Copy
UHSK Nieuwsbrief 
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief
November 2020
(English below) 

Waarde leden, 

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief voor u. Ik wil mijn oprechte excuses dat u deze samengevoegde nieuwsbrief nu pas ontvangt. Ik wil beginnen met iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen, ik hoop dat dit jaar wat gelukkiger mag gaan worden dan het afgelopen jaar. Het jaar 2020 is als een sneltrein langs gegaan, we hebben het ongelooflijk druk gehad en veel chaotische situaties meegemaakt. Vooral de laatste weken voor de vakantie waren voor het bestuur ongelooflijk chaotisch. Er is helaas geen handboek geschreven over hoe men moet omgaan met een pandemie en een lockdown. De vakantie was voor het bestuur een nodige luxe om weer energie op te bouwen en na te denken over hoe we verder gaan door deze pandemie heen. 

We hebben een bewogen jaar gehad en een bewogen december, maar wederom was er licht in het duister in de vorm van prachtige activiteiten. De maand begon met een leuke en leerzame activiteit van de Carrière commissie. De informele carrièreborrel gaf iedere aanwezige de kans om op een leuke manier te praten met medestudenten over wat iedereen wilde met zijn studie. De Familiecommissie heeft diezelfde week nog een gezellige broer/zussenquiz georganiseerd. Naast de gezellige activiteiten zijn er in december ook belangrijke serieuze activiteiten georganiseerd zoals een ongelooflijk goed bezochte Webinar van de UBO en een discussieavond over de contributieverhoging. De uitkomst van deze avond zal op de ALV van volgende week besproken worden. Als laatste activiteit die ik wil bespreken: de Sinterklaasviering. Ik wil iedereen die mee deed van de commissies bedanken, ik hoop dat jullie een leuke middag hebben gehad, maar vooral de Lustrumcommissie verdient een bedankje voor het meehelpen aan deze middag. We hebben er ondanks alles een geweldige viering van gemaakt. 

Aankomende maand komt er ook weer van alles aan. We beginnen met deze week de eerste bestuursvoorlichting, voor iedereen die er aan denkt om bestuur te doen volgend jaar: Kom lekker een kijkje nemen donderdag! De Intercom organiseert ook een Game Night, dit was eerst het language cafe. Deze was vorige keer erg goed bevallen dus ik heb hoge verwachtingen van de tweede editie. We eindigen deze maand met twee hoogtepunten, namelijk de ALV op 20 januari en de HMD op 29 januari. We hebben besloten deze volledig online te doen, aangezien de lockdown verlengd lijkt te worden. 

Ik hoop iedereen weer geïnformeerd te hebben en iedereen weer veel te mogen zien deze maand. Tot de volgende Nieuwsbrief! 

Liefs,
 
namens het 95ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings
 
Jasper Schonewille
 
h.t. Voorzitter

 

 
Ook in 2021 gaan we er weer goed tegenaan! Alle activiteiten zijn online. 

 13 januari | Intercom: Game Night
14 januari | Bestuursvoorlichting
20 januari | Halfjaarlijke ALV
29 januari | Holocaust Memorial Day 2021

 
De Contributie zal hopelijk zo snel mogelijk afgeschreven worden. Triodos doet nog moeilijk, maar als dat geregeld is dan kan het afgeschreven worden. We zullen hier nog een mail over sturen voordat het zover is!

 We hebben een nieuwe partner! De Focus houdt zich bezig met het herschrijven van wetenschappelijke teksten naar leuke artikelen om te publiceren. Neem een kijkje op hun website: https://www.de-focus.nl/ 

Dear Members, 

There is another new newsletter for you. I would like to express my sincere apologies that you are only now receiving this merged newsletter. I would like to start by wishing everyone a Happy New Year, I hope that this year may begin to be a little happier than the past year. The year 2020 has gone by like an express train, we have been incredibly busy and experienced many chaotic situations. Especially the last weeks before the vacations were incredibly chaotic for the board. Unfortunately, there is no handbook written on how to deal with a pandemic and a lockdown. The holidays were a much needed luxury for the board to rebuild their energy and think about how we will move forward through this pandemic. 

We had an eventful year and an eventful December, but once again there was light in the darkness in the form of wonderful activities. The month began with a fun and educational activity by the Career Committee. The informal career drink gave every attendee a chance to have a fun conversation with fellow students about what everyone wanted from their studies. The Family Committee hosted a fun brother/sister quiz that same week. In addition to the fun activities, there were also important serious activities organized in December such as an incredibly well-attended UBO Webinar and a discussion night about the contribution increase. The outcome of this evening will be discussed at next week's ALV. The last activity I would like to discuss is the Sinterklaas celebration. I want to thank everyone from the committees, I hope you had a nice afternoon, but especially the Lustrum committee deserves a thank you for helping out with this afternoon. We made it a great celebration despite everything. 

This coming month will also bring a lot of things. We start this week with the first board briefing, for all of you who are thinking about joining the board next year: Come and have a look on Thursday! The Intercom also organizes a Game Night, this was first the language cafe. Last time it was a great event so I have high hopes for the second edition. We end this month with two highlights, namely the ALV on January 20 and the HMD on January 29. We have decided to do these entirely online as the lockdown seems to be extended. 
I hope to have informed everyone again and to see everyone a lot this month. Until the next Newsletter! 

Love,
 
On behalf of the 95th board of the Utrechtse Historische Studentenkrings.
 
Jasper Schonewille
 
H.T. Chairman


 

In 2021, we'll be going at it again! All activities are online. 

 13 January | Intercom: Game Night
14 January | Board Meeting
20 January | Semi-annual General Assembly
29 January | Holocaust Memorial Day 2021

The Contribution will hopefully be written off as soon as possible. Triodos is still struggling, but if that is arranged then it can be written off. We will send you an email about this before it happens!

 

We have a new partner! The Focus is in the business of rewriting scientific texts into fun articles to publish. Take a look at their website: https://www.de-focus.nl/

 13 January | Intercom: Game Night
14 January | Board Meeting
20 January | Semi-annual General Assembly
29 January | Holocaust Memorial Day 2021

In the hope that we might return to this magical place soon.
Website
Facebook
Instagram
Copyright © 2018 UHSK
All rights reserved.Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail ons op:
info@uhsk.nl

Deze e-mail niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven uit de mailingslijst
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp