Copy
Bekijk dit bericht in je browser


Mei 2021

Beste <<Voornaam>>,


Deze nieuwsbrief gaat over:
 • Herhaalde uitnodiging Stadsgesprek 19 mei - (online)
 • Na-praat-sessie 25 mei
 • Platform elke week op de radio n.a.v. het vragenuurtje
 • Voortgang Klimaatcoalitie
 • Project Indische Buurt
 • Nog een CEGOIA avond
 • Verduurzaming van de Delftse woningen
 • Energiegebruik woningen 
 • Energieprestatie per buurt
 • Voortgang RRE en RREW
 • Hulp gezocht voor diverse activiteiten

Herinnering: Stadsgesprek 19 mei

Omdat onze organisatie deel uitmaakt van de klankbordgroep én de stuurgroep Warmteplan Delft, heeft de gemeente ons gevraagd of we u willen uitnodigen voor het stadsgesprek.

De gemeente Delft is bezig met het opstellen van een warmteplan. In het Delftse warmteplan staat hoe we de stad op een duurzame manier kunnen verwarmen. Dus zonder aardgas. Stap voor stap, tussen nu en 2050.

Praat u mee over Delft aardgasvrij op woensdag 19 mei?

Het warmteplan is al ver gevorderd. Per wijk hebben we de meest geschikte alternatieven voor aardgas onderzocht. Dit bespraken we in de vorige stadsgesprekken en kunt u inzien op delft.nl/warmteplan.

We hebben nu ook een voorlopige lijst opgesteld met de eerste buurten die we voor 2030 aardgasvrij willen maken. De lijst en de criteria die we hiervoor hebben gebruikt, willen we graag met u bespreken. We zijn benieuwd naar uw mening en u kunt vragen stellen aan wethouder Stephan Brandligt (duurzaamheid) en het projectteam.

De online-bijeenkomst is op 19 mei van 19.30 tot 21.00 uur.

Meer informatie en aanmelden

Op delft.nl/warmteplan leest u meer en kunt u zich aanmelden voor het stadsgesprek op 19 mei.

Het Platform zal een na-praat avond organiseren voor geïnteresseerden!

Na-praat avond n.a.v. Stadsgesprek

Bewoners die onderling of met ons willen napraten of verder discuteren over het Stadsgesprek en de selectiecriteria kunnen aansluiten bij de Online-bijeenkomst via Zoom op 25 mei 19:30-20:30.

Aanmelden

U ontvangt dan een agenda item met een Zoom-link.

Elke week Platform op de radio n.a.v. het vragenuurtje

Het online-vragenuurtje over de ontwikkelingen rond het warmteplan op donderdag van 12.30 tot 13.30 is wisselend in bereik, soms weinig mensen, soms een aardig aantal.
Elke maandag rond 11:30 (sinds februari) houdt Yolande een kort gesprek over vragen of opmerkingen die bij ons binnenkomen, per mail, telefoon of het vragenuurtje via het radioprogramma Delft Centraal  van omroep Delft https://www.omroepdelft.nl/radio.
Afgelopen week kwam de hoorzitting van de provincie Zuid-Holland over de 7 RES-gebieden aan de orde. Het Platform heeft eerder vragen gesteld via de gemeente hierover (zie brief). 
In de uitzendingen daarvoor is onder andere aandacht besteed aan de eerste flat uit de zestiger jaren die energie oplevert. Het betreft een flat van een woningcorporatie in Utrecht, waarbij de hele schil is aangepakt: panelen aan de buitenkant met grijze zonnepanelen; nieuwe kozijnen met dubbelglas, zonnepanelen op de balkons enz. Echt heel interessant en zeker iets om te bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=rcZ7H4Niq-o
Wij krijgen graag goede voorbeelden en tips over verduurzaming toegestuurd: alles wordt gelezen en zo mogelijk wordt er in het gesprek op de radio aandacht aan besteed.  Wij zijn steeds online aanwezig op donderdag tijdens de lunch van 12:30-13:30: van harte welkom.
https://platformenergietransitiedelft.nl/vragenuurtje/
 

Voortgang Klimaatcoalitie

Naar aanleiding van het Klimaat-Alarm van 14 maart hebben een aantal organisaties in Delft zich georganiseerd in de Delftse Klimaatcoalitie. Deze bestaat uit verschillende groepen in Delft die zich sterk maken voor concrete (lokale) plannen om klimaatverandering tegen te gaan: Papaver, Luchtwachters, Platform Energietransitie Delft, Milieudefensie, Delft4GlobalGoals, Student4Sustainability, ‘Green-TU’- en initiatiefnemer Extinction Rebellion. Een aantal daarvan, waaronder het Platform, hebben ook aandacht gevraagd voor de rol van een burgerberaad hierbij omdat er vele voorbeelden zijn dat dit een succesvolle manier is om burgers bij belangrijke beslissingen te betrekken. Vanuit de klimaatcoalitie zijn een aantal activiteiten in voorbereiding om opnieuw aandacht te vragen voor het klimaat. 

Project Indische Buurt

In samenwerking met de Haagse Hogeschool Bouwkunde is er een project uitgevoerd waarin 6 groepjes studenten hebben gewerkt en gerekend aan een strategie om bepaalde typen woningen te verduurzamen. 
Daarvoor is veel werk verricht, zo zijn de originele bouwtekeningen gebruikt waarna alle aanpassingen die in de loop der tijd zijn gedaan in kaart zijn gebracht. Verduurzaming is op verschillende manieren bekeken: vanuit een Planet, People of Profit invalshoek, waarvoor steeds één student verantwoordelijk was.
Inmiddels is het project gerealiseerd en kunnen de intensief bestudeerde woningen als modelwoningen in de Indische Buurt gelden;  binnenkort volgt de avond waarop deze worden toegelicht voor de bewoners.

2e WebTalk over rekenmodel CEGOIA voor opstellen warmteplan

Voor de eerste Webtalk over CEGOIA waren meer belangstellenden dan beschikbare plaatsen voor deelnemers. Daarom organiseren we binnenkort in samenwerking met TOPdelft, een 2e Webtalk over het rekenmodel dat wordt gebruikt voor het opstellen van het Delftse Warmteplan door CE-Delft en de gemeente. We sturen daarover een aparte email met een link voor de aanmelding voor deze avond.
 

Verduurzaming van de Delftse woningvoorraad

Behalve voor verduurzaming van energiebronnen, vragen wij ook met name aandacht voor woningverduurzaming in een Delfts warmteplan. Dat is bovendien een onderwerp dat heel dicht bij bewoners ligt. Een goed plan biedt bewoners handelingsperspectief.
Wij vinden het belangrijk dat er een goed uitgangspunt is voor woningverduurzaming. In september 2020 hebben we in het kader van de WoonMonitor 2020 als voorbeeld de energieprestatie van Delftse corporatiewoningen bekeken. Daarvan hebben we nu een update uitgebracht en uitgebreid met een beeld van de gehele woningvoorraad. Op basis van beschikbare data zijn er 3 samenhangende onderwerpen die we graag terugzien in nieuwe versies van de WoonMonitor en WoonVisie en waarop bewoners ondersteuning verwachten om concrete doelstellingen te kunnen behalen (zie links): Over het laatste (wat specialistische) onderwerp is er ook een brief naar de raad gestuurd om aandacht te vragen voor de voorraad sociale huurwoningen. De corporatiesector wordt gezien als 'startmotor' van de energietransitie, maar de resultaten zijn tot nu toe beperkt. Daarnaast speelt de corporatiesector in Delft ook een sleutelrol bij de toekomstige warmtevoorziening. We pleiten voor verbetering van het proces en het vasthouden aan de eenduidige, wettelijke definities zodat er minder spraakverwarring is in de raad.  Het is in het belang van alle bewoners en woningzoekenden dat er een heldere discussie is over de actuele situatie op de woningmarkt. De noodzakelijke investeringen (maar met beperkte financiële middelen) in nieuwbouw en verduurzaming moeten leiden tot de gewenste en controleerbare verbeteringen van de kwaliteit en kwantiteit van de Delftse woningenvoorraad. 
 

Energiegebruik woningen

Het energiegebruik van Delftse huishoudens bestaat nu voor ongeveer 20% uit elektriciteit en 80% uit aardgas. Elektriciteit is ongeveer voor 40% en aardgas voor 60% verantwoordelijk voor de CO2-emissie van woningen. Aardgas wordt voornamelijk gebruikt voor het verwarmen van woningen. Het standpunt van het Platform is dat het Warmteplan vooral de CO2-emissie moet verlagen op een voor bewoners acceptabele manier: hernieuwbaar, betaalbaar, haalbaar en effectief, en mét het betrekken van de bewoners. Er zijn verschillende routes om Delft CO2-emissievrij te maken in 2050. De ene levert meer CO2-besparing op dan de andere. Aardgasvrij verwarmen is daar één van indien alternatieve warmtebronnen duurzaam zijn. Het hernieuwbaar opwekken van elektriciteit en verminderen van woninggebonden energiegebruik draagt ook sterk bij aan de doelstelling.

Energieprestatie per buurt

Bij een goede aanpak van warmtetransitie op korte termijn hoort ons inziens een helder plan voor woningverduurzaming  Vermindering van warmtevraag levert veel CO2-besparing op. Uit de energieprestatiedata van woningen hebben we ook een overzicht per buurt gemaakt. Hieruit blijkt in welke buurt er mogelijk een groot woningverduurzamingpotentieel is en dus de CO2-emissie kan worden verlaagd. Dit is onder meer gebruikt bij de selectie van de Indische Buurt voor het project met de HHS.

https://platformenergietransitiedelft.nl/energieprestatie-per-buurt/
 

Voortgang RRE en start RREW


Gemeenten konden tot en met 14 november 2019 een aanvraag indienen voor de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) om huiseigenaren te helpen energie te besparen.
Delft heeft deze regeling aangevraagd en toegewezen gekregen. Uitvoerders zijn Deelstroom en ons Platform Energietransitie onder de paraplu-naam 015Duurzaam.
Energiecoaches- zowel uit het Platform als uit Deelstroom- zijn al enige tijd aan de slag.
In onze optiek is wijkaanpak belangrijk, gezien de grote verschillen die er tussen de wijken bestaan- zowel in ouderdom en kwaliteit van de woningen. Een aantal Modelwoningen zijn inmiddels beschikbaar - we hebben tijdens het Wijkwebinar in Tanthof een filmpje laten zien over hoe een bewoner én energieadviseur zijn woning in Tanthof verduurzaamd. 
 
RREW
Delft heeft inmiddels ook de RREW regeling aangevraagd en toegewezen gekregen. Gemeenten kunnen deze eenmalige specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) gebruiken om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren energie te besparen in hun woning. Deze start binnenkort. Met het binnenhalen van RRE en opvolger RREW is Delft een zeer succesvolle gemeente bij het binnenhalen van extra financiering.
 

Hulp gezocht voor diverse activiteiten

We zoeken nog steeds meer handen ‘aan het bed’. We hebben mensen nodig die mee willen denken en doen bij het organiseren van activiteiten. Geïnteresseerd? Meld je aan via info@platformenergietransitiedelft.nl
 
Platform Energietransitie Delft