Copy
Bekijk dit bericht in je browser


8 maart 2021

Beste <<Voornaam>>,

De Nederlandse overheid heeft met andere Europese landen afgesproken om meer actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan. Na de verkiezingen zal de nieuwe regering daarom moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen.
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over onderstaande onderwerpen:
 • Klimaatalarm 14 maart 2021
 • Maak zelf Klimaatbeleid: Landelijke online-raadpleging door TU-Delft
 • Sustainable Development Goals
 • Burgerberaad
 • Terugblik op Stadsgesprekken
 • Warmteplan 2021
 • Energierechtvaardigheid
 • Communicatie: wekelijks online Vragenuurtje en Radio Delft
 • WebTalk CEGOIA (rekenmodel Warmteplan)
 • Terugblik op Wijk-Webinar Tanthof
 • Hulp gevraagd bij webredactie
 • Gratis afsluiting van Aardgasnet

Klimaatalarm 14 maart 2021


Voorafgaand aan de verkiezingsweek organiseren diverse maatschappelijke organisaties in meer dan 40 steden het Klimaatalarm 2021. Dit jaar geen Klimaatmars maar een Corona-proof Klimaatalarm, zowel op locatie als online. 
Hoewel wij geen activistische organisatie willen zijn, kiezen we er voor om als onderdeel van de Delftse Klimaatcoalitie de lokale oproep te steunen voor een beleid dat bewoners helpt om sneller en eenvoudiger energie te besparen en de overstap te maken naar duurzame vormen van energie. 
Behalve de globale effecten van klimaatverandering zijn ook lokale effecten inmiddels zichtbaar in de vorm van afname van biodiversiteit en de noodzaak van aanpassingen in onze leefomgeving, zoals vanwege wateroverlast en hittestress.
Om dat tegen te gaan, moeten de afspraken uit het akkoord van Parijs worden nagekomen door het uitvoeren van een rechtvaardig klimaatbeleid. 
In Delft lopen wij achter op onze eigen klimaatdoelstellingen.

Het klimaat wacht niet !

Laat je stem horen op straat of vanuit huis. 
Mee doen? Zie: Klimaatalarm in Delft

Maak zelf klimaatbeleid: Landelijke online-raadpleging door TU-Delft


De Technische Universiteit Delft en de Universiteit Utrecht organiseren een online-raadpleging. Het hoofddoel van het onderzoek is om een grote groep Nederlanders de kans te geven om een advies te geven aan de overheid over klimaatbeleid. De uitkomsten worden gedeeld met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord.
Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. U kunt zich hier aanmelden https://klimaatraadpleging.nl/
In dit filmpje wordt het onderzoek toegelicht 

Sustainable Development Goals

Het Platform is sinds haar oprichting een van de vele organisaties die betrokken zijn bij SDG-Nederland. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.
Inmiddels hebben ook 101 gemeenten zich aangesloten. We wachten nog op Delft.
Ook de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) roept haar leden op zich aan te sluiten via de campagne Gemeenten4GlobalGoals.
De raad heeft inmiddels wel een motie aangenomen met het verzoek aan het college om zich hier bij aan te sluiten.

Meer weten?:
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://vng.nl/artikelen/wat-betekent-het-global-goals-gemeente-te-zijn

Burgerberaad

In de vorige nieuwsbrief hebben wij verteld waarom het Platform een brief heeft medeondertekend waarin gepleit wordt voor het instellen van een burgerberaad in Delft voor complexe onderwerpen zoals Energietransitie. Die brief is hier na te lezen. Inmiddels hebben wij ons ook aangesloten bij de ondertekenaars van het Manifest Burgerberaad Klimaat&Milieu. Een burgerberaad is een onafhankelijk georganiseerde werkwijze, waarbij door loting een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking zich laat informeren door experts en belanghebbenden. Vrij van lobby en verkiezingsdruk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, en bovendien gesteund worden door de samenleving.

Terugblik op Stadsgesprekken

Op 16 en 17 februari 2021 heeft de gemeente online stadsgesprekken gehouden over het warmteplan. Tijdens deze bijeenkomsten haalde de gemeente vragen en meningen op bij bewoners. Op beide avonden waren rond 150 deelnemers aanwezig. Ook werd stilgestaan bij de resultaten die uit de enquête over Delft Aardgasvrij zijn gekomen. Deelnemers konden tijdens de bijeenkomsten vragen stellen.
Alles is na te kijken via:

Warmteplan 2021

Inmiddels is het proces rond het opstellen van het warmteplan in volle gang. Daarbij zijn belanghebbenden vertegenwoordigd in de Klankbordgroep, de Projectgroep en de Stuurgroep. De ontwikkelingen rond het Warmteplan publiceren we op een aparte pagina Warmteplan 2021 Delft. Daar staan documenten, presentaties en notulen die openbaar gemaakt zijn.

We willen het concept-Warmteplan bekijken vanuit de volgende invalshoeken:
 1. Betaalbaarheid
 2. Duurzaamheid
 3. Comfort - Warmteplan + Koudeplan
 4. Leefbaarheid
 5. Participatie
 6. Warmteplan als onderdeel van het Delftse Klimaatbeleid
 7. Socialisatie van kosten
 8. Afwegingskader/criteria
 9. Monitoring
 10. Transparantie
Op onze website staat onze standpunten aan de hand van bovenstaande invalshoeken.
Reacties, aanvullingen en suggesties hierop zijn altijd welkom!
Via e-mail, maar meepraten kan ook tijdens het vragenuurtje of werkgroepen (on-line).

Afwegingscriterium: energierechtvaardigheid

In deze nieuwsbrief besteden we wat meer aandacht aan één van de afwegingscriteria voor het warmteplan. Bij het bepalen van de wijken die als eerste aardgasvrij worden speelt het criterium energierechtvaardigheid een rol (SDG-1&7). In het klimaatakkoord is afgesproken dat woonlasten niet mogen veranderen door het aardgasvrij maken van woningen. Inmiddels wordt duidelijk dat die afspraak niet zonder meer haalbaar is. Om in Delft te zorgen dat de lasten van de warmtetransitie niet terecht komen bij bewoners die al een groot deel van inkomen besteden aan energiekosten (hoge "energie-quote"), zijn heldere keuzes nodig. Naar verwachting zal de aardgasprijs de komende jaren stijgen. Aan wijken/buurten waar het aardgasgebruik hoog is en een groot deel van bewoners een hoge energie-quote heeft, zal prioriteit moeten worden gegeven om stijging van woonlasten te voorkomen. Aardgasvrij is hier niet vanzelf de oplossing maar woningverduurzaming wel, zoals blijkt uit de overlap in de buurten met woningen met een slechte energieprestatie (zie onze website). Door het verlagen van het energiegebruik ontstaan meekoppelkansen: lagere rekening, minder CO2 emissie, woningverbetering.

Communicatie: wekelijks online vragenuurtje en Radio Delft

Elke donderdag tijdens de lunch van 12:30-13:30 houdt het Platform een online-vragenuurtje over het warmteplan en verslagje daarvan via Omroep Delft. Binnen zonder kloppen of aanmelden én zonder agenda: er zijn veel mensen die met iemand van het Platform wil spreken. Het lijkt het meest op een gesprek wat je zomaar ineens kan hebben in een café over energietransitie. Met serieuze vragen over het vervangen van aardgas en soms met negatieve opvattingen daarover.
Elke maandag rond half 12 is in het programma Delft Centraal bij Omroep Delft aandacht voor activiteiten rondom het warmteplan. We zijn dan ongeveer 5 minuten op de radio om te vertellen over vragen en opmerkingen die we binnenkrijgen via het vragenuurtje, mail of chat van webinar.

De link voor het vragenuurtje: https://platformenergietransitiedelft.nl/vragenuurtje/

WebTalk over rekenmodel CEGOIA voor opstellen warmteplan

Op 24 maart a.s. organiseren we in samenwerking met TOPdelft en ondersteund door onze gemeente een Webtalk over het rekenmodel dat wordt gebruikt voor het opstellen van ons Warmteplan in Delft. Er bestaan verschillende warmtetransitiemodellen die kunnen worden gebruikt voor de doorrekening van de mogelijke scenario’s om aardgasvrij te worden. Gemeenten baseren de keuzes in hun warmteplan vooral op deze modellen. CE-Delft gebruikt in opdracht van onze gemeente voornamelijk haar eigen CEGOIA model. In de WebTalk zal CE-Delft een toelichting op dit model presenteren, waarna deelnemers zelf aan de slag zullen gaan met de webversie om de diverse scenario’s voor het Delftse warmteplan te bekijken en aan te passen. In de interactieve sessie komen de input (uitgangpunten, aannames en criteria) en output (resultaten) van het model aan bod zodat de gevolgen van variatie daarvan inzichtelijk worden.
De Webtalk is bedoeld voor de meer technisch geïnteresseerde bewoner. Het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt tot 30. Daarom zal er een selectie plaatsvinden. Bij grotere belangstelling kan de WebTalk worden herhaald.
Nadere informatie volgt, maar belangstellenden kunnen zich alvast aanmelden via de aanmeldpagina,

Terugblik op Wijk-Webinar Tanthof

Het Platform Energietransitie Delft organiseerde met de bewonersvereniging BHTD op maandag 22 februari 2021 het online webinar ‘Naar een aardgasvrij Tanthof…?’. 
Aan de orde kwam met name de vraag hoe Tanthof bewoners zich kunnen voorbereiden op de overstap naar aardgasrvrij verwarmen aan de hand van de toekomstscenario’s van de HHS (de roadmaps). Met een prima filmpje van een bewoner uit Tanthof West die zijn woning stapsgewijze heeft verduurzaamd tot een vrijwel gasloze woning. Er waren bijna 80 deelnemers en zij gaven achteraf aan het een leuk en leerzaam webinar gevonden te hebben.

Hulp gevraagd voor website-redactie

We krijgen via de email veel relevante informatie toegestuurd. Daarnaast is er ook een overvloed aan informatie vanuit diverse bronnen waardoor het voor bewoners moeilijk is om zich oriënteren op wat er gaande is.  We willen graag een actuele nieuwspagina op onze website maken over relevante ontwikkelingen op het gebied van overheidsbeleid, energierechtvaardigheid, alternatieven voor aardgas, isoleren en ventileren.
Zo’n pagina moet worden bijgehouden en dat kost tijd- bovendien moet iemand ook feeling hebben voor wat relevant is en wat niet. Wie wil deze taak op zich nemen? Meld je aan via info@platformenergietransitie.nl

Gratis afsluiting van Aardgasnet

Regelmatig kregen wij vragen of wij ons sterk wilden maken voor de hoge kosten van afsluiting van het aardgasnet. Veel bewoner vinden het onterecht dat zij deze bedragen moeten betalen voor iets wat overheidsbeleid is. Inmiddels vindt ook de minister dat en heeft dit geleid tot afschaffing van de verwijderkosten van een gasaansluiting voor (individuele) kleinverbruikers per 26 februari 2021. De Autoriteit Consument en Marrkt (ACM) gaat hier over en heeft deze wijziging van tarieven aangekondigd in een publicatie. Hoewel dit voor de bewoners die voorop lopen bij aardgasvrij een voordeel is, blijven de kosten voor rekening van de distributiebedrijven en worden deze verrekend in de periodieke aansluitvergoeding van degenen die aangesloten blijven op het gasnet. Eerlijker zou zijn als de rijksoverheid deze kosten zou socialiseren (verdelen over iedereen).
Platform Energietransitie Delft