Copy
UHSK Nieuwsbrief 
Bekijk deze e-mail in je browser

Nieuwsbrief
maart 2021
(English below) 

Waarde Leden,
 
Het is de eerste week van maart en dat betekent voor de vereniging iets prachtigs. Aankomende vrijdag 5 maart viert de vereniging zijn 95e verjaardag. Dit zal feestelijk gebeuren met een online evenement, hier kan je je nog voor aanmelden. Bij de aanmelding voor dit evenement krijg je voor €10,- een prachtige Diesbox met daar in een heerlijke verzameling speciaal biertjes en een leuke verrassing. Zoals al eerder benoemd zal de echte Lustrumweek zich eind juni gaan afspelen, hier houden we iedereen over op de hoogte. Ook de Almanak zal op dit evenement onthuld worden. Je kan deze al pre-orderen voor de schappelijke prijs van €15,-. Je kan hem hierna ook nog bestellen en ik raad iedereen die de afgelopen vijf jaar van de vereniging hebben meegemaakt aan om dit ook te doen. Het is een prachtig werk geworden wat voor een enorm klein prijsje in jouw kast kan staan!

Maart is dan wel de maand van de Dies, het is zoveel meer dan dat. We hebben weer een prachtig programma voor deze maand staan. Om te beginnen helpen we op 9 maart onze zustervereniging Ubbo Emmius met het organiseren van een verkiezingsdebat, onze tweede politieke activiteit gericht op de verkiezingen. Het Politiek Café heeft ons op 23 februari al veel duidelijkheid verschaft, maar voor zwevers zoals ik is alle extra aandacht mooi meegenomen. Drie dagen later is het tijd voor de jaarlijkse Ouderdag van de Familiecommissie. Deze zal dit jaar online plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat de lat nog lager is voor ouders om te komen en geeft ouders een kijkje in het leven van de student van nu. Ik wens alle ouders die komen een prettige dag en veel succes met het online onderwijs! De Departementsreisdagen staan op dit moment ook nog gepland voor deze maand. Over de status van deze dagen houden we jullie de komende tijd op de hoogte.

Terugblikkend op februari zijn er een aantal prachtige activiteiten neergezet. Het Politiek Café is al genoemd, maar nog een bedankje aan de duidelijke activiteit! Het heeft mij als ongekende zwever zeer geholpen in de zoektocht richting de verkiezingen. Ook de Intercom heeft een leerzame doch ongelooflijk gezellige activiteit neergezet met het Language Cafe op 18 februari. Een dag later was het alweer tijd voor de Research Parade, die online erg sterk was opgezet. Er waren wederom veel interessante lezingen en het medium van YouTube Live heeft wederom zijn vruchten afgeworpen. De EJC heeft met hun valentijnsactiviteit een mooie trend ontwikkeld voor een standaard activiteit. De liefdeswandelingen die gemaakt zijn op 22 februari vielen zo in de smaak dat UHSK: Friendzone ontstaan is. Schrijf je in en ga lekker wandelen met een ander lid! Geniet van het mooie weer en misschien hou je er zelfs wel een vriend voor het leven aan over.

Ik wil graag afsluiten door uit te spreken dat ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Hopelijk zorgt de doorbrekende zon ook voor een doorbraak in deze zware tijd. Probeer er van te genieten, zij het op een verantwoordelijke manier. Ik wens iedereen succes en veel plezier in de aankomende maand.
Hopelijk weer tot snel!
 
Liefs,
 
Namens het 95ste bestuur des Utrechtse Historische Studentenkrings,
 
Jasper Schonewille
h.t. voorzitter
 

Agenda: 
 
Dies Natalis: Aftellen naar de Toekomst | 4 maart
Ubbo Emmius x UHSK: Verkiezingsdebat | 9 maart
SGN: Among Us Night | 10 maart
Famco: Ouderdag | 12 maart
Historicie: Historische Quiz | 16 maart
Departementsreisdagen | 19 t/m 21 maart

 

Het is een gewoonte geworden om het nieuws aan te zetten en te horen over van alles en nog wat: de woedende bosbranden in Australië, de stijging van de zeespiegel, het smelten van de ijskap. De opwarming van de aarde heeft diepe en ingrijpende gevolgen, niet alleen voor de planeet zelf, haar biodiversiteit en natuurlijke fauna, maar ook voor haar (menselijke) bevolking. Het is de grootste bedreiging voor ons bestaan op aarde.
De UBO raakte geïnspireerd door deze problematiek en organiseerde dit jaar de Onderzoeksparade rond dit thema. Met keynote speaker Prof. Dr. Liesbeth van de Grift en nog vier andere UU-onderzoekers keken we naar het belang van het doen van Omgevingsgeschiedenis, hoe klimaatveranderingen gemeenschappen beïnvloeden, hoe de politiek een rol speelt bij het waarnemen van het weer en zelfs hoe samenlevingen door diepe transities kunnen gaan. Hoewel het evenement live werd gestreamd, weerhield dat studenten en wetenschappers er niet van om mee te kijken. Met maar liefst 122 kijkers was het evenement zo'n succes dat de fragmenten van de lezing eind maart op YouTube te bekijken zullen zijn. De parade gemist? Neem een kijkje op ons YouTube-kanaal!

 
Nieuwe Partner!

We zijn een nieuw partnerschap aangegaan met de non-profit organisatie Aiesec. Stay tuned voor interessante projecten en stages! Neem een kijkje op Aiesec.nl.

De contributie zal deze maand afgeschreven worden. Kijk dus niet raar op als er opeens 18 euro mist in de financiën van deze maand. We bieden onze excuses aan dat het zo laat gebeurt. De situatie met Triodos werd door Corona steeds lastiger en zodoende duurde het langer dan je van ons gewend bent. 

Archiveren websiteaccounts
Al een aantal jaar is de website van de UHSK verbonden aan Congressus. Het aantal actieve websitegebruikers is de laatste jaren ook enorm gestegen, waardoor de website nu veel meer geld kost dan dat zou moeten. Daarom zijn de websiteaccounts van iedereen die vóór 2017 lid is geworden in februari gearchiveerd. Dit betekent dat je niet meer gebruik kan maken van het websiteaccount. Als je toch nog gebruik wilt maken van een websiteaccount, mail dan naar info@uhsk.nl nádat je websiteaccount is gearchiveerd. Zie uhsk.nl voor de nodige informatie. 

Dear Members, 

It is the first week of March and that means something wonderful for the association. This Friday, the 5th of March , the association will celebrate its 95th anniversary. This will be celebrated with an online event, for which you can still register. When registering for this event you will receive a beautiful Diesbox for €10 which contains a delicious collection of special beers and a nice surprise. As mentioned before, the real Lustrumweek will take place at the end of June, we will keep everyone informed about this. The Almanac will also be revealed at this event. You can pre-order it for the reasonable price of €15. You can also order it afterwards and I recommend everyone who has experienced the past five years of the association to do so. It is a beautiful work that can be in your closet for a very small price! 

March may be the month of the Dies, but it is so much more than that. We have another wonderful program lined up for this month. For starters, on March 9 we are helping our sister association Ubbo Emmius host an election debate, our second political activity focused on the elections. The Political Café has already given us a lot of clarity on February 23, but for gliders like me, all the extra attention is nice. Three days later, it's time for the Family Committee's annual Parents' Day. This year, it will take place online. This ensures that the bar is even lower for parents to attend and gives parents a glimpse into the life of today's student. I wish all the parents who come an enjoyable day and good luck with the online education! Departmental days are also currently scheduled for this month. We will keep you posted on the status of these days in the near future. 

Looking back at February, there were some wonderful activities put on. The Political Café has already been mentioned, but another thank you to the clear activity! It has helped me very much as an unprecedented glider in the quest towards the elections. The Intercom also put on an instructive yet incredibly enjoyable activity with the Language Cafe on February 18. A day later, it was already time for the Research Parade, which was set up very strongly online. Once again there were many interesting lectures and the medium of YouTube Live once again paid off. The EJC developed a nice trend for a standard activity with their Valentine's Day activity. The love walks made on February 22 were so popular that UHSK: Friendzone was created. Sign up and go for a nice walk with another member! Enjoy the beautiful weather and you might even end up with a friend for life. 

I would like to close by expressing that I hope everyone is doing well. Hopefully the breaking sun will also bring a breakthrough in this tough time. Try to enjoy it, albeit in a responsible way. I wish everyone success and much fun in the upcoming month. 
Hope to see you again soon! 

Love,

On behalf of the 95th board of the Utrechtse Historische Studentenkring,

Jasper Schonewille 
H.T. Chairman

Agenda: 
Dies Natalis: Countdown to the Futurum | 4 March
Ubbo Emmius x UHSK: Election Debate | 9 March
SGN: Among Us Night | 10 March
Famco: Parent Day | 12 March
Historicie: Historical Quiz | 16 March
Departmental days | 19 to 21 March

It has become second habit to turn on the news and hear about anything and everything similar to the raging wildfires in Australia, rising sea levels, the melting of the ice sheet. Global warming has a deep and profound impact, not only on the planet itself, its biodiversity and natural wildlife but also on its (human) population. It is the greatest threat facing our existence on earth.
The UBO got inspired by these problems, and this year organised the Research Parade around this theme. With keynote speaker Prof. Dr. Liesbeth van de Grift and another four other UU researchers we looked at the importance of doing Environmental History, how climate changes affect communities, how politics play a role in observing the weather and even how societies can go through deep transitions. Although the event was livestreamed, that did not stop students and scholars alike to tune in. With a whopping 122 viewers, the event was such a success that clips from the lecture will be available to view on YouTube by the end of March. Missed the parade? Have a look at our YouTube channel!
New Partner!

We have entered into a new partnership with the non-profit organization Aiesec. Stay tuned for interesting projects and internships! Take a look at Aiesec.nl.

The contribution will be debited this month. So don't be surprised if all of a sudden 18 euros is missing from this month's finances. We apologize for the delay. The situation with Triodos became more and more difficult due to Corona and so it took longer than you are used to from us.

Archiving website accounts
For a number of years now, the UHSK website has been connected to Congressus. The number of active website users has also increased dramatically in recent years, so the website is now costing much more money than it should. Therefore, the website accounts of anyone who became a member before 2017 have been archived. This means that you will no longer be able to use the website account. If you still want to use a website account, please email info@uhsk.nl after your website account has been archived. Relevant information can also be found at uhsk.nl. 

Agenda: 
 
Dies Natalis: Aftellen naar de Toekomst | 4 maart
Ubbo Emmius x UHSK: Verkiezingsdebat | 9 maart
SGN: Among Us Night | 10 maart
Famco: Ouderdag | 12 maart
Historicie: Historische Quiz | 16 maart
Departementsreisdagen | 19 t/m 21 maart


Where is this picture taken? 
Copyright © 2018 UHSK
All rights reserved.Vragen, suggesties, opmerkingen? Mail ons op:
info@uhsk.nl

Deze e-mail niet meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren veranderen of uitschrijven uit de mailingslijst
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Utrechtse Historische Studentenkring · Drift 6 · Utrecht, UT 3512 BS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp