Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-2

 

Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update uw gegevens)

Wijzigingen syllabus centraal examen muziek VMBO
In opdracht van het College voor Examens heeft een syllabuscommissie, met daarin enkele VLS-leden, de syllabus over het centraal examen muziek GL/TL vmbo geactualiseerd. Op de website van het CvE is de conceptsyllabus te downloaden en tot en met 7 maart kunt u uw reactie kenbaar maken.

VLS organiseert bijeenkomst n.a.v. de wijzigingen syllabus CE muziek VMBO
Naar aanleiding van de wijzigingen in de conceptsyllabus organiseert de VLS op 25 februari a.s. een bijeenkomst. In deze bijeenkomst is het mogelijk om hierover met vakcollega's van gedachten te wisselen. De grootste wijziging betreft een andere rubricering van de begrippen die een specificatie vormen van exameneenheid MU/K/3 Leervaardigheden in het vak muziek. Als u lesgeeft aan examengroepen VMBO is het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Deze bijeenkomst voor VLS leden is gratis toegankelijk, wel dient u zich van tevoren aan te melden via deze link. De bijeenkomst vindt plaats in het Amadeus Lyceum te Vleuten, aanvang is 16.30 uur.

Bijeenkomst wijzigingen syllabus VMBO voor VLS leden
25 februari 2013, aanvang 16:30 uur
Amadeus Lyceum
Burchtpoort 3
Vleuten
Aanmelden

Wetsvoorstel CKV
Naar aanleiding van de vele reacties op de internetconsultatie en de brief aan de minister van onder andere het VLS-bestuur laat de minister weten de reacties zorgvuldig af te wegen en in het voorjaar met een besluit over het wetsvoorstel naar de kamer te komen. In de tussentijd probeert het bestuur nog nader over het wetsvoorstel met het ministerie in gesprek te komen. Wij houden u op de hoogte.

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen 
Donderdagavond 17 januari 2013 zijn de FvOv, AOb en CNV onderwijs en de werkgeversorganisatie de PO-Raad tot een onderhandelaarsakkoord gekomen om de huidige cao po aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij moet men denken aan aanpassingen in verband met het opschuiven van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd. Deze onderhandelingen gingen uitsluitend over de secundaire arbeidsvoorwaarden en niet over de loonontwikkeling (loonsverhogingen). Lees meer.

Akkoord nieuwe CAO Ons Middelbaar Onderwijs
De centrales CMHF (FvOv) en CCOOP (CNV Onderwijs) en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn op donderdag 24 januari akkoord gegaan met de nieuwe CAO OMO. Daarmee is het in oktober bereikte onderhandelaarsresultaat na onderling overeengekomen wijzigingen omgezet naar een akkoord. Lees meer.

Promotiebeurs voor leraren
Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen.
U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. Lees meer.

Onderwijsraad: kies voor kwalitatief sterke leraren
De aanpak van het lerarentekort heeft onvoldoende succes gehad. Er zijn te weinig leraren en vooral te weinig hoogopgeleide leraren. Het aantal leraren dat (deels) onbevoegd voor de klas staat neemt toe; het aantal leraren met een universitaire opleiding neemt af. Sterkere sturing op de kwaliteit van het lerarenberoep is noodzakelijk, stelt de Onderwijsraad. Voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook om  de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten. Lees het rapport.

28-2: Inspiratiedag 21ste-eeuwse vaardigheden in het VO voor kunstvakdocenten
21st century skills zijn de vaardigheden en competenties die jonge mensen nodig hebben om effectieve werknemers en burgers te zijn in de kennismaatschappij van de 21ste eeuw. Tijdens de inspiratiedag op 28 februari staan deze vaardigheden centraal. Kunstbalie wil deze dag met u in gesprek over de uitdagingen waarvoor de 21ste eeuw de kunstvakdocent stelt. Lees meer.

LKCA van start!
Begin januari is het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) van start gegaan. Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor zijn hierin opgegaan. Het LKCA streeft ernaar dat zoveel mogelijk mensen een levenlang deelnemen aan kunst en cultuur. Samen met betrokken professionals wil het LKCA de kwaliteit van ieders culturele levensloop vergroten. Het LKCA verzamelt en ontwikkelt hiertoe kennis op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst, maakt die toegankelijk en verspreidt die. Lees meer.

Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs
Vanaf 1 februari 2013 is het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs actief. Het trad gisteren op de NOT voor het eerst naar buiten. Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs helpt bij het inrichten van medezeggenschap binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden. het steunpunt is er voor ouders, personeelsleden en leerlingen (voortgezet onderwijs).
Ook biedt het steunpunt ondersteuning aan MR-en, GMR-en, ondersteuningsplanraden, directeuren en bestuurders bij medezeggenschap binnen passend onderwijs.
Het steunpunt is een initiatief van AOb, AVS, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS, Balans, CG-raad, platform VG, LOBO, NKO, OUDERS&COO en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Lees meer.

AOW-wijzigingen
De AOW-leeftijd gaat geleidelijk verder omhoog. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen. Wil je weten wanneer je recht op AOW hebt? Kijk dan hier.
Nu met ingang van 1 januari 2013 de AOW-leeftijd met een maand wordt opgeschoven, raden CAO-partijen werkgevers aan in artikelen het zinsdeel "de leeftijd van 65 jaar" te interpreteren als "de AOW-gerechtigde leeftijd". Het ontslag van rechtswege vindt dan plaats volgend op de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Voor nadere vragen kunt u en mail sturen.

Bewuster beleid voor boventalligheid in het primair onderwijs
Organiseer een mobiliteitsmarkt, voer mobiliteitsbeleid, werk in de regio samen en zet de specifieke kwaliteiten van medewerkers breder in. Dat zijn voorbeelden uit het onderzoek ‘Behoud van boventalligen. Een onderzoek naar mogelijkheden om boventallig personeel te behouden voor het primair onderwijs’ van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs. Lees meer.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp