Copy

Maatregelen voor ondernemers inzake Coronavirus (update 2 oktober 2020)

Het is inmiddels oktober geworden en helaas zijn de Corona-maatregelen weer aangescherpt als gevolg van het oplopende aantal besmettingen en daarmee de druk op de zorg. 

Ook staat oktober in het teken van het aflopen van de eindafrekening van de NOW 1.0; deze kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober. Maar wat heeft u nodig voor de eindafrekening en wat houden de werkzaamheden van accountants in bij de eindafrekening.

In deze nieuwsbrief gaan we hier nader op in. Daarnaast komen enkele actualiteiten aan bod.

Mocht er aanvullende informatie bekend zijn, dan zullen we u daar uiteraard weer direct over informeren.

NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening?

Aan welke eisen moet een onderneming voldoen als zij de eindafrekening voor de NOW 1.0 aanvraagt? Daar was nog onduidelijk over, maar Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft nu een protocol. Heeft u wel of niet een verklaring van bijvoorbeeld een accountant nodig.

Bedrijven kunnen in ieder geval vanaf 7 oktober de eindafrekening aanvragen, zo is het streven van het UWV. 

De minister heeft bekendgemaakt of een onderneming een verklaring van een accountant nodig heeft en aan welke eisen die accountantsverklaring dan moet voldoen van bedrijven die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd. De eisen zijn in samenwerking met de NBA, de beroepsorganisatie van accountants, opgesteld.
 

Onderscheid

De eisen zijn niet voor ieder bedrijf gelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt in bedrijven die een verplichte accountantscontrole voor de jaarrekening nodig hebben en bedrijven die dat niet nodig hebben. Ook is er een onderscheid naar aanleiding van de grootte van de aangevraagde NOW 1.0.
 

Geen verklaring

Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben sowieso geen verklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven.
 

Derdenverklaring

Bij een subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000 volstaat een derdenverklaring. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook van een belastingconsulent of boekhouder. Vanaf € 125.000 subsidie heeft een ondernemer een accountantsverklaring nodig.
 

Grootste deel subsidie naar 10% bedrijven

De strengste eisen inzake de accountantsverklaring worden gesteld aan de grotere subsidieontvangers. Dit is logisch, aangezien 10% van de bedrijven verantwoordelijk is voor 70% van de toegekende subsidies.
Afhankelijk van de vraag of een bedrijf al controleplichtig is voor de jaarrekening en of het subsidiebedrag meer dan € 375.000 bedraagt, gelden de zwaarste eisen voor de accountantsverklaring.
 

Werkmaatschappijen

Werkmaatschappijen kunnen onder voorwaarden de NOW-subsidie krijgen waarbij niet wordt gekeken naar de omzetdaling op concernniveau. Vanwege de gecompliceerdheid van deze regeling gelden ook dan de zwaarste eisen voor de accountantsverklaring.
 

Niet-goedkeurende verklaringen

Accountants zullen soms slechts een verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring af kunnen leggen.
Bij een verklaring met beperking zal het UVW de aanvraag op basis van de geconstateerde fouten en onzekerheden corrigeren. Bij een afkeurende verklaring wordt de subsidie teruggevorderd. Een verklaring van oordeelonthouding leidt er eveneens toe dat de subsidie wordt teruggevorderd. Onder voorwaarden zal bij verzachtende omstandigheden echter als sanctie een korting van 10% op de subsidie worden toegepast.

Meer tijd ondernemer om belastingschuld af te lossen

Pas vanaf 1 juli 2021 terugbetalen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen.
 

Verruiming uitstel, wat verandert er?

  • Ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd (dat was 24 maanden) om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen (dat was per 1 januari 2021).
  • Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari. 
     
Let op! Waar eerst het verlengen van het belastinguitstel voor 1 oktober 2020 moest gebeuren, is dit nu mogelijk tot en met 31 december 2020. Verlengen is slechts één maal mogelijk.

Alle nieuw op te komen belastingschulden, na het verlopen van het uitstel, dienen weer binnen de gebruikelijke termijnen te worden voldaan.

Tijdlijn van nu tot 1 juli 2021
  • 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling
  • Voorjaar 2021: de ontvangt van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling
  • 1 juli 2021: de Belastingdienst verwachten dat u begint met het aflossen van uw belastingschuld

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

Het kabinet trekt opnieuw fors de knip voor een derde steunronde voor bedrijven vanwege de coronacrisis. De tegemoetkomingen worden tot 1 juli 2021 voortgezet, maar wel stapsgewijs aangescherpt. Wat zijn de nieuwe plannen?
 

NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober t/m december 2020) moet het omzetverlies – net als nu – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan maximaal 80% in plaats van de huidige 90% van de NOW 2.0.

In de tweede (januari t/m maart 2021) en derde periode (april t/m juni 2021) moet het omzetverlies minstens 30% zijn. De compensatie loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60% van de loonkosten. De opslag van 40% op de loonkosten in verband met werkgeverslasten blijft gehandhaafd.

Beperkte loondaling zonder gevolgen

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.
 

Ontslagboete vervalt

Ondernemers krijgen geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit is bij de NOW 2.0 wel het geval. In de NOW 2.0 krijgt een ondernemer een boete als hij 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, zonder dat hierover overeenstemming is bereikt met de vakbond of een ander vertegenwoordigend orgaan.
 

Aanvragen NOW 3.0 in november

Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.

Let op! De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.
 

Tozo ook verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft ook gehandhaafd tot 1 juli 2021. Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober getoetst worden op beschikbaar geld. Door de extra maatregelen tegen het coronavirus is deze voorwaarde niet passend, meent het kabinet. Het kabinet heeft nu besloten om de toets op beschikbaar geld (beperkte vermogenstoets) op 1 april 2021 in te voeren. Dit geeft voor een periode zekerheid aan zelfstandig ondernemers.
Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.  

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente.
 

Aanvragen

De Tozo 3.0 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.
 

TVL: naar € 90.000 maar strenger beleid

Ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL (tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb). Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden, waarbij voor elke periode de maximale TVL € 90.000 bedraagt, in plaats van de € 50.000 die gold voor de TVL uit het tweede steunpakket.
 

Meer omzetverlies vereist

Vanaf januari 2021 geldt dat het omzetverlies minimaal 40% in plaats van 30% moet zijn om voor de TVL in aanmerking te komen. Vanaf april 2021 moet het omzetverlies zelfs minstens 45% zijn. Voorwaarde is verder dat een bedrijf per periode van drie maanden minimaal € 4.000 aan vaste lasten heeft.
 

Aanvullend sociaal pakket

Vanwege het verlies aan banen vanwege corona wordt zo’n € 1,4 miljard uitgetrokken voor tal van sociale maatregelen, zoals begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en gemeentes. Ook is dit geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.

Vragen?

Wij zijn u graag van dienst tezamen met onze collega's van onze aanpalende services en uiteraard telefonisch of via de mail bereikbaar voor al uw vragen rondom de maatregelen van de overheid.
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Phidra Accountants & Adviseurs, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp