Copy
View this email in your browser
 
On The Record - January 2021
Please scroll down for 'Ar Gof a Chadw'

 
Happy New Year from all of us at Cofnod and welcome to the January edition of On The Record. We hope that 2021 brings lots of opportunities to be outdoors, seeing and recording wildlife.

After last year's successful Online Courses we are planning further ones this year, including a few more of our "How To Record" series, focusing on groups like Butterflies & Moths, Mammals and Amphibians & Reptiles. We also hope this year will allow us to deliver some face to face courses and opportunities to record together, through 'Recording Days' and 'Bioblitzes', some of which are already planned for when we can safely offer them. We'll feature more detail on these as they emerge. 

 
 
Even with the current COVID restrictions we hope you're still inspired to look out for wildlife in your local area. This month we'd like you to keep an eye out for Moles and more obviously their distinctive mole hills. From analysing our data we noted that January is usually a time we receive a lot of Mole records, and even though they are quite widespread, their distribution is still very patchy across North Wales. So please let us know if you see them, by adding your record to our website or through the LERC Wales App. Please add a photo if you can, and record in the notes if they are molehills.   

In the December issue of 'On the Record' we launched our Advent Recording Challenge, asking people to submit at least one record a day for 20 days in the run up to Christmas. We're pleased to see that many people joined this challenge and after analysing the data we randomly selected the winner. Thank you everyone who took part and maybe we could do something similar later in the year. 


Please continue to Submit Records and Data Requests and if you need to contact us please email, phone, or message us on Twitter or Facebook.
 
Advent Recording Challenge Winner!

We're pleased to announce Paul Brazier as the winner of Cofnod's first ever Advent Recording Challenge. Paul entered at least one record for 20 days in December up until Christmas day. In fact during this period he added 83 records of 79 different species. Not bad considering we're in the depths of winter!

Paul was selected at random from those who completed the challenge and wins a species identification guide of his choice up to £30.


Below is one of the species that Paul recorded during the Challenge. He has usefully added many excellent photos to his records on our website, which helps those verifying them to check what he's seen is correct. 

 

In total 470 records were made, over a total of 169 recording days, by those who took part in the Advent Recording Challenge. We hope to have similar challenges throughout the year, so watch out for details in future issues of  'On The Record'. 
 

'Wildlife of the Dark Skies' Online Course

Cofnod have teamed up with Snowdonia National Park, Wales' largest Dark Skies Reserve, to provide a course on the sort of wildlife you're likely to see at night.

The Course will be delivered by Dani Robertson, Snowdonia National Park and the North Wales' AONB's Dark Skies Officer, and will focus on the wildlife you might see at night and how to see them. This is a free course and will be delivered online using Zoom on 4th February 2021. Booking is essential, click on the button below to book your place now!

 
  
Book your place on 'Wildlife of the Dark Skies'
Record a Mole – an overlooked, under-recorded mammal
 
Finding and recording mammal species can be difficult in North Wales. Many species are nocturnal and highly skilled at avoiding humans. To find and record some mammal species requires excellent fieldcraft, or an arsenal of expensive, sophisticated, quasimilitary technology (infrared cameras, trail cameras, live-traps or ultrasound detectors).  

However, the European Mole (Talpa europaea) is an exception. Those distinctive piles of excavated earth (molehills) are obvious, even from a car window! The chances of seeing an actual mole are slim, but a record based on the presence of a molehill is perfectly acceptable. Moles are common and familiar to all, but poorly recorded. 

Large areas of North Wales have no recent records of this species. So, please look out for molehills and send us your records via the Cofnod ORS or the LERC Wales App.


Mole (Talpa europea) records in the last 10 years in North Wales
See Mole records for Wales using Aderyn
Wildlife Walks in Winter
 
North Wales Wildlife Trust are recommending some walks this winter at some of their reserves across North Wales. There are some great places to visit if you live locally and can safely take your daily exercise there. If you decide to visit please tell us what wildlife you see! 

 
Wildlife recording videos

Cofnod have created a YouTube playlist of videos to help with your Wildlife recording.

There are an amazing range of topics, for example Mammal tracks & signs, birdsong & calls, moths (4 presentations showcasing different groupings), dragonflies and fungi, stoneflies, millipedes, grasses and lichens, plus many more interesting and informative presentations.

Click here to see the compilation of videos. 

 

 
...and in other news!

Please look at our website for other items of interest.

Cofnod Grant for Biological Recording
 
In the past few months we have funded various pieces of recording equipment including a microscope, trail cams, a moth trap and ID guides.

Visit our website to find out more about these projects and details of how you can apply for the grant.
Please remember to email details of any events, surveys and training opportunities you know of which might be of interest to recorders in North Wales or contact our Recording Specialist  Richard Gallon.
 
Submit Your Records
Do you observe wildlife? Do you make a note of your sightings? Do you pass these on to anyone?

Visit the Submit Records page on our website for more information on different ways to do this. One great way is to use our Online Recording System, within the Members area of the Cofnod website!

We need your records to help build a more complete picture of the status of species in North Wales. Our Data We Hold page shows you what we already hold on our database.

Ar Gof a Chadw - Ionawr 2021
 
Blwyddyn Newydd Dda gan bob un ohonom ni yn Cofnod a chroeso i rifyn mis Ionawr o Ar Gof a Chadw. Rydym yn gobeithio y bydd 2021 yn dod â llawer o gyfleoedd i fod yn yr awyr agored a gweld a chofnodi bywyd gwyllt.

Ar ôl Cyrsiau Ar-lein wllwyddiannus y llynedd rydym yn cynllunio rhai pellach eleni, gan gynnwys ychydig mwy o'n cyfres "Sut i Gofnodi", gan ganolbwyntio ar grwpiau fel Glöynnod Byw a Gwyfynod, Mamaliaid ac Amffibiaid ac Ymlusgiaid. Rydym hefyd yn gobeithio eleni y bydd cyfle i ni ddarparu rhai cyrsiau wyneb yn wyneb a chyfleoedd i gofnodi gyda'n gilydd, drwy 'Ddyddiau Cofnodi' a 'Bioblitz', ac mae rhai ohonynt wedi'u cynllunio eisoes ar gyfer pan allwn eu cynnig yn ddiogel. Byddwn yn cynnwys mwy o fanylion am y rhain wrth iddynt ddod i'r amlwg.

 
 
Hyd yn oed gyda'r cyfyngiadau COVID presennol rydym yn gobeithio eich bod yn parhau i gael eich ysbrydoli i gadw llygad am fywyd gwyllt yn eich ardal leol. Y mis yma hoffem i chi gadw llygad am Dyrchod Daear ac, yn amlycach, eu twmpathau tyrchod daear. O ddadansoddi ein data, gwelsom fod mis Ionawr fel rheol yn amser pryd cawn lawer o gofnodion am Dyrchod Daear, ac er eu bod yn eithaf eang, mae eu dosbarthiad yn parhau i fod yn dameidiog iawn ar draws Gogledd Cymru. Felly rhowch wybod i ni os byddwch chi'n eu gweld, drwy ychwanegu eich cofnod at ein gwefan oni neu drwy Ap LERC Cymru. Ychwanegwch lun os gallwch chi, a chofnodwch yn y nodiadau os ydynt yn dwmpathau tyrchod daear.

Yn rhifyn mis Rhagfyr o 'Ar Gof a Chadw' lansiwyd Her Cofnodi’r Adfent gennym, gan ofyn i bobl gyflwyno o leiaf un cofnod y dydd am 20 diwrnod yn ystod y cyfnod cyn y Nadolig. Rydym yn falch o weld bod llawer o bobl wedi ymuno â'r her hon ac, ar ôl dadansoddi'r data, fe wnaethom ddewis yr enillydd ar hap. Diolch i bawb a gymerodd ran ac efallai y gallwn wneud rhywbeth tebyg yn nes ymlaen eleni.


Cofiwch ddal ati i Gyflwyno Cofnodion a Cheisiadau Data ac os oes arnoch chi angen cysylltu â ni, anfonwch e-bost, ffonio neu anfon neges i ni ar Twitter neu Facebook.
Enillydd Her Cofnodi’r Adfent!

Rydym yn falch o gyhoeddi mai Paul Brazier yw enillydd Her Cofnodi’r Adfent gyntaf erioed Cofnod. Cofnododd Paul o leiaf un cofnod am 20 diwrnod ym mis Rhagfyr hyd at ddydd Nadolig. Yn wir, yn ystod y cyfnod hwn, ychwanegodd 83 o gofnodion o 79 rhywogaeth wahanol. Ddim yn ddrwg o ystyried ein bod ni yn nhwll y gaeaf!

Dewiswyd Paul ar hap o blith y rhai a gwblhaodd yr her ac mae'n ennill canllaw adnabod rhywogaethau o'i ddewis gwerth hyd at £30.

Isod mae un o'r rhywogaethau a gofnododd Paul yn ystod yr Her. Mae wedi ychwanegu llawer o luniau ardderchog at ei gofnodion ar ein gwefan ni, sy'n helpu'r rhai sy'n eu dilysu i wirio bod yr hyn mae wedi'i weld yn gywir.


 

Gwnaed cyfanswm o 470 o gofnodion, dros gyfanswm o 169 o ddyddiau cofnodi, gan y rhai a gymerodd ran yn Her Cofnodi’r Adfent. Gobeithiwn gynnal heriau tebyg drwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygad am fanylion mewn rhifynnau o 'Ar Gof a Chadw' yn y dyfodol.
 
 

Cwrs Ar-lein 'Bywyd Gwyllt yr Awyr Dywyll'

Mae Cofnod wedi gweithio gyda Pharc Cenedlaethol Eryri, Gwarchodfa Awyr Dywyll, fwyaf Cymru, i ddarparu cwrs am y math o fywyd gwyllt rydych chi'n debygol o'i weld yn ystod y nos.

Bydd y Cwrs yn cael ei gyflwyno gan Dani Robertson, Parc Cenedlaethol Eryri a Swyddog Awyr Dywyll AHNE Gogledd Cymru a bydd yn canolbwyntio ar y bywyd gwyllt y gallwch ei weld yn ystod y nos a sut i'w weld. Mae hwn yn gwrs am ddim a bydd yn cael ei gyflwyno ar-lein gan ddefnyddio Zoom ar 4ydd Chwefror 2021. Mae archebu'n hanfodol, cliciwch ar y botwm isod i archebu eich lle nawr!

 
  
Cofnodi’r Twrch Daear – mamal sy’n cael ei ddiystyru a’i dangofnodi
 
Gall dod o hyd i rywogaethau o famaliaid a'u cofnodi fod yn anodd yng Ngogledd Cymru. Mae llawer o rywogaethau'n nosol ac yn fedrus iawn am osgoi pobl. Er mwyn dod o hyd i rai rhywogaethau o famaliaid a'u cofnodi, mae angen gwaith maes rhagorol, neu gasgliad o offer technolegol drud, soffistigedig a lled-filwrol (camerâu isgoch, camerâu llwybrau, trapiau byw neu synwyryddion uwch-sain).   

Fodd bynnag, mae'r Twrch Daear Ewropeaidd (Talpa europaea) yn eithriad. Mae'r pentyrrau pridd nodedig (twmpathau tyrchod daear) yn amlwg, hyd yn oed o ffenestr car! Prin yw'r siawns o weld twrch daear go iawn, ond mae cofnod sy'n seiliedig ar bresenoldeb twmpath twrch daear yn gwbl dderbyniol. Mae tyrchod daear yn gyffredin ac yn gyfarwydd i bawb, ond nid oes cofnod da ohonynt.  

