Copy

Nieuwsbrief februari 2022

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal maatregelen (waarvan de deadline binnenkort afloopt). Het gaat hierbij om inschrijving UBO-register, drempel DGA-taks, NOW Q1 2022 en aangifte schenkbelasting.


Wees op de hoogte van het laatste nieuws!

Phidra Accountants & Adviseurs 

 

Reminder!
Let op organisaties moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO('s) ingeschreven hebben. Hieronder treffen jullie het artikel uit onze vorige nieuwsbrief aan. Als de inschrijving is voltooid, dan ontvangt de organisatie en geregistreerde UBO('s) een bevestiging van de KvK. Graag ontvangen wij hier een kopie van.

Inschrijven UBO's: uiterlijk 27 maart 2022

Administratie
 

 

De deadline voor ondernemingen om zich te registreren in het UBO register komt steeds dichterbij. Organisaties ingeschreven in het Handelsregister moeten hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) uiterlijk 27 maart 2022 opgeven bij de Kamer van Koophandel. De KvK meldt dat een groot percentage organisaties de inschrijving nog niet heeft gedaan.

Hoe doet u de UBO-opgave?

Bestond uw organisatie al voor 27 september 2020? Kijk dan op KVK.nl/ubo of u uw UBO's moet inschrijven. Dit is afhankelijk van de rechtsvorm. Daarna doet de tekenbevoegde van uw organisatie de UBO-opgave. Of u vraagt een notaris dit te doen. Wij als Phidra kunnen u hierbij alleen assisteren.

Door een juiste inschrijving helpt u mee aan het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. En stimuleren we samen een gezond ondernemersklimaat in Nederland, en Europa.

Waarom is inschrijven in het UBO-register belangrijk? 

Het is belangrijk om witwassen, de onderliggende delicten ervan zoals fraude, en ook terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden. Meer transparantie in organisaties helpt hierbij. Daarom heeft elk EU-land een UBO-register. UBO staat voor 'ultimate beneficial owner', oftewel de 'uiteindelijke belanghebbende' van de organisatie. 

Organisaties die u nodig hebt voor uw bedrijfsvoering zoals banken, beleggingsinstellingen en andere financiële en juridische dienstverleners, zijn wettelijk verplicht om bij een cliëntenonderzoek het UBO-register te raadplegen. Hiermee kunnen ze vaststellen en controleren met wie ze zakendoen.

Uw bank, beleggingsinstelling of andere financiële en juridische dienstverlener checkt of zijn onderzoek overeenkomt met de informatie over uw organisatie in het UBO-register. Als dat niet zo is wordt dit gemeld en onderzocht. Ook kunnen opsporingsdiensten controleren wie de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft in een organisatie om verdachte patronen en personen sneller te vinden.

Sancties

Aan het niet of onjuist registreren van de UBO's zijn sancties verbonden. Bureau Economische Handhaving (BEH) ontvangt van de Kamer van Koophandel alle benodigde informatie van de organisaties waarvan de UBO's na 27 maart 2022 niet zijn geregistreerd. BEH kan handhavend optreden. 

Het niet (tijdig) voldoen aan de registratieverplichting of het doorgeven van verkeerde informatie is een economisch delict. Dit kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf of een boete van (thans) maximaal € 21.750. Daarnaast kan een onjuiste registratie aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar de organisatie of diens UBO's.

Drempel dga-taks naar € 700.000

Euro

Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ afgesproken, in de volksmond ook wel aangeduid als de dga-taks. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan
€ 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. In het coalitieakkoord is nu een verhoging van dit bedrag naar € 700.000 opgenomen.

Verhogen drempel

Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat al langer op de plank ligt, is daarom opgenomen dat de dga bij leningen over het meerdere boven de drempel belasting betaalt in box 2 (tarief is momenteel 26,9%). Deze drempel is in het huidige wetsvoorstel vastgesteld op € 500.000. In het coalitieakkoord is een verhoging naar
€ 700.000 opgenomen. Dit betekent dat bij leningen bij de eigen bv van meer dan € 700.000 straks het meerdere belast wordt in box 2

Tip!
Door deze hogere drempel zal een kleiner deel van de belastingplichtigen getroffen worden door deze maatregel.

Preventieve werking

Het kabinet verwacht dat de maatregel met name een preventieve werking zal hebben. De verwachting is namelijk dat belastingplichtigen hun schulden aan de eigen bv onder de drempel zullen brengen en houden.

Inwerkingtreding 2023?

De behandeling van het wetsvoorstel is op dit moment nog opgeschort. Het is onbekend of deze opschorting ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat.

Let op!
De verhoging van de drempel volgt uit het coalitieakkoord maar moet nog in het wetsvoorstel worden opgenomen. Vervolgens moeten zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer met dit wetsvoorstel instemmen.

NOW Q1 2022 aanvragen

Horeca

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen.

Omvang tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat voor de berekening maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed.

Gestart na 1 januari 2019?

Bent u gestart na 1 januari 2019, dan moet u uw omzetverlies ten opzichte van een andere periode berekenen dan het jaar 2019. Welke periode dat is, is afhankelijk van uw startdatum (zie uwv.nl). Bent u op of na 2 oktober 2021 gestart, dan heeft u geen recht op de NOW voor de periode januari tot en met maart 2022.

Wijziging opslag

De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021. Deze loonsom wordt verhoogd met 30% in plaats van met 40% zoals eerder. Dit heeft te maken met een andere wijze van berekening. Per saldo blijft de tegemoetkoming echter gelijk.

Let op!
Uw loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021. Daalt uw loonsom meer, dan heeft dit gevolgen voor uw definitieve tegemoetkoming.

Schatting

U dient uw omzetverlies zo goed mogelijk te schatten. Schat u te royaal in, dan kan dit betekenen dat u de tegemoetkoming geheel of deels terug moet betalen. U kunt hiervoor dan wel een betalingsregeling treffen.

Let op!
Na aanvraag van de tegemoetkoming krijgt u, net als in de vorige NOW-periode, een voorschot van 80%. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na goedkeuring van uw aanvraag de eerste betaling over te maken.

Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet

Euro

Heeft u in 2021 een schenking gekregen, vergeet dan niet op tijd aangifte schenkbelasting te doen. Uw aangifte moet vóór 1 maart 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt uw aangifte ook digitaal indienen.

Schenkbelasting

U moet aangifte schenkbelasting doen als de waarde van de schenking in 2021 meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van uw ouders € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244.

Hogere vrijstelling

Soms geldt er een hogere vrijstelling, bijvoorbeeld bij aankoop van een woning. U moet dan wel aangifte doen en hierin verzoeken om de vrijstelling toe te passen. U betaalt dan geen schenkbelasting tot het bedrag van de vrijstelling.

Aangifte kan op elk moment

U kunt uw aangifte schenkbelasting op elk moment van het jaar doen. U hoeft dus niet te wachten tot het volgende kalenderjaar.

Tip!
Voor schenkingen in het jaar 2022 kunt u vanaf maart ook digitaal aangifte doen.

Vragenlijst

De aangifte schenkbelasting is in feite een vragenlijst die erop gericht is te bepalen hoeveel schenkbelasting u verschuldigd bent. De vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op de waarde van hetgeen u verkregen heeft en hoe u die waarde kunt bepalen.

Uitstel aanvragen

Als u een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte schenkbelasting moet doen, kunt u uitstel aanvragen vóór de inleverdatum die op de aangiftebrief staat. U krijgt dan vijf maanden uitstel. Dit kan ook online via ‘Mijn Belastingdienst’.

Langer uitstel nodig?

Heeft u langer uitstel nodig, vraagt u voor de tweede keer uitstel aan of lukt het niet om via ‘Mijn Belastingdienst’ in te loggen, dan kunt u alleen uitstel aanvragen met behulp van een formulier. U moet dit downloaden, invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Vragen?

Wij zijn u graag van dienst tezamen met onze collega's van onze aanpalende services en uiteraard telefonisch of via de mail bereikbaar voor al uw vragen rondom de onderwerpen uit deze nieuwsbrief.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Phidra Accountants & Adviseurs, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp