Copy
Bekijk dit bericht in je browser


juli 2020

Beste <<Voornaam>>,

In deze nieuwsbrief kijken we vooruit naar een aantal activiteiten en blikken we kort terug op gebeurtenissen in de afgelopen periode:
  • Klimaatcoalitie: Klimaatwake op 8 juli 2021 
  • Fietsexpeditie langs tracé WarmtelinQ op 14 juli 
  • Warmteplan ter inzage juli 2021
  • Presentatie resultaten studenten bouwkunde HHS Indische Buurt
  • Terugblik tweede CEGOIA avond mei 2021
  • Wekelijk Platform op de radio; zomerstop online vragenuurtje

 

1. Klimaatcoalitie: Klimaatwake 8 juli 2021 in Delft

Het Platform Energietransitie is een van de oprichters van de Delftse Klimaatcoalitie, een samenwerkingsverband van meerdere milieuorganisaties in Delft . We komen gezamenlijk op voor de natuur, het klimaat, onze gezondheid in de toekomst. Dit doen we door de communicatie en samenwerking tussen de milieuorganisaties te stimuleren en gezamenlijk  aandacht te vragen voor een actief klimaatbeleid. De Klimaatwakers is een landelijke actie waarbij vele, diverse organisaties zich al hebben aangesloten; nu ook de Delftse Klimaatcoalitie.

Wat is het idee?
Tijdens de kabinetsformatie zullen op elk moment van de dag mensen waken voor de klimaat- en ecologische crisis. Overdag bij het Catshuis en ’s nachts via een live-stream vanuit locaties door heel Nederland. We waken vanwege de slachtoffers die nu al vallen, we waken omdat er belangrijke beslissingen genomen gaan worden en we waken omdat het noodzakelijk is dat er nu actief klimaatbeleid komt.
Hoe doe je dat, waken?
Waken is betrokken en ingetogen aanwezig zijn. Je mag dit doen op een manier die jij prettig vindt: zo kun je in stilte waken of een gesprek voeren met je medewaker. Je mag ook bidden of zachtjes zingen. Zo lang je maar op jouw manier betrokken bent bij de klimaatcrisis.
Waarom nu?
De keuzes die de komende jaren gemaakt worden over het klimaat zijn cruciaal. Het komende kabinet is het laatste dat ertoe kan bijdragen dat de opwarming van de aarde onder de 1,5ºC blijft. We moeten zo snel mogelijk en op een rechtvaardige manier klimaatneutraal worden. Bovendien is landelijke steun nodig om lokaal beleid goed te kunnen uitvoeren!
De Klimaatwake in Delft
De nacht van 8 op 9 juli hebben we geadopteerd als Klimaatcoalitie Delft. We zullen in shifts de nacht door waken op de Markt in Delft. Shifts zijn minimaal 1 uur tussen 8 juli 20:00 en 9 juli 8:00. Laat ons in de registratie weten welke shift je wil doen! 
Aanmelden:  klimaatwake-in-delft (N.B. kijk onderaan de aanmeldpagina naar ‘tickets’). 
Online meedoen vanuit huis is ook mogelijk. Je ontvangt dan een link voor de video-verbinding met de Markt.

Zie ook onze website:
 

 

2. Fietsexpeditie langs tracé WarmtelinQ op 14 juli


Vertrek: 19:00 uur vanaf water ecoduct over de A4 (Midden Delfland)

In de avond van 14 juli organiseren TOPdelft en Platform Energietransitie Delft een interactieve fietstocht langs het beoogde tracé van de WarmtelinQ. Deze warmteleiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag en Leiden brengen. Een enorm infrastructureel werk, omgeven met kansen, investeringen, risico’s en een ingewikkeld besluitvormingsproces. De ‘voorwaardelijke investeringsbeslissing’ is nog niet genomen maar wordt voorzien in het najaar van 2021. Op dit moment beraden verschillende stakeholders langs het trace zich op de vraag hoe ze zich tot dit initiatief willen verhouden. De provincie heeft half juni besloten een bedrag voor aanleg te reserveren, en daarnaast een garantie te geven, waarmee een van de randvoorwaarden voor de investeringsbeslissing is ingevuld. Het is nog steeds een grote puzzel die nog niet gelegd is. Voor Delft zou het in elk geval heel concreet betekenen dat er een nieuwe warmwaterleiding in de grond gaat. Dat zal niet ongemerkt gaan: waar gaat dat gebeuren en wat zijn daarvan de gevolgen?

Om het onderlinge gesprek over de verschillende perspectieven op de WamrtelinQ te bevorderen organiseren we met medewerking van diverse partijen een fietsexpeditie langs het beoogde tracé van de Warmtelinq. We hebben diverse sprekers bij diverse informatieve stops. Op deze haltes staan verschillende partijen met uitleg over hun perspectief. Denk aan de Gasunie (de beoogde beheerder en operator van de leiding), aan een woningcorporatie (die de warmte zou moeten gaan afnemen), aan bewoners (die een nieuwe warmtebron krijgen), aan de gemeente (die een warmtevisie maakt waarin restwarmte een rol kan spelen), of aan natuurorganisaties die zich zorgen maken over de schade aan natuur op het tracé, of aan industriele bedrijvigheid die wel of niet gebruik gaat maken van de mogelijkheden. De sprekers bij diverse haltes worden op dit moment nog aangezocht.

In groepen van ca 15 fietsers fietsen we van halte naar halte. Naar verwachting duurt de fietstocht met haltes ca. 2 uur. We beginnen bij het ecoduct over de A4 in Midden Delfland en eindigen bij het bezoekerscentrum van Rijswijk Buiten.

Bestel een gratis ticket
Aanmelden is verplicht. U kunt via onderstaande link een digitaal kaartje bestellen. U ontvangt een paar dagen voorafgaand aan de excursie nadere instructies over het startpunt en startmoment. U komt uiteraard op de fiets. U kunt maximaal 2 kaartjes bestellen op 1 naam.

Voor tickets zie
https://pretix.eu/TOPdelft/warmtelinq/

3. Warmteplan gemeente Delft

Nadat de tweede participatieronde in het Stadsgesprek op 19 mei jl is het Warmteplan vrijwel klaar om ter inzage gelegd te worden voor iedereen die daar interesse in heeft.
Hierin wordt aangegeven op welke wijze Delft de CO2 uitstoot die wordt veroorzaakt door de woningvoorraad, dus door het verwarmen van woningen en het gebruik van warm water, kan worden teruggebracht.
Op dit moment wordt nog veelal gebruikt gemaakt van de fossiele brandstof aardgas voor koken en stoken. 
Er zijn scenario's doorgerekend om te bepalen welke vervangende warmtebron op dit moment de voorkeur heeft voor een buurt. Daarnaast zijn criteria opgesteld voor de volgorde van het aardgasvrij maken van buurten
In grote lijnen is dat besproken in het tweede stadsgesprek, zie  delft.nl/warmteplan
 
Hier is het document over de prioritering van buurten, dat op 19 mei werd gepresenteerd, te lezen.

4. Studenten Bouwkunde van de Haagse Hogeschool + Indische Buurt

Studenten hebben bij 6 huizen in de Indische Buurt onderzocht op welke wijze zij aan verduurzaming kunnen doen. Zij gingen hierbij uit van People, Planet, Profit, dat wil zeggen: wat is comfort-verhogend (People), wat levert de meeste CO2-reductie op (Planet) en wat zijn de kosten (Profit).
Ook de website studentenonderzoek in Delft besteed hier aandacht aan:
De presentatie van hun bevindingen heeft online plaatsgevonden; een print versie is voor belangstellenden uit de Indische Buurt ter beschikking.
De presentatie is hier online te zien.

5. Terugblik tweede CEGOIA avond mei 2021

Omdat  er veel belangstelling was, is er nog een tweede avond aandacht besteed aan CEGOIA- de rekentool van CE-Delft. Het CEGOIA moel berekent de nationale kosten van duurzame warmteopties over de hele keten: productie, distributie en consumptie inclusief de kosten voor besparing (isolatie). De berekeningen worden gedaan op buurtniveau, waarbij het model kenmerken van elke buurt meeneemt zoals bouwjaar en bouwtype, de dichtheid van de bebouwing en beschikbare warmtebronnen. Ook de technische mogelijkheden per buurt zitten in het model, zoals de afstand tot een restwarmtebron en de potentie aan geothermie of warmtekoudeopslag (wko). CEGOIA berekent welke energievoorziening in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) de laagste kosten heeft, nu en in de toekomst.

6. Wekelijk Platform op de radio bij omroep Delft en zomerstop online vragenuurtje

Omroep Delft heeft elke week maandag om 11.30, op de radiotijd gereserveerd voor een praatje over de energietransitie door het Platform.
De deskundige leiding van Machteld Neubauer die steeds geïnteresseerd én kritisch is, zorgt voor een interessant gesprek.
Nu het online-vragenuurtje met zomerstop is zullen de opmerkingen en aanbevelingen die het Platform via email krijgt aan de orde komen.
Heeft u iets over de energietransitie gelezen, gezien, gehoord waarvan u denkt dat is voor veel meer mensen interessant? Mail het ons en wie weet komt het in de volgende uitzending aan de orde.
 
Platform Energietransitie Delft