Copy
Bekijk dit bericht in je browser


februari 2021

Beste <<Voornaam>>,

Bijgaand onze nieuwsbrief van februari 2021. Februari is een maand waarin er veel gebeurt op het gebied van warmte ondanks het koude weer. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over onderstaande onderwerpen:
 • Concept-Warmteplan
 • Vragenlijst gemeente Delft
 • Warmteplan en onze standpunten daarover
 • Online vragenuurtje over de energietransitie
 • Stadsgesprekken "Delft Aardgasvrij?"
 • Onze standpunten over het concept-Warmteplan
 • Brief over Burgerberaad
 • Publicaties Platform
 • Webinar Tanthof
 • Kadobonnen Tanthof
 • TOPdelft-bijeenkomsten
 • RRE-project
 • Energiecoaches
 • Studentenproject Indische Buurt
 • Terugblik op studentenprojecten

Concept-Warmteplan

Het Warmteplan van de gemeente is in wording: de bedoeling is dat dit rond de zomer afgerond is. In het najaar wordt het aan de raad voorgelegd die het zal vaststellen.
Om het Warmteplan te bespreken zijn er verschillende groepen die het proces volgen: de Klankbordgroep, de Projectgroep en de Stuurgroep. De ontwikkelingen rond het Warmteplan publiceren we op een aparte pagina Warmteplan 2021 Delft. Daar staan documenten, presentaties en notulen die openbaar gemaakt zijn.

Vragenlijst gemeente

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt onder bewoners over hun energiegebruik en de isolatiemaatregelen die ze nemen of van plan zijn te nemen.
Hiervoor zijn enerzijds bewoners aangeschreven die al deelnemen aan het Delft Internet Panel (DIP) en zijn er mensen benaderd door openbare oproepen, onder andere door borden om lantaarnpalen heen met daarop een qr- code die je zou kunnen scannen. In totaal zijn rond de 1800 mensen bereikt die de vragenlijst hebben ingevuld; dit was echter geen representatieve vertegenwoordiging van de bewoners van Delft.
Om mensen te bereiken uit wijken die nu niet bereikt zijn, zijn andere methoden nodig.
Uit de antwoorden op de vragenlijst viel ons op dat er nog veel vragen zijn over de warmtetransitie in het algemeen en die in de eigen buurt in het bijzonder. Meer horen we hierover tijdens de stadgesprekken (zie onder).

Online vragenuurtje over het Warmteplan

Naar aanleiding van de opmerkingen in de vragenlijst van de gemeente, startte het Platform Energietransitie op 4 februari met een wekelijks vragenuurtje rondom het Warmteplan van Delft voor iedereen die meer wil weten over hoe het gaat met het aardgasvrij maken van wijken. "Van bewoners door bewoners"; de leden van het platform zijn net als u bewoners van Delft en gebruikers van warmte. Veel van hen verdiepen zich al langer in de warmtetransitie.
Het vragenuurtje is tijdens lunchtijd op elke donderdag van 12.30 tot 13.30. U kunt meedoen via videobellen. Klik hier voor de ZOOM-link. Er zijn dan leden van het Platform aanwezig om mee te denken over uw vragen en opmerkingen rondom het Warmteplan.

Stadsgesprekken 16 en 17 februari 2021- 19.30-20.30

Om u op de hoogte te brengen van wat er uit de enquête gekomen is, én om ideeën, vragen en zorgen over Delft Aardgasvrij vanuit Delftenaren te horen, organiseert de gemeente Digitale Stadsgesprekken over “Delft Aardgasvrij?’.

Stephan Brandligt, wethouder duurzaamheid, en het projectteam gaan graag met u in gesprek.
Woont u in Hof van Delft, Binnenstad, Vrijenban, Wippolder, Ruiven of Delftse Hout? Kijk dan mee op dinsdag 16 februari.   
Woont u in Voordijkshoorn, Buitenhof, Voorhof, Tanthof, Schieweg of Abtswoude? Kijk dan mee op woensdag 17 februari.

Aanmelden Wilt u 16 of 17 februari meepraten?  Meldt u aan voor de online stadsgesprekken via MS Teams. U krijgt vooraf een e-mail met een link om deel te nemen aan het door u geselecteerde stadsgesprek.

Alleen meekijken? Wilt u alleen meekijken? Dan kunt u de stadsgesprekken ook live volgen op de Facebook pagina van gemeente Delft. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.

Onze standpunten over het concept-Warmteplan

We willen het concept-Warmteplan bekijken vanuit de volgende invalshoeken:
 1. Betaalbaarheid
 2. Duurzaamheid
 3. Comfort - Warmteplan + Koudeplan
 4. Leefbaarheid
 5. Participatie
 6. Warmteplan als onderdeel van het Delftse Klimaatbeleid
 7. Socialisatie van kosten
 8. Afwegingskader/criteria
 9. Monitoring
 10. Transparantie
Op de website staat een samengevat bericht over onze standpunten aan de hand van bovenstaande invalshoeken.
Reacties, aanvullingen en suggesties hierop zijn altijd welkom!

Brief aan de raad over een mogelijk Burgerberaad

Op 8 februari is er door een aantal organisaties in Delft een brief gestuurd aan de gemeenteraad over het burgerberaad in aanloop naar de Nota Participatie die in het 2e kwartaal behandeld zal worden. Het platformbestuur heeft deze brief mede ondertekend omdat de stichting als zich als participatieplatform sterk maakt voor een breed draagvlak onder bewoners van Delft. Zij heeft een eigen visie op bewonersparticipatie en invulling van een burgerberaad, maar is van mening dat beleid gericht op lange termijn veranderprocessen zoals Energietransitie zich bij uitstek leent voor het experimenteren met andere vormen van plan- en besluitvorming, onafhankelijk van korte termijn politiek. Het Warmteplan is hiervan een concreet voorbeeld. De huidige situatie laat zien dat niet alle groepen in de samenleving zich vertegenwoordigd voelen bij het maken van belangrijke keuzes op complexe onderwerpen waarvan zij wel de gevolgen gaan ondervinden. Wij ondersteunen een vorm van burgerberaad waarbij recht wordt gedaan aan afspiegeling van de Delftse bevolkingssamenstelling. Wereldwijd, maar in mindere mate ook in Nederland, zijn succesvolle voorbeelden van onderwerpen waarbij deliberatieve processen zijn ingezet voor beleidsvorming en publieke besluiten. De bijlage bij de brief beschrijft de invulling die XR (Extinction Rebellion) daaraan geeft; deze is niet volledig de onze.

Publicaties Platform

Sinds 8 februari staan de publicaties en brieven van het Platform op een aparte pagina Publicaties Platform. Hier staat ook de ingestuurde zienswijze op de Ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-OER.(Omgevings Effect Rapportage). De lijst is nog niet helemaal compleet, maar de komende tijd wordt deze verder aangevuld met oudere publicaties.

Webinar Tanthof - 22 februari

De bewonersvereniging van Tanthof BHTD  organiseert samen met het Platform Energietransitie op 22 februari om 20.30 – 21:30 een gratis wijk-webinar over stappen die bewoner-eigenaren kunnen zetten op weg naar een aardgasvrije wijk. Daarin worden ook de resultaten van het onderzoek van de Haagse Hogeschool toegelicht dmv de routekaart .
Ga om aan te melden naar: buurt-webinar-tanthof.
Bij voldoende belangstelling wordt dit webinar een aantal keer herhaald.

Kadobonnen Tanthof

Bewoners met een eigen huis in Tanthof hebben als experiment een brief met een kadobon van €45 ontvangen. Deze kunnen ze inwisselen bij de webshop van het Energieloket voor de aanschaf van kleine besparingsproducten. Deze actie loopt de hele maand februari. Ook als u als Tanthof-bewoner de brief niet meer heeft, kunt u hier naar het aanvraagformulier voor de kado-bonnen. Dit is als start om steeds meer mensen mee te laten doen met het verminderen van hun energiegebruik. 

TOPdelft bijeenkomsten

Zowel het bestuur van TOPdelft als van het Platform willen graag weer online bijeenkomsten (webinars) organiseren over de verschillende aspecten die met energietransitie te maken hebben. Hierbij denken we aan deskundige sprekers op het gebied van alternatieven voor aardgas, opschaling van woningverduurzaming, maar ook aan mensen die veel afweten van participatie en hoe je dat organiseert.

RRE-project

De gemeente Delft heeft onderstaand persbericht uitgestuurd over het RRE-project:

 "Het Platform Energietransitie Delft en Deelstroom voeren tot 31 augustus 2021 de regeling  uit onder de naam 015Duurzaam. Het is de bedoeling dat ze voor 3.400 woningen  energiebesparende maatregelen uit laten voeren. Ze willen dit bereiken door webinars voor huurders en kopers, inzet van energiecoaches en door ledlampen uit te delen. Als voorloper op de RREW subsidie deelt 015Duurzaam in Tanthof al kleinschalig cadeaubonnen uit om van te leren. Daarmee kunnen bewoners met korting energiebesparende maatregelen nemen.”

Deze projectactiviteiten zijn ondergebracht op de projectwebsite 015duurzaam.info. Het Platform richt zich daarnaast vanuit haar missie op de (wijk-)bewoners om hen te betrekken bij de regelgeving en de plannen voor de warmtetransitie. Hierover publiceren wij op de website van het Platform.

Energiecoaches

Het verheugt ons dat vanuit het Platform veel energiecoaches in het RRE-project actief zijn. Omdat de omstandigheden niet optimaal zijn voor een huisbezoek, zullen er vooral online adviesgesprekken plaatsvinden.

Project Indische Buurt-Haagse Hogeschool-Platform

In samenwerking met de Haagse Hogeschool Bouwkunde is een nieuw project gestart in de Indische buurt. In deze wijk is een enthousiaste belangenvereniging ‘Onze Indische Buurt’ actief waarmee wordt samengewerkt.

Het gaat om 2e jaarsstudenten van de opleiding Bouwkunde van de Haagse Hogeschool. 

Leeropdracht: Dit vak is erop gericht dat de studenten als duurzaamheidsadviseur optreden om individuele bewoners te adviseren om geschikte energiezuinige en milieubewuste maatregelen te nemen voor hun woning. Daarbij kijken ze naar de drie P’s (people, planet, profit). De geschiktheid van een maatregel is afhankelijk van de door de studenten zelf geformuleerde criteria, de bewonerssamenstelling en de woningtypologie. De geadviseerde maatregelen moeten kwantitatief worden onderbouwd en op begrijpelijke wijze voor de bewoners worden gepresenteerd. De studenten werken in groepjes van drie (soms vier) aan één woning.
Onderzoeksopdracht: Vanuit deze leeropdracht (de basis) kunnen de onderzoeksvragen en eindproducten worden geformuleerd. Dit is afhankelijk van het onderzoeksgebied en de ‘opdrachtgever’. Vorig jaar is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de bewonersvereniging BHTD in Tanthof.

Terugblik op studentenprojecten

Haagse Hogeschool - User Experience Design
Door het bestuur zijn vier groepen studenten intensief begeleid. De opdracht was om concepten te ontwikkelen om op interactieve wijze zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de warmtetransitie en het reduceren van het eigen energiegebruik.
Een van de groepen heeft een filmpje ontwikkeld dat hier te zien is.
 
Inholland - Crossmediale communicatie
Eerstejaars communicatie-studenten van Inholland  (associate degree, dwz 2 jarige opleiding) hebben een onderzoeksverslag gemaakt en een aantal concrete ideeën aangeleverd voor aantrekkelijke communicatie over energietransitie. Daarnaast hebben zij – in overleg met de gemeente- een vragenlijst uitgezet over de energietransitie met uiteindelijk een klein bereik, maar 38 mensen hebben de vragenlijst ingevuld, maar toch heeft dit ook weer iets aardigs opleverde. De vrij directe vraag Heeft de gemeente u al geïnformeerd over overgang naar duurzame energie (ja-nee)? werd door tweederde met nee beantwoord. De resultaten van deze studentenvragenlijst zijn in geen enkel opzicht representatief. 
 
TU-Delft - Bouwkunde
Faculty of Architecture and the Built Environment / Management in the Built Environment.
Als externe waarnemer is namens het bestuur Yolande betrokken geweest bij de eind-presentaties van het vak  Housing policy, management, and sustainability op 25 januari.
Platform Energietransitie Delft