Nid oes gan ardaloedd mawr o Ogledd Cymru unrhyw gofnodion diweddar o'r rhywogaeth hon. Felly, cadwch lygad am dwmpathau tyrchod daear ac anfonwch eich cofnodion atom ni drwy ORS Cofnod neu Ap LERC Cymru.


Cofnodion Twrch Daear (Talpa europea) yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf yng Ngogledd Cymru
Edrychwch ar y cofnodion Twrch Daear ar gyfer Cymru gan ddefnyddio Aderyn
Teithiau Cerdded Natur y Gaeaf yma
 
Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn argymell rhai teithiau cerdded y gaeaf yma yn rhai o'i gwarchodfeydd ledled Gogledd Cymru. Mae rhai llefydd gwych i ymweld â nhw os ydych chi’n byw yn lleol ac yn gallu gwneud eich ymarfer corff dyddiol yno'n ddiogel. Os byddwch yn penderfynu ymweld, dywedwch wrthym pa fywyd gwyllt rydych chi'n ei weld!  
 
Fideos cofnodi bywyd gwyllt
 
Mae Cofnod wedi creu rhestr chwarae YouTube o fideos i’ch helpu chi i gofnodi Bywyd Gwyllt.

Mae amrywiaeth anhygoel o bynciau i ddewis o’u plith, er enghraifft, olion ac arwyddion mamaliaid, cân a chri adar, gwyfynod (4 cyflwyniad yn dangos gwahanol grwpiau), gweision y neidr a ffyngau, pryfed y cerrig, nadroedd miltroed, glaswelltau a chennau, a llawer mwy o gyflwyniadau diddorol a llawn gwybodaeth.

Mae yma i weld y casgliad o fideos. 
 
...ac mewn newyddion arall!

Edrychwch ar ein gwefan ni am eitemau eraill sydd o ddiddordeb.


 
Grant Cofnod ar gyfer Cofnodion Biolegol
 
Yn ystod y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi cyllido darnau amrywiol o offer cofnodi, gan gynnwys microsgop, camerâu llwybrau, trap gwyfynod a chanllawiau adnabod.

Ewch i’n gwefan tni i gael gwybod mwy am y prosiectau yma a manylion am sut gallwch chi wneud cais am y grant.
Cofiwch e-bostio manylion unrhyw ddigwyddiadau, arolygon a chyfleoedd hyfforddi rydych yn gwybod amdanynt a allai fod o ddiddordeb i gofnodwyr yng Ngogledd Cymru neu gysylltu a’n Harbenigwr Cofnodi,  Richard Gallon.
 
Cyflwyno Cofnodion

A ydych yn gwylio bywyd gwyllt? A ydych yn nodi yr hyn a welsoch? A ydych yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i unrhyw un?
 

Ewch i'r dudalen Cyflwyno Cofnodion ar ein gwefan i gael mwy o wybodaeth am ffyrdd gwahanol o wneud hyn. Un ffordd wych yw defnyddio ein System Gofnodi Ar-lein sydd wedi'i hailddatblygu, o fewn adran yr Aelodau ar wefan Cofnod!

Rydym angen eich cofnodion i helpu adeiladu darlun mwy cyflawn o statws y rhywogaethau yng Ngogledd Cymru. Mae ein tudalen Y Data Sydd Gennym yn dangos beth sydd gennym yn ein cronfa ddata yn barod.

Website
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Email
Copyright © 2020 Cofnod All rights reserved.

Cofnod
Intec, Ffordd y Parc, Parc Menai
Bangor
LL57 4FG


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cofnod - North Wales Environmental Information Service · Cofnod, Intec, Ffordd y Parc · Parc Menai · Bangor, Gwynedd LL57 4FG · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp