Copy
UHSK Newsletter February
Read this email in your browser

Nieuwsbrief
Februari | February
2022
- ENGLISH BELOW -
Spreker evenement
met Sharon Dijksma
georganiseerd door het Politiek Café
Muziekquiz
georganiseerd door de Muziekcommissie en de Eerstejaarscommissie

Beste <<First Name>>,

Deze nieuwsbrief omvat een grote hoeveelheid interessante nieuwtjes en evenementen, want vanaf 25 februari lacht het studentenleven ons wederom toe. De 1,5-meter-regelingen vervallen, mondkapjes zijn niet langer noodzakelijk en we kunnen weer lekker op stap. Bovendien vieren wij in de week van 28 februari tot 4 maart onze Dies Natalis, de verjaardag van de UHSK. Deze nieuwsbrief voelt om die redenen voor mij als een lofzang. 
Niets anders dan feest!

De versoepelde maatregelen van de afgelopen maand brachten ons allen al fijne momenten. Onderwijs op locatie was mogelijk, en hierboven zie je twee sfeerimpressies van geslaagde evenementen. Links is burgemeester Sharon Dijksma te zien, uitgenodigd door het Politiek Café. Rechts zie je enkele leden van de Eerstejaarscommissie tijdens de muziekquiz.
Van beide evenementen zijn de foto's te vinden op onze website.

Op 18 februari vond de Onderzoeksparade plaats, georganiseerd door de UHSK voor Beter Onderwijs commissie. Hier spraken Marlou Schrover, Leonard Rutgers, Marco Mostert en Leo Lucassen over de geschiedenis van migratie. Spanning en sensatie bleven niet uit. De parade schakelde vanaf de tweede spreker over naar de virtuele woonkamer vanwege de lieftallige Eunice.

Vandaag is er overlap tussen twee vacatures: de vacature voor het kandidaat-kandidaatsbestuur en de vacature voor de Statutencommissie. Als jij volgend jaar bij de UHSK een bestuursjaar wil doen, kun je tot 23.59 uur solliciteren. De Statutencommissie is daarnaast vanaf vandaag op zoek naar leden. In deze commissie zul je een statutenwijziging voorbereiden, een aanpassing op het belangrijkste document van onze kring.
Lees meer onder het kopje 'Nieuws'.

Daarnaast is vanavond het eerste FeCo feest in twee jaar in K-sjot! Het thema is 'Voel de Vlinders', aarzel dus niet om je ontpoppen tot feestbeest. Het feest houdt daar echter niet op, want maandag start de Diesweek. De UHSK is in 1926 opgericht, op 5 maart precies 96 jaar geleden. Om dit te vieren is deze week vol gezellige en leerzame evenementen in het thema 'Out of Time'. We starten met een Groot Open Podium, waar je als een middeleeuwse troubadour op kunt treden, en eindigen met een film over de apocalyps.
Lees hier meer over de Diesweek.

Hopelijk zie ik jullie vanavond bij het FeCo feest!


Veel liefs,
Namens het 96ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Beau Visser
h.t. voorzitter


Hieronder vind je de laatste nieuwtjes over de kring.


VACATURE BESTUUR
Het is nu mogelijk om te solliciteren naar de positie van bestuurslid voor het bestuur van 2022-2023.
De deadline is vandaag, 23.59.

Aarzel niet om het bestuur te benaderen indien je vragen hebt!
Klik hier voor de vacature.

VACATURE STATUTENCOMMISSIE
De Statutencommissie zoekt leden! De Statutencommissie bereidt de aankomende statutenwijziging voor.
Dus wil jij je verdiepen in het belangrijkste document van onze vereniging? Wil jij meeschrijven aan nieuwe artikelen? Stuur dan een motivatiebrief naar info@uhsk.nl voor 10 maart, 17.00
Lees hier meer.

LOCATIE GROTE REIS
Na de muziekquiz maakte de Excursiecommissie de bestemming van de Grote Reis bekend:

Praag!

Van 16 tot 24 april gaat de UHSK op reis naar de hoofdstad van Tsjechië.
Het is mogelijk om je in te schrijven op 2 maart, om 10 uur 's ochtends.
Klik hier voor meer informatie. 
NIEUW GEZELSCHAP
Sinds korte tijd vormen enkele leden een gezelschap binnen de UHSK onder de naam “Makers van de Nacht”, ook wel bekend onder de afkorting “MvdN”. Het gezelschap heeft als doel haar leden met elkaar in contact te laten blijven door middel van het gezamenlijk opzoeken van het Utrechtse nachtleven.

Geïnteresseerden kunnen lid worden door hun interesse kenbaar te maken bij het bestuur per e-mail: info@uhsk.nl.
Wil jij ook een gezelschap oprichten? 
Lees hier meer!
GROOT OPEN PODIUM
De Muziekcommissie organiseert het welbekende Groot Open Podium op 28 februari! Dit wordt een avond vol mooie deuntjes.
Wil jij de toon zetten en jouw talent delen? Meld je dan aan als artiest door te mailen naar muziekcommissie@uhsk.nl
DOCENT-STUDENTBORREL
Op 5 april organiseert de UHSK samen met Stichting Art een docent-studentborrel. De borrel vindt plaats in Bar Walden en er zal voor alle deelnemers een gratis drankje klaar staan. Deze avond is de ideale kans om je favoriete docenten in een informele setting te spreken!
Om aanwezig te zijn kan je je inschrijven op de website. Het evenement komt begin maart online.
ONLINE-ONDERWIJS ENQUÊTE
De Opleidingscommissie van de Bachelor Geschiedenis heeft een vragenlijst opgesteld zodat jij de kans krijgt om het online-onderwijs te evalueren.
Wat zijn jouw gedachten over online-onderwijs? Wat kan de universiteit verbeteren en wat kan er voortgezet worden?
Laat het ons weten door deze enquête in te vullen!
Het duurt ongeveer vijf minuten.
Hieronder vind je de geplande evenementen en activiteiten van deze maand.

Lees meer op uhsk.nl/evenementen.
FECO: VOEL DE VLINDERS
24 februari
20.00 - 01.00
@K-sjot
ALCO: ALUMNIBORREL
26 februari
19.30 - 22.00

@Café de Stadsgenoot
CARCOM:
JOB APPLICATION 101

7 maart
19.30 - 21.15
@T.B.A.
HAY STRO: LET'S GO
16 maart
23.00 - 04.00
@Werfkelder (Basis)
 D I E S W E E K
Out of Time
       28 februari tot 6 maart

Vier met ons de Dies Natalis van de UHSK!
SYMCO:
DIVING INTO DIVERSITY

A take on women's history
28 februari
11.00 - 17.00
@De Kargadoor
MUSICIE:
GROOT OPEN PODIUM


28 februari
19.00 - 22.00

@Studio dB's
RENAISSANCESCHILDEREN
& DIESGADGET LANCERING


1 maart
10.00 - 17.00
@UHSK-Kamer
DIESBORREL
The picture of Dorian Gray

2 maart
20.30 - 00.00

@T.B.A.
HISTORICIE & ACCIE:
BACK TO THE FUTURE

3 maart
16.00 - 19.00
@Binnenstad
FILMMIDDAG
Dr. Strangelove

4 maart
15.00 - 17.00

@UHSK-Kamer
Spreaker's event
with Sharon Dijksma
organised by the Politics Café
Music quiz
organised by the Music Committee and the First Year Committee

Dear <<First Name>>,

This newsletter contains a large amount of interesting updates and events, as student life smiles on us once again from February 25th onward. The 1.5-meter-measures are lifted, masks are no longer necessary and we can go out to party. Moreover, we are celebrating our Dies Natalis from the 28th of February until the 4th of March. For these reasons, this newsletter feels like a song of praise.
One big party!

The relaxed measures of the past month all brought us good times. Education was on location, and above you see two impressions of successful events. On the left is mayor Sharon Dijksma, invited by the Politics Café. On the right, a few members of the First Year Committee are pictured during the music quiz.
The photos of both events can be found on our website.

On February 18th was the Research Parade, organised by the UHSK Education Committee. Marlou Schrover, Leonard Rutgers, Marco Mostert and Leo Lucassen spoke here about the history of migration. Thrills and spills were not lacking. The parade switched to the virtual living room due to the lovely storm Eunice. 

Today is a special day, as there is an overlap between two vacancies: the job opening for the candidate-candidate board and the vacancy for the Statutes Committee. If you would like to do a board year for the UHSK next year, you can apply until 23.59. The Statutes Committee is also looking for members as of today. You will prepare statutes changes in this committee, an alteration to the most important document of our association. 
Read more under the header 'News'.

Plus, tonight is the first K-sjot FeCo in two years! The theme is 'Feel the Butterflies', so don't hesitate to morph into a party animal. The party doesn't stop there, as the Dies Week starts Monday. The UHSK was founded in 1926, which is exactly 96 years ago on March 5th. To celebrate, this week is filled with fun and informative events in the theme 'Out of Time'. We start with the Big Open Mic, where you can perform as a troubadour, and we end with a film about the apocalypse. 
Read more about the Dies Week here.

I hope to see you tonight!

Much love,
On behalf of the 96th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Beau Visser
h.t. chairwoman


Below, you will find the latest news about the association.


JOB OPENING BOARD
It is now possible to apply for a position in the next board, in the year 2022-2023.
The deadline is today, 23.59.

Don't hesitate to approach the board if you have any questions!
Click here for the vacancy.
JOB OPENING
STATUTES COMMITTEE

The Statutes Committee is looking for members! The Statutes Committee will prepare the statute changes.
So, do you want to learn more about the most important document of the association? Do you want to help write new articles? Then send a motivation letter to info@uhsk.nl before 10 March 17:00.
Read more here.

 


LOCATION BIG TRIP
After the music quiz, the Excursion Committee announced the destination of the Big Trip: 

Prague!

From the 16th until the 24th of April, the UHSK is going to travel to the capital of the Czech Republic. It is possible to sign up on March 2nd, 10 AM in the UHSK Room.
Click here for more information. 
NEW SOCIETY
For a while now, a few members formed a company within the UHSK under the name "Makers van de Nacht" (Makers of the Night), also known by the abbreviation "MvdN". The purpose of the company is to keep its members in touch with each other by attending the Utrecht nightlife together.

Those who are interested can become members by expressing their interest to the board by email: info@uhsk.nl.
Do you also want to found a society?
Read more here!
BIG OPEN MIC
The Music Committee is organising the well-known Big Open Mic on February 28th! This is going to be a night of great tunes.
Do you want to share your note-worthy talent?
Sign up as an artist by sending an email to muziekcommissie@uhsk.nl
TEACHER-STUDENT DRINKS
On April 5th, the UHSK and Stichting Art are organising Teacher-Student drinks. The drinks will take place in Bar Walden and will have a free drink for all attendees. This evening is the perfect chance to speak to your favourite teachers in an informal setting!
To join us, you can sign up on the website. The event will be available on there from the beginning of March.
ONLINE EDUCATION SURVEY
The Education Committee of the BA History has put together a list of questions, so you get the chance to evaluate the online education. 
What did you think of online education? How can the university improve, and what do you want to keep from the whole experience?
Fill in this short survey and let us know! 
It takes about five minutes.
Below, you will find the planned events and activities of the month. 

Read more on uhsk.nl/en/events.
FECO: FEEL THE BUTTERFLIES
February 24th
20.00 - 01.00
@K-sjot
ALCO: ALUMNI DRINKS
February 26th
19.30 - 22.00

@Café de Stadsgenoot
CARCOM:
JOB APPLICATION 101

March 7th
19.30 - 21.15
@T.B.A.
HAY STRO: LET'S GO
March 16th
23.00 - 04.00
@Werfkelder (Basis)
 D I E S   W E E K
Out of Time
       February 28th until March 6th

Celebrate the Dies Natalis of the UHSK with us!
SYMCO:
DIVING INTO DIVERSITY

A take on women's history
February 28th
11.00 - 17.00
@De Kargadoor
MUSICIE:
BIG OPEN MIC


February 28th
19.00 - 22.00

@Studio dB's
RENAISSANCE PAINTING
& DIES GADGET LAUNCH


March 1st
10.00 - 17.00
@UHSK Room
DIES DRINKS
The picture of Dorian Gray

March 2nd
20.30 - 00.00

@T.B.A.
HISTORICIE & ACCIE:
BACK TO THE FUTURE

March 3rd
16.00 - 19.00
@City Centre
MOVIE AFTERNOON
Dr. Strangelove

March 4th
15.00 - 17.00

@UHSK Room
Website
Email
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 UHSK
All rights reserved.Questions, suggestions or remarks? Contact us:
info@uhsk.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp