Copy
UHSK Newsletter November
Read this email in your browser

Nieuwsbrief
November
2022
- ENGLISH BELOW -
FeCo: Adtjes in Athene
Het laatste feest van de voormalige FeCo,
er is gefeest zoals alleen goden dat kunnen!
Eerstejaarsweekend
De eerste editie van het Eerstejaarsweekend was geslaagd!
Beste UHSK'ers,

 

Blok 1 is officieel voorbij en daarmee werd het wel eens tijd voor de eerste nieuwsbrief van het jaar.
Zo'n eerste blok brengt altijd veel verandering met zich mee: nieuwe mensen, nieuwe vakken, soms nieuwe avonturen, maar ook een nieuw bestuur! Op 14 september heeft het 96ste bestuur het stokje overgedragen aan het 97ste en sindsdien hebben wij hard ons best gedaan de UHSK even gezellig, enthousiast en levendig te houden.

Dat is gelukt! Onze geliefde Kring heeft dit jaar een vliegende start gemaakt. Commissies zitten vol, activiteiten hebben wachtlijsten en zelfs de stuurgroepen worden wekelijks goed bezocht(!) 
Met een nieuwe lichting van eerstejaarsstudenten die ontzettend enthousiast en betrokken blijkt te zijn kunnen we als geschiedenisvereniging niet alleen trots zijn op ons verleden, maar ook op de toekomst.
Dat wil niet zeggen dat onze ouderejaars uit het oog verdwenen zijn. In tegendeel! Op onze activiteiten zijn naast eerstejaars ook tweede-, derde-, vierde-, vijfde- en zelfs sporadisch zesdejaars leden terug te vinden.
Het is dan ook met trots dat ik deze brief als voorzitter van een vereniging met zoveel verschillende mensen mag schrijven.

Op de FeCo werd het enthousiasme van dit jaar direct duidelijk. In het vertrouwde K-Sjot droeg iedereen diens mooiste toga om de goden van het Pantheon tevreden te stellen; dat is gelukt!
Bekijk de goddelijke foto's hier.

Voor het eerst werd er een Eerstejaarsweekend georganiseerd en dat was een onwijs succes! Eerstejaars hebben (zachtgezegd) bijzondere pannenkoeken gegeten, elkaar afgeschoten met lasergamen, het pittoreske Buren verkend, luidkeels gezongen op de cantus en vooral veel plezier met elkaar gemaakt.
Voor een goede sfeerimpressie kan je hier het beelmateriaal bekijken.

Uiteraard zijn bepaalde tradities ook in stand gehouden.
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van succesvolle activiteiten zoals het Acqui Pooltoernooi en de EJC Karaokeavond.

Het enthousiasme van dit eerste blok houden we aan.
Moge de rest van het jaar in het teken blijven staan van bier, gezelligheid en vooral vriendschap!


Met hartelijke groet,
Namens het 97ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Dax Antheunisse
h.t. voorzitter

Hieronder vind je de laatste nieuwtjes over de Kring.
Op 14 september werd het 97ste bestuur ingeslagen!
DE EERSTE KLEINE REIS SINDS 2019 LIJKT EEN FEIT!
Het laatste weekend van november gaat de UHSK op reis! De ExCom heeft een fantastische reis voorbereid naar Luxemburg waar ongetwijfeld prachtige herinneringen zullen worden gemaakt en uiteraard veel stikkers worden achtergelaten.


DE UHSK GAAT RENNEN!
De renners zijn bij elkaar geroepen! 
De Batavierenrace is het grootste studentenevenement van Europa, waarbij verenigingen zich opgeven voor een estafettewedstrijd waarna royaal gefeest wordt. We horen snel of we zijn ingeloot en dan kan het trainen beginnen!
Met veel dank aan de SpoCo voor de organisatie.
STEUN DE AANZET!
Met een vrijwel geheel nieuwe redactie heeft de Aanzet dit jaar grootse plannen! Naast mooie nieuwe edities staan er veel leuke projecten in de steigers.
Neem daarom een abonnement of steunabonnement op dit prachtige Historische Tijdschrift met deze link.
CONTRIBUTIE
Over twee weken zal de jaarlijkse contributie voor UHSK-leden afgeschreven worden.
Op de Algemene Ledenvergadering van 22 januari 2021 is vastgesteld dat deze €20,- zal bedragen. De incassering vindt plaats op 28 november voor leden met een actief website-account, en op 30 november voor leden met een gearchiveerd website-account.
Hieronder vind je de geplande evenementen en activiteiten van de komende tijd.
Klik op de link om meer te leren over het evenement.
All-In: Black & White
16 november
23.00 - 04.00
@De Werfkelder
ExCom: Kleine Reis Luxemburg
25-27 november
-
@
Luxemburg
AcCie: Cantus
8 december
19.00 - 22.00
@Club Poema
SpoCo: Batavierenrace
28-29 April
-
@Tussen Nijmegen en Enschede
SAVE THE DATE!
Er zijn nog veel activiteiten waar commissies druk mee bezig zijn en andere evenementen om in je agenda te zetten! Hierbij een overzicht:
22 november - CarCom: T.B.A.
29 november - PolCa: T.B.A.
30 november - MusiCie: Muziekquiz
5 december - Sinterklaas!
13 december - EJC: Bowlen
15 december - FeCo
20 december - HistoriCie: T.B.A.
21 december - Acqui: Boekenmarkt
Ook 21 december - Kerstborrel!
FeCo: Adtjes in Athene
The last party from the former FeCo,
We partied like only gods could!
First-Year's Weekend
The first edition of the First-Year's Weekend was a succes!
Dear UHSK members,

 

The first block is officially over and with that, it's about time for the first newsletter of the year!
A first block is always full of change: new people, new courses, and sometimes new adventures, but also a new board! On September 14th the 96th board installed the 97th and since then we have been trying our hardest to keep the UHSK as lively, enthusiastic, and 'gezellig' as ever.

We succeeded! Our beloved Kring has made a flying start. Committees are full, activities have waiting lists and people even show up for the weekly steering group(!) 
With a new wave of first-year students who have proven to be very enthusiastic and engaged, we, as a history association, can not only look to our past but also to our future with pride.
That does not mean we have lost sight of our seniors, however. To the contrary! Our activities are filled with first, second, third, fourth, fifth, and even some sixth-year UHSK members. 
Because of this, it is with great pride that I get to write this letter as chairman of an association with so many different kinds of people.

This year's enthusiasm was abundantly clear on the first FeCo.
In the trusted K-Sjot everyone wore their prettiest Grecian robes to impress the gods of the Pantheon; we did!
Take a look at the divine pictures here.

For the very first time, a First-Year's Weekend was organized by the board, which was a success! First-years had some questionable pancakes, shot each other with laser tag, explored the picturesque Buren, and sang loudly and proudly at the cantus. 
For a good impression of this weekend, you can click this link.

Of course, some traditions never die.
The past weeks have been successfully marked by the classic Acqui Pool Tourney and EJC Karaoke Night.

The enthusiasm from this last block will remain.
May the rest of the year be filled with beer, fun, and friendship! 


With kind regards,,
On behalf of the 97th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Dax Antheunisse
h.t. chairman

Below, you will find the latest news about the association.
On September 14th the 97th board was installed!
THE FIRST LITTLE TRIP SINCE 2019 SEEMS TO FINALLY BE HAPPENING! 

The UHSK is going abroad on the last weekend of November! The ExCom has organized a fantastic trip to Luxembourg where beautiful memories will be made and lots of stickers will presumably be left behind.


DE UHSK IS GONNA RUN!
The runners have assembled! 
The Batavierenrace is the biggest student event in Europe, where associations participate in a relay race after which will be partied excessively. We will hear very soon if we made it through the lottery and then the training can begin! 
Many thanks to the SpoCo for the organization.
SUPPORT THE AANZET!
With an almost entirely new team of editors, the Aanzet has big plans this year! Aside from obviously many new amazing issues, other exciting projects are in the works. 
Start your regular or support subscription to this beautiful Historical Magazine now through this link.
MEMBER CONTRIBUTION
In two weeks, the yearly UHSK member contribution will be collected.
On the General Assembly of January 22nd, 2021, the contribution was raised to €20,-. The collection will take place on November 28th for all members with an active website account, and on  November 30th for all members with an archived website account.
Below, you will find the planned events and activities of the month. 
Click on the link to learn more about the event.
All-In: Black & White
November 16th
23.00 - 04.00
@De Werfkelder
ExCom: Small Trip Luxembourg
November 25-27th
-
@
Luxembourg
AcCie: Cantus
8 december
19.00 - 22.00
@Club Poema
SpoCo: Batavierenrace
April 28-29th
-
@Between Nijmegen and Enschede
SAVE THE DATE!
There are lots of other activities our committees are working on and other important dates to pin on your calendar! An overview:
November 22nd - CarCom: T.B.A.
November 29th - PolCa: T.B.A.
November 30th - MusiCie: Music Quiz
December 5th - Sinterklaas!
December 13th - EJC: Bowling
December 15th - FeCo
December 20th - HistoriCie: T.B.A.
December 21st - Acqui: Book Market
Also December 21st - Christmas Drinks!
Website
Email
Instagram
LinkedIn
Copyright © 2022 UHSK
All rights reserved.Questions, suggestions or remarks? Contact us:
info@uhsk.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp