Copy
UHSK Newsletter June
Read this email in your browser

Nieuwsbrief
Juni | June
2022
- ENGLISH BELOW -

Lustrumgala
georganiseerd door de Galacommissie
Lustrumfestival
georganiseerd door de Lustrumcommissie
in samenwerking met
de HistoriCie, de MusiCie, de EJC, de Accie en de FeCo
Beste UHSK'ers,

 

De Kring is warmgelopen. De eindsprint van de laatste weken is begonnen, al lijken weinig leden uit te kijken naar de zwart-wit geblokte vlag aan het einde van de baan. Door de stijgende zomertemperaturen speelt het verenigingsleven zich vaker en vaker buiten af. Van het Eftelingbezoek en de DiMiBo tot de Amelandreis en het uitje naar Volendam, de Utrechtse Historische Studentenkring is in het zonlicht gestapt. 

Hierboven zien jullie twee sfeerimpressies.
De eerste is een foto van de Galacommissie op locatie. Kasteel Maurick te Vught was, tot niemands verbazing, een prachtig toneel voor een avond vol spel. Wat een stuk! Aanwezigen droegen hun mooiste kostuum en het bier vloeide rijkelijk. 
De ietwat confronterende foto's van het Lustrumgala vind je hier.

Een beeld van het Lustrumfestival is te zien op de tweede foto. De HistoriCie, de MusiCie en de EJC droegen bij aan het middagprogramma in de vorm van verschillende spellen. Torenhoge verwachtingen werden waargemaakt zonder in de knoop te komen of meer vragen op te roepen. Na een lekker maaltje smeten leden geld over de balk tijdens de bestuursveiling. Voor dit goede doel hebben we ons met liefde verkocht.
Lees hier hoeveel geld we op hebben gehaald voor Oekraïne. 
Hierna namen de Accie en de FeCo het over. De vraag 'wie is het?' is nog nooit zo vaak beantwoord met een geinige gezichtsuitdrukking en de combinatie van bier en sport was een grote hit.
De onmiskenbaar confronterende foto's van het Lustrumfestival vind je hier.

De hitte is niet alleen van invloed op de vereniging in de letterlijke, maar ook in de figuurlijke zin. Hartverwarmende taferelen spelen zich overal af waar de UHSK gaat. Vriendschappen gloeien en nieuwe vlammen laaien op.

Hoewel er nog geen foto's van de Amelandreis op de website staan, is het beeld van de Swinging Mill op mijn netvlies gebrand. De tosti's en kopjes thee na het uitgaan smaakten ons allen goed, maar het bier op ieder uur van de dag smaakte nog beter. Niet alleen in de avond gingen we even uit ons bol.

Ondanks de vele hitte-metaforen zie ik geen schroeiplekken, want het vuur voor de vereniging brandt enkel in onze harten. Helaas zullen jullie moeten wachten tot september voor de volgende nieuwsbrief. Maak je echter geen zorgen, die nieuwsbrief zal ik nog schrijven. Het Bestuur draagt jullie allemaal een warm hart toe deze zomer!


Met hartelijke groet,
Namens het 96ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Beau Visser
h.t. voorzitter


Hieronder vind je de laatste nieuwtjes over de kring.
David Onnekink heeft de Docentenprijs 2022 gewonnen!
UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Alle leden van de UHSK zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 22 juni. Hier bespreken we de toekomst van de vereniging, waaronder het beleidsplan van het KKB en meerdere moties.
De documenten die we gaan behandelen vind je hier.

ENQUÊTE
Sinds enkele weken kunnen jullie je mening delen over de UHSK door middel van de enquête.
Op de ALV van 22 juni zullen de resultaten besproken worden.

Door de enquête in te vullen heb je kans om een bol.com cadeaukaart te winnen van wel 20 euro!
Aarzel dus niet en vul 'm in!
 

DONATIE VOOR GIRO555
Met een donatiedoos tijdens FeCo: Bezopen in Bikibroek en door een veiling tijdens het Lustrumfestival is er geld opgehaald om te doneren aan Giro555 voor Oekraïne.

In totaal hebben we € 483,15 opgehaald. Dank aan iedereen die bij heeft gedragen!

NIEUWE ARGUS
Landgenoten, het heeft Zijne Majesteit de Argus behaagd met gepaste fanfare de historische studenten te Utrecht kennis te geven van de uitgave van de laatste Argus van dit collegejaar.

Haal ‘m nu op in de kamer; voor computeradepten te lezen op www.argusutrecht.wordpress.com.

NIEUWE AANZET
De Aanzet reist langs vier verschillende continenten in deze editie, zo worden Duitse migranten in Noord-Amerika besproken, spanningen tussen Nazi-Duitsland en fascistisch Italië uiteengezet, de laatste dagen van de Vietnamoorlog geanalyseerd en het theologische werk van Desmond Tutu beschreven.

Lees het hier of haal 'm op in de kamer!
Hieronder vind je de geplande evenementen en activiteiten van deze maand.
Klik op het plaatje om meer te leren over het evenement.
FECO: EX ON THE BEACH
16 juni
22.00 - 04.00
@K-sjot
ACCIE: ZWARTE PISTE
21 juni
20.00 - 23.00
@
Café de Stadsgenoot
EJC: BIERPONG TOERNOOI
23 juni
16.00 - 18.00
@Park Transwijk
DEPARTEMENTSDAG
24 juni
09.00 - 18.00
@
Rotterdam
ROZE WANDELING
28 juni
15.00 - 17.00
@Domplein
SVO: HUMANITIES LEAGUE
29 juni
@Sportpark
Koningsweg

Lustrum Gala
organised by the Gala Committee
Lustrum Festival
organised by the Lustrum Committee
in collaboration with
the HistoriCie, the MusiCie, the EJC, the Accie and the FeCo

Dear UHSK members,

The Kring is running hot. The final sprint of the last few weeks has begun, although few members seem to be looking forward to the black-and-white chequered flag at the end of the track. The rising summer temperatures mean that association life is taking place outside more often. From the Efteling visit and the Tuesday Afternoon Drinks to the Ameland trip and the outing to Volendam, the Utrechtse Historische Studentenkring has stepped into the sunlight. 

Above you can see two impressions.
The first is a photo of the Gala Committee on location. To no one's surprise, Castle Maurick in Vught was a beautiful stage for an evening full of play. What a play! All attendees wore their finest costumes, and the beer flowed abundantly. 
The somewhat confronting photos of the Lustrum Gala can be found here.

The Lustrum Festival can be seen in the second picture. The HistoriCie, the MusiCie and the EJC (First Year Committee) contributed to the afternoon programme with various games. Towering expectations were met without getting tangled up or raising more questions. After a nice meal, members squandered money during the board auction. For this good cause, we lovingly sold ourselves.
Read here how much money we raised for Ukraine. 
After this, the Accie and the FeCo took over. The question 'who is it?' was never answered so often with a funny facial expression, and the combination of beer and sports was a big hit.
The unmistakably confronting photos of the Lustrum Festival can be found here.

The heat does not only affect the association in the literal, but also in the figurative sense. Heart-warming scenes take place wherever the UHSK goes. Friendships glow and new flames flare up.

Although there are no photos yet on the website of the Ameland trip, the image of the Swinging Mill has been burned into our retinas. The 'tosti's' and cups of tea after going out tasted good to all of us, but the beer at any hour of the day tasted even better. It wasn't just in the evening that we went 'uit ons bol'.

Despite the many heat metaphors, I don't see any scorch marks, because the fire for the association only burns in our hearts. Unfortunately, you will have to wait longer for the next newsletter, as it will only be sent in September. Don't worry, the first newsletter will still be written by me. The Board bears you all a warm heart this summer!Kind regards,
On behalf of the 96th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Beau Visser
h.t. chairwoman


Below, you will find the latest news about the association.
David Onnekink has won the Teacher Award 2022!
INVITATION GENERAL ASSEMBLY
All members of the UHSK are invited to the General Assembly on June 22nd. Here we will discuss the future of the association, including the KKB policy plan and several motions.
You can find the documents that will be discussed here.

SURVEY
Since a few weeks, you can share your opinion about the UHSK by means of the survey.
The results will be discussed at the ALV on June 22nd.

By filling out the survey, you have a chance to win a bol.com gift card worth 20 euros!
So don't hesitate to fill it in!
 

DONATION FOR GIRO555
With a donation box during FeCo: Bottoms-up in Bikini Bottom and at the auction during the Lustrum Festival, money was raised to donate to Giro555 for Ukraine.

In total, we raised €483.15. Many thanks to everyone who contributed!

NEW ARGUS
Dearest subjects, HRH the Argus is pleased to announce, with due fanfare, to the history students of Utrecht, the release of this academic year's very last Argus.

Get it now at the UHSK room, or www.argusutrecht.wordpress.com for the digitally inclined.

NEW AANZET
De Aanzet travels to four different continents in this edition, discussing German migrants in North America, explaining tensions between Nazi Germany and fascist Italy, analysing the last days of the Vietnam War and describing Desmond Tutu's theological work.

Read it here or get one in the UHSK room!
Below, you will find the planned events and activities of the month. 
Click on the image to learn more about the event.
FECO: EX ON THE BEACH
June 16th
22.00 - 04.00
@K-sjot
ACCIE: BLACK PISTE
June 21th
20.00 - 23.00
@
Café de Stadsgenoot
EJC: BIERPONG TOERNOOI
June 23rd
16.00 - 18.00
@Park Transwijk
DEPARTEMENT DAY
June 24th
09.00 - 18.00
@
Rotterdam
PINK PROMENADE
June 28th
15.00 - 17.00
@Dom Square
SVO: HUMANITIES LEAGUE
June 29th
@Sportpark
Koningsweg
Website
Email
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 UHSK
All rights reserved.Questions, suggestions or remarks? Contact us:
info@uhsk.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp