Copy

Alles over de aanvraag tot vaststelling van de NOW-1 subsidie

Vanaf 7 oktober is het mogelijk om via de site van het UWV de definitieve berekening van de subsidie "Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) aan te vragen. Het bedrag dat u in het kader van deze regeling inmiddels heeft ontvangen was een voorschot. 

Maar aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was lange tijd onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu het definitieve protocol vastgesteld. Afhankelijk van de omvang van het ontvangen voorschot en de definitieve berekening van de subsidie worden aan de verantwoording verschillende eisen gesteld. Zo is het mogelijk dat er naast de zogenaamde eigen verklaring ook een derdenverklaring of accountantsrapportage dient te worden toegevoegd.

In deze mailing gaan we in op de verschillende mogelijkheden waar u mee te maken kunt krijgen bij de eindafrekening. We begrijpen dat deze informatie veel is en ook vragen kan oproepen. We zijn u uiteraard graag van dienst bij het beantwoorden van al uw vragen. 

Ook zijn wij u graag van dienst bij het opmaken en indienen van de eigen verklaring(inclusief dossiervorming) of het uitvoeren van de verplichte werkzaamheden in het kader van de derdenverklaring en accountantsrapportages. Aan de cliënten waarvan ons bekend is dat zij een aanvraag hebben ingediend zullen wij op korte termijn nadere informatie doen toekomen over hun specifieke situatie alsmede een voorstel voor planning en uitvoering. 

Algemene vereisten

Primair is het goed u te wijzen op de algemene vereisten waarop u ook bent gewezen bij de aanvraag van de NOW 1.0 subsidie. Dit zijn de verplichtingen die zijn vastgelegd in Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Onderstaand de opsomming van de vereisten zoals opgenomen in artikel 13.

Aan de werkgever aan wie subsidie wordt verleend, worden de volgende verplichtingen opgelegd:
 1. de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 2. de werkgever doet na 17 maart 2020 geen verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, gedurende het tijdvak waarover subsidie is verleend;
 3. de werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten (dit betreft netto loonkosten en de loonheffing);
 4. de werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, of bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
 5. de werkgever voert een zodanig controleerbare administratie dat alle voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden nagegaan en verleent desgevraagd tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie inzage in deze administratie;
 6. de werkgever doet de loonaangifte op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 7. de werkgever meldt onverwijld en schriftelijk aan de Minister indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie;
 8. de werkgever overlegt na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling in de periode, bedoeld in artikel 8, vierde lid, onderdeel c;
 9. de werkgever werkt tot vijf jaar na de datum van vaststelling van de subsidie, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de Minister ingesteld onderzoek dat erop is gericht de Minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie, de vaststelling van de rechtmatigheid daarvan, of de ontwikkeling van het beleid van de Minister.
De dikgedrukte vereisten verdienen hier speciale aandacht, omdat deze vaak vergeten worden. Indien de subsidie definitief wordt vastgesteld wordt er vanuit gegaan dat aan al deze vereisten is voldaan. Uiteraard wordt hier specifiek op gecontroleerd bij de werkzaamheden zoals die moeten worden uitgevoerd bij een derdenverklaring of accountantswerkzaamheden.
 

Omzetstijging lager dan 20%? Terugbetalen!

De eerste situatie die van toepassing kan zijn is dat u wel subsidie heeft aangevraagd en het voorschot heeft ontvangen, maar gelukkig is gebleken dat de omzetafname gedurende de Corona-periode van de NOW 1.0 regeling (gestart in maart, april of mei 2020) achteraf is meegevallen en minder bedraagt dan 20%. 

In deze situatie is er geen recht op de subsidie en dient u het voorschot terug te betalen. Dit kan door het UWV hiervan op de hoogte te stellen; een schrijven met het verzoek het voorschot terug te storten volgt dan. Uiteraard vervallen dan ook de verplichtingen die van toepassing zijn bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW 1.0 subsidie en is een derdenverklaring of accountantsverklaring ook niet nodig. 

Geen verklaring, controle door UWV op basis van steekproeven

Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben geen derdenverklaring of accountantsverklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven door het UWV. Het is daarom van belang dat u een dossier aanlegt met de onderbouwingen voor de in de eindafrekening van de eigen verklaring opgenomen informatie betreffende het werkelijke percentage van het omzetverlies.

Derdenverklaring

Bij een omvang van de NOW-subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 is naast de eigen verklaring een zogenaamde derdenverklaring benodigd. Deze derden kunnen naast een accountant, een boekhouder of financieel professional zijn, welke werkzaamheden dienen uit te voeren alsmede een dossier aan te leggen zoals dit is vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken.

Belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:
 • Gesprek met de leiding van de organisatie ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van de aanvraag tot vaststelling inclusief het kennis nemen van de situatie van de aanvrager tijdens Covid-19 waarin de volgende aspecten aan bod zijn gekomen;
 • Werkzaamheden ten aanzien van de omzetdaling, waarbij de aanvrager inzage geeft in brondocumentatie en achterliggende documentatie waaruit de uitkomst blijkt;
 • Werkzaamheden ten aanzien van de loonsom, waarbij de aanvrager inzage geeft in brondocumentatie en achterliggende documentatie waaruit blijkt juistheid van de loonadministratie blijkt.
De naar aanleiding van de werkzaamheden vastgestelde afwijkingen dienen in de eindafrekening te worden aangepast. Voor aanpassing mag de derden geen verklaring verstrekken bij de eindafrekening. Het UWV zal aanvullend steekproefsgewijze controles uitoefenen.

Wettelijke groottecriteria van belang voor subsidies boven € 125.000

Voor ondernemingen die een NOW 1.0 subsidie van meer dan € 125.000 aanvragen gelden stringentere werkzaamheden ten aanzien van de eindafrekening. Deze werkzaamheden dienen door een accountant te worden uitgevoerd. De werkzaamheden vallen uiteen in of een samenstellingsopdracht of een controle-opdracht. Onderscheid daarin wordt bepaald door de omvang van de subsidie alsmede de wettelijke omvang van de onderneming van de aanvrager.

De wettelijke omvang wordt bepaald door de wettelijk vastgelegde groottecriteria en kunnen worden herleid vanuit de laatst vastgestelde jaarrekening. Indien de onderneming als middelgroot of groot kwalificeert, dan is de NOW-aanvraag onderhevig aan een controle-opdracht. Een aanvulling daarop zijn ondernemingen die een subsidie van meer dan € 375.000 aanvragen; ook deze eindafrekeningen zijn, onafhankelijk van de omvang, aan controle onderhevig. Ondernemingen die als klein of micro kwalificeren en een subsidieafrekening van minder dan € 375.000 aanvragen worden onderworpen aan een samenstelopdracht.

Onderstaand ter informatie de tabel met de groottecriteria. Er dient aan 2 van de 3 criteria voldaan te worden om te kwalificeren aan een bepaalde omvang. 

Samenstellingsopdracht door accountant

De samenstellingsopdracht uitmondende in een samenstellingsverklaring bij de eindafrekening is zoals hierboven uiteengezet benodigd voor subsidieaanvragen met een omvang van € 125.000 tot € 375.000, waarbij de aanvragende onderneming qua omvang niet als middelgroot of groot kwalificeert.

De werkzaamheden van de samenstelopdracht ('aan assurance verwant') zijn geborgd in het door het NBA vastgestelde accountantsprotocol (link). Vanuit het protocol is het duidelijk dat de reikwijdte en de diepgang van de werkzaamheden op de eindafrekening omvangrijker zijn dan bij de derdenverklaring het geval is.

De werkzaamheden die door de accountant dienen te worden uitgevoerd zijn vastgelegd in NVCOS Standaard 4415N.

Assurance-opdracht door accountant

De assurance-opdracht uitmondende in een assurance-rapport bij de eindafrekening is zoals hierboven uiteengezet benodigd voor subsidieaanvragen met een omvang van € 375.000 of hoger of een omvang tussen € 125.000 en € 375.000 waarbij de aanvragende onderneming qua omvang als middelgroot of groot kwalificeert.

De werkzaamheden van de assurance opdracht zijn ook geborgd in het door het NBA vastgestelde accountantsprotocol (link). De assurance-opdracht is op haar beurt ten opzichte van een samenstelopdracht ook weer omvangrijker en richt zich tevens op de interne beheersing van de onderneming. 

De werkzaamheden die door de accountant dienen te worden uitgevoerd zijn vastgelegd in NVCOS Standaard 3900N. Uit deze standaard blijkt dat er 2 smaken van uitvoering zijn, te weten gericht op het verstrekken van een oordeel met beperkte mate van zekerheid en het verstrekken van een oordeel met een redelijke mate van zekerheid. Ondernemingen die kwalificeren als middelgroot of groot en een subsidie aanvragen met een omvang van € 375.000 en hoger krijgen te maken met de meest uitgebreide toetsing door de accountant oftewel de assurance-opdracht gericht op het verstrekken van een oordeel met redelijke zekerheid.

Aanvraag conform artikel 6A? Dan ook een assurance-opdracht!

In afwijking van artikel 6, vijfde lid van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid kan aan de werkgever die deel uitmaakt van een groep als bedoeld in dat lid, die daarom bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie heeft verzocht, subsidie worden verstrekt waarbij de omzetdaling wordt bepaald op basis van de omzetdaling van die rechtspersoon of vennootschap afzonderlijk. Hiermee wordt afgeweken van de standaard die geldt voor een aantal ondernemingen die kwalificeren als groep, de zogenaamde concernregeling. 

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft verplicht dat deze ondernemingen, ongeacht de grootte van de onderneming en omvang van de subsidie op de eindafrekening een assurance-opdracht leidende tot een redelijke mate van zekerheid dienen te laten uitvoeren.

Vragen?

Wij zijn u graag van dienst tezamen met onze collega's van onze aanpalende services en uiteraard telefonisch of via de mail bereikbaar voor al uw vragen rondom de maatregelen van de overheid.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Phidra Accountants & Adviseurs, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp