon annan tar upp ett ämne som du är nyfiken på.

När du kommer får du skriva upp vad du vill prata om på schemat, eller “gridden” som det kallas ibland. Schemat är uppdelat i rutor över tid och plats. Den som skriver upp samtalsämnet först fungerar sedan som samtalsledare. Alternativet är att du tittar på schemat över vad du är intresserad av och går till den plats och tid där ämnet avhandlas. Mellan de olika samtalsstunderna minglar, nätverkar och fikar man.

Utveckling av digitala lärmiljön

Nästan alla förskolor och skolor i Väsby har sökt om medel för utveckling av den digitala lärmiljön. SKL:s IT-temp LIKA använts som stöd och fördelen med detta verktyg är att skolan kan få en indikation på hur arbetet går kopplat till digitaliseringen. Ett förslag på handlingsplan ges utifrån svaren i den egna utvärderingen.
LIKA mäter ledning (L), infrastruktur (I), kompetens (K) och användning av IT i skolan (A). LIKA konkretiserar och bryter ner komplexa begrepp och åskådliggör förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på förskolan/skolan. Innehållet är baserat bl.a. på förskolan/skolans styrdokument, enkäter om IT i skolan, definitioner av digital kompetens, medie- och informationskompetens, samt rekommendationer i olika IKT-strategier.

Skolan som mötesplats

Bland de förslag som arbetades fram i dialogprojektet fanns nya mötesarenor.

Ett pilotprojekt pågår och under våren genomförs dialoger på två skolor i kommunen.

Neutral samtalsledare kommer att medverka vid möten mellan skolans personal och föräldrar, där vi tillsammans i dialog försöker hitta nya arbetssätt och samarbeten för att ge eleverna de allra bästa förutsättningarna att nå målen.

Dialogerna är bokade och genomförs vid fyra tillfällen i april.

Vikskolan: 5 april och 27 april
Vittra Väsby: 7 april och 28 april

Resultatuppföljning

Inom delprojektet resultatuppföljning ges en samlad bild av alla nyckeltal som samlas in från t.ex. Kolada eller Våga Visa. Några nyheter kan presenteras nu.
 • E-tjänst för att uppdatera sin enhets uppgifter i Väsby jämföraren
 • Ett årshjul där Utbildningskontoret lagt in viktiga händelser och deadlines under året
 • Ett dokumentarkiv där Utbildningskontoret kan lägga upp rapporter som berör enheterna
 • Tillgång till jämförelser mellan olika enheters resultat - dvs. möjlighet att nå samma vy som de förtroendevalda i Upplands Väsby kommun

Vad händer i delprojekten?

LOKALFÖRSÖRJNING


I mars görs en slutbearbetning av riktlinjer för hur vi ska planera och utforma kommunens nya skol- och förskolelokaler. Ett förslag på hur vi ska hantera lokalfrågorna mellan kommunen som systemägare för förskola och skola, huvudmän som verksamhetsutövare+hyresgäster och kommunen som fastighetsägare är snart klart. Framtagande av en strategisk plan för var förskolor och skolor behöver finnas i förhållande till hur kommunen växer har påbörjats, detta arbete leds av utbildningskontoret.

Delprojektledare: Anna Hedström och Britt Lexander

DIALOG


Vik och Vittra deltar i pilotprojektet och datum för dialoger är bokade tillsammans med rektor. Projektet går ut på att skolans personal och föräldrar möts i dialog med syftet att utveckla samarbetet för elevens bästa: Att nå målen.

5 och 27 april (Vikskolan) och 7 och 28 april (Vittra Väsby)

Delprojektledare: Nils Munthe

DIGITAL LÄRMILJÖ


De flesta förskolor och skolor har sökt medel för utveckling av den digitala lärmiljön och använt SKL:s IT-temp LIKA som stöd i arbetet med strategi och handlingsplan.

En workshop om Så funkar det 2016 äger rum den 9 mars. Alla huvudmän är inbjudna och tanken är att lyssna in verksamheternas behov och ge ett tillfälle att blicka framåt för eventuella synergier. Målet är att tillsammans hitta angelägna teman, format och längd på både föreläsningar och workshops.

Edcamp Språk och nyanlända anordnas tillsammans med Vittra Väsby den 16 mars.

Delprojektledare: Per Falk

ERSÄTTNINGSMODELLER


Den nya ersättningsmodellen förankras just nu i kommunen.
Utbildningsnämnden godkände förslaget den 17 februari och om projektets förslag går genom skickas det vidare till kommunstyrelsen (KS) för beslut i mars.

Planen är att den nya ersättningsmodellen för f-9 från införs från och med 1/7/16.

Delprojektledare: Magnus Hjort

BARN I BEHOV AV STÖD


Projektet har lämnats över till utbildningskontoret och arbetet med att ta fram metoder och rutiner för tidiga insatser samt stärkt elevhälsa är påbörjat.

Delprojektledare: Henrik Malmström

NYANLÄNDA


Kommunstyrelsen har godkänt förslaget på ny modell för nyanlända barn och elevers utbildning i Väsby. 
Framöver ska den den nya språk- och mottagningsenheten kommuniceras.


Den stora andelen nyanlända har ändrat projektets förutsättningar så istället för specialiserade mottagningsskolor innebär förslaget att de nyanlända sprids till fler skolor.

Delprojektledare: Björn Axén

LEDNINGSSTÖD


Delprojektet är överlämnat till utbildningskontoret.

Delprojektledare: Malin Danielsson

RESULTATUPPFÖLJNING


Arbete med stödet som digitalt kan presentera utvalda nyckeltal och jämförelser pågår.

Delprojektledare: Christoffer Melander


Tipsa om goda exempel!

Varje dag görs något bra som är värt att lyftas!

Varje dag lär vi oss något nytt. Dela med dig! Hur jobbar man på din skola? 
Hör gärna av dig med tips på positiva händelser/arbetsmetoder/aktiviteter från din skola.

Vi publicerar materialet här:
www.upplandsvasby.se/ettlarandevasby

Mejla gärna tips till ettlarandevasby@upplandsvasby.se eller
till kommunikatören i projektet: Lena Remaeus  
Kontakta mig om du vill veta mer om projektet! 
Du når mig via Väsby Direkt på telefon 08-590 970 00

Malin Danielsson
projektledare Ett lärande Väsby 

 
Copyright © 2016 Upplands Väsby kommun, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences