Copy
UHSK Nieuwsbrief 
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief
April 2020
(English below) 

Waarde leden,

Het zijn vreemde maanden voor de UHSK, aangezien het verenigingsleven bijna compleet stilstaat. Dat hoort ook bij de Coronacrisis waarmee we vandaag de dag mee te maken hebben. Borrels, activiteiten, de UHSK-kamer en haar leden: alles staat op dit moment even stil. Ook is er op dit moment nog veel onduidelijk over de komende periode. Veel activiteiten zullen helaas verplaatst moeten worden of zelfs afgelast. Ik snap dat er ook onder de UHSK-leden veel onduidelijkheid heerst in deze periode.

Toch wil ik u vertellen dat er achter de schermen enorm hard wordt gewerkt om de belangrijkste activiteiten te verplaatsen en om steeds meer duidelijkheid te geven aan de leden en de commissies. Ik hoop daarom ook dat ik u meer nieuws kan brengen in de volgende nieuwsbrief.

Ik wil de commissies aanmoedigen om ook online activiteiten te gaan organiseren. Ook het bestuur is bezig om de eerste online activiteiten op te zetten! Hoewel het een lastige periode is wil ik iedereen nu al bedanken voor haar inzet de komende tijd en ik hoop dat we met elkaar deze crisis doorkomen.

Let goed op elkaar.

Hopelijk tot snel!

Liefs,

namens het 94ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,

Jelle Vintges

h.t. voorzitter

Te midden van alle chaos die de coronacrisis met zich mee brengt hebben we ook leuk nieuws te melden.

Uit de vele aanmeldingen is het ons gelukt de commissie samen te stellen die zich volledig zal richten op de feestelijkheden van het 19e lustrumjaar.

De Lustrumcommissie bestaat uit Emma van Rotterdam, Daan van Midde, Nienke Spaan, Frank Drykoningen, Isa Goosen en Levi Verbeek.

Deze zes zullen vanaf september bijgestaan worden door twee eerstejaars leden. Wij hebben alle vertrouwen in hen en kijken vol verwachting uit naar het lustrumjaar.
Ook is de Almanakcommissie gevormd!

De Almanakcommissie zal zich volledig richten op het maken van de Almanak in het 19de lustrumjaar.

De Almanakcommissie bestaat uit Luke de Bruijn, Pepijn Hoekstra, Ivo van Arendonk, Gjalt van Werkhoven, Julian Dubbeld, Sophie Prijs, Tijs Broekhuis en Monika Antal.

Ook wil ik hen graag enorm veel succes wensen! Met volledig vertrouwen weten wij dan ook dat zij de afgelopen vijf verenigingsjaren prachtig zullen vastleggen.
Ook hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden omtrent het 95ste kandidaat-kandidaatsbestuur. Helaas moest de Algemene Ledenvergadering op 18 maart afgelast worden. 

Om de continuïteit van het proces en van het 95ste KKB te waarborgen hebben daarom het Bestuur, de Senaat en de Sollicitatiecommissie het besluit genomen om het 95ste KKB het recht te geven om zelf op zoek te gaan naar een zesde persoon. Vandaag heeft het overleg plaatsgevonden tussen het zesde lid en de Sollicitatiecommissie.

Daarom mag ik u nu vol blijdschap melden dat Livia van Agt zich heeft aangesloten bij het 95ste KKB. Wij wensen Livia en de rest van het KKB, bestaande uit Maartje Beliën, Sam Bus, Dimitris Mitakos, Lennart van der Ree en Jasper Schonewille, enorm veel succes in de komende periode!

Honourable members,

These are strange months for the UHSK, as the life of association is almost completely at a standstill. This is also part of the Coronacrisis we are facing today. Drinks, activities, the UHSK room and its members: everything is at a standstill at the moment. Also, there is still a lot unclear about the coming period. Many activities will unfortunately have to be relocated or even cancelled. I understand that there is also a lot of uncertainty among the UHSK members during this period.

Nevertheless, I would like to tell you that a lot of hard work is being done behind the scenes to relocate the most important activities and to give more and more clarity to the members and the committees. I therefore hope to be able to bring you more news in the next newsletter.

I would like to encourage the committees to start organizing online activities as well. The board is also busy setting up the first online activities! Although it is a difficult period, I would like to thank everyone already for her efforts in the coming period and I hope that we will get through this crisis together.

Take care.

See you soon!

Love,

on behalf of the 94th Board of the Utrechtse Historische Studentenkring

Jelle Vintges

h.t. chair

In the midst of all the chaos that the corona crisis brings with it, we also have some good news to report.

From the many applications we have managed to put together the committee that will fully focus on the festivities of the 19th lustrum year.

The Lustrumcommittee consists of Emma van Rotterdam, Daan van Midde, Nienke Spaan, Frank Drykoningen, Isa Goosen and Levi Verbeek.

From September onwards, these six will be assisted by two first-year members. We have every confidence in them and are looking forward to the next Lustrum!
The Almanakcommittee has also been formed!

The Almanakcommittee will fully focus on making the Almanak in the 19th lustrum year.

The Almanakcommittee consists of Luke de Bruijn, Pepijn Hoekstra, Ivo van Arendonk, Gjalt van Werkhoven, Julian Dubbeld, Sophie Prijs, Tijs Broekhuis and Monika Antal.

I would also like to wish them a lot of success! With complete confidence we know that they will put together the last five years of our association beautifully.
There have also been many developments concerning the 95th candidate board. Unfortunately, the General Assembly had to be cancelled on March the 18th. 

To guarantee the continuity of the process and of the 95th KKB, the Board, the Senate and the Sollicitatiecommissie have therefore decided to give the 95th KKB the right to look for a sixth person themselves. Today the consultation between the sixth member and the Sollicitatiecommissie took place.

Therefore I am pleased to announce that Livia van Agt has joined the 95th KKB. We wish Livia and the rest of the KKB, consisting of Maartje Beliën, Sam Bus, Dimitris Mitakos, Lennart van der Ree and Jasper Schonewille, lots of success in the coming period!
Website
Facebook
Instagram
Copyright © 2020 UHSK
All rights reserved.Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail ons op:
info@uhsk.nl

Deze e-mail niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven uit de mailingslijst
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp