Copy

Nieuwsbrief juli 2022

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen van mogelijke versoepeling aflossen coronaschulden, stijging van de invorderingsrente, geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer, aanvullende verplichtingen oproepkrachten, "oude" modelovereenkomsten, vakantiewerk en nieuwe bankkoppelingen.


Wees op de hoogte van het laatste nieuws!

Phidra Accountants & Adviseurs 

 

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Lenen

Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd naar zeven jaar.

Coronaschulden

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, hebben bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor hun belastingschulden. Van de oorspronkelijke € 47 miljard staat nu nog ruim € 20 miljard aan belastingschuld open. Deze schulden moeten vanaf oktober 2022 in uiterlijk 60 maanden worden afgelost.

Geen verdere coronasteun

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven geen verdere steunmaatregelen vanwege corona te overwegen. Toch wil het een tegemoetkoming treffen voor ondernemers die in de kern gezond zijn, maar door de opgebouwde belastingschulden in betalingsmoeilijkheden dreigen te komen.

Aflossen per kwartaal mogelijk

Het kabinet stelt in die gevallen voor dat ondernemers hun maandbedrag per kwartaal betalen. Zo kunnen bedrijven bij tijdelijke liquiditeitsproblemen toch tegemoet worden gekomen. Een andere optie is om een incidentele betaalpauze mogelijk te maken. Dat zou één keer gedurende maximaal drie maanden mogelijk moeten zijn. Hierdoor moet in de resterende maanden dan wel een groter bedrag worden afgelost.

Let op!
Deze versoepelingen zijn alleen van toepassing als een bedrijf de noodzaak ervan aantoont. De ondernemer moet daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen, waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Toch zeven jaar de tijd?

Op 5 juli 2022 is een motie ingediend in de Tweede Kamer waarbij is aangegeven dat de standaard terugbetaaltermijn van vijf jaar voor een bepaalde groep levensvatbare ondernemers niet haalbaar is. Voor hen zou een maximale terugbetaaltermijn van zeven jaar moeten gelden. Ook hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ondernemer en wordt een lichte toets uitgevoerd om de levensvatbaarheid te checken.

Let op!
Pas na de zomer van dit jaar, 2022, worden deze versoepelingen behandeld door het parlement.

Alternatieven

Het kabinet heeft ook alternatieve oplossingen onderzocht, maar geeft aan genoemde opties de voorkeur. Over de opties zal op korte termijn met de Tweede Kamer worden overlegd.

Ook soepelere opstelling bij schuldsanering

Eerder was al toegezegd dat de Belastingdienst per 1 augustus 2022 een soepelere houding zal aannemen in saneringsakkoorden. De Belastingdienst neemt vanaf die datum genoegen met een gelijk percentage als aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd (100% in plaats van 200% ten opzichte van concurrente crediteuren). Deze versoepeling geldt tot 1 oktober 2023.

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

Administratie

De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Daarna wordt de invorderingsrente in stappen verhoogd naar uiteindelijk 4%.

Invorderingsrente

U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog een bedrag aan belasting moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.

Coronamaatregelen

De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% was een van de maatregelen die het kabinet nam om ondernemers tegemoet te komen vanwege de coronacrisis. De maatregel zou per 1 januari van dit jaar (2022) beëindigd worden, maar omdat er eind vorig jaar opnieuw beperkende maatregelen werden afgekondigd vanwege corona, werd het weer verhogen van de rente naar 1% met een halfjaar uitgesteld.

In stappen naar 4%

Het is de bedoeling dat de rente per 1 januari 2023 verder stijgt naar 2%, per 1 juli 2023 naar 3% en vervolgens per 1 januari 2024 naar 4%.

Eerder aflossen

Tal van ondernemers hebben vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gekregen. Deze schulden moeten vanaf 1 oktober van dit jaar in maximaal vijf jaar worden afgelost. Vanwege de oplopende invorderingsrente kan het voor deze ondernemers dus voordeliger zijn deze belastingschulden zo mogelijk eerder af te lossen.

Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk

Euro

Als het aan het kabinet ligt, kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf volgend jaar geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen. Dit is een van de voorstellen die gepresenteerd zijn in de Voorjaarsnota.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632.

Belasting betalen over FOR

Over de gereserveerde FOR moet u op een gegeven moment wel belasting betalen. Meestal is dit bij het einde van uw onderneming. Maar u kunt ook tussentijds een of meer lijfrentes kopen die u op de FOR kunt afboeken. De FOR betekent dus in feite uitstel van betaling over een deel van de winst. Ook kunt u vaak profiteren van het lage belastingtarief voor AOW-gerechtigden.

Einde FOR

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de FOR per 2023 af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf 2023 niet meer aan de FOR kan worden gedoteerd. Over opgebouwde FOR’s hoeft echter niet direct te worden afgerekend volgens het voorstel. De maatregel is onder meer bedoeld om een verhoging van de AOW te kunnen betalen.

Onbenut

Het kabinet is van mening dat de FOR zonder al te veel bezwaren afgeschaft kan worden, omdat de FOR nu ook al weinig door ondernemers benut wordt. Bovendien wordt met de Wet toekomst pensioenen ook voor ondernemers in de inkomstenbelasting de ruimte vergroot om fiscaal gefaciliteerd pensioen op te bouwen.

Let op!
Het voorstel is nog niet definitief en moet nog door het parlement worden aangenomen.

Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022

Personeel

Per 1 augustus 2022 is sprake van een aanvullende verplichting voor de werkgever aan oproepkrachten. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn.

'Onvoorspelbare' arbeidstijdstippen

Het gaat dan concreet om arbeidsovereenkomsten waarbij de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel, of grotendeels, onvoorspelbaar zijn. Denk hierbij concreet aan nulurencontracten of min-maxcontracten. De wetgever heeft echter aangegeven dat onder contracten met een onvoorspelbaar werkpatroon ook wordt verstaan arbeid waarbij de werknemers door de werkgever verplicht worden te antwoorden op verzoeken van klanten. Denk hierbij aan bepaalde bereikbaarheids- en stand-bydiensten.

Wat moet er schriftelijk worden meegedeeld?

Is het merendeel van de uren waarop moet worden gewerkt onvoorspelbaar, dan kan de oproepkracht alleen worden verplicht om te werken op de uren waarvan de werkgever hem bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk heeft medegedeeld:

  • dat de te verrichten uren variabel zijn;
  • wat het gewaarborgde aantal betaalde uren is;
  • wat het loon is voor de uren boven de gewaarborgde uren;
  • wat de dagen en uren zijn waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken;
  • wat de termijnen zijn waarop een werknemer kan worden opgeroepen (bij een oproepcontract zal dit 4 dagen zijn, tenzij deze termijn in een cao is bekort naar 24 uur).

De oproepkracht mag dus oproepen weigeren buiten deze afgesproken referentiedagen of referentie-uren. Op de afgesproken referentiedagen en referentie-uren geldt overigens niet dat er dan ook recht op loon bestaat. Dat ontstaat pas als er feitelijk wordt gewerkt. 

Vermelding in contract

In praktisch opzicht betekent dit dat bij oproepkrachten in de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn. Het is dus van belang alert te zijn op de vermelding van de beschikbaarheid in het contract. Er gelden geen beperkingen wat betreft het aantal referentiedagen en referentie-uren dat partijen kunnen vastleggen. 

Dit betekent dat vrijwel alle dagen van de week en alle uren van de dag kunnen worden vermeld. 

Let op!
Bij reeds bestaande contracten geldt dat de nieuwe informatieverplichting pas binnen een maand na een verzoek daartoe verstrekt dient te worden.

Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?

Administratie

Gebruikt u momenteel een of meerdere Modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn? Let dan op want de Belastingdienst gaat verouderde Modelovereenkomsten van de site verwijderen. Wie toch een verouderde Modelovereenkomst wil blijven gebruiken, moet hiertoe een verzoek indienen.

Modelovereenkomst

Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of er tussen een aanbieder en afnemer van een dienst een arbeidsovereenkomst bestaat. In een Modelovereenkomst worden de betreffende dienst vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienst wordt verricht.

Let op!
Een Modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als partijen ook conform de Modelovereenkomst werken.

Verouderde Modelovereenkomsten

Op de site van de Belastingdienst staan vele tientallen Modelovereenkomsten. Deze hebben een geldigheidsduur van vijf jaar. De Modelovereenkomst is in 2015 ingevoerd. Veel  Modelovereenkomsten zijn inmiddels verlopen of zullen binnenkort verlopen. Na deze datum biedt de Modelovereenkomst geen zekerheid meer.

Verlengen

Wilt u een Modelovereenkomst toch blijven gebruiken, dan kunt u verlenging aanvragen. De voorwaarden hiervoor staan op de site van de Belastingdienst. U moet zelf verlenging aanvragen als u de Modelovereenkomst zelf heeft opgesteld. Bent u alleen gebruiker van een Modelovereenkomst, dan kunt u de opsteller vragen om deze te laten verlengen. De opsteller van de Modelovereenkomst staat vermeld bij de overeenkomst.

Start op 1 oktober

De Belastingdienst start met het verwijderen van de Modelovereenkomsten vanaf 1 oktober 2022. Dit betreft de Modelovereenkomsten waarvan de goedkeuring nu al is verlopen. De andere overeenkomsten worden zes maanden na de geldigheidsdatum verwijderd.

Tip!
De Belastingdienst bewaart de verwijderde overeenkomsten, zodat ook na verwijdering verlenging aangevraagd kan worden.

Handhaving schijnzelfstandigheid

De Modelovereenkomst is ook bedoeld om schijnzelfstandigheid te kunnen bestrijden. De Belastingdienst handhaaft hierop nu slechts summier. Uiterlijk in 2025 wil het kabinet onder meer dit handhavingsmoratorium opheffen. Na de zomer van 2022 worden nadere plannen bekendgemaakt.

Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling

Aardbeien

Voor scholieren en studenten die wat willen bijverdienen bestaat een speciale regeling voor de loonheffing. Deze scholieren-en studentenregeling is met name bedoeld voor vakantiewerkers. Het kost u als werkgever niets extra, maar u bespaart de scholier of student een hoop administratief gedoe.

Inhoud regeling

De scholieren- en studentenregeling houdt in dat u voor de berekening van de verschuldigde loonheffing gebruik mag maken van de kwartaaltabel. Daardoor hoeft u minder of soms helemaal geen loonheffing in te houden. Ook mag u het kwartaalmaximum gebruiken voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen.

Voor wie?

U mag de regeling toepassen voor scholieren wiens ouders of verzorgers aan het begin van het kwartaal recht hebben op kinderbijslag. Daarnaast geldt de regeling voor studenten en scholieren die bij het begin van een kwartaal recht hebben op:

  • een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000;
  • een gift volgens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; of
  • een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. 

Tip!
De regeling geldt ook voor buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC). Scholieren en studenten uit het Verenigd Koninkrijk kunnen geen gebruik meer maken van deze regeling.

Formulier invullen

Als u de regeling wilt toepassen, moet de student of scholier een formulier invullen dat hij kan vinden op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl zoekterm ‘studenten’). U bewaart dit formulier bij de loonadministratie.

Niet verplicht

Gebruik van de regeling is niet verplicht. Wil de scholier of student de regeling niet gebruiken, dan houdt u normaal loonheffing in. De scholier of student kan dan pas volgend jaar de teveel betaalde loonheffing terugkrijgen door een aangifte in te dienen. 

Tip!
Wijs een scholier of student op de regeling als hij deze niet kent. Het bespaart hem of haar een hoop administratie.

Banken introduceren nieuwe bankkoppelingen

Mogelijk heb je al een bericht ontvangen van de bank dat alle huidige boekhoudkoppeling binnenkort worden uitgezet. De Rabobank is de eerste bank die een nieuwe bankkoppeling introduceert en volgens de laatste update dien je voor 1 augustus de nieuwe koppeling geactiveerd te hebben.
Na deze datum kunnen de banktransacties met de "oude" koppeling niet meer worden ingelezen. De nieuwe koppeling moet als eerste worden opgestart vanuit het boekhoudpakket, maar de rekeninghouder is de enige die de bankkoppeling tot stand kan brengen.


Waarom?
Banken moeten vanwege de PSD2-wetgeving data kunnen aanbieden met een PSD2 vergunning als de rekeninghouder toestemming heeft gegeven. Daarom hebben de banken de nieuwe koppeling in het leven geroepen. Voor het gebruik van de nieuwe koppeling zal waarschijnlijk kosten in rekening gebracht gaan worden, of dat deze alleen beschikbaar is bij een specifieke product / abonnement van de bank.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Vragen?

Wij zijn u graag van dienst tezamen met onze collega's van onze aanpalende services en uiteraard telefonisch of via de mail bereikbaar voor al uw vragen rondom de onderwerpen uit deze nieuwsbrief.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2022 Phidra Accountants & Adviseurs, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp